24 óra, 2007. szeptember (18. évfolyam, 204-228. szám)

2007-09-01 / 204. szám

2 MEGYEI TŰKOR 24 ÓRA - 2007. SZEPTEMBER 1., SZOMBAT M wwä*» %gmS88M8fflm mmmmmmmmtmmm ,­Nagy tervek megvalósulását menedzselheti az önálló jegyző Elvesztett tárgyak sorsa azonosítás Az utcán lelt dolgokra egy idő után igényt tarthatunk név és cím, akkor a kiadó szer­vezethez juttatják el, hátha ők sorszám alapján azonosítani tudják, és visszakerülhet jogos tulajdonosához. Leggyakrabban azonban a diákok mappái, ruhái maradnak a vonatokon. Ha valaki rájön, hogy a vona­ton felejtette táskáját, mobilját, akkor először a járat végállomá­sát kell felhívni, mert a személy­zet ott ad le minden fennmaradt tárgyat. Ha ott nem találják, ak­kor viszont érdemes az összes megállónál érdeklődni, hátha va­lamelyik utas leadta elhagyott értékeinket. Az talán a legna­gyobb baj, hogy nincs közvetlen összeköttetés a jegyvizsgálók­kal, így nem tudják őket azonnal értesíteni, ha valami fennmaradt a kocsiban. Kamerák is csak az új Talentum vonatokon vannak. Ott könnyebb megtalálni min­dent. A Vértes Volánnál az informá­ció őrzi egy páncélszekrényben a talált tárgyakat. Minden kere­sett és talált értéket egy számító- gépes nyilvántartásban rögzíte­nek. Leggyakrabban diákigazol­ványokat és bérleteket hoznak be hozzájuk. Ilyenkor értesítik az iskolát, így visszakerülnek a gazdájukhoz. Pénztárca, mobil- telefon ritkán van náluk, sajnos leggyakrabban eltesznek min­dent. Ha valaki rájön, hogy vala­mit a buszon hagyott, akkor ér­tesítik a járat sofőrjét. Ő végigjár­ja a kocsit, és ha megtalálja, ak­kor kiértesítik a tulajdonost. A talált tárgyakat három hónapig őrzik. Ezalatt az idő alatt szinte kivétel nélkül előkerül az, aki el­hagyta. Hiszen majdnem min­den esetben találnak valamilyen azonosításra alkalmas adatot, ami alapján meg tudják keresni a tárgy gazdáját. Gyakran pedig az emberek maguk keresik érté­keiket. Elsősorban a gyerekek fe­lelőtlenek, erre nem árt figyel- mte;ztetni az új tanév előtt. Leg­többször az ő kulcsaikat, igazol­ványaikat, plilóvereiket hozzál! be az információba. A polgármesteri hivatalban jegyzőkönyvet vesznek fel a holmikról Az utcán elhagyott tárgyaink szerencsés esetben a polgár- mesteri hivatalhoz kerülnek.- Jegyzőkönyvet veszünk fel a tárgyról és a helyről, ahol rálel­tek. Ha értékes, akkor a megta­láló igényt tarthat rá három hónap után. Ugyanis, ha vala­ki közterületen, tehát nem t& megközlekedési eszközön vagy hivatalos épületben lel rá az el­hagyott tárgyra, akkor kérheti, hogy neki adják át. Három hó­nap után először a megtaláló birtokába, egy év után pedig tulajdonába kerül az értékes holmi - magyarázza Turza Károly, a tatabányai városháza főtanácsosi rangú ügyintézője. Gyakran kerülnek be igazolvá­nyok Ha az okmányiroda ál­lítja ki, akkor átadják a kiadó szervnek. A TB-kártyát és az adókártyát azonban ők őrzik. Ha a megtaláló nem tart igényt rá, akkor a talált tár­gyakat egy év elteltével meg­semmisítik vagy értékesítik. Az így befolyt összeg az állam­kasszát gyarapítja. Leginkább a törtaranyat tudják ilyen mó­don eladni. várgesztes Június elején úgy döntött a képviselő-testület, hogy Várgesztes kilép a Vértes- somlóval közös körjegyzőségből, és a nyár végére kiírják a pályá­zatot az új jegyzői poszt betölté­sére. Az állást azóta meghirdet­ték szeptember 15-ei jelentkezé­si határidővel. Menoni Gabriella, Várgesztes polgármestere la­punknak elmondta, már most az elváráson felüli az érdeklődés - nemcsak helyből, hanem az or­szág minden részéről. Többen telefonáltak, sőt ide is utaztak, körülnéztek Várgesztesen, be­szélgettek a helybeliekkel. A te­lepülés vezetésének elképzelése szerint az új jegyző, mint egy jó gazda, menedzselné is a telepü­lés infrastrukturális fejlődését. A nyáron elkészültek a LEADER-pályázat segítségével az új polgármesteri hivatallal, a gyalogutak egy részével és a tó­parti játszótérrel is. Farönkből épült egy új homokozó, egy mászófal és egy ugráló játék, ugyanitt egy szalonnasütőt is át­adtak. A hatmillió forintos pá­lyázatból még elvégzik a parko­sítást, amivel csak a nyári nagy meleg miatt várnának őszig. A jövő évi tervekben a temp­lomtető felújítása, további utak építése vagy felújítása, építési tel­kek kialakítása szerepel. ■ P. Á. Újra kiírják a vezetői pályázatot tokodaltárő A csütörtöki testü­leti ülésen nem fogadták el a be­érkezett nyolc pályázat egyikét sem, ezért újra kiírják a pályáza­tot a jegyzői állás betöltésére. Mi­után megjelenik a közlönyben a kiírás, 30 nap áll rendelkezésé­re az érdeklődőknek, hogy je­lentkezzenek. Az elmúlt hetek­ben beérkezett összesen nyolc beadvány közül egyébként négy egyáltalán nem felelt meg a ki­írásnak. Mint korábban megírtuk, júli­us 1-jétől már nem Rúzsa Anna a község jegyzője. Ajúnius 27-én megtartott rendkívüli testületi ülésen a képviselők döntöttek arról, hogy a szakember jogvi­szonyát közös megegyezéssel megszüntetik. ■ M. T. A vasúti pályaudvar tipikusan olyan hely, ahol sokszor és sokan elhagynak különféle holmikat Sokakkal előfordult már, hogy utazás alatt, pádon, egy-egy nagy rendezvény forgatagában elhagytak ezt-azt, táskájukat, eser­nyőjüket, értékeiket. Utá­najártunk, mi történik ezekkel a tárgyakkal, ha a becsületes megtaláló le­adja őket. Mudri Anna megyei információ A MÁV min­den nagyobb pályaudvaron fenntart tárolóhelyet a talált tár­gyak megőrzésére. Tatabányán az információs pulthoz kerülnek az ilyen holmik.- Ritka, hogy értékes holmi­kat is leadnak. Az utasok szem­fülesek, szinte azonnal elpakol­nak minden értékes tárgyat - meséli a vasút egyik dolgozója. A leadott tárgyakat Tatabá­nyán beírják egy könyvbe, az összes ismertetőjegyet feltünte­tik, hogy ha keresik, azonnal le­hessen tudni, hogy megvan-e. Sokszor azonban hiába őrzik a mankókat, ruhákat, mappákat. Gazdájuk nem jelentkezik. Ha bármilyen azonosító van a tár­gyon, akkor megkeresik a tulaj­donost. Telefonon, levélben érte­sítik őket, hogy hol vehetik át el­árvult értékeiket. Ha olyan irat kerül hozzájuk, amelyen nincs Örökbefogadó nyílt nap Esztergom Szombaton 10 órától immár másodszor rendez nemzetközi dog- dancing versenyt a Bogáncs kutyamenhely a Pézsa sportcsarnok melletti füves területen. Az esemény lehe­tőség a kutyusok örökbefo­gadására, de a szervezők várják az adományokat is. Francia sanzon, blues és keringő Esztergom A Vízivárosban lévő El Greco kávézó vezető­je, Antal Béla már eddig is gyakran szervezett kiállítá­sokat, tárlatokat, fotóbemu­tatókat a helyi művészeti élet pezsdítésére, s most újabb lépésre szánta el ma­gát. Szeptember elsején de­bütál a szombati muzsikás est: ekkor ül először a kávé­ház kiváló pianínója mellé Csermely Zsuzsa. Ő most és a jövőben minden szomba­ton hét órától játszik kerin- gőt és sanzont, blues-t és magyar kávéházi zenét. Készülhetnek az őszi lomtalanításra komarom Hozzáláthatnak a városban élők a háztartá­sokban feleslegessé vált hol­mik összekészítéséhez, ugyanis a szolgáltató cég őszi lomtalanítást végez a település egész területén október 1 -5. között. A lom­talanítást végző cég az in­gatlanoknál félgyütéÚilett hulladékok közül c^ak. azo­kat szállítja el, a mellék nem számítanak veszélyes hulladéknak. Az akció a la­kosságnak ingyenes. Támogatás 3 és 5 ezer között környe Az önkormányzat az idén is beiskolázási tá­mogatást nyújt jövedelemtől függetlenül. Az óvodás gyer­mekek után háromezer fo­rint, az általános iskolások után négyezer forint, míg a közép- és felsőfokú képzés­ben tanuló diákra ötezer fo­rint támogatás jut. Szeptem­ber 15. és október 12. között a szülők vehetik át. @ TOVÁBBI hírek: www.24ora.hu Két hét múlva nemzetközi gazdanapok Személyeskedő vita az ülésen vezetők Lukács Zoltán frakcióvezető bocsánatkérést vár Fontos feladat most a kukorica-vadkárelhárítás Bábolna Az előző évinél ismét több résztvevővel szeptember 12-15. között már huszonhar- madszor rendezik meg a Bábol­nai Nemzetközi Gazdanapokat. A találkozót az ország egyik leg­nagyobb szakkiállításaként tart­ják számon, ahová csaknem 200 kiállítót várnak a szervezők. A rendezvény házigazdája a Bábol­na Nemzeti Ménesbirtok Kft., társrendezője az IKR. Zrt. A ki­állító cégek zöme mezőgazdasá­gi gépek és felszerelések gyártá­sával és forgalmazásával foglal­kozik, de nem hiányozhatnak a műtrágyával, vetőmagokkal és mezőgazdasági informatikával foglalkozó vállalatok sem. ■ Vizer Helga tatabánya A csütörtöki közgyű­lés két napirendi pontja körüli vita - lapzártánk után - szemé­lyes összetűzésre is okot adott, mindkét indítványt Lukács Zol­tán, az MSZP frak­cióvezetője jegyezte. Az egyik, hogy a város 60 éves évfor­dulója alkalmából állítsanak szobrot Andó Gyurka Ferencnek, Tata­bánya első polgármesterének. A Fidesz-frakció azonban az anti­demokratikus, törvénytelen rendszer kiszolgálójának nevez­te a néhai politikust. A beterjesz­tő, mikor látta, hogy milyen in­dulatokat váltott ki javaslata, visszavonta azt. A másik, a képviselő-testület által elfogadott pont, hogy a me­gyeszékhely határolódjon el a Magyar Gárdától, ezt levélben közöljék a szervezet vezetőivel, szólítsák fel a gárdát a cso­port beszünte­tésére, és nyil­vánítsák őket nemkívánatos­nak Tatabányán. A Fidesz-frak­ció viszont olyan módosító indít­vánnyal állt elő, amelyben fel­szólítanak minden tatabányai ál­lampolgárt és illetékes hivatalt, szervet a törvények betartására és betartatására. A gárdától is el­várják a demokratikus keretek figyelembevételét. Bencsik János polgármester álláspontja szerint szélsőséges nézetű az, aki „szobrot állít a kommunista diktatúra emble- matikus vezetőjének". A közgyű­lés előtt ennek többször is han­got adott, még a gárda kérdése­kor is szóba hozta. Lukács Zol­tán visszautasította, hogy őt szél­sőségesnek nevezzék, és ezzel egy szintre hozzák a Magyar Gárdával. Kijelentette, hogy nagyszüleit a szervezet tagjai­hoz hasonló fiatalok ölték meg, édesanyja a holokauszt túlélője. Magánemberként addig nem kí­ván Bencsik Jánossal szóba áll­ni, amíg kijelentéséért bocsána­tot nem kér tőle. ■ Mudri A. ■ A gárdán és Andó Gyurka Ferenc szerepén különböztek össze. Bakonyalja Jelenleg a kukorica védelme a legfontosabb feladat a vadkárelhárítás érdekében. Az aszály sújtotta területeken egyébként is nagy a gazdák vesztesége, ezért a lehetőségek­hez mérten igyekeznek óvni a még életképes, majdan betaka­rítható tengerit a falánk vaddisz­nók elől. A Bakonyszombathelyi Föld­tulajdonosi Vadászati Közösség tagjai is rendre portyáznak, s a Borsos Mihály elnök vezette tár­saság a héten is eredményes volt - így aztán kevesebb vad pusz- | títja a termést a környéken. A hét végén is a társaság több I tagja kivonul lesre, bízva a va- Borsos Mihály egy esti vadászaton dászszerencsében. ■ ejtette el a második éves vadkant

Next

/
Oldalképek
Tartalom