24 óra, 2007. november (18. évfolyam, 255-279. szám)

2007-11-19 / 269. szám

4 DOROG, ESZTERGOM - NYERGESÚJFALU - LÁBATLAN 24 ÓRA - 2007. NOVEMBER 19., HÉTFŐ Űrkutatásról szól a csillagászati hónap Esztergom 50 évvel ezelőtt bocsátották Föld körüli pá­lyára a világ első mestersé­ges holdját, a Szputnyik 1-et. Az évforduló kapcsán a csillagászati hónap kereté­ben a Bajor Ágost Művelődé­si Házban visszatekintenek az elmúlt fél évszázad ered­ményeire, és megpróbálják megjósolni, hogy mi várható a közeljövőben ezen a téren. Az idei sorozat tehát az űrku­tatás körül kering. Szerdán 17 órától Kis lépés egy em­bernek... címmel tart elő­adást Mécs Miklós nyugal­mazott szakkörvezető. Újbort töltögetve nótáztak Márton-napon tokod Libazsíros kenyérrel és újborral kínálták a ven­dégeket a Kantinban a Már- ton-napi vidám esten. Az önkormányzat és a civil szervezetek közreműködé­sével megrendezett találko­zó igazán jó hangulatban telt. Pincekulcs címmel zenés vígjátékot adott elő a Szivárvány Társaskör. Kolbert Sándor, az író-ren­dező is felbukkant a darab­ban, mint Murci Marci. Iga­zi borbarátoknak szóló da­rab kerekedett, amelyet a Gardellaca Vegyes Kar vi­dám dalcsokra követett. Az idén tízéves Őszirózsa Nyugdíjas Klub nótacsokrot adott elő, amelyet a vendé­gek nótázása követett. Védik a lakók egészségét tokodaltáró Lakossági szű­rés lesz november 28-án a polgármesteri hivatalban. Az ÁNTSZ Dorogi, Esztergo­mi Kistérségi Intézete szer­vezésében ingyenes egész­ségvédelmi prosztataszűrés­re várják a negyven év fe­letti férfiakat. Lesz csontrit­kulásmérés, vérnyomás-, és vércukor-ellenőrzés is. A TÉRSÉGI OLDALT SZERKESZTETTE : RAFAEL BALÁZS E-MAIL CÍME: BALAZS.RAFAEL (« AXELSPRINGER.HU lányokat és lovakat is vehettek esélyvetélkedő A gyerekeknél sokkal könnyebben kisimogatható a különbség Jól hangzik az esély- egyenlőség szép igéje. Kö­zelebbről azonban egyér­telmű, hogy harc nélkül ez sem sikerülhet. Hogy miként éljük meg ezt a felnőttek világában, arról bővebben van tapasztala­tunk. A gyerekeknél mintha könnyebben men­nének az ügyek. Rafael Balázs Fekete Ferenc, a pilismaród ci­gány közösség tagja: - Nagyon élveztem, de tudnia kell, nem ér­tettem. Mert mi például muzsi­kus cigányok vagyunk. Mi nem beszélünk csak magyarul. De mégis ez a mi kultúránk, ez is mutatja, mennyire gazdag világ ez. Itt, a faluban, ma már jóval ke­vesebben vagyunk. Most jutot­tunk egy sok tíz milliós összeg­hez, amiből felszámoljuk a régi telepet, s mindenki tisztességes lakáshoz jut. Sokan egyébként már régen felköltöztek’a faluba. A rendezésről, a maród ki­sebbségi önkormányzat elnöké­ről, Berta Istvánnéról valamint a gyerekek felkészüléséről szuper- latívuszokban beszélt a zsűri. A gyerekeknél könnyebben „kisi­mogatható” a különbség - vall­ják. Végül Kovács Árpádné, a Miniszterelnöki Hivatal Cigány­ügyi Főosztályának vezetője, Daróczi Gyula pedagógus, szoci­álpolitikus, nyelvtanár, Bogdán József romológus boldogan oszt- hadák ki az elismeréseket. Minden csapat értékes aján­dékokkal utazhatott haza. Ezek között volt csocsóasztal, elekt­romos fogkefe, társasjáték, dartsgép valamint belépő a Tro- picáriumba, az Álomautó kiállí­tásra, a Csodák Palotájába és az esztergomi élményfürdőbe. Aranyosok a mezőny élén A legjobbak: 1. Aranyosok - Esztergom-Kertváros Arany Já­nos Általános Iskolájának csa­pata. 2. Bajnai Romundrók - a bájnál Simor János Általános Iskolából. 3. Gézengúzok - Bozóky Mihály Általános Isko­la, Pilismarót. 4. Prhala - Montagh Imre Általános és Speciális Szakiskola, Esztergom 5. Mórás romák és nem romák - Móra Ferenc Általános isko­la, Tatabánya. pilismarót Hangzavartól, gye­rekkiabálástól hangos a sport- csarnok. Nem meccs, se nem is­kolai bál van: vetélkedő zajlik benn, olyan különös, amilyennel még nem nagyon találkozhat­tunk. Roma, a tudósítónak egyér­telműbben cigány és nem cigány, az ő szóhasználatukban magyar gyerekek egy-egy hosszú asztal­nál, vegyesen. Valami furcsa szó­párbaj végére érkezünk; a ma­gyarázatot már csak a zsűritől halljuk meg. Tárgyalás részesei lehettünk. Különös és furcsa té­hetjük bennük a kirekesztés, az oly gyakori, sokszor ösztönös diszkrimináció megjelenését. A különösség a mellettünk élőben inkább kíváncsiságból legyen, ne elutasítás alapja. A megyéből öt csapat indult a zárófordulón. Itt, a sportcsarnok­májú volt: lányvásár, tizenévesek előadásában. Mi van itt? Hergovics Györgyitől kapjuk meg a választ, a Veled-Erted Egyesület esztergomi esély­egyenlőségi irodája munkatár­sától: - Ez egy roma népismere­ti vetélkedő. Ez az év az esély- egyenlőség éve. Arra gondol­tunk, hogy egy ilyen sorozat megrendezésével a nagyobb fel­sősök tudatában valamiképpen fejlesszük azt a tudást, amely eléggé vegyesen van meg ben­nük a roma kisebbségről. S ha jobban ismerik, tudják a cigány­ság történelmét, hagyományait, szokásait, akkor talán mérsékel­A lóvásár szakértői - mint a felnőttek szokásrendszerünktől teljesen idegen - a mellettünk élőknél napi gyakorlat. Egy másik történet, szintén anyanyelven: egy lóvásárt adnak elő a gyerekek. A Montagh-isko- lások tökéletesen idézik a felnőt­tek vásári szokásait, az állatvizs­gálattól kezdve a köteg ezre­sek pergetésén át a kézbe csa­pósdiig, az alkudozásig. A zsűri szakszerű értékelésére odafigyelő fiatalok sokat tanulhattak bán, fej-fej mellett „küzdenek” esztergomi, pilismaróti, bajnai, tatabányai gyerekek. A tízfős csapatban öt roma, öt nem ro­ma. Úgy tapasztaljuk persze, hogy főként a gyakorlati kérdé­sekben a cigány gyerekek mo­zognak otthonosabban. Miként az előbbi lányvásár­ban is: a zsűri különösen sok­ra értékeli, hogy nagyon szép lovári dialektusban adják elő az esztergom-kertvárosiak. Fel­nőtt téma: ellopnak, megvesz­nek egy lányt, majd végül a vaj­da előtt alkudoznak róla. A mi Az elesetteknek segítenek szabó erna-díj Babits Mihály ápolójának mai követői ESZTERGOM Egész életemben hát­rányos helyzetű emberekkel fog­lalkoztam. 35 évig a társadalom- biztosításban, 12 évig a város egészségügyi és szociális bizott­ságának tagjaként segítettem az elesetteket - mondta el Galam- bosi Lajosné, aki aktív nyugdíjas­ként a belvárosi plébánia kari- tász csoportjának vezetője. A Szabó Erna-díjat Galambosi Lajosné mellett Zalán Katalin, a Szatmári Irgalmas Nővérek tagja és az Esztergomi Nyugdíjasok Ér­dekvédelmi és Kulturális Egyesü­letének (ENÉKE) elnöke, Erős Mik­lós vehette át a Prímás pincében.- Az öregek napközijét 1992- ben hoztuk létre, amikor a nővé­rek újra megjelentek Esztergom­ban, majd a rendházban kialakí­tottuk az idősek otthonát - me­sél az irgalmas nővérek tevé­kenységéről Zalán Katalin. Erős Miklós olyan programo­kat szervez, amelyekre egyedül talán nem mennének el az idős emberek, de szervezett formá­ban már igen. Az ENÉKE múze­um- és városlátogatásokkal, előszilveszteri összejövetelekkel pezsdítette fel a helyi és kör­nyékbeli nyugdíjasok életét.- A közeljövőben nyugdíjas akadémiát szervezünk. Eszter­gom történetéről, a közgazdaság­ról, és az egészségügyről, a tes­ti-lelki frisseség megőrzéséről beszélünk majd - mesél tervei­ről Erős Miklós. A belvárosi plébánia karitász csoportja már összekészítette azt a körülbelül nyolcvan csoma­got, amelyet hátrányos helyzetű esztergomi családoknak szán­nak. Zalán Katalin szerint, ahogy közeledik a vég, az idősek és kör­nyezetük is egyre nehezebben vi­selik a leépülést. A szatmári nő­vérek azért foglalkoznak a szép- korúakkal, hogy segítsenek mél­tósággal viselni az élet elmúlását. Szabó Erna nővér a Vaszary Kolos Kórház orvosainak és nő­véreinek segítségével indította el a betegápolói képzést Eszter­gomban. Különösen jó viszony­ban volt a beteg Babits Mihály- lyal, akit ápolt is. ■ Sz. A. Sárisápról Csobánkán át Nyergesújfaluig nyergesújfalu A nyugdíjba vo­nult Gyapjas Péter helyére kiírt pályázat befutójaként Kákonyi Gellért lett a művelődési ház új igazgatója. Alföldi diáksága után asztalos szakmunkás lett Baján, majd Szegeden tanári diplomát szerzett. Kalocsán kezdett dolgoz­ni az érseki könyvtárban. Négy évvel ezelőtt Csobánka közösségi házának és könyvtárának igaz­gatója lett. Feleségével és két gyermekükkel Sárisápon él. Mint elmondta, számít a vá­ros és közvetlen környezete ön- szerveződő, civil közösségei, egyesületei, oktatási intézmé­nyei támogatására, a tanárok, a diákok, a munkát adó cégek se­gítségére. ■ F. K. A Pénz beszél az esztergomi könyvvásáron Esztergom Kedvezményes ka­rácsonyi könyvvásárt tartanak a Bajor Ágost Művelődési Ház­ban, a volt Technika Házában. Szépirodalmi - többek közt Márai, Vaszary, Alessandro Baricco -, történelmi, társada­lomtudományi köteteket, albu­mokat, gyerekkönyveket kínál­nak december 4-én és 5-én. Az egész napos könyvárusítás mellett mindkét napon dedikálá­sokkal is várják az érdeklődőket. December 4-én, délután öt órától lankovics Marcell a Lékiratok 1-2. című könyvét, december 5-én, délután öt órától a volt pénzügyminiszter, Járai Zsigmond A pénz beszél című kötetét látja el kézjegyével. ■ M. T. Összefogás a térség fejlesztéséért lábatlan Hetvenhárom civil szervezet, illetve önkormányzat, önkormányzati intézmény kapott meghívást az Összefogás a térség fejlesztéséért elnevezésű Holcim konferenciasorozat harmadik ta­lálkozójára, amelynek lábatlani helyszíne a Gerenday Közösségi Ház volt Majdnem kicsinek bizo­nyult a nagyterem, már a nyi­tánykor minden szék foglalt volt. A nyergesújfalui, lábatlani, bajóti és süttői meghívottak ez­úttal olyan gyorsan hasznosít­ható információkat kaptak, amelyek akár már holnap is je­lentős összegű pályázati forin­tokat jelenthetnek. Nem vélet­lenül jegyzetelt mindenki szor­galmasan. ■ F. K.

Next

/
Oldalképek
Tartalom