24 óra, 2006. július (17. évfolyam, 152-177. szám)

2006-07-04. / 154. szám

24 ÓRA - 2006. JÚLIUS 4., KEDD 2 MEGYEI TŰKOR POSTÁNKBÓL! Szlovákiába kirándultak Június 29-én a Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esz- tergom Megyei Egyesületének negyven tagja Párkányba ki­rándult. A busszal egyenesen a fürdőbe vették az irányt, ahol nagyon jól érezték magukat. Hazafelé tartva közös vacsorá­val zárták a napot. Kilencen, ugyanazon a napon, Frecska Jó­zsef elnök vezetésével, Po­zsonyba látogathattunk, az ot­tani testvéregyesület meghívá­sára. Vendégfogadó sorstársa­inkkal együtt elbuszoztunk a harminc kilométerre lévő Vöröskőhegyre, és ott megnéz­tük a várat. Jövőre szlovák sors­társaink jönnek Tatabányára. A két jól sikerült kirándulást pályázati pénzből tudtuk meg­oldani. Hajnal Sándor, Tatabánya Mindent átalakító és környezetbarát hulladékkezelés megyei információ A Vértesi Erőmű Rt. és az Energetika Mér­nökiroda Kft. egy hulladékkeze­lési csúcstechnológia bemutatá­sára hívta meg a szakembereket és az érdeklődőket tegnap Tata­bányára, a bánhidai Kaszinóba. Mint elhangzott, a Thermoselect révén a szilárd halmazállapotú kommunális, kereskedelmi, ipa­ri illetve veszélyes hulladékból szintézisgáz és kén mellett újra felhasználható üvegszerű ásvá­nyi anyagok, vasban gazdag fé­mek nyerhetőek vissza. A tiszta szintézisgázt energiatermelésre vagy vegyipari termékek szinté­zisére használják. A módszert integrálni lehet villamos ener­giatermelő egységekbe is. Most a Vértesi Erőmű Rt. csak helyet, lehetőséget adott a környezet- barát technológia ismertetésé­hez. A mindenevőnek is neve­zett, Németországtól Japánig használt módszer régiónkbeli megjelenéséhez mintegy száz­millió eurós beruházásra len­ne szükség. ■ M. K. Kaszáljuk le a parlagfüvet! bírságolhatnak Az allergén növényt mindenki köteles kiirtani Ember magasságú a gaz az esőzések nyomán. Felvételünk Tatabányán készült, egy felsőgallai cég telephelyén. A hét végén lejárt a par­lagfűirtás türelmi határ­ideje. Rövidesen megkez­dik a határjárást a szakem­berek, hogy feltérképezzék a fertőzött területeket. M. Tóth Sándor megyei információ Rövidesen megkezdik a bejárást a földhiva­tal szakemberei, hogy fölmérjék a köz- és magánterületeken a parlagfűvel fertőzött területek nagyságát, elhelyezkedését - ér­tesültünk Darabos Jánostól, a megyei növény- és talajvédelmi szolgálat igazgatóhelyettesétől. Jogszabály írja elő ugyanis, hogy ahol ez az allergén növény felüti a fejét, ott különleges eljá­rást kell kezdeményezni. Jelen­leg ugyan még bőven a virág­zás előtt állunk, az csupán a hó­nap közepére, végére datálha­tó, ám a védekezést, azaz a nyí­rást, kaszálást már most ajánla­tos elvégezni. Darabos János elmondta, hogy a hatósági feladatot kétfelé osz­tották el. A belterületeken felelős a települési jegyző, a külterüle­teken pedig a növényvédelmi szolgálat. Utóbbi szervezet bír­ságolhatja viszont azokat a bel­területi részeket is, amelyek az önkormányzat tulajdonában vannak. Az magától értetődik, hogy minden tulajdonos, bérlő köte­les a saját területén kiirtani a gyomot. A parlagfűirtás köz- egészségügyet érintő védekezés, amelyet 48 órán belül meg kell kezdeni. A hatóság az idén is ke­retszerződést köt egy céggel, amely elvégzi a kaszálást, fűnyí­rást a veszélyeztetett területe­ken. Az összes költség a terület gazdáját terheli. Ki kell fizetni utólag a földhi­vatal felderítő munkáját, a nö­vényvédelmi szolgálat intézke­déseit, a postaköltséget, továb­bá a vállalkozó munkadíját. Eh­hez járul még a bírság, amely nagyságtól és a fertőzöttség mértékétől 20 ezer forinttól 2 millióig terjedhet. Intézkedések 2005-ben Ismertet és támogat az ÁNTSZ Közérdekű védekezés elrendelése: 215 eset A tulajdonos elvégezte a kaszálást: 160 eset Közérdekű védekezés végrehajtása: 55 eset iNovenyveaeimi Dirsag KiszaDasa: áia eset Növényvédelmi bírság összege: 7,1 millió Ft Fertőzött terület nagysága: 380 hektár Földváriné Miklós Magdolna, az ÁNTSZ megyei parlagfű-ko­ordinátora elmondta, hogy szol­gálatuk fő feladata a veszélyes gyomnövény megismertetése a lakossággal. Az idén 27 prog­rammal indulnak, és 900 ezer forintos költséggel számolnak. Elsősorban a gyerekeket kere­sik meg. Néhány hete Bakonyszombathelyen tartottak parlagfű-ismertetőt, a jövő hé­ten a tatabányai napközis táborba látogatnak el. Tizenkét civil szervezetet tud­nak támogatni a parlagfű­irtásban 1,1 millió forintos összköltséggel. Almásfüzitő tisztítanak a te­lepülést Komárommal összekötő kerékpárút mellett ároktisztítást és szemétgyűjtést, valamint az út­ra kinyúló faágak levágását vég­zik a közterületfenntartó munka­társai. A munkálatokkal előrelát­hatólag még a héten végeznek a szakemberek. Dorog/Nagymaros találkozó A hét végén Nagymaroson ren­dezték mega Dunakanyar Nem­zetközi Nyugdijasklubok találko­zóját, amelyre az egész ország­ból és Szlovákiából, Erdélyből ér­keztek résztvevők. A dorogi Ezüstszál énekkar - vezetője Párma Csaba - és a tiroli tánc­cal fellépő Vadrózsa tánccsoport - felkészítő Szeibert Brigitta - emléklapot kapott. Dorog JÁTSZÓNAP Környezettu­datos játszónapot rendeztek a Hősök terén szombaton. Kirako­dóvásár, különféle bemutatók várták a gyerekeket, akik az ugrálóvárat is kipróbálhatták a Zrínyi Ilona Óvoda előtt. Esztergom élőhelyek Fehér Györgyi és Marosi Katalin veze­tésével a Duna Múzeumban el­kezdődött a Víz és természet tá­bor, amelyet 15 gyermek látogat majd a héten. A tábor célja a vi­zes élőhelyek vizsgálata és meg­ismerése, így a programban Du- na-parti és vaskapui kirándulás, a vízmű környékének megtekin­tése valamint a Stázsa-hegy és a Duna-lpoly Nemzeti Park fel- térképezése kapott helyet Kesztölc FELÚJÍTÁS A nyári felújí­tási munkák keretében a Kincses József Általános Iskola egyik tap-i termében a régi, elavult műanyag padlót, új, korszerű metlahira cserélik. A tornaterem megkopott parkettáját átcsiszolják. Komárom talajmunka A szőnyi városrészben a Vásár téren található ABC előtt telje­sen felújítják a parkolót. A szak­emberek jelenleg a talajmunká­kat végzik. Az aszfaltozást várha­tóan a hónap közepén kezdik. Lábatlan EXPORT a törökországi partnerrel kötött hosszú távú szerződés alapján július végéig folytatódik a B7Ó típusú vasbe­ton vasúti aljak exportja. Az év első felében ötvenezer betonal­jat raktak uszályra a lábatlani al­kalmi kikötőben. A gyár termékei többszöri átrakodás után végül vagonokon érkeznek meg a tö­rök célállomásra. A szocialisták megyei listái elfogadták Újra Agócs István az elnökjelölt MEGYEI INFORMÁCIÓ A Magyar Szocialista Párt Komárom- Esztergom Megyei Szövetsé­ge július 1-jén megtartotta megyei küldöttgyűlését. A küldöttek elfogadták a 2006. évi megyei önkormányzati vá­lasztások listáit és politikai programját is valamint megje­lölték a közgyűlési elnökjelölt személyét. A küldöttek egy­hangúlag jelölték Agócs Ist­vánt a megyei közgyűlés maj­dani elnöki posztjára. A szocialisták megyei listái a következők: 10 000 lakosnál kisebb tele­pülés: 1. Agócs István, 2. Schiller-Kertész Tamás, 3. Ke­rekes Tibor, 4. Talabira Jánosné, 5. Bozori Endre, 6. Szaniszló Zoltán, 7. dr. Konczer Erik, 8. Vasas Mihály, 9. dr. Rácz Attila, 10. Pántya György, 11. Csuka László, 12. Molnár Gábor, 13. Pölöskei József, 14. Wittmann Ferenc, 15. dr. Sinka Iván, 16. Zsiros László, 17. Falmann József, 18. T. Tóth Éva, 19. Turbuk István, 20. Bánhidi József, 21. Svétecz László, 22. Farda Attila, 23. Lászlóné Sza­bó Hajnalka, 24. Jenei József, 25. Horváth István, 26. Mészá­ros Miklós, 27. Fridrich Sza­bolcs, 28. Aranyosi István, 29. Papp Ferenc, 30. Reményi Im­re, 31. Katona Imréné. 10 000 lakosnál nagyobb te­lepülés: 1. Székely Antal, 2. Sár­közi Krisztina, 3. Baranyai Lő­rinc, 4. Győri István, 5. Papp Károly, ó. dr. Mészáros Gyula, 7. Bársony László, 8. Nyíri Atti­la, 9. Hunyadi Imre, 10. Szege­di Tibor, 11. Németh Erika, 12. Metzger Gyula, 13. Haracska Ferenc, 14. Karcz Jenő, 15. Adler József, 16. Molnár Ferenc, 17. Nagy Zoltán, 18. Szentirmai Szilárd, 19. Tassi József, 20. dr. Hargitai Ferenc, 21. dr. Kovács László, 22. dr. Csuha József, 23. Szilágyi Kovács Jenő, 24. Herczeg Ivett, 25. Koppány Csaba, 26. Orbán István, 27. Lándori Gyuláné, 28. Gerébi Ákos, 29. Cserna János, 30. Plangár Lászlóné, 31. Lévai Ferenc. , Honfoglalás a táborban Célzott programokkal színesítik a tatabányai nyári napközis tábort a strand fölötti terü­leten, értesültünk Horváth Sándor táborvezetőtől. A gyerekek a múlt héten csoportversenyeken mérkőztek meg az indián kultúrából, jelenleg a görög történelemmel ismerkednek ugyancsak vetélkedő formájában, a jövő hé­ten pedig a honfoglalás lesz a téma. A táborlakókat különbusz viszi reggel 7.20 órai indulással Kertvárosból, a Dózsa-iskolától, illetve Újvárosból. Jelentkezni mindennap lehet a helyszínen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom