24 óra, 2005. december (16. évfolyam, 281-306. szám)

2005-12-22 / 299. szám

2 MEGYEI TÜKÖR 24 ÓRA - 2005. DECEMBER 22., CSÜTÖRTÖK Három pályázatot nyert a kistérségi társulás KOMÁROM-BÁBOLNA KISTÉRSÉG A Komárom-Bábolna Többcé­lú Kistérségi Társulás és Terü­letfejlesztési Tanács valamint a Kistérségi Koordinációs Érte­kezlet tegnapi ülésének napi­rendi pontjai között szerepelt az idén benyújtott pályázatok­ról szóló tájékoztató is. Ennek keretében három pályázatot említettek meg, melyekkel mintegy ötvenmillió forinttal gyarapodott a közös kassza. A kistérség idei évben be­nyújtott, folyamatban levő pá­lyázata a Foglalkoztatáspoliti­kai és Munkaügyi Minisztéri­um, a Belügyminisztérium va­lamint az Ifjúsági, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium által kiírt 2005-2006. évi köz­munkaprogram pályázata, mel­lyel a társulás csaknem húsz­millió forint támogatást nyert. Ez év első fél évében nyújtot­ták be a Területpolitikai Kor­mányzati Hivatal kiírására a Vidékfejlesztési menedzserek foglalkoztatásának támogatá­sára irányuló pályázatot, mely­re csaknem másfél millió forin­tot kapott a társulás. Az októberben beadott kis­térségi központi ügyelet létre­hozására benyújtott pályázat ugyancsak sikeres volt, hiszen ennek eredménye huszonhét és fél millió forintos támoga­tás, amelyre még az idén meg­kötik a szerződéseket. A pro­jekt befejezése 2006 májusá­ban várható. A piacot és a Vasút utcai telkeket értékesítik tokodaltáró A település köz­pontjában lévő régi piac és környékének területét értéke­sítené az önkormányzat. Ér­deklődő már akadt az össze­sen 23 918 négyzetméteres in­gatlanra. - Néhány hete egy fővárosi céget kellett elutasíta­nunk, ugyanis az építőipari műkövek gyártásával foglalko­zó vállalkozás profilja nem il­lett a rendezési tervben sze­replő lakóövezetbe - tudtuk meg y$;ga János polgárme^.-|OH tértől. - Sajnos a terület egy része rendezetlen, és átfut fe­lette egy fűtéstávvezeték, amely bár használaton kívüli, de a tulajdonos DBK Brikett­gyár anyagi okokból jelenleg nem tudja lebontani. Az önkormányzat nemrégi­ben értékesítette a szociális otthonnal szemben, a főút túl­oldalán kialakított négy tel­ket. Ingatlanhasznosítási ter­veik között szerepel annak a nyolc teleknek az eladása is, ^melyek a Vasút utcában ta­lálhatók. ■ M. T. Tizenhatmilliós megbízás a várost üzemeltetőknek dorog A képviselő-testület két tartózkodást jelző szavazat mel­lett felhatalmazta dr. tittmann János polgármestert azon meg­bízási szerző­dés aláírására, amely jelentős szerepet ad a Molnárné Ki­rály Éva veze­tésével tény- Keao Dorogi városüzemeltetési Kht.-nek. A közhasznú társaság fel­adata lesz a város északi tele­pülésrészének megújításával kapcsolatos - több mint egy- milliárd forint értékű beruhá­zás - közbeszerzési eljárásai­nak szervezése, a műszaki el­lenőri feladatok ellátása. A kht. képviselője ott lesz a heti rend- szerességű egyeztető munka- értekezleteken, az elvégzett fel­adatokról folyamatosan tájé­koztatást ad. Az önkormányzat a közbe­szerzési eljárások lefolytatásá­val kapcsolatos feladatok ellá­tásáért 6 millió, a műszaki el­lenőri tevékenységért 10 millió forintot fizet a cégnek. ■ F. K. Digitális alapkövek rászorulók A miniszter számítógépeket adott át Absitos István, a Hifiklub alapítója (balra) és Kovács Kálmán Informatikai miniszter együtt adták át a számítógépeket a rászorulóknak A tatabányai Hifiklub Egyesület szervezésében szerdán ötven család százhúsz gyermeke jutott használt számítógépek­hez. A cégektől begyűjtött masinákat Kovács Kál­mán informatikai minisz­ter adta át a polgármeste­ri hivatal nagytermében. Müllner Helga TATABÁNYA Az 1986 óta működő Hifiklub Egyesület már alakulá­sakor azt a célt tűzte ki, hogy támogassa azokat a családokat, akiknek egy számítógép be­szerzése is gondot okoz. Absitos István, a klub alapítója lapunk­nak elmondta, hogy annak ide­jén csak náluk juthattak számí­tógép közeibe a fiatalok. Töb­ben közülük ezt választották hi­vatásuknak, és ma már rend­szergazdaként dolgoznak. - Hétköznaponként tizenöt, hét­végenként harminc gyerek még a mai napig ellátogat a klubba - tette hozzá az alapító. Beer Krisztián főszervező sa­ját maga is „hifiklubosként” kezdett 1987-ben. Saját elmon­dása szerint ennek köszönheti, hogy ma jól fizető állása van. - Szerdán az első számítógép­osztó ünnepséget tartottuk. Öt­ven család, összesen százhúsz kisgyerek jutott így jó állapotú, használt gépekhez. Terveink szerint az akció ezek után fo­lyamatos lesz, és a cégektől, vállalkozóktól begyűjtött gépe­ket negyedévente, félévente adjuk át - fogalmazott Beer Krisztián. A polgármesteri hivatal nagytermében Kovács Kálmán informatikai miniszter adta át a megjelenteknek a szerződé­seket, amivel az egyesületnél vehetik át az ajándékokat. Bővült az egyesület géppark­ja is, ahol jelenleg kilenc állo­máson internetezhetnek, játsz­hatnak a fiatalok. Dr. Schvarcz Tibor országgyűlési képviselő és Lévai Ferenc alpolgármester egy új gépet és monitort ajándé­kozott a klubnak. Kovács Kálmán a klubban el­helyezte a digitális alapkövet is, ami a többi között az eMagyarország pqntok köteles­ségeit sorolja fel. KOVÁCS KÁLMÁN informatikai miniszter- Mi a véleménye a tatabányai magánkezdeményezésről?- Nagyon örülök, hogy a vállalkozások is úgy gondol­ják, hogy üzlet a közösségi internetszolgáltatás. Vélemé­nyem szerint egyre több ha­sonló akció indul majd. Fon­tos, hogy minél többen hozzá­jussanak az internethez.- Ön szerint a tatabányai példa ösztönzőleg hat-e?- Mintát ad. Azt mutatja, hogy vállalkozói alapon is le­het az internet-hozzáférést biztosítani. Kellő kreativitás is szükséges hozzá.- Hogyan lehetne megszer­vezni, hogy a cégek által le­cserélt gépparkhoz hozzájus­sanak a rászorulók?- Nagyon jó helyi kezdemé­nyezés, hogy a nagyobb válla­latok még jó állapotban lévő gépeit újrahasznosítsák. Ter­vezzük országos szintre is ki­terjeszteni a hasonló akciót alapítványokon keresztül.- Mennyit szán jövőre a tárca informatikai fejlesztésekre?- A jövő évi költségvetés 20 milliárdot határozott meg a tárca számára erre a célra. Más minisztériumok még 98 milliártiot kapnak, ígyyösz- szesen 120 milliárd áll rendel­kezésünkre. ■ Müllner Helga Lakások épülhetnek a garázsok helyén választási lehetőség Megveszik tőlük, újat építhetnek, parkolóhelyet kapnak tata Gerébi Ákos alpolgármes­ter vetette fel néhány évvel ez­előtt annak lehetőségét, hogy a Május 1. út és az Új út közötti te­rületen található - városképi szempontból tetszetősnek még véletlenül sem mondható - ga­rázsokat fel kellene számolni, mert látványuk nemcsak a tu­ristákat riasztja, hanem a hely­ben élőket is. Szerdán a képvise­lő-testületnek lehetősége nyílt arra, hogy állást foglaljon ezzel kapcsolatban. Az Első Lakásért Kft. ugyan­is részletes ajánlatot tett a nagyszabású terv megvalósí­tására. Lényege, hogy új lakó­otthonokat építenének a gará­zsok helyére abban az eset­ben, ha az önkormányzat ezerforintos négyzetméter­áron adja tulajdonukba az érintett ingatlanokat. Azért ilyen olcsón, mert meg kell egyezniük 243 garázs tulajdo­nosával is. Nekik három lehe­tőséget kínálnak. Piaci áron megveszik az autótárolójukat, s a jövőben saját maguk gon­doskodnak járműveik elhelye­zéséről. Elképzelhető az is, hogy az új lakótömbök föld­szintjén kialakítandó terem­garázsokban biztosítanak par­kolóhelyet számukra, de eb­ben az esetben kifizetik nekik az értékkülönbözetet. Ameny- nyiben valaki nagyon ragasz­kodik az önálló garázshoz a jövőben is, az kaphat ilyet a teremgarázson belül. Mint azt Kovács Pétertől, az ajánlattevő cég vezetőjétől meg­tudtuk, az első ütemben csak­nem hetven garázs tulajdonosá­val kell megegyezniük. Azok­kal, akiknek ingatlanai a legkö­zelebb vannak ahhoz a két új tömbházhoz, melyek a Testvér- városok parkja mellett épültek a közelmúltban. Az erről szóló egyéni tárgyalásokat a képvise­lő-testület szerdai támogató döntése után hamarosan el is kezdhetik. ■ Palásti Péter 3 téli SZÜnet A tegnapi volt az év utolsó tanítási napja, legközelebb január 3-án mennek iskolába a gyerekek. Képünk Tata­bányán, a Móra Ferenc Általános Iskolában készült, ahol karácsonyi ünnepséggel búcsúztak el egymástól a tanárok és a diákok. KERESZTÜL A MEGYEN BAJ Nagy sikerű karácsonyi ünnep-: séget tartottak tegnap a helyi : Szent István Általános Iskolában. | A tanulók már napokkal előtte Iá- l zasan készülődtek a közös ünnep- : re, amelyen kedves jeleneteket, hangszeres zeneszámokat adtak elő. A gyerekek a képviselő-testület l és a szülői munkaközösség jóvoltá-: bői könyvet és édességeket kaptak : ajándékba. BAJ A szilárd hulladék alkalmam : kénti ürítésének ellenértékeként a ; tatabányai AVE Rt. január elseje j után a magánszemélyeknek 229 : forintot számol fel minden egyes : 110 literes kuka után. Az 1100 lite- ; rés tárolóedények esetében pedig ■ 2291 forintot, melyek bérleti díja : havonta 854 forint lesz. A környe- : zetbarát zsákok darabjáért 203 fo­rintot kell majd fizetni. BAJÓT Az önkormányzati képviselők idei utolsó ülésükön többek közt megvitatták az Állami Számvevő- szék azon vizsgálatáról szóló ösz- szegzést, amely az önkormányzat működését elemezte. Néhány admi­nisztratív hiányosságtól eltekintve, az ÁSZ a jók közé sorolta a bajótit. CSÉM A településen a jövő évben két százalékkal emelkedik a vízdíj, és éves szinten háromezer forinttal kell többet fizetni a hulladékszállítá­sért is, tudtuk meg Aranyosi István polgármestertől. DOROG/ESZTERGOM Az esztergo­mi Szent Rita Fogyatékos Otthonba látogatnak ma délelőtt a dorogi Nap-Út Alapítvány munkatársai és a gyerekek, hogy megajándékozzák saját készítésű mézeskalácsokkal és más apróságokkal a bentlakó­kat. Csizmadia Katalin és Schreck Ferenc fúvós hangszereken zenél majd az előkarácsonyi ünnepségen. KOMÁROM A Selye János Kórház­ban tegnap új EKG készüléket ad­tak át, amely lehetővé teszi a régi, hatékonyságában, pontosságában kisebb teljesítményű berendezés le­cserélését. A készülék beszerzését a Raiffeisen Bank egymillió-három­százötvenezer forint összegű ado­mánya tette lehetővé. Az új EKG-t a kórház újszülött-csecsemő és gyer­mekosztálya veheti használatba. KOMLÓD Hassan M. Mahmound, a mindenki által Máriónak ismert bokszedző két éve foglalkozik a Hegyháti Alajos Általános Iskolában a gyerekekkel. Tanítványai megsegí­tésére karácsony előtt felkeresett több céget, és több mint tíz társa­ság készített csomagot a rászoru­lóknak. LÁBATLAN A polgármesteri hivatal dolgozói a közelgő karácsonyi ün­nep alkalmából az önkormányzat ajándékaként 124 csomagot ad­nak át a településen élő nyolcvan éven felüli lábatlanaknak. MOCSA A község temploma jövőre lesz kétszázötven éves, a negyed évszázados évfordulóra az idén kí­vül és belül felújították azt. Továbbá az elmúlt napokban a képviselő- testület nevében Áy József polgár- mester Pap József egy, a templo­mot ábrázoló festményét adta át Horváth István plébánosnak és a gyülekezetnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom