24 óra, 2007. szeptember (18. évfolyam, 204-228. szám)

2007-09-01 / 204. szám

3 24 ÓRA - 2007. SZEPTEMBER 1., SZOMBAT MEGYEI TÜKÖR HÍRSÁV Iskolaotthoni oktatás is lesz Naszály Huszonnégy elsős ül be hétfőn a padba, és ezzel 152 főre emelkedett az Angyalffy Mátyás alapfokú művészeti iskola tanulólét­száma. Hozák Attila igazgató­tól megtudtuk, hogy az első két évfolyamon iskolaotthoni rendszerű oktatást vezetnek be, a gyerekek délután négy­ig tanulnak. Mivel a suli mű­vészeti iskolaként működik az új tanévtől, a művészeti tantárgyakkal, tánccal ki­emelten foglalkoznak majd. Az idén eddig 54 állampolgári eskü tatabánya Tizennégyen vál­tak magyar állampolgárrá Tatabányán. Két négyfős család és két személy ma­gyar állampolgárságot, két házaspár visszahonosítást kért. Az idén összesen öt­vennégyen tették le esküjü­ket a megyeszékhelyen. Ősmagyar falut alakítanának ki tokodaltáró Elfogadták az 1 Magyar Faluért Alapít­vány kérelmét az altárói képviselők, akik csütörtöki ülésükön felhatalmazták a polgármestert, hogy készít­se elő a szerződést. A civi­lek szeretnék bérbe venni az Öreg-tó környékét. A te­rületet először rendbe ten­nék, majd ott létrehoznának egy, az ősmagyarokra jel- lemző| nomád falut. Megújulhat négy utca a községben vértesszőlős A Közép-du- nántúli Operatív Programon belül nyújtott be pályázatot a vértesszőlősi önkormány­zat négy utca - a Múzeum, a Vértes László, az Arany Já­nos és a Petőfi - teljes körű felújítása érdekében. Az út­testet rekonstruálnák, csa­padék- és vízelvezetőt, jár­dát és parkolókat szeretné­nek építeni. Amennyiben megnyerik a szükséges 220 millió forintot, akkor Vértesszőlős történetének egyik legnagyobb pályázati beruházása készülhet el. @ további hírek: www.24ora.hu Mégis, kinek az érdeke? jog Egy vélemény alapján vizsgálhatják, szükséges-e korlátozás Elkeseredésében fordult lapunkhoz T. Rita és édesanyja, miután mentő, rendőrség, tűzoltóság vo­nult ki nagy erőkkel laká­sukhoz, hogy Ritát a pszi­chiátriára szállítsák. An­nak jártunk utána, ho­gyan vizsgálhatnak meg valakit a saját akarata el­lenére, miképp működik a gondnokság alá helye­zés hazánkban. Lévai Julianna tatabánya Mivel tüzet nem ész­leltek, sokan csodálkoztak, ami­kor a Mártírok úton az egyik tömbnél mentő, rendőrség jelen­léte mellett egy tűzoltóautó kosa­ra emelkedett a magasba. Nem tudhatták: a nagy kivonulás oka egy harminc év körüli hölgy pszichiátriai kényszerbeszállítá­sa lett volna... Megtudtuk: a tűzoltóság segít­ségét a tatabányai rendőrség kérte ahhoz, hogy be tudjanak jutni a lakásba. Fel is vitték ko­sárral a rendőrség szakemberét, ám végül nem jártak sikerrel. A rendőröktől viszont a men­tők kérték a jelenlétet. De miu­tán az édesanya azt mondta, hogy lánya nincs otthon, elvo­nultak. A mentősök munkatársától pedig megtudtuk: a városi bíró­ság végzése alapján mentek. Mi­vel sikertelen volt az akció, je­lezték is a Szent Borbála Kórház pszichiátriai osztályának, hpgy 5 ezentúl oldják meg maguk az < ilyen eseteket. A tatabányai bíróság azért J rendelte el T. Rita pszichiátriai 1 vizsgálatát - azaz egy héten át történő megfigyelését a Szent Borbála Kórházban -, mivel cse­lekvőképességet korlátozó gond­nokság alá helyezési per folyik ellene. Mindezt a tatabányai gyámhi­vatal kezdeményezte a bíróság­nál, amelynek vezetője, Deme- terné Nagy Magdolna nem kí­vánt nyilatkozni, mondván, fo­lyamatban lévő ügyről van szó. Arról azonban tájékoztatott: be­jelentés jött, ezért az eljárást meg kell indítani. A bejelentő, dr. Fogarasi Judit, a Szent Borbála Kórház pszichi­átere annyit mondott, Rita érde­Az édesanya, Pertics Zsófia úgy érzi, fejük felett döntenek. Azt sem érti, hogy miért nem ő az illetékes lánya ügyében eljárni. kommentár - A betegek nem dönthetnek? A „betegek érdekeit” olya­nok képviselik, akiket ők nem kértek fel erre. Nincs meghatározva olyan, az el­járó hatóságoktól független szereplő, aki a beteget kép­viselheti. Miközben itt va­gyoni, lakhatási ügyek me­rülhetnek feL Egyetlen pszichiáter kezde­ményezésére vethetnek akarata ellenére valakit kötelező vizsgálat alá. Eközben köztudott, hogy a pszichés állapot meghatá­rozása több szubjektivitás­ra ad lehetőséget, mint egy szem bajé. • Évek múlva be lehet valakit citálni kötelező jelleggel a pszichiátriára, holott a pszi­chés állapot is változik. kében kérte a gondnokságot. Mindez évekkel ezelőtt történt, állította. Hozzátette: „Rita na­gyon jól tudja, hogy bírósági döntés alapján történik a beszál­lítás”. Azt viszont nem sikerült megtudnunk, legutoljára mikor találkozott Ritával. Dr. Széplaki Lászlótól, a me­gyei bíróság elnökhelyettesétől megtudtuk: 2005 áprilisában ér­kezett a gyámhivataltól a kere­set, vizsgálják meg, szükség van-e T. Rita gondokság alá he­lyezésére. Azért húzódott el az eljárás, mert az alperes többször nem jelent meg a tárgyaláson, vizsgálaton, és elfogultságot je­lentett be. Mivel a kivonulás nagy erők­kel történt, kíváncsiak voltunk arra is, hogy Rita esetében fel­merült-e az ön- vagy közveszé­lyesség. Az elnökhelyettes el­mondta: ez nem feltétele annak, hogy valakit cselekvőképességét korlátozó gondnokság alá he­lyezzenek. Megtudtuk, hogy Rita eseté­ben a szakértőként felkért pszi­chiáter ugyancsak a Szent Bor­bála Kórház munkatársa. Felve­tésünkre dr. Széplaki László nem zárta ki, hogy akár meg is egyezhet a gondnokság alá he­lyezést javasló pszichiáter és a szakértő személye. Ha a bíróság rendelkezett, a gondnok személyéről a gyámha­tóság dönt, az, amelyik az eljá­rást is kezdeményezte. A megyei bíróság elnökhelyettese úgy tájé­koztatott; ,,nem szükségszerű", azaz a bíróság határozatától függ, hogy^gondnok rendelkez­zen a gondnokolt vagyonáról. Mivel Ritát nem sikerült akara­ta ellenére a vizsgálatra beszál­lítani, most ismét a bíróságnál van az ügye. Kevés az adat Tavaly a Szent Borbála Kórház 604 esetben kezdeményezte a beszállított betegek pszichiátri­ai vizsgálatának elrendelését. Azt nem tudni, hogy ez 604 kü­lönböző személy, vagy egy em­berre többször is indítványoz­ták. A bírósági lajstromból az sem derül ki, hogy a 604-ből hány esetben rendelte el vagy utasította el a bíróság az indít­ványt, mert a befejezést csak mint „egyéb végzést” rögzítik. JEGYZET PALÁSTI PÉTER Iskolakerülő anyák és apák becsengettek. Tegnap már sok iskolában megtartották a tanévnyitó ünnepséget, holnap is több helyen is­mertetik az új órarendet, s akad néhány hely, ahol hét­fő reggel teszik meg ugyan­ezt. Megyénkben szerencsé­re - gyerekhiány miatt - eddig nem nagyon kellett megszüntetni általános is­kolát. A kisközségek viszont előbb-utóbb bajban lehet­nek, ha a szülők - egyéb­ként a törvényt kijátszva - a városok oktatási intézmé­nyeibe íratják csemetéiket. tévesen azt hiszik, hogy ott jobbak a tanárok, a tagoza­tos osztályokban eredmé­nyesebben készítik fel fiai­kat, lányaikat. Azt nem ve­szik figyelembe, hogy adott esetben lakóhelyük iskolái szebbek, korszerűbbek, job­ban felszereltek, mert ők eleve lenézik a falusi okta­tást. Pedig utódaiknak ott kellene tanulni, ha nem je­lentkeztetnék be őket papí­ron valamelyik városi isme­rősük lakásába. mindez nemcsak közoktatá­si kérdés, hanem szociális, gyámügyi és gazdasági is. Mert ha egy kiskorú-gyerek^ nem a szüleivel él, akkor * apja vagy anyja nem-vef|fljj fel az érte járó családi pótlé­kot. Az ilyen esetekben vi­szont a gyámhatóságnak vizsgálni kellene a külön­élés okát, gyámot kellene kirendelnie a családból eltá­volítottak mellé, de még el­járást is lehetne indítani a gyerek után is elszámolt és jogtalanul felvett gázártámogatás kicsalása miatt. lenne tehát bőven teendő­jük a hivataloknak, de egy­előre nem mozdulnak. Nincs tudomásunk arról, hogy egyetlen határozatot is hoztak volna az ilyen, egyre gyakoribb esetek miatt. Pe­dig a települések érdemi vé­delme érdekében nagyon is kellene! Újabb kiállítóterem nyílik hamarosan löoktató Egyedülálló festmények és feliratok a falakon Komárom Hamarosan végeznek a szakemberek a Monostori-erőd lőoktató-termének a restaurálá­sával, amely részben önerőből, részben pedig a Nemzeti Kultu­rális Alap' támogatásával újult meg. A munka két ütemben zaj­lott: az első fázisra 10 millió, míg a másodikra 4 millió forint tá­mogatást kapott az erőd az NKA- tól, ehhez jött a Világörökség címre váró létesítményt üzemel­tető társaság önrésze. A teremben európai szinten egyedülálló falképek és feliratok vannak, amelyek valamikor az 1920-as években születtek, és csupán a véletlennek köszönhe- | tő, hogy mind a mai napig meg- I maradtak. A falképek felett ta- Perjési Emilné műszaki tanácsadó a felújított teremben lálható szövegek híven tükrözik a kor hangulatát. A falfestmé­nyeken és feliratokon kívül egy ágyúemelő-nyílás is található a helyiségben: ezt jelenleg a mun­kálatok miatt lezárták, de a láto­gatások alkalmával újra megte­kinthető lesz. A rekonstrukciós munkálatok­kal előreláthatólag szeptember 5- ig végeznek a szakemberek és utána megnyitja kapuit a közön­ség előtt is az újonnan elkészült lőoktató-terem, melyet csak fel­ügyelettel lehet majd látogatni. A felújítási feladatokban a szakembereken kívül az erőd­ben dolgozó karbantartók és munkatársak is közreműködtek. ■ Vizer Helga VITRIOL Nem lehet minden bolondságot a fiatalsággal indokolni Négy suhanc közeledett felém a minap. Nem is lett volna ezzel semmi baj, ahogy az sem zavart, hogy halálmadaraknak öltözve vonultak végig az utcán. „Fiatal­ság, bolondság” - gondoltam, egészen addig, amíg észre nem vettem, mit hurcol magával az egyik delikvens. Egy galambot. Egy halott galambot. Damil vagy valami vékony zsinór szorította össze nem is olyan régen még „tubi-tubizó” nyakát. Gyomorfor- gató látvány volt, ahogy rongy­ként húzták, vonták az aszfalton zsákmányukat. Nem magyarázhatunk min­dent azzal, hogy az ember még fi­atal. A közelmúltban rabló gim­nazisták a televízióból vették az ötletet - fogékony kamaszként hamar kitanulták, hogyan kell profi módon rabolni. Bár így job­ban meggondolva, a pénzszerzé­si lehetőség még mindig egy fok­kal elfogadhatóbb indok, mint egy ártatlan állat céltalan és ok­talan kínzása és elpusztítása. Mert ez puszta gonoszság, ami pedig nem múlik el, ahogy öreg­szik az ember. Esetleg kifinomul­tabb formát ölt. Arról nem is be­szélve, hogy a jó isten csak a bo­londnak bocsát meg, a gonosz­nak már nem hiszem. ■ Szűr Annamária

Next

/
Oldalképek
Tartalom