24 óra, 2008. október (19. évfolyam, 230-255. szám)

2008-10-01 / 230. szám

24 ÓRA - 2008. OKTÓBER 1., SZERDA 3 MEGYEI TÜKÖR MEKEEEH Utat építenek a Latinka utcában tata Elkezdődött a szilárd burkolattal nem rendelkező utak korszerűsítése Tatán. A Latinka Sándor utcai munkálatok annak a prog­ramnak a kezdetét jelentik, melynek végrehajtása során az önkormányzat minden évben egy-egy poros, időn­ként sáros utat kíván asz­faltburkolattal ellátni. 1848-ra emlékeztek a kömlődiek KOMLÓD Hétfőn délben meg­szólalt a harang a faluban, hogy hangjával felhívja a fi­gyelmet a magyar szabad­ságharc egyik emblema- tikus csatájára, a pákozdira. Ezt az eseményt idézte fel ünnepi beszédében Hárskúti Attila, a helyi baráti kör tag­ja, majd a község diákjai, óvodásai, önkormányzati képviselői egy-egy szál virá­got helyeztek el a szabad­ságharc tiszteletére emelt kopjafánál. Nem támogatták a kerékpárutat MEGYEI információ Nem ka­pott támogatást az Által-ér völgyi kerékpárút fejleszté­sére benyújtott közös - Tata, Tatabánya, Vértesszőlős - pályázat. Az elutasítás egyik fő oka az volt, hogy nem rendezettek azon földek tu­lajdonviszonyai, amelyeken a kerékpárút áthaladna. En­nek megoldásán dolgoznak a szakemberek, és október­ben újabb pályázatot nyújta­nak be a kerékpárúira. Közkincs-előadások a kistérségben mocsa Áy József polgármes­ter köszöntötte a Közkincs Kerekasztal megbeszélésen megjelenteket a községhá­zán. A kistérség kulturális életének fellendítését szolgá­ló beszélgetésen egyeztették az év végéig szóló feladatter­vet. A kerekasztal kilenc- százezer forintot nyert a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiumá­tól, melyet bemutató előadá­sokra fordíthatnak. Börzén kereshettek állást az érdeklődők tatabánya Állásbörzét tar­tott a regionális munkaügyi központ tatabányai kiren­deltsége tegnap délelőtt. A rendezvényen tizenkilenc munkáltató több száz állás- ajánlata közül válogathattak a résztvevők. Győri cég irányítja az élményfürdő beruházását tatabánya A város önkor­mányzatának megbízásából a győri Rába Quelle Kft. irá­nyítása, felügyelete mellett fejezik be a félig kész strand- és élményfürdő 3,7 milliárd forintos beruházá­sát. Ez a cég irányítja az 1905-ben épült, és negyed- százada zárva lévő székesfe­hérvári Árpád-fürdő re­konstrukcióját is. @ további hírek: www.kemma.hu JEGYZET Lógni fogsz; lógni fogunk? megijedtem ettől a harcos kijelentéstől. Könnyen ki­csúszik az ilyesmi az ember száján, fegyelemre szorító környezetben is, aztán nem tudja vállalni érte a felelős­séget. Demokráciánk hajna­lán, az első rendszerváltó parlamentben kezdődött: akkor akasztással fenyege­tett valaki. Aztán jött egy másik elszólás, már nem a parlamentben, hanem nagy­gyűlésen, ott kötelet emlege­tett egy másik politikus... szép lassan elszabadult a pokol; Őszöd kapcsán (is) úton-útfélen megy a gyilko­sozás. S bár devalválódtak a szavak, a mögöttes tettek is lenullázódtak, hát még vég­rehajtóik, az élettel/halállal való fenyegetés továbbra is kegyetlen hatású. Olcsó dolog lenne most elő­szedni egy képviselő eskü­szövegét, idézgetni belőle, lett légyen az országgyűlési vagy akár csak helyi kül­dött. Mindegyikben ott van a parancs. Előbb a bizalo­mé, hogy kik és miért küld­ték arra a helyre: építeni és nem rombolni. S utóbb a sokat emlegetett felelőssé­gé. Mert ha ez így megy to­vább, mi lehet a folytatás? Van-e még folytatás? Most lemondott a magáról megfeledkező(?) megszóla­ló; vajon jószántából tette? Tudja-e, eszükbe jut-e az Ige: Kard által vész, ki kar­dot emleget? ha valamikor, akkor most kell megállítani ezt a pusz­tító folyamatot. Olyan kije­lentések sorjáznak közéle­tünkben, olyan veszélyes mondatok hangzanak el, s mindezeket olyan gondola­tok, dühök generálják, ame­lyek igen sötét korszakokba utalhatnak, dobhatnak visz- sza bennünket. Sikerül-e megállítani? Nem tudni. In­nen, „alulról” kell megpró­bálni; ott „fenn”, látjuk, halljuk, erre egyre keve­sebb a remény. RAFAEL BALÁZS Egészséghez segítenek fecskendőgyár Másodpercenként hat oltás a világon- A jövő héten már meg­kezdődik húsz technikus és mérnök képzése Fran­ciaországban - jelentette be a rekordgyorsasággal épülő fecskendőgyár teg­napi ünnepségén Chris­tophe Muguet, a BD Me­dical operatív alelnöke. April H. Foley és John Hanson együtt helyezi be az .időkapszulát” az alapkőbe tatabánya/kqrnye Januárban írták alá a szerződést arról, hogy a Tatabánya-Környei Ipari Park­ban épülhet majd a világcég újabb gyára. Nyár elején kezd­ték az építkezést - a falak már állnak. A százmillió eurós (mint­egy 24 milliárd forint) beruhá­zás kapcsán Molnár Csaba, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasá­gi Minisztérium államtitkára joggal mondta, hogy mindenki sikere: Környe községé és Tata­bánya városé, hazánké, Francia- országé és az Amerikai Egyesült Államoké. Nem véletlen, hogy a gyáravató ünnepségre eljött April H. Foley, az USA nagyköve­te és a BD Medical európai szék­helyének számító Franciaország nagykövete, René Roudat is. A világszerte ismert és elismert cég minőségi munkahelyeket kí­nál, karrierlehetőséggel; egy olyan minőségi projektet, amely kíméli a környezetet, és korsze­rű technológiával működő be­rendezéseket alkalmaz.- Azért esett a választás Ma­gyarországra, azon belül a Tatabánya-Környei Ipari Parkra, - mert közel fekszik termékeink | európai felvevőpiacához. Képzet- £ tek errefelé a munkások, fejlett a munkakultúra, felkészültek az alvállalkozók - sorolta Ale­xandre Conroy, a BD Medical- Pharmaceutical Systems elnöke. Hozzátette: hamarosan ez a gyár is hozzájárul ahhoz, hogy mint eddig, a jövőben is a világon min­den másodpercben 6 ember kap­hasson oltást a BD fecskendőivel. Nicolas Chandellier projekt­igazgató azt emelte ki, hogy ha­zánkban olyan céltudatos köz- tisztviselői testületekkel, ható­ságokkal találkozott, amelyek tisztában vannak a termelőüze­mekkel kapcsolatos követelmé­nyekkel, ezek ellenőrzésével. Természetes, hogy a beruházás hosszú távra szól, az előretöl- tött fecskendők piacának folya­matos növekedését szolgálja.- Segítünk mindenkinek egészségesen élni - hangsúlyoz­ta John Hanson, a Becton Dickin­A BD gyógyászati eszközöket, berendezéseket és reagenseket gyártó orvostechnológiai céget 1897-ben alapították, székhe­lye az USA-ban, New Jersey ál­lamban található. A BD Medical-Pharmaceutical mint­egy 28 ezer dolgozót foglalkoz­tat a világ 50 országában. A gyógyszeres terápia eredmé­son alelnöke. - Olyan szervezet­té szeretnénk válni, amelyet a be­tegségek okozta szükségtelen szenvedés és halálozás megszün­nyességének növelését, a fert& ző betegségek pontosabb és gyorsabb diagnosztizálását valamint az új gyógyszerek és oltóanyagok kutatásának és felfedezésének támogatását állítja működése középpontjá­ba. Vezető szerepet vállalnak napjaink legfenyegetőbb beteg­ségei, például a diabétesz, az tetése tesz ismertté. Ha ezáltal válunk a világ egyik legjobban teljesítő vállalatává, akkor meg­érte minden fáradozás. AIDS, a tuberkulózis és a rák elleni harcban. A vállalat Amerikában termelt bevétele meghaladja a 3 milliárd dol­láros értéket, míg az USA-n kí­vüli bevétel mintegy 3 milliárd 400 millió dollár. A BD Medical-Pharmaceutical 2007- es nettó jövedelme csaknem 900 millió dollár volt. A Becton Dickinson 50 országban 28 ezer dolgozót foglalkoztat Morocz Károly Püspökök Esztergomban konferencia Küldetésről, ökumenizmusról is szólnak ESZTERGOM Egy kedd esti ünne­pi szentmisével kezdődött az Eu­rópai Püspöki Konferenciák Ta­nácsának (CCEE) közgyűlése. A szertartást Christoph Schön­born bíboros, bécsi érsek irányí­totta, a fontos témát tárgyaló püspökök vendéglátója Erdő Pé­ter esztergom-budapesti érsek. A szerdán kezdődő tanácsko­zás az egyház és a média közöt­ti párbeszédről, a katolikusok és az ortodoxok, a keresztények és a muzulmánok közötti kapcso­latokról szól. A közgyűlésen azt vizsgálják, milyen a média egy­házról alkotott képe, az egyházi témák hogyan jelennek meg a médiában, illetve a püspöki ka­roknak milyen eszközök állnak Christoph Schönborn bécsi bíboros rendelkezésükre, hogy - eleget téve missziós küldetésüknek - az evangéliumot hirdethessék a világban. A püspöki karok elnö­kei áttekintik a CCEE és más földrészek hasonló szervezetei közötti együttműködést, szólnak az ökumenizmus terén tett erő­feszítésekről. Ennek legjelentő­sebb lépése: decemberben meg­rendezik az első katolikus-orto­dox fórumot az olaszországi Trentóban. A találkozón tizen­két, különböző egyházból érkező ortodox és tizenkét katolikus egyházi szakember vesz részt. Az európai püspöki konferen­ciák elnökeit október 2-án Só­lyom László, a Magyar Köztársa­ság elnöke fogadja. ■ R. B. VITRIOL A dübörgő zenétől szenvedőknek kell fizetni a zajszintmérés ezreit- Aludnék, de nem tudok. For- golódok az ágyamban, felkelek, iszom a konyhában ezt-azt, megpróbálok álomba merülni, de képtelenség. Már az erkély­ajtót is becsukom, pedig piszok meleg van a szobában. Leenge­dem a redőnyt, hogy kevésbé halljam a dübörgést, de nem használ ez sem. A közeli disz­kóból agyamig hasít a dübör­gés. így megy ez minden szom­bat este. Újabban pénteken­ként is. írd meg! Már csak az újságotokban bízunk, mert nem csak én őrülök bele. így panaszkodott egy régi is­merős még a nyáron, s ezzel nincs egyedül. Konkrétan az, hogy megtudtam: a köz nyugal­ma ellen vétők ellen csak igen korlátozott módon léphetnek fel a hatóságok. A polgármeste­ri hivatal munkatársai például csak szakszerű zajszintmérés alapján intézkedhetnek, amit a feljelentőnek meg kell előlegez­ni. A kiszállás és az adatok rög­zítése viszont nem olcsó mu­latság, esetenként meghalad­hatja a hetvenezer forintot. Ennyi szabad pénze még az át­lagos jövedelmű családoknak sincs, nemhogy az engem is megkereső kisnyugdíjasnak. Felháborító! ■ Palásti

Next

/
Oldalképek
Tartalom