24 öra, 2008. március (19. évfolyam, 52-75. szám)

2008-03-01 / 52. szám

Kötelespéidány ----------------—* 20 08. MÁRCIUS 1., SZOMBAT XIX. ÉVFOLYAM, 52. SZÁM, ÁRA: 100 FT, ELŐFIZETVE: 73 FT Lecsapni a gesztusok­ra, jellegzetes voná­sokra, fogást találni a másikon. Ez a parodis- ta dolga - vallja a fi­atal humorista. www.kemma.hu MAI SZÁMUNKBAN JÓ TANÁCS EGÉSZSÉGÜGYI MELLÉKLET r r mm / ÓNÁLLÓ TÖRVÉNY VÉDI MAJD A JÖVŐBEN A HUNGARIKUMNAK r t r / SZÁMÍTÓ palinkat SZÁMVEVŐKKEL VIZSGÁLTATNAK nacsa oliver nem BANNA, HA VALAKI ► 6. OLDAL A TAVHOTARSASAGOKAT / / ► 6. OLDAL KIFIGURÁZNÁ EGY PERCBEN Türelempróba a kórházi látogatás Súlyos beteg a kórteremben és a be­teg szobatársát látogató rokon. Csak kellő beleérző képességgel lehet elvi­selni, hogy idegenek is láthatják az embert kiszolgáltatott helyzetben. Sokszor bizony komoly türelempróba ez a lábadozóknak. ► 2. OLDAL Felújítanák a könyvtárat MEGYEI TÜKÖR 2 Dorog pályázik a városi könyvtár­nak helyet adó volt Bányatiszti Kaszinó felújítá­sára - dőlt el a tegnapi testületi ülésen. ► 3. oldal GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 KALENDÁRIUM 11 TV-MŰSOR 14 SPORT 15 MOZAIK 16 IDŐJÁRÁS Ma sok eső esllx Golfozó-°rekek Gyakran viharos, délelőtt délnyuga­ti, délután észak- nyugati szél fúj. A jellemző hőmér­séklet 12 fok kö­rül alakul. ►11. OLDAL indul gyé­rt, 'fcsoport a täte 'ubban. Szerdánként lesz edzés, plusz még egy napon gya­korlási lehetőség. ► 15. OLDAL WWW.240RA.HU Elfogadható, hogy 76 rendőr védje egy rendezvényen Horváth Ágnes egészségügyi minisztert? Nem, felháborító. 58% Igen, ha olyan a helyzet 33%. Még több rendőr kellene. 9% JÓ REGGELT! Imádok e-mailt kapni! Jó érzés, még ha ismeretlenek gondolnak rám, ak­kor is. Például Te, Kicsiandika. Ne haragudj a tegezésért, nem én kezd­tem. Udvariasan felhívod a figyel­mem egy honlapra, és a végén így bú­csúzol: „Ezt a levelet csak lx kapod meg, mi nem fogunk ezzel zaklatni többet." Köszönöm a levelet! Tudod, amit csütörtökön este 8-kor küldtél nekem. És a 11 órait, majd a péntek hajnalit 1/2 5-kor, aztán a 8-kor és 9-kor érkezőt. Aludj már egy picit Kicsiandika, én tényleg nem zaklat­lak többet... m emká MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE: Ribáry Zoltán, Tóth Ilona '7 14 16 865064 0 0 0 5 2 „Játékpénz" lett az apró bevonás Különböző bolti módszerek vannak az átállásra A legtöbb kisboltban tegnap sok vevő igyekezett megszabadulni utolsó apróitól. Képünk Tatabányán készült. megyei információ Búcsút in­tettünk az apróknak, a mai naptól nem számít hivatalos fi­zetőeszköznek az 1-es és a 2-es érme. Hiáayukat kerekítési módszerrel kell ezentúl megol­dani. Az átállás valószínűleg nem lesz egyszerű. Varga Bernadett, egy tatabá­nyai zöldség-élelmiszer kisbolt tulajdonosa is tart a fennaka­dásoktól. Mint mondja, a vitá­kat elkerülendő, egy táblát rak ki a falra a kerekítési módok­ról. így rögtön világosan lát­szik majd, mennyit kell fizetni a vevőnek. Nem bánja a bevo­nást, legalább nem lesz több olyan kuncsaft, aki kétforinto­sokból akar sok száz forintnyi végösszeget kifizetni. A Mini ABC két eladója, Brenner Barbara és Miklós Barnabás elmondása szerint ők más módon mennek elébe az átszámításokból adódó problémáknak: a boltvezető úgy döntött, előre elvégzi a ke­rekítést. így náluk már min­den áru egészre vagy ötre ke­rekített összeggel várja a vá­sárlót. Egyedül az olyan, hely­ben kimért tételeket kell a fize­téskor átárazni, mint a felszelt kenyér vagy a felvágott. Komárom belvárosában, az egyik népszerű kis élelmiszer- boltban mindenkitől készsége­sen átvették tegnap a mára már bevont egy- és kétforintosokat.- Rengetegen fizettek apró­val, sokan előkeresték a táska aljáról is a kis érméket. Mi a délutánra összegyűlt forintoso­kat átvittük a postára - nyilat­kozta Oláh Gézáné, az üzlet munkatársa. ■ B. G - H. D. ► 7. OLDAL Bordalokat énekelt a fiúkórus a versenyen Legalább harminc év börtön Bogi gyilkosainak tatabánya Az Árpád Gimnázi­umban rendezték a megyei népdaléneklési találkozót. Saltzer Géza megyei ének-ze­ne szaktanácsadó hangsúlyoz­ta: nem versenyről van szó, bár így is nagy a tét, itt dől el, hogy ki vehe‘ részt az országos ver­senyen. A szakember szerint előrelépi's a korábbi évekhez képest, hogy az idén több álta­lános és középiskolás diák jött el, mintegy kilencvenen, Rédéről, Tatabányáról, Eszter­gomból, Bakonybánkról. Dr. Hidas János, a megyei közgyűlés alelnöke kiemelte: észre kell venni és értékelni, hogy a népdal értékeit tovább­viheti más műfaj is. ■ M. H. Az Árpád Gimnázium fiúkórusa bordátokat énekelt tegnap győr/tömördpuszta Hely­benhagyta a napokban a Győ­ri ítélőtábla a Komárom-Esz- tergom Megyei Bíróság dönté­sét: a két és fél éves Boglárkát meggyilkoló szülőket jogerő­sen is életfogytig tartó fegyház­büntetésre ítélték. Legkoráb­ban harminc év múlva bocsát- hatóak feltételes szabadságra. A közigazgatásilag Mocsá- hoz tartozó Tömördpusztán 2005 októberében ittasan tért haza a nevelőapa, aki előbb az anyát, majd a kislányt is meg­verte. Később a szomszéd rá­hatására az anya kihívta a mentőt a gyermekhez, de ad­digra állapota olyan súlyossá vált, hogy keringése összeom­lott. Boglárka a kórházban meghalt. A kislányt a szülők koráb­ban is folyamatosan bántal­mazták, a legdurvább módsze­rekkel „nevelték”. Az eredetileg Baranya me­gyében élő asszonynak már volt négy gyermeke, akiket a nagymama nevelt, az ötödik, Bogi, nevelőszülőkhöz került. Amikor vádlott-társával közös gyermekük megszületett, ma­gukhoz akarták venni a kis­lányt. Első kérésüket elutasí­totta a gyámhivatal, de másod­szorra sikerrel jártak. Bogi 2005 márciusában került hoz­zájuk. Néhány hónapot élhe­tett már csak azután. ■ L. J. Nem tudott helyi illetékest küldeni a panaszfórumra a szolgáltató tatabánya Hiába vártak teg­nap délután a Mésztelepen élők lakossági fórumán az E.ON bármely munkatársára, senki nem jött, így aztán ezút­tal sem kaphattak első kézből választ kérdéseikre a gyakori áramkimaradásokkal sújtott panaszosok. Az eseményt szervező ci­gány kisebbségi önkormány­zat (CKÖ) elnöke, Duka László elmondta: személyesen vitte el a meghívót. Később azt a tájé­koztatást kapta az irodától, hogy Tatabányán nincs olyan jogi személy, aki a kérdésekre válaszolni tudna. Farkas Tamás, a fórum ven­dége és egyben a városrész ön- kormányzati képviselője el­mondta: csaknem kétszáz alá­írás gyűlt össze annak érdeké­ben, hogy a telep utcáin tartós kivitelezésű lámpákat szerel­jenek fel. ► 3. OLDAL Megyei szál a többmilliárdos adócsalásban megyei információ Mintegy hárommilliárdos, több évre visszanyúló adócsalást derítet­tek fel a vámosok. Sipos Jenő, a Vám- és Pénzügyőrség szóvi­vője érdeklődésünkre megerő­sítette: Komárom-Esztergom megyét is érinti az ügy. Továb­bi részleteket egyelőre nem kí­vánt elárulni, mivel most elem­zik a lefoglalt okmányokat, bi­zonyítékokat. A pénzügyőrök csütörtökön több helyszínen, Bács-Kiskun, Pest, Komárom- Esztergom, Tolna és Fejér me­gyében tartottak házkutatáso­kat, okirati bizonyítékokat fog­laltak le, három személyt őri­zetbe vettek. ■ Lévai J. Négy baba született február 29-én megyei információ Ebben a szökőévben négy baba szüle­tett megyénkben lapzártánkig, akiknek az anyakönyvi kivo­natába ez a különleges dátum kerül. A tatabányai Szent Bor­bála Kórházban Márton és Károly, az esztergomi Vaszary Kolosban Ágota, a komáromi Selye János Kórház szülésze­tén pedig Dániel látta meg teg­nap a napvilágot. Ezúton is sok boldogságot kívánunk nekik és szüleiknek! ■ B. G. KOMÁROIVI-ESZTERGOM MEGYEI

Next

/
Oldalképek
Tartalom