24 óra, 2008. május (19. évfolyam, 102-126. szám)

2008-05-23 / 119. szám

2 MEGYEI TÜKÖR 24 ÓRA - 2008. MÁJUS 23., PÉNTEK Part felé közeledik az ország Ladikja médiavetélkedő Tizenhat hazai és két határon túli csapat méri össze felkészültségét a hét végén Elérkezett a várva várt nap! Ma elkezdődik a ve­télkedő. Holnapra kide­rül, ki az ország legügye­sebb és legfelkészültebb ladikosa...! Rimóczi Ágnes Ladik. Egyre többünknek ma már nem csak egy szimpla vízi járművet jelent ez a szó. Tizen­nyolc iskolában leg­alábbis biztosan van - összesen - kilenc- j ven diák, akiket iz­galom és öröm tölt el, ha meghallják ezt az öt betűt. Őkaladikosok, ők azok, akik A tavalyi országos döntő végén a részt vevő általános iskolás diákok színes lufikat — rajtuk egy-egy személyes üzenettel — engedtek szélnek tenek ki, és néhány gyakorlati feladatban mérhetik össze fel- készültségüket. Itt tartunk tehát most! A verseny elkezdődik. Ma reggel érkeznek a csapatok a nagy összecsapás helyszínére. Délután már indul a verseny, s holnap minden eldől. Kiderül, a tizennyolc csapatból ki lesz a legjobb Ladikosunk. A tét igencsak komoly, így va­lóban érdemes küzdeni. Az első helyezett 250 ezer, a második 200 ezer forintot nyer. A dobogó harmadik fokára álló csapat pe­dig 150 ezer forintot vihet majd haza, természetesen különdíjak is lesznek. Hát akkor vágjunk bele! Lá­nyok, fiúk! Ladikba be, evezőt kézbe, és hajrá! részt vettek a Lapot a diákok­nak (Ladik) elnevezésű média­vetélkedőben. Ők azok, akik \ bekerültek az országos i,\ döntőbe. Közülük kerül­nek ki az ország leg­ügyesebbjei. De hogyan is kezdő­dött, hogyan indult útjára Ladikunk? Az Axel Springer ebben a tanévben im­már harmadszor ren­dezte meg a Ladik ve­télkedőt. Országszer­Az újságpapir öltöztet, nem is akárhogy... te nagy érdeklődéssel fogadták a diákok a versenyt, számos csa­pat benevezett, hogy megméres­se magát. Elmondhatjuk, az álta­lános iskolás fiatalok nagyon jól szerepeltek, a kérdésekre felké­szülten válaszoltak, a kreatív fel­adatok sem fogtak ki rajtuk, sokszor kiváló alkotá­sok születtek. A három forduló, majd a me­gyei döntő után kiderült, kik ke­rülnek be az országos megméretésbe. A mindent eldöntő versenynek az Alcsi-Holt-Tisza Szabadidő- központ (Szajol - Külterület) ad otthont. A rendezvényen részt vesz a házigazda Axel Springer Kft. mellett az Inform Média és a Pannon Lapok Társasága is. A kiadók ezen kívül vendégül lát­nak két romániai magyar v\ anyanyelvű iskolát Szatmár és Bihar ' megyéből. így tehát hazánk tizenhat me­gyéjéből valamint a két határon túli térségből összesen tizennyolc csapat ki­lencven diákja fog versenyezni. Garantáltan senki nem unatko­zik majd. Totókat, teszteket töl­Ők vesznek részt a kétnapos, izgalmas versenyen Megye Helység Iskola Csapat neve Baranya Szabadszentkirály Zsigmond Király Ált. Isk. Zsigmond tollnokái Somogy Marcali Noszlopy Gáspár Ált. Iskola Firkászok Tolna Tamási Würtz Ádám Társult Ált. Iskola Médiafüggők Komárom Komárom Feszty Árpád Általános Iskola Hazafirkászok Heves Sirok Országh Kristóf Általános Iskola Sajtóso(k) Nógrád Salgótarján Kodály Zoltán Ált. Isk. Axel Sprinterek Bács Kecskemét Piarista Általános Iskola Őrkutya Békés Geszt Arany János Ált. Isk. Geszti Toliforgatók Szolnok Kenderes Általános Iskola Ferrari Vas Gyöngyösfalu ÁMK Dr. Tolnay SándorÁlt. Isk. Toliforgatók Veszprém Balatonfüred Radnóti Miklós Általános Iskola Rapisok(k) Cöi £r rcjcf Iszkaszentgyörgy Általános Iskola Nebulók Zala Zalaegerszeg Zrínyi Miklós Gimnázium Csíkos Zoknik Borsod Szikszó Szepsi Csombor Márton Ált. Isk. Csillagok Szabolcs Nyíregyháza Kodály Zoltán Ált. Isk. Ütós ötös visszatér Hajdú Nádudvar Kövy Sándor Általános Iskola Fünfstein Szatmár Szatmárnémeti Hám János Római-Kat. Isk.közp. Kóczbabák Bihar Nagyszalonta Arany János Általános Iskola Arany csapat Norvég lovásztanulók is jönnek Bábolnára képzés Jó lehetőségek nyílnak tapasztalatszerzésre a nemzetközi csereprogram keretében Norvég lovásztanulók legutóbbi látogatásukkor a kisbábolnai fedett lovardában gyakorolták az előírt feladatokat A Petiké- Szandtner Tibor Lovas Szakiskola és Kollé­gium évek óta magas szín­vonalú oktatásban részesí­ti diákjait. Az elismert szakmai háttér legutóbb norvég kapcsolatokat ered­ményezett. Hajnal Dóra Bábolna A település lovas ha­gyományainak ápolásán túl az iskola mintegy három éve fog­lalkozik cserediák programok­kal, amelyekben rengeteg le­hetőség rejlik diák, pedagógus és az intézmény számára is. A lovászképzésre az igényt a Ménesbirtok' biztosítja, a ma­gas színvonalú gyakorlati ok­tatásnak is ez az alapja. Az or­szágos és nemzetközi hírnevü­ket a külföldi lovasiskolákkal való szakmai kapcsolatokkal erősítik. ön, öt diákunk pedig május 24-én indul kilenc hónapos képzésre Angliába, a Brit Versenylovas- képző Intézménybe. Az ott elsa­játított angol módszerekre tá­maszkodva, a jövőben, lehetősé­günk nyílik a Közép-európai Köz­pont kiépítésésre az angol iskolá­val - meséli Pelczéder Zoltán, igazgató. A gyakorlati képzéseket, ló­tenyésztő és belovagló szak­mákat, magas fokon bonyolít­ják, nem csoda, ha az utóbbi évben, az iskolában három­szoros a túljelentkezés. A kol­légiumi elhelyezés rendkívül jó minősége még inkább hoz­zájárul az iskola értékeihez.- A jövőképünkben minden­képpen meghatározó a cseh, szlovák, norvég, angol és ír part­nerség. Büszkék lehetünk arra is, hogy Voss városából, azért ér­keznek hozzánk norvég diákok, hogy Bábolnán tanulják a lóte­nyésztő szakmát, nem csekély összeghez juttatva intézményün­ket. Ráadásul, angol és holland iskolákat megelőzve jutottunk ehhez a lehetőséghez - magya­rázza az igazgató. Mint megtudtuk, a norvégiai kapcsolat alapja a szakmai felké­szültségen túl, az iskolában fog­lalkoztatott, erőn felül tevékeny­kedő pedagógusok gyerekköz­pontú szemlélete, mely a norvég oktatástól ugyancsak nem ide­gen. Pelczéder Zoltán azt is el­árulta: az alapítványi intézmény számára a jelenlegi finanszíro­zási rendszerben mindenképpen előnyt jelenthetnek a külföldi csere- kapcsolatok. Az igazgató megtervezett óra­renddel és határozatlan időre kö­tött szerződéssel a kezében mu­tatja a norvég partnereknek kö­szönhető új beruházás lehetsé­ges helyszínét.- A két iskola közötti folya­matos és fenntartható kapcso­lattartás érdekében video­konferencia hálózat kiépíté­sét tervezzük, mely már szep­temberre megvalósulhat. A norvég partnerintézménypá­lyázati forrásból finanszíroz­za ennek költségeit, a fejlesz­tésre 396 ezer norvég koronát nyertek. A lovasiskola névadója híres fogathajtó volt 1932-ben Pettkó-Szandtner Tibort nevezik ki a ménes parancsnokának. Rendkí­vüli ambícióval, nagy len­dülettel lát munkához. A leromlott épületeket fel­újítja, az udvart parkosít­ja Bábolnán. Megépíti a modori várkapu mintájá­ra a hősi kaput, és emlék­táblát állít az I. világhá­borúban elesett katonák­nak. Egy nyugdíjas kato­nazenész segítségével élet­re hívja, megalapítja a bábolnai lovas-zenekart. A bábolnai legényekből ki­váló hajtókát nevel. A bá­bolnai fogatok megjelen­nek a hazai és nemzetközi fogatversenyeken. Európa leghíresebb, legrangosabb lovaspályáján, Aachenben a legnépszerűbb, a leglát­ványosabb, a bábolnai ötösfogat és hajtója Pettkó-Szandtner Tibor. Magyar kocsizás című könyve ma is alapműnek számít a fogathajtók köré­ben. Pettkó-Szandtner Tibor Fényjátékkal avatták fel az előcsarnokot TATABÁNYA A Magyar Kultúra Alapítvány Székházának felújí­tott előcsarnokát avatták tegnap 16 órakor a tatabányai Modem Üzleti Tudományok Főiskolája közreműködésével. A hosszabb ideje tartó közös szakmai kap­csolat eredményeként képvisel­hette magát a főiskola az ünnepé­lyes avatón. Szaniszló Gábor fel­nőttképzési igazgató részletesen beszélt az intézmény aktuális le­hetőségeiről, melyekközt rendez­vényszervezői, pályázatírói, és kultúrális menedzser képzések szerepelnek a kultúra témaköre­iben. A vendégeket fényjáték és fogadás is várta. ■ Tizenkilencek városfejlesztő társasága tatabánya Az európai uniós Urbact program támogatását élvező URBAMECO projekt ke­retében - az önkormányzat kezdeményezésére - a napok­ban egy tizenkilenc tagú, úgy­nevezett „támogatói csoport” kezdte el működését a képvise­lő-testület delegáltjai, városhá­zi szakreferensek valamint a városközpont funkcionális bő­vítésében érintett és érdekelt ingatlan- és üzlettulajdonosok, cégvezetők részvételével. Első találkozójukon véleményezték a formálódó Tatabányai Integ­rált Városfejlesztési Stratégiát és megvitatták a városközpon­tot érintő területi tervet. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom