24 óra, 2006. szeptember (17. évfolyam, 205-230. szám)

2006-09-01. / 205. szám

Dfterik- Őrzésvédelem- Magánnyomozás- Riasztórendszerek- Kamerarendszerek- Távfelügyelet 12890 Tata, Kosztolányi út 2. • Tat/tax: 586-273 I Irrtarnet: www.tferlli.hu • t-nrall: frMb&MUN Ha biztonság, akkor 1 KGMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI 2006. SZEPTEMBER 1., PÉNTEK, XVII. ÉVFOLYAM, 205. SZÁM, ÁRA: 79 FT, ELŐFIZETVE: 64 FT Fűrészné Molnár Anikó, a Tatabányai Múzeum agilis vezetője, már a hetvenes években megtanulta, hogyan kell menedzselni egy intézményt. WWW.240RA.HU AZ OLASZ TENGERPARTRA ÉS VELENCÉBE ÉRDEMES TÖBBSZÖR VISSZATÉRNI ► 14. OLDAL f r A VÁROSI TELEVÍZIÓK IS AZ ŐSZI VÁLASZTÁSRA KÉSZÜLNEK ► 3. OLDAL A KAPCSOLATEPITE NEM TANÍTOTTÁK AZ EGYETEMEN m olda Komáromban és Szörnyben láthatják a 24 Óra nyereményautóját EGY PERCBEN Új jegyzője van Nyergesnek Adolf Józsefié­nek a nyergesúj­falui tanács, majd jogutódja, a polgármesteri hi­vatal az eddigi egyetlen munka­helye. to-2. OLDAL IDŐJÁRÁS Ma eső nem lesz. A reggeli köd fel­oszlása után kisüt a nap. Felmelege­dés kezdődik. A hőmérséklet 22 Celsius-fok körül alakul, ►le. OLDAL JL £%X\ A jtxJLiV * Hfi MEGYEI TÜKÖR 2 TÉRSÉGI OLDAL 4 GAZDASÁG 8 ÉLETMÓD 9 SZOLGÁLTATÁS 10 TV-MŰSOR 11 SPORT 15 MOZAIK 16 Mától szinte minden drágul Számos termé­kért kell többet fi­zetni mától, mert a 15 százalékos áfakulcs 20 szá­zalékra emelke­dett. k8. OLDAL Aranyesély a póló Eb-n Ma kezdődik Belgrádban a vízipóló Európa- bajnokság, ahol Kásás Tamás csapatkapitány szerint mi csakis az aranyéremért szállhatunk vízbe minden alkalommal. „Ideje lenne visszavág­nunk a szerbeknek, akár már most, Belgrádban is!” ►is. oldal Évnyitók kevesebb diákkal becsöngetnek Sok iskolát újítottak fel a nyári szünetben Tatabányán, a Kodály Zoltán Általános Iskolában, 78 kisdiák először ült iskolapadba, többen közülük kicsit megilletődve hallgatták tanító néni­jük szavait. Képünkön Frechné Csánitz Linda, az 1/C osztály osztályfőnöke elsős tanítványaival a tanévnyitó ünnepségen. megyei információ Nem lehet pontosan tudni, hogy hány diák kezdi meg szűkebb hazánkban az idei tanévet, mert már nem készül központi statisztika er­ről, de a szakemberek egyönte­tű véleménye szerint egészen biztos, hogy kevesebben, mint ahányan befejezték tanulmá­nyaikat tavaly. Tény, hogy a me­gyei önkormányzat által mű­ködtetett három, sajátos neve­lési igényű gyermekekkel fog­lalkozó iskolában, 439 tanulót 86 pedagógus fog oktatni. A tíz középiskolában (gimnázium, szakközép-és szakiskola) 5961 diák gyarapíthatja ismereteit 445 pedagógus irányításával. A diákok közül 115-en részesül­nek kollégiumi elhelyezésben, 895-en pedig két zeneiskolá­ban is gyakorolhatnak valami­lyen hangszeren 56 zenetanár irányításával. Ferencné dr. Kar­dos Ildikótól, a megyei önkor­mányzat osztályvezetőjétől meg­tudtuk azt is, hogy a gyógype­dagógiai intézményekben elke­rülhetetlenek voltak a csoport- összevonások, de másutt erre nem került sor. Szerencsére megmaradt az érettségi vizsgá­ra felkészítő felnőttoktatás is a tatai Jávorkában és Eötvösben valamint a komáromi Ipari Szakközépiskolában és a doro­gi Zsigmondy-gimnáziumban. Jó hír továbbá, hogy az érettsé­gizett fiatalok szakképzését szinte kivétel nélkül megszer­vezik megyénk középiskolái, melyek közül többet jelentős mértékben felújítottak a nyári szünetben, így a tanévnyitó ün­nepségeket csaknem minden­hol megújult környezetben tarthatták. ►a. oldal Ótokodon falugyűlést tartottak a területeladásról tokodaltáró Az ótokodi in­gatlan eladása volt a témája a tegnapi falugyűlésnek. Az eseményen mintegy hatva nan vettek részt a művelőd é- si házban. Varga János pol­gármester beszélt arról, Hogy a Natura 2000 besoroló sú te­rületet nem tudja megv édeni az önkormányzat az il legális szemétlerakóktól es a kör­nyezetkárosító varlmotoro- soktól. Éppen ezért gazdát kell keresni a koipár domb­nak, amelyhez ai tó területe nem tartozik ho:zzá. Az eset­leges eladásból származó be­vétel már a vá lasztások után realizálódna;, így az önkor­mányzat szegényes költség- vetését megsegítő összeget már a következő testület hasznosíthatná. Vasárnap a lakosság dönthet a terület el adása vág}’ megtartása mel­lett a népszavazáson. ■ M. T. Elfogadtál! a konvergencia- programot BALATONŐSZÖD/BUDAPEST El­fogadta a kormány a konver­genciaprogramot kétfordulós balatonőszödi ülése első nap­ján. A kabinet e mellett tár­gyal az egészségügyről is. Az átalakítás minden bizonnyal nem lesz zökkenőmentes: az ellenzék máris a társadalom elleni merényletről beszél. Két szakszervezeti szövetség tüntetésre készül, ►ö. oldal JÓ REGGELT! Az egyik bevásárlóközpontban egy kö­zépkorú hölgy mondja a párjának, nem éppen halkan: - Édesem, csak egy napra való sört vegyél, nehogy az történjen, mint a múlt héten. A férfi arca a hallottakra elkezd színjátszani, a fehértől egészen a sötét vörösig ská­lázik. Majd könyörögve megszólal: - Halkabban nem lehetne, drágám?! Er­re az asszonyka két oktávval még fel­jebb is viszi a hangját: - Miért, gondo­lod, még egyszer megengedem, hogy egy nap alatt megidd a hét végi ada­godat? Majd a beálló csendben békü- lékenyen hozzáteszi: - Különben, ha gondolod, vedd meg, majd eldugom előled. m P. G. MAI LAPSZÁMUNKAT SZERKESZTETTE: Szőts István, Tóth Ilona 8650 5 7 O 0 2 0 5 Bányásznapi ünnepségek, megemlékezések Százötven éve szentelték fel bazilika A születésnapon az Ószemináriumban értekeztek MEGYEI INFORMÁCIÓ A gazdag bányászhagyományú telepü­léseken az 56. Bányásznap al­kalmából megyeszerte elhe­lyezik az emlékezés virágait az elődök sírjain, emlékműve­inél. Tatabányán a rendez­vénysorozat pénteken 13 óra­kor a bányászsírok és -emlék­helyek megkoszorúzásával kezdődik, majd a Vértanúk te­rén felavatják dr. Gál István egykori vezérigazgató szob­rát, amit a koszorúzás követ. Az ünnepségek szombaton és vasárnap is folytatódnak a megyeszékhelyen. Ma dél­után kettőkor a dorogi teme­tőben, háromkor a pilis- vörösvári emlékműnél, négy­kor a csolnoki temetőben ko­szorúznak. Oroszlányon szep­tember 1-jén 18 órára várják az ünneplőket a Fő térre. Szombaton a dorogiak reggel kilenckor a Doszén Rt. épüle­te előtt, majd a Jubileum té­ren, illetve az új emlékműnél idézik fel a nagy széncsaták éveit. Az annavölgyiek a hagyo­mányos megemlékezést és ko­szorúzást szombaton délután öt órától tartják az Erkel mű­velődési ház előtti emlékmű­nél. Ugyanebben az időpont­ban a sárisápi emlékműnél tartanak megemlékezést a he­lyiek. Vasárnap reggel kilenc­kor a tokodi temetőben hajta­nak fejet az elhunyt bányá­szok emléke előtt. ■ F. K. Esztergom Kettős ünnepet ül a hazai katolikus világ. A másfél száz éve felszentelt bazilika és a szomszédos, hozzá tartozó Ó- vagy Nagyszeminárium jubile­umát. A születésnapon az Ószemináriumban emlékeztek az elődökre. Építész és egyház­történész, levéltáros és főpap szólt Közép-Európa egyik leg­nagyobb épületegyütteséről. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek a főtemplom egyházi hierarchiá­ban betöltött szerepéről érte­kezett. Pattantyús-Ábrahám Ádám építészmérnök a külön­leges és előremutató épület- szerkezetet elemezte, mint mondta, a legizgalmasabb ré­sze a kupola. ►2. oldal Építész és egyháztörténész, levéltáros és főpap szólt Közép-Európa egyik legnagyobb épületegyütteséről 977141686505700205

Next

/
Oldalképek
Tartalom