24 óra, 2007. január (18. évfolyam, 1-26. szám)

2007-01-27 / 23. szám

3 24 ÓRA - 2007. JANUÁR 27., SZOMBAT MEGYEI TÜKÖR WKS&8SÍ mmhi Arcpirító vita a számlákról távfűtés Meghökkentő díjak, egymást vádoló politikusok Tóth Albertné 46 247 forintos számlájukat mutatva elmondta, hogy szomszédainak még többet kell fizetni, de még ők sem adták fel a drágábbnál is drágább dijat Tata KIÁLLÍTÁS Az ÖKO-Pack Kht és a Környezetvédelmi Szolgálta­tók és Gyártók Szövetsége által szervezett „Hulladékból Termék” kiállítás február 12-22. között Ta­tán, a Magyary Zoltán Művelődési központban tekinthető meg A ki­állítás anyaga szorosan kapcsoló­dik a környezetvédelemhez, a hulladékgazdálkodáshoz, a hazai kömyezetipar lehetőségeihez. Cél­ja, hogy bemutassa a hazai sze­lektív hulladékgyűjtés értelmét, az így gyűjtött hulladék hasznosulá­sát, vagyis az ezekből és itthon előállított termékeket. Tatabánya klubélet a hét végén újból indul a Depeche Mode Klub Tatabányán. A '90-es évek elején nagysikerrel működő klubot fiata­lok alapították, és a népszerű an­gol együttes a Depeche Mode ra­jongói voltak. Ezen kívül más zenei műfajokat, így például a punk és new-wawe stílusú zenéket is hall­gatták a klubtagok. Hosszabb szü­net után a Puskin Művelődési Ház ad otthont a társaságnak. Az első összejövetel szombaton 19 órától lesz Dákai András valamint Ko­vács Krisztián vezetésével. Tatabánya nyílt nap a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája az intézmény nappali és levelező ta­gozatos, Kereskedelem és marke­ting Gazdálkodási és menedzs­ment valamint Nemzetközi gaz­dálkodás alapszakos közgazdász képzéseinek, felsőfokú szakkép­zéseinek bemutatására nyílt na­pot tart ma délelőtt 10 órakor. Tatabánya bemutatkoznak Má­sodik alkalommal mutatkoznak be csoportos tárlaton a Kölcsey Galé­ria Baráti Körének művész tagjai a kertvárosi Kölcsey Ferenc Általá­nos Iskola emeleti galériájában. A kiállítás március 3-ig tart nyitva. Tatabánya üdülést nyertek A Komtávhő Zrt. január 29-én, hétfőn 10 órakor adja át a nyere­ményt azoknak, aki üdülést nyer­tek a társaság elégedettség-vizs­gálati kérdőívének visszaküldé­sével. Tájékoztató hangzik el a több mint 4000 kérdőív feldolgo­zásának első eredményeiről is. Tát PÁLYÁZAT A működéshez szükséges fedezethiányokról - hi­telfelvétel -, pótlólagos források­hoz benyújtandó pályázati lehető­ségekről beszélnek a képviselők a január 30-án 16 órakor kezdő­dő testületi ülésen. TOVÁBBI HÍREK WWW.240RA.HU Az MSZP frakcióvezetője, Gerébi Ákos szerint a távhődíj éves szinten tör­ténő hatvanszázalékos emelése helyett elég lett volna harminc is. Ezzel szemben Michl József polgármester úgy véli, hogy az ellenzéki képvi­selők hecckampányt indí­tottak a tetemes fűtés­számlák ürügyén. Palásti Péter tata Csütörtök este tartottak saj­tótájékoztatót a képviselő-testü­let MSZP-SZDSZ-frakciójának tagjai, ahol Gerébi Ákos egyebek mellett elmondta, hogy a Fidesz- MPSZ vezette önkormányzat éves szinten 60 százalékos ár­emelésével ők nem értettek egyet. Csupán 30 százalékos kor­rekciót tartottak indokoltnak, mely önmagában is nehéz terhet rótt volna a lakosságra. A drágu­lás másik feléből származó, mini­mum 94 millió forintos többletbe­vétel tervezett felhasználásáról sem kaptak kielégítő magyará­zatot, így azt nem szavazták meg. Gerébi Ákos szerint a távhőszolgáltató díjemelési ké­relmét, ami éves szinten hatvan- százalékos drágulást jelentett, kizárólag a fideszes képviselők hagyták jóvá decemberben, a többiek nem látták bizonyított­nak annak indokoltságát. A dön­tés következményeként az éves szintű hatvanszázalékos drágu­lás a gyakorlatban már január­ban 124 százalékos emelést je­lentett, aminek egyenes követ­kezménye az lehet a szocialisták számítása szerint, hogy akár 50 milliónyi nyereséget is elköny­velhet az idén a kft., holott ta­valy még 20 millió körüli veszte­séggel zárták az évet. Mindezt érthetetlennek minő­sítette Gerébi Ákos, majd el­mondta, hogy az önkormányzat azzal előzhette volna meg a pat­tanásig feszült helyzet kialaku­lását, ha megbízható informáci­óval rendelkezik a kft. várható eredményéről. Utalt arra is, hogy végiggondolandó lenne a hődíjak 12 havi részletben törté­nő fizetésének a biztosítása is. Mindezek figyelembevételé­vel frakciótársai nevében is kije­lentette, hogy maximálisan egyetértenek az árhatósági in­tézkedést bíráló lakossági véle­ményekkel, és kezdeményezni fogják a fűtésszámlák felülvizs­gálatát. Már csak azért is, mert álságosnak tartják, hogy a Tatai Távhő Kft. gazdálkodási problé­máit a kormány intézkedései mögé bújva akarja megoldani az új városvezetés ahelyett, hogy a nagyobb mértékű díjemelés szükségességének okait megbe­szélte volna az érintettekkel. Az ellenzékben lévő képvise­lők nézeteinek megismerése Gerébi Ákos szerint a tavaly augusztus első napján beveze­tett gázáremelést már október 1-jétől érvényesítette az önkor­mányzat a távhőszolgáltatás áraiban, s ez átlagosan 20 százalékos emelést jelentett akkor. Az idén viszont a gázártámogatás már nem ala­nyi jogon jár, ami Tata eseté­ben azt jelenti, hogy körülbelül 65 millió forint többletköltsége után arra kértük Michl József jiolgármestert, hogy reagáljon az elhangzottakra. Tőle a következő nyilatkozatot kaptuk:- A problémát örököltük, de természetesen azt nekünk kell megoldani és meg is fogjuk. A kft.-től érkezett üzleti tervek, ár- kalkulációk az elmúlt időszak­ban sorozatos ellentmondásokat tartalmaztak. Látom a legutóbbi fél év ellentmondásait a szolgál­tatással kapcsolatban, a számlá­zás körüli problémákat, a lakos­sági észrevételek nagy számát. keletkezik a szolgáltatónak, amelynek ellenértéke a fo­gyasztókon keresztül jut vissza hozzá. Ennek terheit a rászo­rulóknál a központi költségve­tés viseli. A korábban támoga­tással fedezett költségrészt te­hát a szolgáltatónak most be kell építenie az árba, amit ké­sőbb a számlán szereplő ösz- szegből majd jóváírnak a fo­gyasztóknak. A helyzet tisztázása érdekében megkezdtük a felülvizsgálatot. Kényszerűségből az önkor­mányzat 60 százalékkal emelte meg a távfűtés díját. Személy szerint engem is fölháborít az, hogy ez a konkrét számlákon jó­val magasabb összeggel jelenik meg; Ez a tény is azt erősíti, hogy szükség van a számszaki felül­vizsgálatból eredő korrekcióra. A kialakult helyzet ismereté­ben elfogadhatatlannak tartom a kft. 2007. évre tervezett üzleti tervét. Ide vezethet egy kisváros életében a Gyurcsány-csomag át­gondolatlan és kapkodó politiká­ja. Ezen a kényszerpályán mo­zogva önkormányzatunk min­dent megtesz a kormány helyett is, hogy helyben enyhítse a la­kosság terheit. A költségveté­sünkben ezért a korábbinál ma­gasabb összeget különítünk el a szociális támogatásokra, lakha­tási támogatásra. Sajnálom, hogy a helyi MSZP a kormány által okozott nehéz helyzetben szakmai, segítő szán­dékú vita helyett politikai hecc­kampányt indít. JEGYZET Naplórészlet, folyt. köv. kedves naplóm! Uncsi van. A parlamenti csapatok edzenek. A narancsosok ki­menőt kaptak januárra, erőt gyűjtenek. A szabad madaraknál fodrosra csi­csergi száját az új elnökje­lölt. Tulipánoséknak kedvez a tavaszi idő: bimbóznak. A piros szegfű lekonyult a toplistán. Csak hát a szüleim! Az anyukám már fizetett vizit­díjat. Elment a HACSI (Hal­hatatlan Csirkék) klubba. Kártyázás közben megkér­dezte a Rózsit, mit csináljon a korpás fejbőrével. A Rózsi jól áttetvészte (tudod, nap­lóm, mint a majmok), aztán megmondta az egy őszintét az anyunak. Háromszázért. az apám kiabált, maga egy buzgó balek, asszonyom (így lemagázta). Az anyu a plafonig ugrott, és káricált (lásd csirke klub), hogy a te Fletódnak sem ingyér' ad­nak tanácsot. Odáig fajult a veszekedés, hogy nem ettek a közösen készített rakott kelből. Ki lett a károsult? Én. Az egyikük keményre hagyta a káposztát, a mási­kuk elsózta a húst. ja, meg azt mondta a váro­si politikussá felturbózott «porttársunk, hogy tnvagy- tok a felelősök ötvenhatért, a taxis blokádért... Inkább tik, így elegánsabb. Faggat­tam az aput: én is lehetek a tik (dehogy a csirke!)? Mert ha igen, bizonyára meglöktem egy kicsit a La­jost (a másodikat, az elsőt nem ismertem), hogy tuti beleboruljon a Csele-patak- ba. Volt is, lett is nagy vész! Az apu állt tétován, és én őszinteségi roha­momban bevallottam neki, hogy én hívtam be a tatá­rokat - sms-en. tőletek minden kitelik, csi­pogott az anyu. De már any- nyira röhögtünk, hogy még a kotyvalék kelt is meget­tük mindhárman. Jó na­punk volt, naplóm. A gáz drágulását már októbertől érvényesítik A herendi porcelángyár tatai alapítója farkasházy A perzsa sah, az orosz cár és a császár is kitüntette tata Farkasházy Fischer Mór mellszobrát is az általa alapí­tott herendi porcelángyárban készítették, amit - annak sé­rülékenysége miatt - a város­háza dísztermében láthatnak csak az érdeklődők. A helyszín kiválasztásában szerepe volt annak is, hogy a kiváló szak­ember élete utolsó éveit a szomszédos telken ma is álló házban töltötte. Egyebek mellett ez is elhang­zott a helytörténeti egyesület pénteki rendezvényén, ahol Maknics Gyula elnök elevenítet­te fel a hajdani vállalkozó életút­ját. A vizek városához több szál­lal is kötődő férfiú sikerességét mi sem bizonyítja jobban annál, hogy a perzsa sahtól megkapta a Nap és Oroszlánrendet, az orosz cártól a Szent Szaniszló rendet, a magyar-osztrák császártól pe­dig A tudomány és művészet aranyérmét. Mindez abból az alkalomból hangzott el, hogy a Herendi Por­celánmanufaktúra alapításának az idén ünnepeljük a 170. évfor­dulóját, továbbá azért, mert feb­ruár 15-én lesz 1880-ban bekö­vetkezett halálának az emlék­napja. A gyáralapítónak 1874-től Tatán is működött egy üzeme a mai Somogyi Béla utca elején, aminek irányítását ugyancsak hét fia vette át visszavonulását követően, de életét bearanyozta még négy lánya is. ■ Palásti Dr. Greiner Tibor, az egyesület titkára és Maknics Gyula elnök Farkasházy Fischer Mór mellszobránál, amit Herenden készítettek VITRIOL Hétfőtől ismét Gyurcsány folyik majd a csapból A miniszterelnök pénteken új­ra indította sajtókampányát. Hangulatos segítséget adott eh­hez a névtelen szerzők műveit előszeretettel publikáló napi­lap, azt írván, hogy a másik na­pilapban 40 oldalas MSZP-mel- léklet jelenik meg. A hírből per­sze ezúttal sem volt semmi sem igaz, a 40 oldal valójában hat, ennyi felületen fért el Gyurcsány Ferenc elmélkedé­se. Mit mondhatnék, utálom az ilyesfajta 40-6 oldalas csúszta­tásokat, de akadnak a szakmá­ban, akik ilyesmikből élnek. Figyelemre méltóbb, hogy hétfőtől Gyurcsány napi egy órán át egy kereskedelmi té­véből igyekszik majd kifolyni. Friderikusz Sándor péntekig faggatja a kormányfőt. Lesz, akinek csömöre lesz tőle, lesz, aki örül neki. Az egészségügyi miniszter például eltűnődik majd azon, hogy ő a bonyolult reformokról csak 10-11 perc­ben értekezhet a köztévében. Ja kérem, tetszett volna kor­mányfőnek születni. Azért mégsem értem, hogy ilyen hétfőtől péntekig tartó maraton miért nem a királyi csatornán nézhető. Vagy ott már tök mindegy, hogy ki ke­rül adásba? ■ Szerdahelyi

Next

/
Oldalképek
Tartalom