24 óra, 2008. szeptember (19. évfolyam, 204-229. szám)

2008-09-08 / 210. szám

4 DOROG, ESZTERGOM - NYERGESÚJFALU - LÁBATLAN 24 ÓRA - 2008. SZEPTEMBER 8., HÉTFŐ Babits Mihály nyomában hajóznak a versbarátok ESZTERGOM-SZEKSZÁRO A költő születésének 125. évforduló­jára emlékezve Esztergomban kezdődő és Szekszárdig tartó emlékutat indít a Dunán a két város Babits-emlékbizottsága. Fusz György, a rendezvényt szervező munkacsoport elnö­ke elmondta, hogy a résztve­vők szeptember 18-án Eszter­gomban végigjárják Babits sé­taútjait, és ellátogatnak a köl­tő felújítás alatt álló előhegyi villájába. Másnap hajóra szállnak az ünneplők, s a fe­délzeten több előadás méltat­ja Babits munkásságát. Itt mutatják be a költő életét idéző vándorkiállítás tablóit is. Budapesten emlékműsort ad a budavári önkormány­zat; a hajón Paksig a szek­szárdi Babits emlékbizottság mutat be irodalmi összeállí­tást. Babits szülővárosában verses irodalmi sétán láto­gatják meg a költő életének helyszíneit, és megnyitják a Babits művészetének jegyé­ben rendezett V. Országos Festészeti Triennálét. ■ Háromnapos nyárzáró fesztivál MOGYORÓSBÁNYA Az elmúlt hét végi nyárzáró fesztivál egyik legérdekesebb esemé­nyéről, a madárfőzőverseny­ről már tudósítottunk; de a szervezők jelezték, hogy ér­demes a többi eseményről is beszámolni. A nyárzáró fesztivált az Új Magyarország Vidékfejleszté­si Program pályázati kereté­ből nyert öszeg segítségével szervezték. A munkában ha­talmas része van a helybeliek­nek; mint tapasztalhattuk, si­keres volt a sok-sok gyerek- program, a Balázs Klári - Kor­da György koncert és az operettgála, valamint sokan voltak a Mogyorósbányáról el­származottak vasárnapi talál­kozóján is. Közös elképzelés, hogy a hagyományt folytatják, jövőre is lesz háromnapos összejövetelük. ■ HIRDETÉS Napocska tábor mindenkinek vonatozás A cél, hogy senki ne maradjon nyaralás nélkül pilismarót - Augusztus har­madik hetében a Nap-Út Ala­pítvány szervezésében 25 olyan gyermek táborozhatott, akiknek a nyáron nem volt más lehetőségük a nyaralásra. Dorogról és a kistérség telepü­léseiről érkeztek. Az Arany Sólyom Lovagrend visszarepített minket a rene­szánsz lovagok csatáiba, ki­rándultunk is, mégpedig kis­hajóval Zebegénybe, kisvonat- tal pedig Királyrétre - mesél­te Winter Zsóka alapítványi elnök. A Napocska tábor a minisz­tériumi pályázat segítsége mellett nagylelkű magánsze- „ mélyek és vállalkozások se- i gítsége nélkül nem sikerülhe- 1 tett volna. ■ A táborozok kisvonattal kirándultak Királyrétre OKTAV Az Oktáv Zrt. 2008. II. félévében induló tanfolyamai: Építési műszaki ellenőr FTT Logisztika, kereskedelem, Logisztikai ügyintéző + nemzetközi szállítmányozási ügyintéző Veszélyesáru-ügyintézŐ Marketing- és reklámügyintéző Raktáros Szakács Kereskedő boltvezető Vendéglős Vendéglátó eladó Étkezdés Konyhai kisegítő Bútor és lakást, eladó, kereskedő Műszakicikk eladó, kereskedő Ruházati eladó, kereskedő Fbrcelán- és edényáru eladó Műszaki szakképesítések Munkavédelmi technikus Villanyszerelő Szociális és Pedagógiai képzések Dajka Gyermekotthoni asszisztens Gyermek és ifjúság felügyelő Gyógypedagógiai asszisztens Fogyatékosok gondozója Pedagógiai asszisztens Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális asszisztens Szociális gondozó és ápoló Szociális gyermek- és ifj.-i ügyintéző Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő Személyügyi ügyintéző TB és bérügyi szakelőadó Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs Informatika Számítógép-kezelő ‘ Számítástechnikai szoftverüzemeltető IT kereskedő ijesítö Egyéb szakki tanfolyamok Dekoratőr, kirakatrendező Elelmezésvezető Fodrász Hangmesfer, hangtechnikus Kéz- és lábápoló, műkörömépítő Lakberendező Mozgóképgyádó, videóműsor készítő Egyéni hallgatók részére kamatmentes részletfizetési lehetőség! Vállalkozások a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhatják! Bővebb info: OKTÁV Zrt. 2800 Tatabánya, Győri út 23. Tel.: 34/510-272 34/510-273 , E-mail: tatabanya@oktav.hu web: www.oktav.hu Ny!.$z,: 1 i -Oűl 9-04 AkfcrediiáCió: AL-0048 Nyertes öröm a hirdetőn jövőépítés Az iskola sikere egyben az egész község sikere . Beépül a tetőtér, új konyhánk lesz a műhely helyén - mondja az igazgató Segélyfesztivál a Szimpla-kertben Budapest A VII. kerületi Ka­zinczy utcában lévő Szimp­la-kert október ötödikén az őssejtkezelésre váró Gom­bai Dórit köszönti. Érdeké­ben szerveznek egy olyan jótékonysági zenei találko­zót, melyen a hazai rock- és blues-élet kiválóságai lép­nek fel. A lábatlani kislány édesanyjával egyszer már járt Kínában; a második ke­zelésre várnak, ehhez kell a segítség. Környezettudatos családi játszónap ESZTERGOM „Változtass! - avagy az energiafogyasztás reneszánsza” címmel szep­tember 13-ára, szombatra csa­ládi játszónapot szervez a Ma­gyar Suzuki Zrt A rendez­vény helyszíne az Erzsébet park, kezdete délelőtt tíz óra. Tanévnyitó a főiskolai karon ESZTERGOM A Pázmány Pé­ter Katolikus Egyetem Vitéz János Főiskolai Kara most kezdi első teljes egyetemi félévét. A tanévnyitó szep­tember 13-án, szombaton lesz. Programja: kilenc óra­kor Veni Sancte a Vízivárosi plébániatemplomban, fél ti­zenegykor ünnepi tanács­ülés a kar dísztermében. Kórusok találkozója tát Vasárnap érkezett a te­lepülésre az olaszországi Perugia melletti Fossato di Vico 30 tagú vegyes kórusa. Kedden fél tizenkettőkor az esztergomi bazilikában fog­nak énekelni, majd délután Tokodon részt vesznek a he­lyi templomban fél hatkor kezdődő nemzetközi temp­lomi kórustalálkozón. @ további hírek: www.kemma.hu AZ OLDALT SZERKESZTETTE: RAFAEL BALÁZS E-MAIL CÍME: balazs.rafael (a axelspringer.hu Kétszázötvenmillió, mellé bő harmadnyi önrész: eny- nyiből kell - és biztosan le­het - új tantermet, kony- hát-éttermet építeni, tető­teret belakni. Nagyot nőhet a település, ha iskoláját el tudja indítani a jövő felé vezető, biztosabb úton. Rafael Balázs pilismarót Igencsak friss a hír: 646 millió forint támogatást kap a megye keleti fele a kormány is­kolafelújítási programja kereté­ben. A Bajna-Epöl-Nagysáp In­tézményfenntartó Társulás a Gróf Széchenyi István Általános Iskola fejlesztésére fordít ebből mintegy 400 millió forintot. A pilismaróti önkormányzat a helybéli Bozóky Mihály Általá­tást. De mire lesz ez elegendő? Pilismaróton örömmel élik meg a sikert. Nagyon nagy szük­ségük van erre a segítségre: ’ - Évtizedek óta két épületben dolgozunk; most lehetőségünk adódhat arra, hogy egy fedél alá költözzön az első, második osz­tály a nagyokkal, illetve hogy megépüljön konyhánk és étke­zőnk - mondja Fábiánné Gyime- si Lívia igazgató asszony. - A köz­ponti helyen lévő iskolaépület te­tőterébe készülhetne két tante­rem, az udvari műhely helyére melegítőkonyha étkezőhelyiség­gel. A tetőtérben kialakíthatnánk a teljes osztály méretű informa­tikatermet, s végre lehetne egy természettudományi szaktanter­münk, ami nagyon hiányzik. Mint megtudjuk, a pályázati pénz mellé mintegy nyolcvan millió forintos önrészt is fel kell tudni mutatni, a költségvetés tartalmazza ezt a tételt. Banki hi­telből oldanák meg; a tárgyalá­sok már megkezdődtek a külön­A továbbtanulás 4. osztály: létszám 17, gim­náziumba ketten mentek el. 8. OSZTÁLY: létszám 20, gim­náziumban öten, szakközép- iskolában 13-an, szakiskolá­ban ketten tanulnak tovább. böző pénzügyi, gazdasági szer­vekkel. Szorosak a határidők is; 2010- ben már mindenképpen szeretné­nek itt tanítani. A munkák megin­dulásához először természetesen el kell készülnie a terveknek, azok elfogadását követően kiírják a köz- beszerzési pályázatot: Nincs akkora helyi cég, amely erre képes lenne, de alvállalkozó­ként biztosan több pilismaróti szakembert tudnak majd foglal­koztatni. És érdemes is belevágni, mert a demográfiai előrejelzések szerint a gyermeklétszám nem csökken, a mai 174 tanuló után- póüása folyamatosnak ígérkezik. Nemcsak helyi, hanem dömösi gyerekek is járnak hoz­zájuk; a szomszéd településről a gyerekek egy része Visegrádon tanul, vannak, akik a Bozókyt választják. így, ha egy épületben lesznek, mindenki könnyebben éri el a sportcsarnokot, amely délelőtt az iskola tornaterme­ként funkcionál; a kicsiket nem kell a forgalmas főút mellett kí- sérgetni, s megoldódik a hely­ben étkezés lehetősége is.- Nem vagyunk különöseb­ben rossz helyzetben, de ha sike­rül ez az építkezés, igen nagyot lépünk előre. A nálunk végzők általában gimnáziumba, szakkö­zépiskolába kerülnek; pályáza­tunkban jeleztük, hogy sok a hátrányos körülmények között élő diákunk, a fejlődés nekik is Igen sokat segíthet. És egy éve bölcsészkaros tanárhallgatók és általános pedagógiai szakosok egyfajta bázisiskolája is lettünk - mondja az igazgatónő. Az intézményvezető Benko- vics László polgármestertől hal­lotta meg először az örömteli hírt. Nagyon boldog volt, de más­nap reggel újrahívta; jó volt meg- erősíttetni, hogy megnyerték a pályázatot. Olyannyira örülnek, hogy az iskola hirdetőfalán ott az első tervrajzok; rajtuk gyerek­kézzel a szöveg: Megnyertük!- Igen, megnyertük - erősíti meg a hírt a polgármester. - Hi­telből vesszük fel hozzá a mint­egy nyolcvanmilliós önrészt. Úgy néz ki, szerencsés körülmé­nyek között tehetjük; három évig nem kell fizetni, utána pedig kétszázalékos kamattal számol­hatunk. Ezt pedig már korábban vállaltuk; meglesz bevételeink­ből a fedezet. A névadó BOZÓKY MIHÁLY 1755-1829-ig élt, helyi iskolamester, régi egyházi énekek szerzője, mű­fordítója, 1776-tól haláláig a pilismaróti iskola kántortaní­tója és nótáriusa. Az iskola régi épülete, amiből hamarosan elköltöznek

Next

/
Oldalképek
Tartalom