24 óra, 2005. novemver (16. évfolyam, 256-280. szám)

2005-11-02 / 256. szám

Komárom-Esztergom megyei Tatabánya, Esztergom, Tata, Oroszlány, Komárom, Dorog, Nyergesújfalu, Kisbér, Lábatlan, Bábolna és környékük napilapja / Minden pénteken Takarékoskodni kell a villannyal, a gázzal is Az ácsi önkormányzat nem tudta telje­síteni azt a tervet, miszerint az év első kilenc hónapjában a költségkeret 75 százalékát használják fel. A túllépést a beruházások és vásárlások többlete eredményezte. A legutóbbi testületi ülésen Csöbönyei Imre polgármester takarékoskodásra hívta fel az intézmé­nyek figyelmét. ► 5. oldal Varázslat és gond a megyei rengetegben Hazánk erdőterületéből 66 ezer hektár me­gyénkben található. Az „erdősültségi arány” jó­val magasabb az átla­gosnál, eléri a 29 száza­lékot. Több ezer hektár magántulajdon, de en­nek csak egy részét művelik. ► 5. oldal IDŐJÁRÁS Felhős idő eső nélkül ► 16. OLDAL Brigitta és Éva korosztályos magyar bajnok Két-két arany és ezüstérmet szereztek a tatabányai Herman DSE cselgáncso- sai a 23 éven aluliak országos bajnok­ságán. Csernoviczki Éva - sérülése után - és Szabó Brigitta nagyszerűen küzdött, aranyos lányok lettek. ► 15. OLDAL www.24ora.hu Nyer-e az őszi szezon végéig még egyszer idegenben a Tatabánya? Csak idehaza győzünk: a Debrecen, a Fehérvár — és az FTC is elvérzik 20% A Sopron ellen biztosan, de a Honvéd ellen — is van esély 60% Kizárt, hogy nyeljenek. Jó lenne a döntetlen is JÓ REGGELT! Valami bűzlik a szelektív hulladékgyűj­tés körül - morfondírozom az autóban kis falumból a megyeszékhelyre, mun­kába igyekezvén. Az üveg-papír- műanyag háromságba nem fér bele minden vadhajtása háztartásunknak. Csemetéim utómunkálatait sincs hová helyezni. Mármint szelektíve. Kész az elmélet: kötelezzék a pelenkagyártót megsemmisítésre! Elképzelem az akksigyűjtő mellett a pelustározót. Va­lami bűzlik. A hátsó ülésen. Aktatás­kám mellett formás kis csomagban a használt pelenkák. Csak egy kukáig kellett volna eljutniuk. Huszonöt kilo­métert utaztak velem. bagab 771416 865033 0 0 2 5 7 megyei információ Informá­cióink szerint megyénk min­den településén békességben emlékeztek a halottakra min­denszentek napján is. A vértessomlói temetőben lélek­harangot szentelt fel Bedy Sán­dor plébános. Az ünnepségen a falu apraja-nagyja ott volt. Hartdégen lózsef polgármes­ter elmondta, hogy az összefo­gás harangja az ötödik a köz­ség életében. A falu lakossága több száz ezer forintot gyűjtött össze, ebből készítette Gombos Mihály őrbottyáni mester a fa­lu új büszkeségét. A hozzá tar­tozó állványzat Cs. Kiss Ernő tatai faműves és Harangozó Jó­zsef ács alkotása. A harangot Batin József, Batin Péter, továb­bá a helyi tűzoltók és a nyug­díjas szakszervezet csoportja állította fel. ► 2. oldal Dobra vert üveggyárvagyon tokod A település nagy múltú üveggyára vagyoná­nak értékesítésére kiírta az első pályázatot a Tokodi Üveggyár Kft. felszámolását végző Concur Kft. A cég tar­tozása több mint 1,8 milliárd forint, kétséges, hogy ez a va­gyon elég lesz-e minden köte­lezettsége teljesítésére. Szép reményű tervek megszületé­se után jutott el eddig az üveggyár. ► 3. oldal Bírók lesznek a vádlottak JUDAPESTMa nyitja meg kapu­it a fővárosi egyetemi kong­resszusi központban a Krirni- nálexpo. A háromnapos ren­dezvény témái között lesz a kul­turális javakkal, a drogokkal kapcsolatos bűnözés. Különle­ges eseményként egy próbaper során bírók ülnek majd a vád­lottak padján. Ingyenes első képesítés A munka világában boldo­gulni akaróknak kedvező hír, hogy tegnaptól megváltozott a felnőttképzésről szóló tör­vény normatív támogatásá­nak rendszert is. A felnőtt- képzésben résztvevők ingye- n szerezhetik meg első képe­sítésüket. ► 8. OLDAL Munkát keresők vámszedői MEGYEI INFORMÁCIÓ Tizen­hét megyét érintő csalásso­rozatot leplezett le a Győri Rendőrkapitányság. A há­rom győri gyanúsított ellen a napokban emelt vádat a bíróságon az ügyészség. A társaság tagjai külföldi munkalehetőséget ígérve használták ki az állást ke­resők jóhiszeműségét. Kö­zöttük - Győr közelsége mi­att - vélhetően akadtak me­gyebeliek is. A gyanúsítot­tak szolgáltatásaikért sze­mélyenként 3400 forinttól 40 ezer forintig terjedő ösz- szegeket kértek. A hozzá­juk fordulók zöme semmi­lyen munkalehetőséget nem kapott. A céget sehol sem jegyez­ték be, a gyanúsítottak egy győri családi ház egyik he­lyiségéből intézték ügyei­ket, nagyrészt telefonon. Az egyes megyékben megbí­zott munkatársakat alkal­maztak. Készpénzt és át­utalást is fogadott a Hungarian United néven fu­tó fiktív cég, amelynek ed­dig bizonyítottan 400 káro­sultjáról tud a rendőrség, a többiek jelentkezését még várják. A csalók büntetése legfeljebb négy és fél év börtön lehet. ■ Tóth Gyula Még nem felügyelnek Gyermekorvos marad(na) a Selye kórház igazgatója kom Dr. József Imre, a Selye János Kórház igazgatója azt kérte a város képviselő-tes­tületétől, hogy határozatlan időre szóló intézményvezetői megbízatását december 31-i hatállyal, közös megegyezés­sel szüntessék meg. Szeretne nyugdíjba vonulni. Jelezte azt is, hogy jelenlegi feladatait utódjának kinevezéséig to­vábbra is ellátja. A döntésho­zók elfogadták kérelmét, és úgy határoztak, hogy az állás­helyre pályázatot írnak ki. Amennyiben a kórház új vezetője hozzájárul, a jelen­legi igazgató heti harminc órában vállalná az önálló részlegként működő gyer­mekosztály munkájának fő­orvosi irányítását. ■ P. P. tata Harmadszor is visz- szautasította a képviselő- testület a pénzügyi bizott­ság személyi javaslatait a Tatai Távhő Kft. felügyelő­bizottságának létrehozásá­val kapcsolatban. Ha sike­rül megválasztani a há­romfős testületet, két tagja havi 50, elnöke 55 ezer fo­rint tiszteletdíjat fog kap­ni, de a döntés egyelőre vá­rat magára. ■ KOMPAKT RAKODÓK, Ml NI EXKAVÁTOROK HAVI 490*€-ÉRT A HUNTRAC0 Rt. egyedülálló akciót** hirdet a CATERPILLAR kompakt gépcsaládra!- 0 % induló befizetés,- kedvezményes kamat,- alacsony törlesztő részlet,- 2000 üzemóráig ingyenes szerviz vagy 3 év vagy 2000 üzemóra meghosszabított garancia,- garantált visszavásárlási ár,- 5 évnél nem idősebb CATERPILLAR kompakt gépek beszámítása esetén további kedvezmény érhető el. Mindez Önnek csak havi 490* €-jába kerül! Ne szalassza el a lehetőséget! Az első tíz szerződéskötő a 2006 -os loci világbajnokságra belépőjegyet kap! Keressen minket most* * Géptípustól függően 36, 48 havi tirtb Mrlit finanszírozással ** Az akció az első 15 szerződésre vonatkozik! Az ön területi képviselője: Szenczi János 06302307337 Kőzp. tel: 23-504-200 Mindenszentek napján lélekharangotszenteltek

Next

/
Oldalképek
Tartalom