24 öra, 2008. március (19. évfolyam, 52-75. szám)

2008-03-28 / 73. szám

7 2008. MÁRCIUS 28., PÉNTEK GAZDASÁG Humuszos föld helyett homokot kaptam kiskert Olvasónk új kis­kertjét feltöltendő humu­szos termőföldet rendelt. A meghozott föld mind­össze 0,63 százalék hu­muszt tartalmaz. Gyakor­latilag homok. A hölgy új lakásához saját kiskertet vásárolt. Amikor kiderült, hogy a megrendelt föld nem felel meg a célnak, kereste a vállalkozót SMS- ben, de ő nem reagált. Pedig mégis vele kellene felvenni a kapcsolatot, és megpróbál­ni egyezkedni. Olvasónk fel­szólíthatja őt például hivata­los, ajánlott, tértivevényes levélben. Elképzelhető, hogy hibás tel­jesítésről van szó. Ez eset­ben az ügy polgárjogi jelle­gű, tehát polgári úton (bíró­ságon vagy előtte még békél­tető testület segítségével) le­het rendezni - mondta Mart Péter, a Növény- és Talajvé­delmi Hatóság talajvédelmi osztályvezetője. (A hatóság csak a mezőgazdasági terü­letek, és nem a magántulaj­donú kiskertek földjének mi­nőségéért felelős.) A szakember tanácsa: azelőtt vizsgáltassuk meg a földet, mielőtt az egész mennyisé­get (esetünkben 18 köbmé­tert 45 ezer forintért) meg­rendeljük. Ezzel elejét vehet­jük a csalódásnak. Arról nem is beszélve, hogy a meg­rendelőnek pontosan meg kell határoznia a föld hu­musztartalmát. A „humuszos föld” ugyanis igencsak tág fogalom. Az Alföldön lévő bugaci homokpusztán pél­dául a hölgy által kevesellt 0,63 százalékos humusztar­talmú föld is humuszosnak számít De mondjuk Egerben ugyanez már nem mondható annak. A helyzetet ilyen fél­reértés is okozhatta. Aki gazdálkodásba fog, an­nak eleinte minden területen érdemes szakember tanácsát kérni. ■ Rados Virág kérjük, írja meg fogyasztóvédelmi panaszait! jotanacs@axelspringer. hu 3 í S Vasárnaptól megszűnik a határellenőrzés az övezeten belül közlekedőknek, de a nem schengei utazásoknál megmarad az okmányvizsgálat Repülés határok nélkül Schengen Azért az úti okmányokra továbbra is szükség lesz A szárazföldi határok után a hét végén megnyí­lik a légikikötő is az útle­vél nélküli utazáshoz. Ám csak első pillantásra tűnik úgy, hogy könnyebb lesz a repülés a schen- geni övezeten belül. Vizer Helga A Ferihegyi repülőfér március 30-án - a nyári időszámítás és a nyári menetrend kezdetén - csat­lakozik a schengeni rendszer­hez, vagyis ettől a naptól kezdve megszűnik a határellenőrzés az övezeten belül közlekedő utasok számára. A nem schengeni uta­Ami most változik 1. A schengeni övezetből érke­zőknek nem kell útlevél-el­lenőrzésen átesniük. 2. A schengeni és a nem schengeni területet egy üvegfal választja majd el Ferihegy 1-en, illetve a Feri­hegy 2 két terminálja kö­zött 3. Önkiszolgáló check-in automatákat szerelnek fel a 24 terminálon. sok esetében - vagyis akik a 24 európai országot magában fogla­ló övezeten kívülre utaznak - azonban megmarad a szigorú útiokmány-ellenőrzés. Annak, aki például Nagy-Britanniába vagy Írországba utazik, továbbra is át kell esnie a szokásos határ- rendészeti procedúrán. Az átállás előtt néhány nappal, tegnap délelőtt még kígyózó so­rokban várták az utasok, hogy útlevelük vagy személyi igazol­ványuk bemutatása, majd az utasbiztonsági ellenőrzés után elfoglalhassák helyüket a repülő­gépen. Vasárnaptól az okmányel­lenőrzés miatti sorállást már megspórolhatják. A reptér csatlakozásával csak Ami változatlan marad 1. Ezentúl is legalább két órá­val az indulás előtt ki kell érni a repülőtérre. 2. A repülőtereken továbbra is át kell esni a szigorú pogy- gyász- és utasbiztonsági ellen­őrzéseken. A mágneskapu és a táska átvilágítása marad. 3. Érvényes úti okmányra (útle­vélre vagy személyi igazol­ványra) továbbra is szüksége lesz az utazóknak. elsőre tűnik úgy, hogy szabadon járhatunk-keihetünk a légikikö­tőben: az utasok és a csomagok átvilágítása továbbra is megma­rad, a jegy felmutatásakor is iga­zolnia kell magát az utasnak, ráadásul új biztonsági szabályok lépnek életbe, és átalakul a repü­lők landolási rendje is. A schen­geni övezeten belül utazók egysé­gesen Ferihegy 2A termináljára érkeznek majd, míg az azon kí­vülről jövők vagy azon kívülre utazók a 2B terminálban landol­nak és szállnak fel. A két teret egy üvegfal választja majd el egy­mástól. Akinek például Frank­furtba szól a jegye, az A terminál­ról indul majd, akkor is, ha nem a németországi város a végcélja, Az övezet országai Ausztria Litvánia Belgium Luxemburg Csehország Magyarország Dánia Málta Észtország Németország Finnország Norvégia Franciaország Olaszország Görögország Portugália Hollandia Spanyolország Izland Svédország Lengyelország Szlovákia Lettország Szlovénia hanem ott átszáll egy Schenge- nen kívüli város felé, mondjuk a New Yorkba induló járatra. Az új rendszer szerint a 2A-n, vagyis a schengeni terminálon a forgalom 61 százaléka, míg a 2B-n a 39 százaléka bonyolódik majd. Előbbin tehát lényegesen nagyobb lesz a nyüzsgés, ami egy bejelentkezőpultnál lényege­sen nagyobb terhelést jelent. Ezért azt ajánlják, hogy aki tehe­ti, vegye igénybe a váróban talál­ható check-in automatákat. További változás, hogy ha egy gép schengeni országból érkezik, de a következő úti célja a közös­ségen kívüli ország, az utasszál­lító csak külső állóhelyet használ­hat majd. Magyarán ez a repülő­gép nem állhat be a „csápokhoz”, ezért autóbuszok szállítják majd az utasokat. A reptér épületébe pedig egy rendőr engedi be az utasokat, de csak miután ellen­őrizte, honnan érkeztek. A termi­náloknál való átlépésnél is szigo­rú útlevél-ellenőrzés vár rájuk. Az övezeten belül repülőknek is igazolniuk kell majd magukat, igaz, nem a határrendészek, ha­nem a légitársaságok munkatár­sai előtt, az utasazonosítás miatt. Ezért az ellenőrzés megszűnése miatt sem válnak munkanélküli­vé a repülőtéri dolgozók, csak a posztjuk változik. HÍRSÁV Megúszták az ültetvények a hideg időjárást az elmúlt napok - az év­szakhoz képest hideg - időjárása nem okozott na­gyobb károkat sem a zöld­ség-, sem a gyümölcsterme­lőknek a zöldség-gyümölcs terméktanács adatai sze­rint. Fejér megyében vi­szont a fagyok miatt a gaz­dák szerint kajszi- és őszi­barackból, cseresznyéből, meggyből az idén nem lesz csúcstermés. Csáky Bernadettet kinevezték államtitkárnak veres János pénzügy- miniszter kabinetfőnökét, Csáky Bernadettet 2008. március 25-i hatállyal ki­nevezték a Pénzügyminisz­térium (PM) szakállamtit­kárává. A minisztériumok közötti együttműködésért és a házon belüli egyezteté­sért lesz felelős. A posztot nemrég hozták létre. A Fi­desz korábban már tiltako­zott Csáky Bernadett kine­vezése ellen, mivel Szilvásy György tárca nélküli mi­niszter felesége. Bajnai: nem veszik észre, hogy mennyi a fejlesztés az ellenzék tudatosan nem akarja észrevenni, hogy mennyi minden épül az or­szágban - mondta az önkor­mányzati és területfejleszté­si miniszter egy tegnapi in­terjúban. Bajnai Gordon szerint minden ellenkező híreszteléssel ellentétben a következő időszakban egyre több helyen találkozhatunk majd uniós projektek megvalósítását hirdető táblákkal. Bajnai: jönnek az uniós táblák Tétlenségre ítélve a pénztárak vezetői egészségbiztosítás Alkotmánybíróságnál támadják meg a pénztártörvényt Fidesz: a válságon nem segítettek az uniós pénzek „Alkotmánybírósághoz fordul a Nemzeti Egészségügyi Kerékasz­tal, kifogásolva az egészségbizto­sítási pénztárakról szóló törvény alkotmányellenességét, és kérve a jogszabály megsemmisítését” - jelentette be tegnap Éger Ist­ván, a kerekasztal titkára. „A kormánynak nem háttéral­kukat kéne folytatnia, hanem el kellene fogadnia a népakaratot, és vissza kellene vonnia a több­biztosítós rendszerre vonatkozó törvényt” - mondta tegnap | Pesti Imre. A fideszes képviselő 1 szerint az MSZP és az SZDSZ kö- | zötti ötletbörzén egészen vad, í dél-amerikai jellegű ötletek me- I rülnek fel a rendszer átalakítá- Pesti Imre: vad ötletelés folyik sáról. Március 11-től a pénzügymi­niszter már kinevezte a 22 egész­ségpénztár vezérigazgatóit két évre, akiket azonban egyelőre tét­lenségre és hallgatásra paran­csoltak - értesült a HVG. Közülük öten vezettek korábban kórházat. Fejér megye élére Müller Katalin került, aki Matejka Zsuzsanná­val, az egészségügyi miniszter kabinetfőnökével és Somody Im­rével együtt társtulajdonos egy gyógyszertár-üzemeltető cégben. Szabolcsban a pénztárat Pintémé Gönczi Ágnes vezeti, aki ellen ta­valy névtelen feljelentés alapján indított eljárást a fideszes többsé­gű megyei közgyűlés, majd közös megegyezéssel távozott a Jósa András Kórház éléről. ■ É. S. Sok is, kevés is az aláírás MAJDNEM FÉLMILLIÓ ALÁÍRÁST gyűjtöttek már össze a civil szervezetek az Albert házaspár népszavazási kezdeményezésé­hez, amellyel a több-biztosítós egészségbiztosítási rendszert szüntetnék meg. Egy eredmé­nyes őszi népszavazás sem biz­tos, hogy eléri a célját, mivel hivatalosan nem lesz több biztosító, csak több pénztár. Az Albert házaspár ezért módosította kezdeményezését, ehhez viszont még nincs meg az elégséges kétszázezer alá­írás. A kérdést az OVB jóvá­hagyta, de megtámadták az Alkotmánybíróságnál. Lehet, hogy uniós szemmel néz­ve jól haladnak a dolgok Magyar- országon, de a magyar emberek ennek éppen az ellenkezőjét ér­zik. így reagált a Fidesz részéről Nógrádi Zoltán a Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Danuta Hübner re­gionális fejlesztési biztos csütörtöki budapesti talál­kozója után elhangzottakra. Az Európai Bizottság regionális fejlesztési biztosa üdvözölte, hogy Magyarország igyekszik kiegyen­líteni a központi régió és az ország fejletlenebb régiói közötti fejlettsé­gi különbségeket Gyurcsány Fe­renc pedig arról beszélt, hogy Ma­gyarország 2004-2006 között az I. Nemzeti Fejlesztési Terv forrá­sainak felhasználásában a 12 új tag között az első helyre került, a most folyó nemzeti fejlesztési programban pedig a 27 tagország között áll az élen. A fideszes Nógrá­di Zoltán szerint amikor arról beszél­nek, hogy a legtöb­bet Magyarország hívja le az uniós pénzekből, azt nem teszik hozzá, hogy ezzel Magyarország mindössze egy százalék gazdasá­gi növekedést produkált. Ráadá­sul még mindig nincsenek meg­kötve a támogatási szerződések a tavaly márciusi pályázatokhoz kapcsolódóan, és a nagy projek­teket sem nyújtottuk még be. ■ ■ Nógrádi szerint szégyen ez a kis növekedés.

Next

/
Oldalképek
Tartalom