24 óra, 2006. július (17. évfolyam, 152-177. szám)

2006-07-04. / 154. szám

HH9Mi 24 ORA 2006. JÚLIUS 4.. KEDD Nyergesújfaiu újráznak Az önkormányzati képviselők ma délután fél öttől a városházán tartják meg azt az ülésüket, amely az elmúlt héten a sok nyaraló testületi tag miatt elma­radt. A napirendi pontok között szerepel a Kernstok Károly Álta­lános Iskola igazgatójának kine­vezése, illetve a Kuckó Gyermek- jóléti és Családsegítő Szolgálat támogatási kérelme. Pilismarót tanterem az ifjúsági táborban a régi főzőkonyha he­lyén ma már csak kisebb tálaló- konyha működik. Az óriási kony­hából a nyáron új termeket alakí­tanak ki, hogy még több gyerek él­vezhesse a Duna melletti tábort Szomód LŐNEK Július 6-án és 7-én lövészetet hajt végre a szomódi lőtéren a Magyar Hon­védség 25. Klapka György Köny- nyű Lövészdandára. Az alakulat parancsnoksága a jelzett napo­kon ezúton is kéri a lakosság szí­ves megértését és türelmét. Tata BÚCSÚZTATÁS Az MH 25. Klapka György Könnyű Lövész- dandár az MH Őr- és Biztosító Zászlóalj (Koszovó) tizenötödik vál­tásának búcsúztatása alkalmából július 7-én 10 órakor ünnepséget rendeznek a Kossuth téren. Tat^/Stuttgart FESZTIVÁL A né­metországi labdarúgó-világbaj­nokság kapcsán az UNESCO és Stuttgart városa valamint a Stutt­gart környéki települések július 2-10. között Világ Ifjúsági Feszti­vált szerveznek, melyre kétezer­hat, 16-21 év közötti fiatalt hív­tak. A rendezvényre Tatáról 30 középiskolás és 4 felnőtt utazott, őket a Stuttgart elővárosaként is­mert testvértelepülés, Gerlingen önkormányzata látja vendégül. Tatabánya/Székesfehérvár tá­jékoztató Július 4-én 11 óra­kor a Vállalkozások innovációjá­nak támogatása a régióban té­makörében Agócs István, a Kö­zép-dunántúli Regionális Fejlesz­tési Tanács elnöke tart tájékoz­tatót Székesfehérváron, a Tech­nika Házában. Tokod CSIPKEVERÓK A kéz­művesházban hétfőn csipkeverő tábor kezdődött, amelyre az or­szág egészéből jöttek érdeklődő kézművesek - tudtuk meg Robotka Lászlótól. A vendégek már vasárnap megérkeztek To­kodra, de a munka csak tegnap kezdődött. MEGYEI TÜKÖR Atoperált szerződések orvosok Felbontották a vállalkozói megállapodásokat. Útkeresés. Veszélyeztetheti egyes osztályokon a megyei be­tegek ellátását, hogy a kórházak vezetői a szín­lelt szerződések kötelező felszámolása miatt fel­bontották az orvosokkal kötött vállalkozói megál­lapodásokat. Madarász Tímea megyei információ A színlelt szerződések átalakításának kö­telezettsége, amelyekre június végéig adott haladékot az ország- gyűlés, érinti megyénk több egészségügyi intézményét is. Az APEH-ellenőrzések során több esetben találtak színlelt szerző­déseket a kórházakban, rende­lőintézetekben az elmúlt két év­ben. A moratórium értelmében azonban június 30-áig nem kel­lett megfizetni az érintetteknek az adó- és járulékhiányt, illetve a kapcsolódó szankciókat. Ha nem alakították át vagy nem szüntették meg a színlelt szerző­déseket, akkor a korábban meg­állapított összegen túl az ellenőr­zés óta eltelt időszakra vonatko­zó adó- és járulékhiány adóható­sági megállapítására is számít­hatnak. A sürgősségi betegellátásban az egészségügyi intézményeket érintő finanszírozási megszorítások miatt megnő a várakozási idő egyes területeken. Képünk a Szent Borbála Kórház ambulanciáján készült. Dr. Pák Gábor Esztergom Dr. Pák Gábor, a Vaszary Kolos Kórház orvos­igazgatója elmondta, hogy ve­szélybe kerülhet a kórház egyik osztályán a betegellátás, mivel az intézmény vezetősége a színlelt szerződéseket - a kö­telezettség miatt - felbontotta. Aki délelőtt közalkalmazott­ként dolgozott az osztályon, az délután, este nem gyógyíthat a továbbiakban vállalkozóként. Több olyan megállapodást is kötöttünk korábban, amelyek­ről nem lehet elmondani, hogy a klasszikus színlelt szerződés kategóriájába tartoznak vagy nem. Például, ha egy körzeti or­vos településén betéti társaság­ban dolgozik, nálunk ügyelhet-e vállalkozóként? Rengeteg az egyelőre tisztázatlan kérdés. Komárom Szerencsésebb a helyzet a Selye János Kórház­ban. Tizenöt orvos szerződését bontották fel az elmúlt napok­ban, miután személyesen be­szélt a gyógyítókkal a kórház vezetője. Dr. Schlezák Judittól, a gyógyító intézmény vezetőjé­■ Sok pénzt veszítenek a gyógyítók A betegek nem maradhatnak el­látatlanul, de a 10-12 százalé­kos orvoshiányt tetézheti, hogy több gyógyító nem vállalja majd közalkalmazottként a munkát. Ez ugyanis több tízezer forinttal rövidítheti meg pénztárcájukat. A délelőtt közalkalmazottként, ügyeletben pedig vállalkozóként dolgozó orvos június 30-a előtt 60-70 ezer forinttal is több pénzhez juthatott. Ennek oka az, hogy a járulékokat vállalko­zóként már nem kellett befizet­nie. A gépkocsi és egyéb költsé­geket leírhatta az adójából Egy kezdő orvos hatéves egyetemi ta­nulmányai után csak bruttó 87 ezer forintos fizetést kap. Ha­vonta hat ügyeletre kötelezhető. Olyankor gyakran egész nap nem mehet haza. bályoknak megfelelő lehetősé­gek - közalkalmazott, önkéntes segítő, szabad foglalkozású or­vos, szabad foglalkozású egyéni Dr. Schlezák Judit tői megtudtuk: felkínálták munkatársaiknak a törvény ad­ta lehetőségeket. A döntésü­kön, hogy melyiket választják, még egy-két hónapig gondol­kodhatnak, hiszen akkor jár le a felmondási idejük. A változá­sok az aneszteziológiát és a se­bészetet érintik leginkább. A szakrendelőben, a neurológián dolgozó két orvos pedig a továb­biakban valószínűleg egyéni vállalkozóként működik majd. Zavartalan továbbra is a beteg- ellátás, hiszen egyik orvos sem jelezte, hogy nem fogadja el az új feltételeket. tatabánya - Hatvanegy orvos vi­tatható szerződését bontottuk fel a napokban. Az érintettekkel még tárgyalunk, hogy a jogsza­Nagyberivói-Boér Áron vállalkozó - közül melyik formát választják a továbbiakban - mondta Nagyberivói-Boér Áron, a Szent Borbála Kórház főigazga­tója. - A sürgősségi betegellátást ez nem veszélyezteti. Egy másik probléma viszont igen: a július 1-jétől érvénybe lépett egészség- ügyi intézményeket érintő finan­szírozási megszorítások miatt megnő a várakozási idő egyes te­rületeken, rendeléseken. Számí­tások szerint 22 százalékkal csökkentenünk kell az eddigi növekvő teljesítményünket, mert ha túlteljesítünk, azt a tár­sadalombiztosítás nem fizeti ki számunkra. Ebből adódóan a dolgozói létszámon is el kell gon­dolkodnunk, mert azt is az eltartóképességünkhöz kell iga­zítanunk. JEGYZET Zöld fű és gerenda nem vagyunk az a szolidáris fajta. Vannak, akik szerint a szenvedélybetegek nem érdemlik meg, hogy negy­venmillió forintos rendelő­ben gyógyulhassanak. Merthogy senki nem kényszerítette őket arra, hogy drogozzanak. Mások a hajléktalanoknak adott tá­mogatást sajnálják, mond­ván: miért nem dolgoznak? Cserébe viszont kellő irigy­séggel lettünk megáldva. A romákon be akarjuk vasalni a „mókuskerék életvitelt”, csak mert nekünk nem megy a lelki szabadság. Száműzzük fiatal tudósain­kat, hátha új elméleteik megcáfolják a miénket. Fő­nökként is attól rettegünk, hogy nem jelent-e konku­renciát a beosztottunk. Pe­dagógusként sem bírjuk el­viselni, ha tanítványunk okosabb nálunk. nem jutunk egyről a kettő­re? Nálunk mindenki a szomszéd füvét nézi. Nem csoda, hogy saját szemében nem látja a szálkát. A „dro­gost” tényleg senki nem kényszeríti, hogy a kábító­szer után nyúljon. (Leg­alábbis közvetlenül.) Am miért természetesebb járu­lékunkkal támogatni azt, aki zsíros ételeket fogyaszt, nem mozog, iszik, dohány­zik? Hosszasan lehetne so­rolni, kinek miért kell or­voshoz fordulnia. És ennek hányszor felelőse saját ma­ga figyelmetlenségével, tu­datlanságával. persze, ezek nem újabb tip­pek az irigységre. De a hul­lámok bárki feje fölött össze­csaphatnak: egy baleset, el­veszített állás... És milyen jól jönne ilyenkor az a bizonyos együttérzés, szolidaritás! Azon lehet vitatkozni, hogy ez milyen legyen: európai módra állami, a tőlünk be­szedett forintokból; vagy amerikai mintára a puritán személyes felelősséggel pá­rosuló civil támogatás. Százezreket költ az iskola sportra, bútorra vértessomló Több mint hét­százezer forint pályázati ősz- szeget nyert el ebben az év­ben eddig az iskola. A megyei közoktatási közalapítványtól 300 ezer forintot tantermi bú­torok vásárlására, 80 ezer fo­rintot a szeptemberi megyei német népdaléneklési ver­senyre és csaknem három- százezret a Mobilitás pályá­zatán sporteszközökre és sportköri foglalkozásokra költhetnek. A Nemzeti és Et­nikai Kisebbségekért Közala­pítványtól 30 ezret, míg a TIT pályázatán 12 ezret sikerült megszerezni különböző ver­senyek és programok meg­rendezésére. ■ M. H. Hangverseny süteményekkel, teázgatással kocs Harmadik alkalommal rendezte meg a Kocsi Baráti Kör július 1-jén, este a Szentivánéji hangversenyét a faluház aulájában. Ezúttal is nagyszerűen sikerült a prog­ram. A közönség terített asz­talok mellett, finom sütemé­nyek fogyasztása és teázga- tás közben hallgathatta végig a zeneirodalom szebbnél szebb alkotásait. Lelkes taps köszöntötte a fellépőket: De­zső Marianna zongorázott, Romhányi Krisztina brácsán, Weisz Péter és dr. Lakatos Já­nos csellón, dr. Greschik Ist­ván hegedűn, Szebenyi Kata­lin oboán játszott. ■ N.P. Uj játszótér Dorog önkormányzata a város északi településrészének felújí­tására ROP pályázaton nyert pénzt. Az összeg egy részéből újították fel a Jubileum téri játszóteret, és a napokban adták át. Ottjárttunkkor nem volt szerencsénk, az eső miatt nem játszhattak a gyerekek az új játékokkal. VITRIOL A mosószereket másfél évszázada vizsgálja már az intézet Az nem meglepetés már, hogy a reklámok bárgyúsága és tu­dománytalansága nem ismer határokat. Kedvenceim a mosó­por illetve mosogatószer hirde­tések, amelyeknél a kreatív ötletelők már nem tudják hová | fokozni a termék nagyszerű­ségét, hiszen fél adagban két­szer annyi mosóerő van, meg behatol a mikroszálak közé, s még ráadásul különleges a fe­hérítő hatása is. Legutóbbi gyöngyszemeim közé tartozik az a reklám, amelyhez az ismert és annak idején elismert rádiós után most a TV2 egyik hölgy üdvös­kéje adja az arcát és a hangját. A hirdetésből megtudhatjuk, hogy ezt az új, különleges, cso­dálatos, kétszer vagy három­szor olyan erős, mikroszemcsés terméket a 155 éve (!) alapított független minőségellenőrző né­met Fresenius intézet is vizs­gálta. Közben - nyilván a hite­lesség kedvéért - megjelenik az intézmény főhomlokzata, előt­te a tábla, rajta az alapítási év­szám: 1848. Na most akkor szá­moljunk a reklámklip gyártói helyett. Ha 1848-ban alapítot­ták az intézetet, akkor 2006- ban mitől 155 éves, miért nem 158. Meg aztán elmondhatnák azt is, hogy 150 évvel ezelőtt mi­lyen mosóporokat vizsgáltak. Jó, ha mosószappan volt abban az időben. ■ Sz. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom