24 óra, 2005. novemver (16. évfolyam, 256-280. szám)

2005-11-02 / 256. szám

2 24 ÓRA - 2005. NOVEMBER 2., SZERDA MEGYEI TÜKÖR Szóra sem érdemes Itthon otthon? címmel megje­lent jegyzeté­ben (24 Óra 2005. okt. 29., A*" , 3. old.) Vörös Gyula azt állít­ja, hogy „a színház igazgatója olyan irreális bérleti díjat kér a további fellépésekért, amellyel hátráltatná a szimfonikus ze­nekar fejlődését. Na, ezért van háború”. Háború??? Még sohasem for­dult elő, hogy a Tatabányai Szimfonikus Zenekar fellépé­séért bérleti díjat kért volna a Népház. Ha valaki a Google keresőjé­ben rákeres a Vörös Gyula név­re, akkor az első találat (all. „kidobott” címszó alatt) a Já­szai Mari Színház, Népház honlapja, itt találkozhat elő­ször a tatabányai zenésszel. Kettős jogon népszerűsíti őt a honlap. 2001-ben, amikor lete­lepedni vágyott Tatabányán, el­ső fellépése az Egy szerelem három éjszakája című musical­ben volt, ahol nem csak az árokban, de a színpadon is megmutathatta magát. A má­sik ok, amiért szerepelteti őt a honlap, mert 2003 őszétől át­vette a Tatabányai Szimfonikus Zenekar vezetését, így a Nép- ház-link alatt is méltán megta­lálható a neve. Ezt megelőzően és azóta is számos közös munkában vet­tünk részt: a Népházban kezdte meg próbáit az Évszakok Kama­razenekar, az Európai Unióhoz csatlakozásunk városi ünnepsé­gén kamaraegyüttesével és duó­ban is felkértem a közreműkö­désre. Legutóbb épp a testvérvá­rosoknak adott gálaműsorban szerepeltettem a zenekart. Ezek az alkalmak csak a pluszt jelen­tették együttműködésünkben, hiszen a tatabányai szimfoniku­sok koncertbérlet-sorozatát ér­telemszerűen nálunk, a Nép­házban tartja az épület fennál­lása óta folyamatosan. Az együttműködés - kezdeménye­zésemre - azzal bővült az el­múlt három esztendőben, hogy felajánlottam a Tatabányai Szimfonikus Zenekar vezetésé­nek, bérleti ajánlójukat postáz­zuk a város és a megye színház- barátainak címére is, plakátjai­kat kiragasztjuk hirdetőfelüle­teinkre és internetes jegyrende­lő rendszerünket is igénybe ve­hetik. Ezen túl úgy rendelkez­tem, hogy színházunk szerve­zői (a színházi bérletezéssel egy időben) terjesszék a zenekar koncertbérleteit is, melyek szép számmal keltek el a zene világ­napján nálunk rendezett évad­nyitó koncertre. Mi az oka, hogy ilyen kivéte­les figyelemmel viseltetünk, vi­seltetem a Tatabányai Szimfo­nikus Zenekar iránt? Először: nincs itt semmiféle kivételezés. Ugyanilyen figye­lem és segítőkészség jár a Nép­házban működő valamennyi együttesnek és alkotóiknak. j Másodszor: egy vallomással tartozom. A komolyzene nép­szerűsítéséért a fentieknél sok­kal többet is szívesen megten­nék, ha kaptam volna ajánlatot a Tatabányai Szimfonikus Ze­nekartól vagy az Évszakok Ka­marazenekartól a bérletes elő­adásaikon felüli, komolyzenei koncertek megtartására. Igaz azonban, hogy 2005 • nyarán Vörös Gyula megkért, vállaljak részt a Népházban rendezendő bál megszervezé­sében. Én tisztáztam vele, hogy intézményünk művészi pro­dukciók bemutatására kapja fi­nanszírozását, ezért az ilyen jellegű, üzleti rendezvényeket csak üzleti alapon lehet megva­lósítani. Miután az általa aján­lott program, valamint a mű­sorhoz tartozó koktail bár és „dínom-dánom” megítélésem szerint nem tartozott a közszol­gálati kategóriába, ezért a szín­ház nem kívánt közreműködni a rendezvény létrehozásában. Ugyanakkor felajánlottam, hi­szen ezt lehetővé teszi fenntar­tónk, hogy bérbe veheti a Nép­ház épületét saját üzleti kocká­zatára. A délután 3 órától haj­nali 4 óráig tervezett bálhoz kapcsolódó technikai és terem­igények figyelembevételével gazdasági osztályunk az ön­költség-számítási szabályzat­nak megfelelően árajánlatot tett a megrendelés alapján. Eltelt néhány hét, és a mű­sor „arculatváltáson esett át”. Ekkor leültünk ismét, és üdvö­zöltem a bölcs döntést, hogy a bál helyett immár a tatabányai szimfonikusok 110 éves szüle­tésnapi koncertjét kívánja megrendezni. Azonnal kivá­lasztottunk egy februári napot, amelyen ingyen, soron kívül rendelkezésükre áll a Népház, és természetesen - mint min­dig - a jegybevételek a zene­kart illetik. Egyúttal felajánlot­tam, hogyha szeretnék, ren­dezzék meg nálunk, a Népház­ban - a más intézményben szűkösen megférő - karácso­nyi koncertjüket is. A zenekar- vezető mindkét ajánlattal élt, és a karácsonyi koncert idő­pontját is kitűztük. (Minden­kit szeretettel várunk decem­ber 26-án!) Itt tartottunk, amikor Vörös Gyula, Itthon otthon? című dol­gozata megjelent a 24 Óra pén­teki számának 3. oldalán. Értem én, hogy a nagy nyil­vánosság előtt szeretett volna köszönetét mondani a Népház munkatársainak és nekem, de semmi szükség nem volt rá. Mint ahogy a „hon-lapunk” is mutatja: itthon otthon vagy a Népházban. A köszönetnyilvá­nítás mindenesetre jólesett, és válaszul csak annyit szeret­nénk mondani: Szóra sem ér­demes. Harsányi Súlyom László Jászai Mari Színház, Népház igazgatója Ötvenmillió forintért nagyobb a főzőhely Komárom Eddig nagyon jól vizs­gázik gyakorlati hasznosítása so­rán a Csillag óvodában létesített központi konyha. Innen szállít­ják a város többi hasonló gyer­mekintézményébe is az ételt A munkálatok során kibő­vült főzőhely csaknem százöt­ven négyzetméterrel lett na­gyobb, ráadásul lényegesen * korszerűbb, mint korábban volt. A beruházás összköltsé­ge meghaladta az ötvenmillió forintot, amelynek döntő többségét az építkezésre for­dították. ■ P. P. Temetők gyertyafényben békességben Kapós volt a cserepes krizantém. Rendzavarás nélkül Ma van a halottak napja. Bár a látogatók péntektől folyamatosan érkeztek a temetőkbe, a szakembe­rek szerdán is számíta­nak megemlékezőkre. Müllner Helga Mindenszentek után bizonyára ma, a halottak napján Is sokan kilátogatnak a temetőkbe megyei információ Hagyomá­nyosan megyénk településein is sokan megemlékeztek ezek­ben a napokban halottaikról a hozzátartozók, barátok. Sző­kébb hazánkban a temetők nyitva tartása a látogatói döm- pinghez igazodott. Több város­ban reggel héttől este kilencig, tízig várták a rokonokat.- Az utóbbi évekhez képest az idén megváltozott a látogatá- 5 si rend. Nem tömegesen, ha- 1 nem péntektől kezdve folyama- 3 tosan, az egész hétvégén érkéz- jÜ tek az emlékezők - tudtuk meg ü Dobos Jánostól, a Libitina Kft. vezetőjétől. A cég fenntartási körébe több nyughely tartozik: Tatán az Almási úti, az Újteme­tő, Oroszlányban a régi és az új sírkert. Mint a cégvezető el­mondta, a korábbi évek tapasz­talatai szerint mindenszentek­kor, vagyis kedd este érkeznek a legtöbben. Akik nem tudtak ezen a hétvégén kilátogatni a temetőkbe - többnyire külföldi, esetleg más városban élő roko­nok -, azok érkezésére a követ­kező hétvégén számítanak. A mai halottak napja alkal­mából több sírkertben imád­koznak az elhunytakért. A cég­hez tartozó temetők közül utol­jára ma este, az Almási úti nyughelyen tartanak közös emlékezést. Dobos János közölte, hogy a virágok, a koszorúk és a lehul­lott levelek tárolását újabb kon­ténerek hadba állításával old­ják meg. Ezek tartalmát csütör­tökön szállítják el. Az Almási úti temetőhöz tartozó virágbolt­ban az eladók a koszorúk mel­lett a cserepes krizantémból ad­tak el a legtöbbet. Megyénkben a rendőrség éberen figyelt mindenszentek­kor és az azt megelőző hétvé­gén. A megyei rendőr-főkapi­tányság központi ügyeletén megtudtuk, hogy minden sír­kertnél egyenruhások vigyáz­tak a rendre. Rendzavarás egy esetben sem történt. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletese lapunk­nak elmondta: nem jellemző, hogy a koszorúk, virágok a te­metőkben lángra kapnának. Hasonló tűzeset az idén sem történt. Tanszüneti munkanapok szerint járnak a buszok Szűkebb hazánkban hétfőn és kedden a munkaszüneti napra ér­vényes menetrend volt érvényben. Több városban járatsűrítéssel valamint pluszjáratokkal segítette a Vértes Volán Rt. a köziek dést. Azoknak, akik szerdán látogatnak ki szeretteik sírjához, ér­demes tudni, hogy a helyi, a helyközi és a távolsági autóbuszok a tanszüneti munkanapok menetrendje szerint közlekednek. Rövidesen új ajtón érkezhetnek az ovisok Vaklármára is vonultak az önkéntes tűzoltók súr A tanévet két csoporttal kezdte a település óvodája. A kiscsoportba 29 gyermek jár, kö­zülük 15 középsős. Huszonné­gyen nagycsoportosok - kaptuk a tájékoztatást Ackermann-né Bakai Veronika vezető óvónőtől. A négy pedagógus közül egy­nek nincs felsőfokú végzett­sége, a tanév végére ő is meg­szerzi diplomáját. A konyhán a jövő év elejétől várható szemé­lyi változás, Kopócs Istvánné fő­zőnő nyugdíjba vonul. Nyáron a konyha, étkező minden helyiségét kimeszel­ték, a mosdók is felújításra szo­rulnak. A vízvezetékrendszer és a szerelvények cseréjét már elvégezték. A csempe és az alj­zat felújítását a következő év­ben tervezik megvalósítani. A közeljövőben új ajtót kap a be­járat. Az óvoda a megyei közoktatá­sért közalapítvány pályázatán nyert 150 ezer forintot számítógé­pek vásárlására fordította. ■ M. H. oroszlány A város önkéntes tűzoltósága tájékoztatta mun­kájáról az önkormányzati kép­viselő-testületet. Busa János nyugalmazott tűzoltó ezredes, parancsnok összegzéséből ki­derült, hogy az idei évben csök­kent vonulásaik száma. Míg 2003-ban 199, tavaly 129 eset­ben érkezett hozzájuk segélyhí­vás, az idén október 1-jéig 84 esetben. 56 tűzesethez, 18 mű­szaki mentéshez, kettő lakossá­gi segítségnyújtáshoz, három bombariadóhoz, és öt esetben vaklármához vonultak ki az egyenruhások. A tűzeseteknél hétszer kér­ték a tatabányaiak segítségét. A riasztások közül egy esetben Kecskéden, három esetben Bokodon, kétszer Dadon men­tettek. A tűzoltóknak Elekes Gá­bor lemondása után június óta nincs parancsnokhelyettese. A csapat két fecskendője gyakran meghibásodik, ezért új autóra pályáztak. ■ Munkatársunktól KERESZTÜL A MEGYEN Annavölgy megújuló játszótér Ezen a héten elkezdődik a Fő téri játszótér felújítása, korszerűsítése. A játékok alá tervezett 750 ezer fo­rint értékű gumiburkolat költségét pályázaton elnyert támogatásból tudja fizetni az önkormányzat. Az EU-szabványoknak megfelelő játé­kok 500 ezer forintba kerülnek majd - a számla kiegyenlítése a falura vár. A gumi alatti beton elké­szítését többek közt kétkezi mun­kával is segítik az annavölgyiek. Az elképzelések szerint a felújítás még ebben az évben befejeződik. Baj NEM AZ E-ÜGYINTÉZÉSRE Tekintettel arra, hogy az épülő új polgármesteri hivatal még nincs kész, az átmeneti körülmények pedig nem alkalmasak a moder­nebb ügyintézés bevezetésére, a képviselő-testület rendeletet alko­tott arról, hogy Bajon a kötelező esetek kivételével november else­jétől nem vezetik be az elektroni­kus ügyintézést. Dorog JÁTSZÓHÁZ A Nap-Út Alapít­vány az őszi szünetben csütörtö­kön és pénteken játszóházi foglal­kozásra várja az unatkozó gyereke­ket. Aki kedvet érez hozzá, közös­ségben szórakozhat 15-17 óra kö­zött a művelődési házban. Epöl MEGEMLÉKEZÉS A község temetőjében tegnap délután emlé­keztek meg az elhunytakról. Ma délután négy órakor a templomban szentmisét tartanak. Kesztölc MÓDOSÍTOTT RENDELE­TEK A képviselő-testület a legutób­bi ülésen módosított több helyi ren­delétet is. Döntöttek a Kincses Jó­zsef Általános Iskola működési szabályzatának változtatásáról il­letve ingatlanvásárlásokról is. Komárom KOR-SZELET Dr. Keserű Katalin művészettörténész nyitotta meg a Komáromi Kisgalériában azt a tárlatot, amelynek címe: Kor-sze­let. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által is támogatott kiállítás november 27-éig tekinthe­tő meg hétköznaponként 8-20, szombaton 10-18, vasárnap pedig 13-18 óra között. Komárom álláslehetőségek Gyakornokok és álláslehetőségek az Európai Unióban címmel a Jókai Mór Városi Könyvtárban ma dél­után öt órakor folytatódik az EU-ról szóló előadás-sorozat. Az előadó Parisot Adrienn közgazdász lesz. Kömlőd KORSZERŰ FAJÁTÉKOK A Hegyháti Alajos Általános Iskolába megérkeztek a megyei közoktatási közalapítvány pályázati támogatásá­val vásárolt udvari fajátékok, ame­lyek jól kiegészítik az intézményben két évvel ezelőtt megkezdett EU-s szabványoknak megfelelő játszótér­felújítási program eszközeit lábatlan borház Kilenc külön helyrajzi számú városközponti in­gatlan eladását tervezi az önkor­mányzat. Az egymás melletti Rákó­czi Ferenc úti területek együttes nagysága 3091 négyzetméter. El­képzelések vannak arra, hogy itt borház épül, de az ingatlanokra más, kisvárosias képbe illő épület is elhelyezhető. A terület csak egy­ben vásárolható meg

Next

/
Oldalképek
Tartalom