24 óra, 2008. január (19. évfolyam, 1- 26. szám)

2008-01-21 / 17. szám

4 DOROG, ESZTERGOM - NYERGESÚJFALU LÁBATLAN 24 ÓRA - 2008. JANUÁR 21., HÉTFŐ BfitSÁV Szlovák önkormányzatok a változásokról píuscsév A MÉH Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Fő­osztályának főigazgató he­lyettese, Zsákné Asztalos . Emőke tartott tájékoztatót az aktuális feladatokról a Komárom-Esztergom me­gyei szlovák önkormányza­tok számára Piliscséven. Ja­nuár elsején megváltozott a kisebbségiek normatív tá­mogatásának módja, és ez a változás új teendőket jelent a kisebbségi önkormányza­tok számára. Idegsebésszel, íróval beszélgetnek Esztergom Csókay András idegsebésszel beszélget Bánhidy Vajk tanár a Helischer József Városi Könyvtárban ma délután. A Dobó Katalin Gimnázi­umban délután öt órakor kezdődik a program. Pénte­ken hat órától a volt Techni­ka Házában a Wass Albert- díjat alapító Turcsány Péter költővel beszélget majd Bánhidy Vajk. Kiállítás azAquaszigeten Esztergom Két nyergesúj- falui képzőművész, Megyei Erzsébet és Ballabás János kiállítását Inokay Zsomborné nyitja meg az Aquasziget Fürdő Galériában holnap, délután öt órakor. A megnyi­tón közreműködik Komáro­mi Mihály. A kiállítás febru­ár 15-ig tekinthető meg. Igét hirdetnek az egyetemes imahéten lábatlan Az egyetemes imahét keretében újabb ökumenikus istentiszteletet tartanak a Drma-parti vá­rosban. Vasárnap délután négy órától a Szent István római katolikus templom­ban Darányiné Csonka Va­léria református lelkész hir­det igét. A TÉRSÉGI OLDALT SZERKESZTETTE: RAFAEL BALÁZS E-MAIL CÍME: balazs.rafael (u axelspringer.hu Titkokat lestek Szomoron együtt Közgyűlés előtt a sárisápi és az annavölgyi kertbarátok Az annavölgyi juniális remek hangulatához az egyesület tagjai is nagymértékben hozzájárultak Febrári közgyűlésükre a sárisápi, illetve anna­völgyi kertbarátok és bor­barátnők egyesületének tagjai. Fenyvesi Károly ANNAVÖLGY/SÁRISÁP A Csoport évente rendez márciusban helyi borversenyt, amely legutóbb nemzetközi megmérettetéssé alakult, mivel a helyieken és a környékbelieken kívül a szlová­kiai Muzsláról és Szőgyénből is eljöttek a gazdák a nedűk sereg­szemléjére. Az esemény színvo­nalát jelzi, hogy a versenyen részt vevő gazdák településeinek polgármestereit is meghívták az eredményhirdetésre - többségük ott is volt. Jelenlétével megtisztel­te a versenyt dr. Tittmann János dorogi, illetve Jan Oravec párká­nyi polgármester is. Támogató­nak öt, növényvédő szereket gyártó, forgalmazó céget sikerült megnyerni. A két szalonai borút a soproni Lővér Pincészetbe, illet­ve a neszmélyi Szöllősi Pincé­szetbe vezetett. Szintén a szakértelem fejlesz­tését szolgálta, hogy a gyümölcs­fák metszésének titkait a gya­korlatban lesték meg Tóth Zol­tán szomori gyümölcsösében. Az elmúlt évben sem maradtak el a növényvédelmi szakelőadá­sok. Az egyesület a kábeltévét is csatasorba állította a növények betegségeinek előrejelzésére, az aktuális védekezés lehetőségei­nek ismertetésére. A vállalt fel­adatok között szerepel a termé­szetes környezet megóvása. En­nek érdekében részt vettek a sárisápi önkormányzat közössé­gi takarítási akciójában, meg: metszették a közterületi díszfá­kat, szakszerűen gondozták azo­Már zászlójuk Is van a kertbarátok­nak és borbarátnőknek Az egyesület 2007. évi elismerései Sárisápért kitüntetés a község önkormányzatától Meghívás köszönetnyilvánítás­ra az annavölgyi falunapokon való részvételért A Dorogi Többcélú Kistérségi Tásulás meghívója az esztergo­mi pünkösdi vásárra Borversenyekre meghívás, elért érmes helyezések Tervezett 2008. évi programok Február- közgyűlés Március- borverseny Sárisápon Április- köztéri díszfák metszése Május- Ivónap borbarátnőknek Június- annavölgyi juniális Augusztus- terménykiállítás Szeptember- párizsi kirándulás November- borászbál December- bormustra kát. Tevékeny részesei voltak a közterületi sorfák pótlásának. Az annavölgyi juniálison az egyesület gasztronómiai és bor­bemutatót rendezett. Tizennyolc taggal ekkor alakult meg a cso­port gasztronómiai csapata. Azonnal nagy fába vágták a fej­széjüket: kétszáz adag gulyást készítettek bográcsban, a helyi szabadtéri kemencékben pogá­csát és lepényt sütöttek. A hagyományos sárisápi vi­rág- és terménykiállításon a bor­barátnők bort és gyümölcsből készült süteményt kínáltak. Üde színfoltja volt az eseménynek a Legszebben parkosított udvar el­ismerés átadása, a pörköltfőző­verseny tizenöt csapattal és az egyesületi zászló avatása. Nagy sikerrel rendeztük meg harmadszor is a sárisápi búcsú­hoz kapcsolódó borászbált. Mintegy kétszázan vigadtak kö­zösen - köztük sok fiatal, illetve környékbeli vendég is. Az egye­sület az elmúlt évben először vett részt a Párkányi Civil Börze elnevezésű rendezvénysoroza­ton, a cél a bemutatkozás és part­nerkapcsolatok létesítése volt. Irodalmi est a magyar kultúra helyi napján pilismarót A polgármesteri hi­vatal és a Heckenast Gusztáv Községi Könyvtár a magyar kultúra napja alkalmából csü­törtökön délután fél hattól ze­nés irodalmi estet szervez a Bozóky Mihály Általános Isko­lában. Fellép: Piatrik Zsuzsa, Fabi Katalin, az énekkar tagjai: Pál­mai József, Pásztóiné Nádud­vari Erika, Dubányi Szilvi, to­vábbá Szegő Csaba és együtte­se, Olgyai János, id. Székely Ár­pád, Székely Árpi, Farkas Eni­kő, Faggyas Róbert, Lidi néni valamint a nyugdíjasklub énekkara, melynek karvezető­je Tóth Katalin. ■ R. B. Fociznak a képviselők, polgármesterek Esztergom Ismét pályára lép­nek az esztergomi kistérség polgármesterei és képviselői. Az esztergomi mentőállomás átadásakor megismert csapat, az Esztergomi Kistérség FC pénteken pénteken délután há­rom órakor a baji általános is­kolában mérkőzik meg a tatai kistérség válogatottjával. Pá­lyára lép többek között Tóth Zoltán bajóti, Czermann János süttői és Novák Lajos dömösi polgármester, több települési képviselő és jegyző. ■ Farsangi jelmezverseny a kicsiknek Esztergom A Mikkamakka Já­téktár és a Szentgyörgymezői Olvasókör közös télbúcsúzta­tó, tavaszváró farsangi jelmez- versenyt szervez február else­jére. Délután három órakor in­dul a csata. Négyszáz forint ne­vezési díjat kell fizetni a hely­színen a jelmezversenyen részt venni szándékozó, tíz év alatti gyermekek után. A prog­ram: farsangi énekszó, jelme­zesek felvonulása, gyermekjá­tékok, eredményhirdetés, tánc- mulatság. ■ El a weblap, sportmezeket vásárolnak Bob Dylannel segítenek a lábatlan! Dórikának panoráma A Cé-Có együttes kétórás műsorát szombaton hallhatják az érdeklődők Esztergom A városi bolgár ki­sebbségi önkormányzat idei első testületi ülésén döntött 2008. évi költségvetéséről és a munkater­véről. Az idén is 100 ezer forint­tal támogatják az országos bolgár folyóirat megjelentetését, tovább­ra is üzemeltetik weblapjukat. Ta­vasszal a bolgár kultúra napja al­kalmából helyi művészeti csopor­tok meghívásával ünnepséget ter­veznek. A képviselők döntöttek arról is, hogy hat mez megvásárlásá­val olyan helyi amatőr sportcsa­patot támogatnak, amely a kü­lönböző helyi, térségi sportren­dezvényeken a kisebbségi ön- kormányzat színeiben indul majd. ■ F. K. lábatlan/Esztergom Jótékony- sági koncertet szerveznek január 26-án 17 órakor az esztergomi Dobó Katalin Gimnázium aulájá­ban. A Cé-Có együttes a Farkas­vadászattól a csend hangjáig cí­mű koncertjének teljes bevételét a sérüléssel született lábatlani Gombai Dórika gyógykezelésére ajánlotta fel. A zenekar tagjai, élü­kön Horányi László színművész- szél 2-2,5 órás műsort adnak, amelynek során először Vi- szockij-verseket, -dalokat hallhat­nak a kultúrakedvelők, majd Si­mon & Garfunkel-, Bob Dylan-da- lokat játszanak, végül Ginsberg-, T. S. Eliot-, Corso-, Ferlinghetti- szerzemények következnek. Gombai Dórika 2007 nyarán őssejtbeültetésen vett részt Kí­nában. A kislány 40 millió őssejt szerencsés tulajdonosává vált augusztusban. Az őt kezelő orvoscsoport az év elejére hív­ta vissza a kislányt. A koncert teljes bevételét az újabb utazás­Koncert után hálóznak Kéri László, a lábatlani Panorá­ma Hotel és Étterem üzemeltető jének vezetésével jótékonysági bál szervezése kezdődött Az est bevételét Dórika gyógykezelésére fordíthatja a család. A Duna- parti Panorámában február 9-én 20 órától kezdődik majd a mu­latság. A talpalávalót Latorczai Árpád szolgáltatja majd. ra szeretné fordítani a család. Gombainé Mátyási Mária sze­rint nagy hatással volt gyerme­kére az ázsiai út. - Dórika a be­avatkozás óta sokat változott, fej­lődött. Szeptemberben elkezd­hette az iskolát a Montágh első évfolyamán. Viselkedése sokkal nyugodtabb, kiegyensúlyozot­tabb. És ami a legfontosabb: ké­pes a betűk elsajátítására! Ez egy évvel ezelőtt elképzelhetetlen­nek tűnt - sóhajt fel az édesanya. - Kislányom állapotának további javítása érdekében lenne szük­ségünk az újabb utazásra. A gyógykezeléshez járulnak hozzá a forintok, amelyeket nagyon kö­szönünk a zenekarnak és a Do­bó-gimnáziumnak. ■ M. T. ■c ­u> A mosolygós Gombai Dórlka állapota sokat javult

Next

/
Oldalképek
Tartalom