24 óra, 2008. január (19. évfolyam, 1- 26. szám)

2008-01-02 / 1. szám

24 ÓRA - 2008. JANUÁR 2., SZERDA 2 MEGYEI TÜKÖR IWWW88WÜ8W6flWW98WB88M888QÍ88M8^B t'>S M ^ 1 £ ffiNMMM ,, IMM M NW >s I Alkotás mesével, zenével döbrentey ildikó A szépség birodalmába vezeti el a gyerekeket Ildi nénje azonnal segít a gyerekeknek, ha megakadnak a rajzolásban. Konkoly Tibor és Fekete Balázs nagyon figyel rá. mmmsm Elismerték a munkájukat KÖRNYE/TATABÁNYA KÖmyé­ért Emlékéremmel és okle­véllel ismerte el Németh At­tila, a tatabányai Samari- tánus Alapítvány elnöké­nek munkáját a környei ön- kormányzat. A község leg­nagyobb elismerését azzal érdemelte ki a vezető, hogy tíz éve rendszeresen segít alapítványával a környéken élő rászoruló családoknak cipővel, ruhával. Áremelkedések a kistérségben OROSZLÁNY TÉRSÉGE A la­kossági áram egységesen, 9,8 százalékkal emelkedik 2008. január elsejétől. A közintézmények általában 15-20 százalék közötti ár­emelkedésre számíthat­nak, míg a vállalkozások­nak 15-30 százalékkal ma­gasabb áramdíjra kell ké­szülniük, mint 2007-ben. Nem kell ennyi pláza Tatabányára? tatabánya Miután megnyi­totta kapuit Tatabányán az Omega Park is, a város má­sodik szórakoztató- és be­vásárlóközpontja, újra fel­lángolt a vita, hogy szük­ség van-e két plázára a vá­rosban. Egy helyi érdekelt­ségű honlap internetes sza­vazást indított, amelyen 3320-an nyüvánítottak vé­leményt. A szavazók 47 százaléka szerint szükség van a városban ennyi bevá­sárlóközpontra, 53 százalé­kuk szerint viszont nem. Az idén kevesebb jut szabadidősportra tatabánya Hagyományosan az év utolsó napjaiban ren­dezte meg évzáró közgyű­lését Tatabánya Város Sza­badidősport Szövetsége. A 18 szakosztályt magába fog­laló szervezet rendkívül si­keres évet zárt. Vadóc Lász­ló elnök éves beszámolójá­ból kiderült, hogy majdnem 160 szabadidős sportren­dezvényt bonyolítottak le. A szövetségi elnök szerint er­re 2008-ban nem lesz lehe­tőség, mert mintegy 20 szá­zalékkal kevesebb pénzből gazdálkodnak majd. Döbrentey Ildikó immár harmadik éve tart képző- művészeti foglalkozáso­kat Héregen, és a mosta­ni tanévtől Tarjánban is a gyerekeknek. Ottjártunk- kor éppen madarakat raj­zoltak a héregi óvodások és iskolások. Mudri Anna HÉREG/TARJÁN - A képzőművé­szeti szakkör ötlete három éve egy rajzpályázaton született. Rangos országos rajzversenyen voltam zsűrielnök. Egy fakó kis héregi alkotás került az aszta­lunkra. A verseny után az isko­la igazgatónőjével beszélgettem a képzőművészeti fejlesztésről. Nem sokkal később megkere­sett, hogy akkor segítsek, és tart­sak én szakkört. Ez annyira sike­res lett, hogy az idén Tarjánba is hívtak, ott két csoportot indítot­tam - meséli a kezdetekről Döbrentey Ildikó. Az ötlet mindenkinek tetszett, a művésznő beszerezte az alap­anyagokat.- Két éven át jó szívvel, ajándék­ba dolgoztam Héregen. Minden filléren eszközöket vettem a gye­rekeknek. Hoztam filctollakat, rosttollakat, színes papírt, ecse­teket és a többi kelléket. Igyekez­tem úgy válogatni, hogy jó minő­ségű eszközökkel dolgozzunk, mert azzal lehet szépet alkotni - mondja Döbrentey Ildikó. De a szakkör nem csak a raj­zolásról szól. Mielőtt a laphoz ülnek, a művésznő, aki főfoglal­kozású meseíró, egyik égből- pottyant meséjét mondja el. Mind a mese alatt, mind, amíg a képek készülnek, halk klasz- szikus zene szól.- A legutóbbi iskolai reform az oktatásból szinte kiölte a mű­vészeti tárgyakat. Pedig, ha a gyerekek nem találkoznak az al­kotás örömével, a kész mű felfe­dezésének boldogságával, akkor helyrehozhatatlanul szegényebb lesz a felnőtt életük. Eddig a rá­dión, a tévén és a színházon ke­resztül voltam pedagógus. Most jött el az ideje annak, hogy tanít­sak. Én itt, Héregen és Tarjánban tudok segíteni a gye­rekeknek, hogy érzékennyé te­gyem őket a szépség iránt - be­szél filozófiájáról Döbrentey Il­dikó. Közben a firkalapokon és a rajzlapokon a mese alapján ké­szülnek a rajzok. Ha valaki el­akad, azonnal „Ildikó nénjéhez” fordul segítségért.- Itt a kisebbek is megtanul­nak komponálni, tudják, hogy az egész lapot ki kell tölteni. Az óvodások is gondosan beszíne­zik a rajzokat. Ez később az írástanulásban is segít nekik. Héregen ovisok és kisiskolás­ok vannak a csoportban, ottjárttunkkor Nieszner Kata és Asztalos Dani hiányoztak, mert díjkiosztón voltak Orosz­lányban, miután az ő rajzaikat is kiválasztották, hogy nyom­dai képeslap készüljön belőlük. Tarjánban még izgalmasabb a helyzet. Ott négyéves és tizenhat éves tanítványa is van Döbrentey Ildikónak, aki a nagylánynak mindig külön feladatot ad. A héregi szakkörben termé­szetesen a karácsonyról sem fe­ledkeztek meg: mindenki meg­festett egy bögrét, amelyet aztán Döbrentey Ildikó kiégetett. A be­cses alkalmatosságok azóta bi­zonyára kedves háztartási esz­közökké váltak a gyerekek csa­ládjaiban. Nagy Réka elsős diák már ta­valy is járt a csoportba. Kedven­ce a filctollas rajz, mert szerinte annak vannak a legszebb színei.- Én mindent szeretek leraj­zolni, most a madár is jó téma, mert használhatom hozzá a ked­venc színemet, a rózsaszínt. Il­dikó nénje mindig mesél vala­mit, azt is mindig várom - me­séli Réka. Wenczel Dóra a mese szóra felkapja a fejét, és mondja:- Az Aranyhajú Nikolett a ked­vencem. Arról szól, hogy Niko­lett egy várban él, de összekóco- lódik a haja, ezért elbújik az em­berek elől. lön egy fiú, aki cápa­foggal megfésüli, és a gubancok kiugrálnak a hajából. A fiú meg elveszi Nikolettát. Ezt a mesét is lerajzoltuk. Én azt a jelenetet ké­szítettem el, amikor a lány kint áll a vár mellett - meséli lelke­sen Dóri. Mire elindulunk, a képek is elkészülnek, és büszkén mutat­ják, ki milyen madarat rajzolt. Jobb érzés átmenni a nyitottá vált országhatáron forgalomnövekedés Az autósok örülnek elsősorban. Ki vízért, ki egy-két korsó sörért. komárom/komárno A decem­ber 21-ei határmegszűnés óta je­lentősen megnövekedett a forga­lom a Komárom két városrészét összekötő Erzsébet hídon. Pró­baszámlálásunkkor mindössze fél óra leforgása alatt 193 autó haladt át az egykori ellenőrző- pontokon. A gyalogosok száma jóval kevesebb volt. Ugyanennyi idő alatt csak 41 sietős emberrel találkoztunk, feltehetően a nagy hideg miatt. A megkérdezettek mindany- nyian egyetértettek abban, hogy sokkal egyszerűbbé vált a közle­kedés a két ország között. Sokan távolabbi városokból érkeztek, mert most már kötöttségek nél­kül kelhettek át. Ennek az igazi Gaál István előnyeit egyébként inkább az au­tósok látják, akiknek nem kell hosszú sorokban várakozniuk az átjutás érdekében. Gaál István Észak-Komárom- ból tartott délre. Szerinte a határ­nélküliség nemcsak neki, ha­nem mindenkinek nagyon jó. Ő Maczkó Ferenc azért örül ennek különösen, mert szinte mindennap átjár ar­tézi vízért a híd másik végébe. Az érsekújvári Maczkó Ferenc így fogalmazott: Sokkal könnyeb­bé és gyorsabbá vált az átjutás. Bár én eddig csak évente három­négy alkalommal jöttem, lehet, hogy mostantól többször fogok. Csángola Dávid Tatabányán él. Szerinte már az első napok­ban is látható volt az autós- és a gyalogosforgalom növekedése. Úgy véli, hogy ez a tendencia a jövőben is megmarad. A hétvé­géken biztosan. Az ugyancsak tatabányai Póczos Ákostól a következőket hallot­tuk: Nagyon jónak tartom a vál­tozást. Régebben, amikor autó­val jöttünk át, 10-15 percig is kellett várakozni. Most meg megállás nélkül átmehettem. Nagyon jó érzés volt. ■ L. B. Püspökszentelő szertartás az esztergomi bazilikában Róma/Esztergom Fiatalít az egyház: november 14-én a pápa, XVI. Benedek, Székely Jánost kinevezte az Eszter- gom-Budapesti Főegyház­megye segédpüspökévé, aki­nek a febianai címzetes püs­pöki címet adományozta. Szentelése 2008. január 5- én, délelőtt fél tizenegykor lesz az esztergomi baziliká­ban, a szertartást Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom- budapesti érsek vezeti. Székely János 1964-ben, Budapesten született. Felső- | fokú tanulmányait az eszter­gomi Érseki Papnevelő Inté­zetben, a Pázmány Péter Ka­tolikus Egyetem Hittudomá­nyi Karán, illetve Betlehem­ben folytatta. 1991. március 2-án szentelték pappá. Szé­kely János pappá szentelését követően előbb káplán volt Érsekvadkerten, majd 1995- ben Rómában, a Pápai Ger­gely Egyetem mellett műkö­dő Biblikus Intézetben ta­nult. Teológiai doktorátust a Pázmány hittudományi ka­rán szerzett, ugyanitt kapta meg legmagasabb tudomá­nyos fokozatát 2004-ben. Székely János Jelenleg a hittudományi kar Újszövetség tanszékének do­cense, az Esztergomi Hittu­dományi Főiskola tanára, 2006-tól rektora, az esztergo­mi Szent Anna-plébánia plé­bánosa. 2007-től az Eszter- gom-Budapesti Főegyház­megyében a társadalmi- oktatási-kulturális szakterü­let püspöki helynöke. Több teológiai, biblikus és lelkiségi írás szerzője. ■ Rafael Balázs Drágul a távhő, a közlekedés, a hulladékszállítás tatabánya Januártól a távhő- számlák körülbelül tíz száza­lékkal lesznek magasabbak a tavalyiaknál, a buszjegyekért 8,2 százalékkal kell többet fi­zetni a megyeszékhelyen, a hulladékszállítás díja hat szá­zalékkal nő. Az autóbusz-közlekedés tarifái a módosítás után: ha elővételben vesszük meg a jegyet, akkor 165 forintot, ha a buszon, akkor 220 forintot kell fizetni. Az egyvona­las havibérlet 2885 forintról 3120 forintra, az összvonalas havibér­let pedig 4045 forintról 4400 fo­rintra emelkedik. A nyugdíjas és tanuló belterületi havibérlet 1950 forintba kerül január elsejétől Ta­tabányán. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom