24 óra, 2008. október (19. évfolyam, 230-255. szám)

2008-10-01 / 230. szám

2 24 ÓRA - 2008. OKTÓBER 1., SZERDA KOMÁROM - TATA ÉS TÉRSÉGÜK Babos pénzzel fizettek együtt Fogyatékkal élők és egészségesek közös játszóháza A jó hangulatú rendezvényen az egyik zenekar tagjaival együtt énekelt a kerekes székben ülő Oláh Anikó is Mindenki felmondott, új elnököt választottak tata Jogi értelemben nem, de gyakorlatilag megszűnt néhány héttel ezelőtt az Ady Endre La­kás, és Garázsfenntartó Szövet­kezet, miután szinte egy időben az összes munkatársa felmon­dott, s máshol helyezkedett el. A szokatlan helyzetet bonyolí­totta, hogy a megválasztott el­nök is távozott egészségi okok miatt. Ebben a helyzetben ült össze a tisztújító közgyűlés, ahol elő­ször új elnökséget választottak. A legtöbb voksot, 24-et Megye­ri László kapta. Bagi Jánosné, Buriska Lőrincné és Kuhár Péterné egyaránt 21-et, míg Spitzner Sándor 19-et. Az alap­szabály szerint közülük kellett kikerülnie az elnöknek. Ezt a szerepet csak Spitzner Sándor vállalta főállásban, így néhány napja ő a szervezet első számú vezetője. A felügyelőbizottság elnöke Bárkovics József lett, tagja pe­dig dr. Harsányi Ildikó és Stubnya Gyuláné. ■ P. P. HIRDETÉS M-Karaj Húsbolt Komárom, Klapka Gy. u. 50. 346-682 Almásfüzitő, Fő tér = 2008. 09. 23-10. 5-ig = Sertés karaj 1229 Ft/kg comb 1129 Ft/kg lapocka 929 Ft/kg dagadó 899 Ft/kg oldalas 899 Ft/kg tarja 929 Ft/kg malachús 649 Ft/kg apróhús 649 Ft/kg Étkezési utalványokat elfogadunk! Komárom Ismét élettel telt meg a Jókai liget, amikor a Magyar Máltai Szeretetszolgálat komáro­mi csoportja helyi civilekkel kö­zösen rendhagyó gyermeknapot szervezett egészséges és sérült fiatalok számára. A máltaisok ré­gi vágya teljesült ezen a családi napon: végre együtt énekelt egészséges és fogyatékkal élő ember, együtt játszott ügyes és ügyetlen, nem figyelve egymás hibáit, csak pusztán az önfeledt szórakozás kedvéért. Dr. Fejér Gyuláné, a városi cso­port vezetőjének köszöntőjével kezdődött a program, majd a színpadon egymást váltották a zenés-táncos produkciók. A szervezők nagy örömére még a kerekes székkel érkezők is be­kapcsolódtak. A kézműves ját­szóházakban ezúttal a szó szo­ros értelmében babra ment a já­ték, hiszen minden pultnál egy- egy babszemmel jutalmazták az alkotókat, amit aztán - pénzként elfogadva - a szatócsboltban válthattak apró ajándékokra. A liget mögötti sportpályán ügyességi feladatokkal várták az érdeklődőket, s a játékokon ke­resztül az egészségesek is megta­pasztalhatták, hogy milyen hét­köznapi problémákkal küzdenek meg a sérült emberek. Volt arc­festés és uzsonna is, így egyetlen pocak sem maradt üresen, hiszen a rendezők friss zsíros kenyérrel kínáltak mindenkit. ■ A Falugazda Kft. nem csak ivóvizet szolgáltat, ha kell szemetet is szállít DUMAALMÁS Az ÍVÓVÍZ- és szennyvíz-hálózatot valamint a szennyvíztisztító telepet a jö­vőben üzemeltető új önkor­mányzati társaság nevéről is döntött a képviselő-testület. Határozatuk értelmében a cég neve: Dunaalmási Falugazda Kft. Tevékenysége a vízellátás mellett a nem veszélyes hulla­dékok gyűjtése, lakó- és nem lakóépületek építésére, útki- alakításra, folyadékszállításra, bontásra és zöldterület-keze­lésre is kiterjed. ■ Versverseny a Nyugat 100. születésnapján komárom/tata Január elsején múlt száz éve, hogy a XX. szá­zad legnevesebb irodalmi folyó­irata, a Nyugat megjelent. A centenárium alkalmából a tatai Bláthy Ottó-szakközépiskola színvonalas szavalóversenyt rendezett. Az első helyet megosztva kapta Jeszenszki Klaudia, a komáromi Széchenyi István Közgazdasági-Informatikai Szakközépiskolából; felkészí­tő tanára: Pap Adrienn, illetve Csercsa Elvira, a komáromi Kempelen Farkas Ügyviteli Alapítványi Középiskola és Kollégium diákja, akinek fel­készítő tanára: Takács Nán­dor. !;Jo ?' ■ Egységben két takarékszövetkezet 2009. január 1-jén kezdi működését Komárom-Esztergom megye legnagyobb helyi pénzintézete Pardavi Tamás és Hartmann Imre a közgyűlésen Csaknem 1 éves előkészítő munkát követően, 2008. 09. 18-án Tatabá­nyán tartotta közös, az egyesülést kimondó közgyűlését a komáromi székhelyű Pannon Takarékszövet­kezet és a tatai székhelyű Tata és Vi­déke Takarékszövetkezet. A két Ta­karékszövetkezet közgyűlése 80% feletti tagi jelenlét mellett ellensza­vazat és tartózkodás nélkül döntött az egyesülésről, és egyben 5 éves időtartamra megválasztotta a taka­rékszövetkezet tisztségviselőit. A Pannon Takarékszövetkezet el­nök-ügyvezetőjét, az egyesült Taka­rékszövetkezet leendő elnökét, Hartmann Imrét továbbá a Tata és Vidéke Takarékszövetkezet általá­nos ügyvezetőjét, Pardavi Tamást, az egyesült Takarékszövetkezet le­endő alelnökét arról kérdeztük, hogy milyen okok váltották ki az egyesülési szándékot, és melyek azok a jövőbeni célok, amelyeket együtt szeremének elérni. 1., Melyek voltak az egyesülés kiváltó okai? Hl: Takarékszövetkezeteink ab­ban a szerencsés helyzetben vol­tak, hogy egyik fél részéről sem volt külső kényszerítő körülmény az egyesülésre, így két külön-kü- lön is prosperáló cég egyesülése történik meg december végén. A két cég vezetése úgy ítélte meg, hogy az egyre erősödő pénzintéze­ti versenyben nagyobb sikereket tudunk elérni együtt. A két taka­rékszövetkezetet eddig is példás - országos szinten is kiemelkedően jól működőnek mondható - kap­csolat, együttműködés jellemezte: évek óta közösen jelenünk meg például a helyi médiában, és a TakarékPont együttműködési szer­ződést is közösen írtuk alá. Koráb­bi szoros munkakapcsolatunkból tehát szinte szerves fejlődés ered­ményeképpen jutottunk el a mos­tani, nagyon fontos lépéshez. 2., Milyen jogi és szakmai lépé­sek vezettek az egyesülés kimon­dásához? PT: A takarékszövetkezetek ta­vasszal megtartott éves rendes köz­gyűlése meghozta az elvi döntést az egyesülésről, és megbízta az Igazgatóságokat az egyesülés elő­készítésével. Ennek kapcsán elké­szültek a vagyonmérlegek és va­gyonleltárak, az egyesült takarék- szövetkezet Alapszabálya valamint az egyesülési szerződés. Elkészült továbbá az a középtávú üzleti terv, amely az elkövetkező 3 évben meghatározza a tevékenységün­ket. A szeptember 18-i, közösen megrendezett Közgyűlések jóvá­hagyták a felsorolt dokumentumo­kat, és 5 éves időtartamra megvá­lasztották az egyesült Takarékszö­vetkezet tisztségviselőit. A válasz­tás eredménye alapján a Pannon Takarékszövetkezet Igazgatósága 2009. január 1-jétől 13 tagú, elnö­ke Hartmann Imre, a Felügyelő-bi­zottság pedig 5 tagú, elnöke Csigéné Kecskés Erzsébet. Mind­két testület januárban kezdi meg működését. 3., Milyen néven működik tovább a két takarékszövetkezet? PT: Mivel az egyesülés során a nagyjából másfélszer nagyobb Pan­non Takarékszövetkezet a befoga­dó, a Tata és Vidéke Takarékszövet­kezet pedig a beolvadó fél, szinte automatikusan adódott az, hogy az egyesülést követően a cég Pannon Takarékszövetkezet néven működ­jön tovább. A név megtartása mel­lett szólt az is, hogy egy, a helyi pi­acon már bevezetett, elfogadott név­ről van szó, amely tükrözi a továb­bi bővítési szándékainkat is. Tagja­inknak - és persze nekünk, a Taka­rékszövetkezet dolgozóinak is - ki­csit fáj az, hogy a nevünket meg kell változtatnunk, de úgy gondo­lom, mindenkit kárpótolhat az, hogy az egyesülést követően egy még erősebb, a megyei piacon meg­határozó jelentőségű pénzintézet­ben lehetnek tulajdonosok, mun­katársak. 4., Milyen számok, üzletpolitika és szolgáltatási kör jellemzi a most létrejövő egyesült takarék­szövetkezetet? Hl: Az egyesült Pannon Takarék- szövetkezet 2009. január 1-jétől kezdődően Győrtől Budapestig 26 kirendeltségen, csaknem 140 mun­katárssal várja meglévő és jövőbe­li ügyfeleit. Az egyesülést követően a Takarékszövetkezet minden fon­tos mutató tekintetében az orszá­gos élvonalba fog tartozni: mérleg­főösszegét tekintve várhatóan a 7., saját tőke alapján 11., adózás előtti eredmény tekintetében pedig 6. lesz a takarékszövetkezetek orszá­gos ranglistáján. 5, Melyek a hosszabb távú célok? Hl: A közösen megrendezett Köz­gyűlések elfogadták az egyesült Ta­karékszövetkezet középtávú straté­giáját. Ennek alapján a 2011-ig ter­jedő időben a hitelezés területén a bankszektor és a nagyobb takarék- szövetkezetek növekedési átlagát elérő mértékű bővülést tervezünk, a betétállomány gyűjtése terén pe­dig meg kívánjuk tartani a bank­szektor átlagát meghaladó növeke­dési ütemet. Valamennyi jutalékos üzletágban jelentős fejlődést szeret­nénk elérni. Az üzleti működésben elsősorban a TakarékPont modellre építve tervezzük bővíteni szolgál­tatási portfoliónkat. Fenn akarjuk tartani a stabil tőkehelyzetet, és to­vábbi egyesülési lehetőségeket sze­retnénk feltárni közvetlen környe­zetünkben, illetve a környező me­gyékben. Takarékszövetkezeti szin­ten egyébként is kiemelkedő haté­konyságunkat az egyesülés révén tovább szeretnénk javítani. Közép­távú célunk, hogy a takarékszövet­kezetek országos ranglistáján elér­jük a 3-5. helyezések egyikét. 6., Mit érzékelünk mi, fogyasz­tók, ügyfelek ebből? PT: Változásra elsősorban a Tata és Vidéke Takarékszövetkezet ügyfelei számíthatnak. Január első hétvégé­jén történik meg a két számítástech­nikai rendszer adatainak „összeol­vasztása”. Ez sok módosulást fog hozni, amelyekről folyamatosan és részletesen fogjuk tájékoztatni vala­mennyi ügyfelünket, személyre sza­bott levelekben. Célunk az, hogy az átállás minél kisebb kellemetlenség­gel és minél zökkenőmentesebben valósuljon meg. Az egyesülés ugyan­akkor több előnyt is jelent majd jelen­legi ügyfeleinknek, hiszen erősödik a piaci jelenlétünk, és több új termé­ket is tudunk majd kínálni januártól. Köszönöm a tájékoztatást! ▲

Next

/
Oldalképek
Tartalom