24 óra, 2005. december (16. évfolyam, 281-306. szám)

2005-12-01 / 281. szám

2 MEGYEI TÜKÖR 24 ÓRA - 2005. DECEMBER 1., CSÜTÖRTÖK Többször is vérüket adták társaikért megyei információ Mintegy 110 többszörös véradó segít­ségét ismerték el tegnap a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete és az ÓVSZ tatabá­nya területi vérellátó rendez­vényén. A Váci-iskolások mű­sora után a véradók emlékla­pokat és ajándékokat vehet­tek át. Az elismertek közül legtöbb­ször - 405 alkalommal - a tata­bányai Szapu György adott vért Tatabánya területéről 50-sze- res véradásért tizenkilenc, 70- szeresért hat, 75-szörösért, 90- szeresért, 150-szeresért egy- egy, 100-százszorosért kettő emléklapot adtak át. Hárman több mint 300-szor adtak vért. Oroszlány területéről 50-sze- res véradásért tíz, 60-szorosért hat, 70-szerésért öt, 75- szeresért és 100-szorosért há­rom-három, 80-szorosért, 110­szorosért és 150-szeresért egy- egy véradó kapott elismerést. Dorog területéről 50-szeres véradásért hét, 60-szorosért öt emléklapot adhattak át. Kisbér területéről 50-szeres és 60-szoros véradásért öt, 70- szeresért három, 90-szeresért egy emléklapot adtak át. Esztergom területéről 60- szoros, 70-szeres, 80-szoros és 90-szeres véradásért egy-egy emléklapot adtak át. Tata területéről 60-szoros vér­adásért négy, 70-szeresért és 100-szorosért kettő-kettő, 75-szö- rösért és 80-szorosért egy-egy véradó vehetett át elismerést Komárom területéről 60-szo­ros véradásért kettő, 70-szere­sért, 75-szörösért és 80-szoro- sért egy-egy oklevelet adtak át. Nyergesújfalu területéről egy 60-szoros és egy 75-szörös véradót köszöntöttek. ■ Kiváló helyszínen a régiós borászok BUDAPEST/ESZTERGOM/PÁR­kány Kedden a fővárosban, a városligeti Mezőgazdasági Mú­zeumban mutatkozott be a Vinum Ister-Granum Regionis Borlovagrend. Közép-Európa egyik első, nemzetközi borlo­vagrendjének tagsága, a Duna két partjának, az Esztergom és Párkány környéki régiónak a borászata egy szakmai rendez­vénysorozat keretében kapott^ lehetőséget minderre - mond­ta el lapunk érdeklődésére Gyöngyös Antal, a lovagrend kincstárnoka. - A borkóstoló­val, sajtvásárral, bordalokkal összekötött konferencián elő­adásokat tartottunk. Nagymes­terünk, Nyergesi Rezső azt hangsúlyozta, hogy alapvető célunk a borkedvelőket ide csalogatni sok értékkel bíró ré­giónkba. ■ R. B. Nyíltan az AIDS-ről a világnap alkalmából MEGYEI INFORMÁCIÓ Az AIDS világnap alkalmából az ÁNTSZ megyei intézete ma 8-16 óra között nyílt napot tart, melyen a HIV-fertőzésrőI, az AIDS-betegségről szemé­lyes konzultáción kaphatnak tájékoztatást az érdeklődők. Hazánkban 829 férfi és 149 nő valamint 110 anonym HIV-pozitív személyt vettek nyil­vántartásba, akikből 6-an megyénkben élnek. A betegséget zömében nemi érintkezéssel, ritkábban intra­vénás kábítószer használata­kor alkalmazott fertőzött tűvel kapták meg. Az utóbbi években az intra­vénás kábítószer-élvezők ará­nya emelkedett hazánkban, de szerencsére eddig nem volt ki­mutatható jele, hogy fertőzési lánc indult volna meg közöttük. A megelőzés a legbiztosabb védelem. Megyénkben a me­gyei ÁNTSZ-ben keddenként és szerdánként 8-16 óráig in­gyenes, anonym HIV/A1DS szűrés és tanácsadás működik. A jó péknek lesz munkája kenyérgondok A kis sütödék nehezen versenyeznek a multikkal Járóka Attila, Balogh Krisztina és Tősér Ottó, a tatai Jávorka-iskola péktanulói 6. helyezést értek el az országos Pék Hagyományőrző Versenyen Nincsenek jó helyzetben a pékek. Ezt jelzi az is, hogy az idén országosan már hatszáznyolcvan pék­ség volt kénytelen lehúzni a rolót. Ennek ellenére a pékképzés iránt folyama­tosan nagy az érdeklődés. Parcsami Gábor MEGYEI INFORMÁCIÓ Az elmúlt évek energia- és lisztáremelései súlyos gondokat okoztak a pék­ségeknek. Ezt tetézi az üzletlán­cok és hipermarketek megjele­nése, ezekkel szinte képtelenek felvenni a versenyt. A megyé­ben működő két legnagyobb üzem, a Pályka Pékség és a Vita Sütő Kft. vezetőit kérdeztük ar­ról, hogyan látják ők a helyzetet. Török Pálné, a Pályka Pékség főkönyvelője: - A múlt évhez képest felére csökkent az árbe­vételünk. Ennek egyik fő oka a bevásárlóközpontok megjelené­se a piacon. Kilencvenkilenc fo­rintos kenyérrel képtelenek va­gyunk versenyezni. A kis bol­tok egyre inkább eltűnőben vannak. Pár éve még nekünk is kilenc üzletünk volt, ma már csak kéttő van. Csökkenténühk kellétt az alkalmazottak létszá­mát is. A januártól tervezett ár­emelések bizonyára minket is érzékenyen érintenek majd, hi­szen az összes terhet nem lehet áthárítani a vásárlókra. Büsz­kék vagyunk ma is arra, hogy a Rekord kenyerünkkel országos díjakat kaptunk. Kiss Györgyné, a Vita Sütő Kft. vezetője: - A legnagyobb baj a szakmában van. Túl sokan vagyunk, meglátásom szerint másfélszer többen, mint ameny- nyit a piac elbír. Ha nem is a lé­tünk van veszélyben, de gondja­ink azért akadnak bőven. Ezt jelzi már most is, hogy 248 dol­gozónknak az idén nem tud­tunk bért emelni. Fejlesztésre pedig egyáltalán nem jutott pén­zünk. A pék még ma is a népszerűbb szakmák közé tartozik Orosz Mária, a tatai Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszer- ipari Szakközépiskola és Szakiskola igazgatóhelyettese: - A pék a népszerűbb szakmák közé tartozik Iskolánkban a pék- és a pék­cukrász képzéseken jelenleg 82-en tanulnak A kisebb pékségek pe­dig nem bírják a versenyt a multinacionális cégekkel. A jó pék azon­ban mindig el tud helyezkedni, neki nem lesznek kenyérgondjai. Karácsonyi támogatás a rászoruló diákoknak tata Sikeresen vett részt a Jávorka-iskola a Gyermekétkez­tetési Alapítvány országos pá­lyázatán - tudtuk meg Goór Józsefné szervező pedagógustól. Az iskolában huszonhét rászo­ruló tanuló veheti át december 16-án 14 órakor az alapítvány 25-25 kilogrammos karácsonyi élelmiszercsomagját, amely a többi között burgonyát, rizst, kris­tály- és szaloncukrot is tartalmaz majd. A diákok már elküldték az alapítványnak azokat az általuk készített karácsonyfadíszeket, amellyel megköszönik a támoga­tást. A Gyermekétkeztetési Ala­pítvány a személyi jövedelem- adók - számára felajánlott - egy százalékából finanszírozza a ü- zenegyedik karácsonyi élelmi- szercsomag-küldő akcióját. ■ L. J. Kicsi kecskék családjától a szegény ember szőlőjéig Naszály Ötödször rendeztek színházi találkozót a naszályi művelődési házban. A szerve­zők csak a kistérség színjátszó­ira számítottak, később viszont jöttek Komárom és Tatabánya környékéről is. Felnőttek és gyerekek egyaránt. így volt ez a hét végén is, amikor a helybé­liek mellett a dunaalmási Re­formátus Egészségügyi Otthon lakói, illetve a szomódi Felnőtt és Gyermek Színjátszók is színpadra léptek. A naszályi óvodások ezúttal a Kecskecsalád és a farkas című mesét mutatták be, majd egy Lázár Ervin-darab következett. Az érdeklődők láthatták még szegény ember szőlője című történetet, illetve egy Vitéz László-átiratot. ■ Pé-k történelemből jeleskedtek - Tatabánya és környékének tanulói vettek részt azon a vetélkedőn, amelyet az Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános Iskola hirdetett meg a Magyar történelem és egyháztörténelem címmel. Az első díjat Pokorny Zoltán országgyű­lési képviselő, az Országgyűlés Oktatási Bizottságának alelnöke ad­ta át. A második díjat Bencsik János polgármestertől, a harmadikat Pleier Tamás önkormányzati képviselőtől vehették át a győztesek. Az 5-6. osztályosok közül első lett a Széchenyi István Általános Is­kola csapata, a 7-8. osztályosok közül az Árpád-házi Szent Margit Katolikus Általános Iskola tanulói (képünkön) voltak a legjobbak. KERESZTÜL A MEGYEN Bábolna jótékonysági bál A hét végén Katalin-bált rendez­tek a városban, amelynek csaknem százhetvenezer forintos bevételét az óvoda és a bölcsőde eszközfejlesztésére fordítják. Az este kellemesen, jó hangulatban telt, ehhez hozzájárult az a megle­petés műsor is, amelyet szülők­ből, óvónőkből alakult alkalmi színtársulat adott elő a vendégek szórakoztatására. Oklevéllel kö­szönték meg azoknak a szülők­nek a munkáját, akik még 2002- ben, először szervezték meg az intézmény támogató bált. Csolnok KÖZMEGHALLGATÁS A fa­lu jelenlegi helyzetéről és jövőjéről érdeklődő lakosokat december Sí­én 16 órára várja a polgármester és a képviselő-testület a Kossuth Lajos Művelődési Házba. A köz­meghallgatáson aktuális kérdések­ről lesz szó. Dorog TÁRNAÁTADÓ A régi Tárna étterem helyén, a Bécsi úton elké­szült az új, szép kivitelezésű épület, amelyben luxuslakásokat, üzleteket és pénzintézetet alakítottak ki. DorOg MIKULÁS-NAPI KARÁ­CSONYVÁRÓ A Zrínyi-iskolában hétfőn rendezi meg a diákönkor­mányzat a hagyományos karácso­nyi vásárt, amelyen a diákok, a családok által készített karácso­nyi díszeket, ajándéktárgyakat kí­nálják az iskola tanulói. A nyitott kapun bárki beléphet - akár az utcáról is - nézelődni. Még ugyan­ezen a napon az alsó tagozatosok találkoznak a Mikulással is. Esztergom ékszerlopás Egy Bánomi úton lévő családi házba az ablakot betörve hatolt be a tolvaj, ahonnan készpénzt és arany ék­szereket tulajdonított el, 300 ezer forint értékben. Egy másik családi házban, a Bocskoroskúti úton, az ajtót berúgva ment be a rabló, ahonnan egymillió forint értékben arany ékszereket vitt el. Esztergom buli után italokat és műszaki cikkeket vitt el a tol­vaj egy diszkóból zárás után, aki­nek, úgy tűnik, nem volt elég a zenés szórakozás. A kár értéke 500 ezer forint. KeSZtÖlC FEDETTÉ TESZIK A BUSZMEGÁLLÓT Nem teszik el jelenlegi helyéről az Esztergomi úti buszmegállót - tájékoztatott Kesztölc jegyzője. A jelenlegi megál­lót, amely a papírbolt előtt találha­tó, eső ellen védő fedéllel látják el a lakók kívánsága szerint. Kesztölc KOSZORÚZNAK Hagyó mány a községben, hogy december elején megemlékeznek a már eltá­vozott bányásztársakról. Ez alka­lomból Borbála-napi koszorúzást tartanak a temetőben a bányász­emlékműnél vasárnap 10.15-kor - tudtuk meg Klányi Sándor polgár- mestertől. Tata KOCSIFELTÖRÉS A Szent István utcában parkoló kisteher- gépkocsi bal hátsó ablakát törte be az elkövető kedden, a délutáni órákban, és a jármű utasteréből egy Notebook számítógépet és 2 db JAESU rádió-adóvevőt tulajdo­nított el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom