24 óra, 2007. szeptember (18. évfolyam, 204-228. szám)

2007-09-07 / 209. szám

KOMAROM-ESZTERGOM IVSEGYEI 2007. SZEPTEMBER 7., PÉNTEK, XVIII. ÉVFOLYAM, 209. SZÁM, ÁRA: 89 FT, ELŐFIZETVE: 68 FT Luciano Pavarotti betegsége tavaly vált ismertté, 2006 nyarán meg is operálták hasnyálmirigyrákkal. Csütörtökre virradóan hunyt el szülőhelyén, Modenában. WWW.240RA.HU Hozza régi Tatabanya, Teleki L. u. 34/312-161, 312-162 r r r EGYRE JOBBEN ATERTEKEUK REGI HITELEIKET, ÉS KEDVEZŐBB KONSTRUKCIÓT KERESNEK ► e. oldal KOMAROMI CSOMAGOLOPAPIR ÍZES CSOKOLÁDÉKHOZ ► 2. OLDAL ÖRÖKRE ELMENT A LEGNAGYOBB TENOR, PAVAROTTI EGY PERCBEN Jogerős felszámolás Bábolnán Jogerőssé vált a Bábolna Takarmány- ipari Premix és a Takarmánykereske­delmi Kft. felszámolása. A négymilli- árd forint jegyzett tőkéjű, korábban az egyik legsikeresebb bábolnai tár­saság felszámolását több hitelezője is kezdeményezte februárban. Ők szep­tember 15-éig jelenthetik be a céggel szembeni igényeiket. ►Z. OLDAL Petőfl-szobor Sanghajban Gyurcsány Ferenc miniszterelnök kínai útja egyik utolsó eseménye­ként Sanghajban leleplezett egy Pe- tőfi-mellszobrot. ► 7. OLDAL IDŐJÁRÁS Ma napközben élénk északnyugati szél fúj. A boron- gós időben néha előtűnik a Nap is. A jellemző hőmér­séklet 15 Celsius- fok körül alakul. ►10. OLDAL TARTALOM fli MEGYEI TŰKÖR 3 TV-MŰSOR 4 GAZDASÁG 6 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 KALENDÁRIUM 11 SPORT 15 MOZAIK 16 50 év után találkoztak Az 1956-57-es tanévben még kü­lön osztályba jár­tak a 8.-os nagyig- mándi fiúk és lá­nyok, évforduló­juk összehozta Őket. ►!!. OLDAL Megyei henger a kick-box-bajnokságon Megyénk versenyzői hat első helyet, három ezüst- és két bronzérmet sze­reztek a Békéscsabán rendezett kick­box országos bajnoki döntőn light- contact kategóriában. A győztesek egészen biztosan képviselhetik ha­zánk színeit a szeptember végi belg­rádi világbajnokságon. ►is. oldal JÓ REGGELT! Kedves barátnőm hétfőn elköltözött ott­honról, mert túl korán kellett kelnie, hogy időben beérjen a munkahelyére. Összepakolta ruháit, és édesapja segít­ségével szerzett is magának olcsó he­lyet egy kis szállón. Majdnem két órá­val tovább alhatott, nem kellett alkal­mazkodnia senkihez, nem kellett fi­gyelnie a menetrendre. A nagy önálló­ság persze csak először tűnt jó dolog­nak, kedden már unatkozott, szerdán egyedül érezte magát, csütörtökön pe­dig döntött: hazaköltözik. Ennyi egyelő­re elég volt az önálló életből. Egyedül ez sem volt az igazi. ■ Sz. A. MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE: Ribáry Zoltán, Szőts István Októbertől új menetrend buszok Kérik, hogy már reggel át lehessen járni a Centeren A képviselők vicceltek is dr. Horváth István vezérigazgatóval. Például olyan körjáratot javasoltak, amelyik nem áll meg sehol. TATABÁNYA/MEGYEI INFORMÁCIÓ Hosszas vita után a csütörtöki - folytatólagos - közgyűlésen a tatabányai képviselők meg­szavazták az új helyi autóbusz­menetrendet, amely október 1- jén lép életbe. A módosításnál figyelembe vették a lakossági kérdőíveket is. A legfontosabb változás, hogy az 1-es és a 2-es buszok újra érintik a régi busz- pályaudvart, a 18-as és 28-as autóbuszok pedig visszatér­nek a Fő térre. A járatokat érintő változások mellett lényeges, hogy a város tárgyalásokat kezdeményez a Vértes Centerrel az épületbe vivő mozgólépcső használatá­ról: Mint ismeretes, a pályaud­varról a mozgólépcsőn a bevá­sárlóközpontba lehet jutni, amit azonban csak 10 órakor nyitnak ki. Mind a helyi, mind a vidéki utasoknak nagy könnyebb­séget jelentene, ha már a reg­geli órákban, a munka és az is­kola előtt is átmehetnének az épületen, hiszen lerövidíthet­nék az utat az aluljáróig. ►3. OLDAL Bakonysárkányba utaznak a vérteskethelyi kisiskolások VÉRTESKETHELY Az új tanév­ben már nem csengetnek be a falu iskolájában, miután al­sóban is megszűnt helyben az oktatás. A diákokat hétfő óta külön kisbusszal a szom­széd Bakonysárkányba vi­szik tanulni - s az első napok tapasztalatai alapján senki­nek nem okoz gondot a rövid utazás, hiszen a járat min­denkit a megbeszélt helyen vesz fel és oda hoz vissza. Petkovics Gyula polgár- mester az okokról elmondta: bekerültek az országosan több száz, centralizálásra ítélt iskola közé, és mivel Bakony- sárkányból megkeresték az önkormányzatot az átjárás öt­letével, a képviselő-testület rábólintott a megoldásra. An­nál is inkább, mivel a külön iskolabuszt a szomszédos ön- kormányzat finanszírozza. Az alapfokú oktatási rend­szerből az óvodai ellátás to­vábbra is megmaradt Kethe- lyen - jelenleg 13 kisgyerek­kel foglalkozik az intézmény. Benisné Manner Melinda bakonysárkányi igazgatótól megtudtuk: a vérteskethelyi gyerekekkel együtt már majdnem 150-en vannak. ■ M. H. Kishajóval is átkelhetünk a Dunán LÁBATLAN/NYERGESÚJFALU/KAR­VA Szeptembertől már nem­csak csónakkal, hanem kis­hajóval is átkelhetünk a Du­nán a felvidéki Karva és Nyergesújfalu, illetve Karva és Lábatlan között, a turisz­tikai határátkelési pontokon MEGYEI INFORMÁCIÓ Az Új Ma­gyarország Vidékfejlesztési Program és a LEADER Program aktuális kérdéseiről volt szó a tegnapi konferencián, ame­lyet a megyeházán tartottak. Pásztohy András miniszteri biztostól a részt vevő polgár- mesterek és a nemrégiben megalakult Helyi Vidékfej­lesztési Irodák vezetői hallhat­tak a vidékfejlesztési program úgynevezett 4. „tengelyéről”, a LEADER programról is. Az elő­adó szerint az összefogással megvalósuló programok nagy lendületet adhatnak a vidék­nek, s a LEADER alapelvek kü­- tudtuk meg Kiss Sándor határőr századostól, az Esz­tergomi Határrendészeti Ki- rendeltség vezetőjétől. Erről a folyó mellett tájékoztató táblákat raktak ki. A szakember felhívta a fi­gyelmet: a nagy hajóforga­lön érdeme, hogy a vidéki tér­ségekben nem egyedülálló fej­lesztési projektek jönnek létre, hanem összehangolt fejleszté­si projektláncok. így, mint mondta, a turisztikai vállalko­zások, az érintett civil szerve­zetek és önkormányzatok kö­zös célokkal és stratégiával fej­leszthetnek. A kistérségek vagy térsége­ken átnyúló szerveződések akciócsoportokat hoznak lét­re, amelyek kidolgozzák prog­ramjaikat, rögzítik helyi vi­dékfejlesztési terveiket, ame­lyekre uniós források hívha­tók le. ■ M. T. lom és a folyó szélessége mi­att ezen a szakaszon csak fel- készülten, körültekintéssel szabad átevezni vagy 4 kW alatti motorteljesítményű csónakokkal átkelni, kisha­jóval biztonságosabb. ■ Madarász Tímea Megdőlt Dobogókő hidegrekordja dés/dobogókő Hét Celsius- fokos országos hidegrekor­dot mértek szerdán a Ba­kony északi részén fekvő Désen - közölte tegnap Bozóky István meteorológus. Elmondása szerint korábban a megyénkkel szomszédos Dobogókő volt a szeptember 5-ei csúcstartó 8,2 fokkal, még 1976 óta. A meteorológus közölte: az ország egyes részein az el­múlt 72 órában jelentős volt a csapadék mennyisége is. A legtöbb eső - 62,7 milliméter - a Vác közeli Penc község­ben esett. ■ Összehangoltan fejlődhetnek a térségek - uniós pénzből HIRDETÉS

Next

/
Oldalképek
Tartalom