24 óra, 2005. december (16. évfolyam, 281-306. szám)

2005-12-01 / 281. szám

Komárom-Esztergom megyei Tatabánya, Esztergom, Tata, Oroszlány, Komárom, Dorog, Nyergesújfalu, Kisbér, Lábatlan, Bábolna és környékük napilapja Forduljon hozzánk! írja meg internetes fórumunkon mindenkinek! HELYI TÉMÁK fórum.24o^a.hu Többször is vérüket adták társaikért Mintegy 110 többszörös véradó segítségét ismer­ték el szerdán Tatabá­nyán. Dr. Bene Magdol­na címzetes főjegyző kö­szöntője és a tatabányai Váci-iskolások műsora után a véradók emlékla­pokat és ajándékokat ve­hettek át. 2. OLDAL Lakossági vita a sürgősségi központ helyszínéről Oroszlányban az Ófaluba tervezett Sür­gősségi Központ helyszínét a képviselő- testület elfogadta, egy ófalui telket meg­vásároltak. A jobboldali frakció a szava­zás óta felmérte a kiválasztott helyszínt, és nem találja megfelelőnek. Több más lehetséges területet javasoltak. ► 4. oldal IDŐJÁRÁS Délután napsütés ► 16. OLDAL A cselgáncsozó bronzérme után jöhetnek a vizsgák Már a félévi vizsgáira összpontosít a ta­tabányai Szabó Brigitta cselgáncsozó, aki hazaérkezett a Kijevben rendezett, 23 éveseknél fiatalabbak Európa-baj- nokságárói. A döntőbe jutásért egy gö­rög olimpikonnal kellett farkasszemet néznie. ► 15. oldal Péknek lenni rang és gond www.24ora.hu Szükséges e új vezető MEGYEI INFORMÁCIÓ Noha mindennapi kenyerünkre ezután is ugyanúgy szükség lesz, mint ősidők óta, a mai pékek sincsenek irigylésre méltó helyzetben. Sütödék százai szűntek meg. Meg­emelkedtek a lisztárak, az energia tarifájáról nem is be­szélve. A multinacionális cé­gek pedig olyan versenyt diktálnak, hogy a magyar mesterek legjobb szakmai tudásuk ellenére is háttérbe szorulnak. Kilencvenkilenc forintos kenyérrel lehetetlen fölvenni a versenyt. Az is igaz, hogy a szakma iránt to­vábbra is nagy az érdeklő­dés. Annak ellenére, hogy már jelenleg is másfélszer többen vannak a sütödéi munkások, mint amennyit a piac elbír. ► 2. oldal a Jászai Mari Színház élére? Vesztes önkormányzatok MEGYEI INFORMÁCIÓ Hiába kapnak többet a jövő évben a központi költségvetésből az önkormányzatok, mégis veszteseknek érezhetik ma­gukat. A pluszpénz ellenére kevesebb jut fenntartási költségeikre. Annak jártunk utána, hogyan érinti ez a te­lepüléseket. Változó védőnői támogatások Budapest A védőnőknek já­ró területi pótlékok, az uta­zási költségtérítés és a to­vábbképzésre fordított for­rások jogszabályi rendezé­sét ígérte Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a védőnői és szülészeti konferencia második napján, szerdán, Budapesten. A jogszabályo­kat a jövő év elejére ponto­sítják. A miniszterelnök hozzátette: a védőnői terüle­ti pótlékok kifizetése eddig önkormányzati hatáskör volt, és előfordult, hogy a helyhatóságok nem biztosí­tották ezt a pótlékot, illetve nem vették figyelembe a vé­dőnő által ellátott terület nagyságát. Mennyit érhet a városi csarnok? Nem, a jelenlegi vezetés foly­tassa a munkát! 46% Mindegy, ki vezeti a színházat, a színészeken múlik a siker. 9% ­Igen. Új vezetődő ötletek kellenek Tatabányára.. 45% Kutakodom a neten. A Jászai Mari Színház igazgatói posztjára jelentkezők szakmai múltja érdekel. Pláne a kevés­bé ismerteké. A keresőbe beírom a ne­vet. A találatok egyike sokat sejtető: „a meséből kellemes színpadi változatot ■ teremtett, finom fantáziával és érzékkel meghagyta könnyen fogyaszthatónak, de tartalmasnak... ”. Kíváncsi leszek, mi jöhet a „de” után. Eközben, fél füllel hallom, ahogy kollégám, csakúgy ma­gának, elereszt egy „dömdödöm ’’-öt. To­vábbra is kíváncsian klikkelek. Nem hi­szek a szememnek. A megnyitott olda­lon a következő jelenik meg: „Dömdödömdödömdödöm - A négy­szögletű kerek erdő bemutatója a Ma­dách Színházban ”. l. j. Start több száz fiatalnak Milliók szálltak a füstbe MEGYEI INFORMÁCIÓ Eddig 355-en kaptak megyénkben Start-kártyát, amely október 1-jétől a pályakezdő fiatalok foglalkoztatását ösztönzi - tudtuk meg Lendikné Gyar­mati Gizellától, az APEH me­gyei adóügyi igazgatóhelyet­tesétől. Mindössze tíz kérést kellett elutasítaniuk, mivel a kérelmezők nem feleltek meg a törvényben előírt fel­tételeknek. Legtöbbjük be­adványát azért nem fogad­ták el, mert túlkorosok vol­tak, illetve munkaviszony­ban álltak. Az igazgatóhelyettestől megtudtuk, hogy az igények folyamatosan érkeznek. Sze­mélyesen két helyen, Tatabá­nyán és Esztergomban, illet­ve postai úton lehet igényelni a Start-kártyát. ■ P. G. Ács Kétezernél több karton ci­garettától „szabadították meg” gazdáját. Az APEH, a vám- és pénzügyőrség tatabányai fő­vámhivatal munkatársai kö­zös ellenőrzést tartottak Ácson, egy vállalkozás telep­helyén. Az egyik melléképü­letben a mennyezetig felpol­colva, lezárt kartondobozokra leltek. Azokat felbontották, és nem kis meglepetésükre, ma­gyar adójegy nélküli cigaret­tákat találtak. A telephely átvizsgálását követően mintegy 2400 kar­ton dohányáru került elő, amit a pénzügyőrség lefoglalt. A tulajdonos ellen jövedéki orgazdaság gyanúja miatt el­járást indított az illetékes nyo­mozóhivatal. A lefoglalt ciga­retta értéke megközelíti a 12 millió forintot. ■ M. A. Körmükre néznek a zsibárusoknak tataban Az alkalmi árusok ellepik piacainkat, közterüle­teinket. Többnyire távoli vi­dékről érkeznek, vonatoznak szűkebb hazánkba. A kínálat vegyes, ilyen formában ellen­őrizhetetlen is. Ellenőr nem látta, milyen a minősége a 150 forintért vesztegetett zoknikötegnek, 2000 forin­tos, állítólagos kecskebőr kesztyűnek, a ki tudja, hon­nan származó távcsőnek. Az alkalmi kereskedők föllépcsőznek a lift nélküli, negyedik emeleti lakásokba is, hogy megkörnyékezzék a rászedhető vásárlót. Vidéki ismerősöm mesélte, hogy őt a Komáromból Tata­bánya felé tartó vonaton ke­reste fel egy férfi a kupéban. Vadásztőrt tartott a kezében. Két-három centiméterre tar­totta a reménybeli kuncsaft­tól a veszélyes szerszámot. Mondani sem kell, hogy meg­köttetett a vásár. Ilyen ösztön­zésnek a béketűrő polgár nem tud ellenállni... Megyeszékhelyünkön a közterület-felügyelők rendsze­res akciókat tartanak. Ellen­őriznek, 500-tól 1000 forintig terjedő helyszíni bírságot ró­hatnak ki. Vagy szabálysértési eljárást kezdeményeznek. Ne­héz elkapni a szabálytalanul árusítókat. Figyelőszolgálatuk van. Ha meglátják a hatóság emberét, tízből nyolcán elfut­nak. Egyszóval: szervezett ez a szervezetlen kereskedelem. ■ M. Tóth Sándor Ellenőrzik a boltokat is a megyeszékhelyen dr. bene Magdolna, Tatabánya címzetes f& jegyzője elmondta: az idén is szerveznek ka­rácsony előtti akciót az alkalmi árusok ki­szűrésére. Ebben részt vesz a fogyasztóvédel­mi felügyelőség, a közterület-felügyelőség va­lamint a polgármesteri hivatal közigazgatási irodája. A boltokban is fokozottabb lesz az ellenőrzés. Tervezik, hogy az advent idejére a Fő téren alkal­mi árusítóhelyeket alakítanak ki. Ott csak közterület-foglalá­si engedéllyel lehet kereskedni. tata - Megengedhetjük-e magunknak azt a luxust, hogy jövőre 150 millió fo­rintot fizessünk ki a meg­építendő sport- és kulturá­lis csarnok hiteleinek tör­lesztésére, aztán 12-15 éven át legalább ugyaneny- nyit évente? A kérdést Czunyi Zoltán képviselő tette fel az önkormányzat szerdai tanácskozásán. Fel­hívta a figyelmet arra is, hogy ebben az esetben a kö­vetkező négy képviselő-tes­tület gazdálkodását is jelen­tősen megterhelnék. Választ nem kapott. ► 3. oldal Hétköznapivá tették a fizikát DOROG/TARJÁN/BUDAPEST A gyerekekkel megszeret­tették és hétköznapivá tet­ték a fizikát azok az iskolák, akik jelentkeztek a Magyar Nukleáris Társaság koordi­nálta világméretű pályáza­ton. Megyénkből a dorogi Zsigmondy Vilmos Gimná­zium és Informatikai Szak- középiskola valamint a Tarjáni Általános Iskola és Könyvtár szerepel a nyerte­sek között. A különdíjakat pénteken, Budapesten ve­szik át az iskola képviselői. >i 977141686504000281

Next

/
Oldalképek
Tartalom