24 óra, 2005. október (16. évfolyam, 230-255. szám)

2005-10-01 / 230. szám

2 24 ÓRA - 2005. OKTÓBER 1., SZOMBAT 80 millióból készült a korszerű bölcsőde dörög Átadták az új, húsz férő­helyes dorogi bölcsődét tegnap. Az ünnepségen mintegy százan vettek részt, köztük több olyan család, akik már novembertől igénybe veszik az intézmény szolgáltatásait. Az önkormány­zat pályázaton 75,8 millió forint uniós támogatást nyert el, amelyhez Dorog városa további 5 millió forint önrésszel járult hozzá.- Az épületet a korszerű előírá­soknak megfelelően teljesen fel­újították, átalakították, akadály­mentesítették, valamint rendbe tették a zöldfelületet - mondta beszédében dr. Tittmann János polgármester, a térség ország- gyűlési képviselője. ■ M. T. Tizenegy új busz indulhat a jövő nyártól megyei információ Tízmilliárd forintos állami támogatást kap­nak a Volán-társaságok tőkein­jekció formájában. A Vértes Vo­lán Rt jegyzett tőkéjét az ÁPV Rt. 512 millió forinttal emeli fel.- 469 millió forint az autóbusz­rekonstrukciós program folytatá­sára lesz felhasználható. Négy elővárosi csuklós és hét elővárosi szóló autóbuszt vásárolunk meg közbeszerzés útján - mondta el dr. Horváth István vezérigazgató.- E buszok jövő év nyarán állhat­nak forgalomba. Egyedi beruházási célokra 43 millió forintot fordítanak, ehhez 10 százalékban a rész­vénytársaság önerőt biztosít. Számítástechnikai fejlesztés, utastájékoztatási rendszer, il­letve a tatabányai központi te­lephelyen lévő, rendkívül el­avult műszaki javító csarnok korszerűsítése szerepel a ter­vekben. ■ Munkatársunktól Közösségi színtérré válhat a Május 1. tér nyergesújfalu Felújítják a Má­jus 1. téri játszótérét. A város legsűrűbben lakott részén a bal­esetveszélyessé váló játékok he­lyett biztonságos eszközöket he­lyeznek el. Az elöregedett fákat kivágják, újakkal pótolják. A játszótér területe 4500 m2, ame­lyet igazi közösségi színtérré alakítanak, padokkal, ivókúttal. A felújítások, amelyek mintegy 20 millió forintba kerülnek, ok­tóber végére fejeződnek be. A testület legutóbbi ülésén elfogadta azt a kezdeménye­zést is, miszerint a november 19-én megrendezendő József Attila Szavalóversenyt az alap terhére 150 ezer forinttal támo­gassa. ■ Madarász T. MEGYEI TÜ IZGÁGA GÉZENGÚZOK Képünk tanúsága szerint a császári óvodások prímán érzik magukat A legkisebbek csoportjában, egy foglalkozáson kap­tuk lencsevégre a kis lurkókat. Mozgásigényük óriási, az óvónők alig győzik a jobbnál jobb programokkal, foglalkozásokkal lekötni őket. Rajtolnak a pályakezdők kedvezmény Október 1-jétől igényelhető a Start-kártya Mától válthatják ki a pá­lyakezdők a Start-kártyát. A kezdeményezés meg­könnyíti a munkába állá­sukat. A munkaadók is kedvezményesen alkal­mazhatják az első mun­kát vállalókat. Müllner Helga megyei információ - Október 1- jétől igényelhető a Start-kártya az APEH-nél Tatabányán, vala­mint megyénkben az esztergo­mi kirendeltségen is. Az új kez­deményezés olyan pályakezdő fiataloknak szól, akik a 25., dip­lomások esetén a 30. életévüket nem töltötték be, megszakítot­ták vagy befejezték tanulmá­nyaikat, és először vállalnak munkát - tájékoztatta lapunkat Baudentisztl Pálné, az APEH megyei igazgatósága tájékozta­tási és koordinációs osztályá­nak vezetője. A Start-kártya az adókártyával együtt érvényes. Az osztályvezető felhívta a fi­gyelmet arra, hogy a kártya a kiállítás napjától két évig érvé­nyes, a pályakezdőnek akkor érdemes kiváltania, ha már fix munkahelye van. A kártya díj­mentes. A kormány már az idén janu­ár 1-jétől kiemelten támogatja a pályakezdő fiatalokat is. Az év eleji szabályozás szerint a pá­lyakezdőket alkalmazó munkál­tatónak kilenc hónapra szóló foglalkoztatási kötelezettsége van. Erre az időre járulékked­vezményt kapott a dolgozója után, és három hónapig enélkül foglalkoztatta tovább. Azok, aki január 1-jétől dolgoznak, szin­tén igényelhetik a Start-kártyát, de az érvényességi időbe bele­számítanak a már ledolgozott hónapok. Baudentisztl Pálné elmondta, hogy az október 1-jén életbe lé­pő szabály kedvezőbb a pálya­kezdőknek, mert így két év alatt több munkáltatónál is vál­lalhatnak munkát anélkül, hogy elveszne a kedvezmény. A munkáltató számára is előnyö­sebb, hiszen a Start-kártyával dolgozó pályakezdő után a munkáltatónak az első évben 15 százalék, a másodikban pe­dig 25 százalék járulékot kell fi­zetnie, szemben az eddigi 32 százalékos járulékfizetési köte­lezettséggel. Az adóhatóság tizenöt napon belül postán küldi ki az igénylő­nek kártyáját. Arra az időre iga­zolást adnak ki. Ez harminc na­pig érvényes. Ha elveszik, meg­rongálódik a kártya, cserekár­tya jár helyette. Ez abban az esetben ingyenes, ha a munka­adó miatt semmisült meg, vagy az igénylő adatainak változása, esetleg középfokú végzettségű­ek esetében felsőfokú végzett­ség megszerzése miatt történt. Akkor sem kell fizetni a kártyá­ért, ha nem, vagy sérülten kap­ta kézhez a tulajdonos. Óvodavezető ment, uj képviselő jött Almásfüzitő A település kép­viselői csütörtöki testületi ülé­sükön elköszöntek a Napsugár Óvoda vezetőjétől, Töröttő Ferencnétől, aki ezután Komá­romban folytatja munkáját. A megüresedett állás betöltésére a képviselők pályázatot írtak ki, tudtuk meg Karánsebesy Lukács polgármestertől. Jóváhagyták a képviselők a timföldgyár rehabilitációjához kapcsolódó közbeszerzési eljá­rások indítását valamint a pro­jektiroda létrehozását is. A testületbe a mandátumáról lemondott Vízi Antal képviselő helyére érkezett új tag, Vighné Daubek Zita letette képviselői esküjét. ■ F. A. Hogyan igényelhető a Start-kártya?- Egy adatlap kitöltésével a jo­gosultságfeltételeiről kell nyi­latkozni. Ez a nyomtatvány be­szerezhető az APEH ügyfélszol­gálatán, és letölthető a hon­lapról.- Aki már az idén január 1-jé­től dolgozik, nyilatkoznia kell a foglalkoztatás kezdő időpontjá­ról és a munkaadójáról.- A felsőfokú végzettséget az oklevél fénymásolatával kell igazolni. A munkaadó kötelezettségei- Az idén januárban munkába állt pályakezdők utáni kedvez­ményt október 1-jétől vehetik igénybe- Az újonnan életbe lépő sza­bályozás szerint az adott idő­szak bevallásában állapítja meg a kötelezettségeket- A pályakezdőket a bevallás­ban külön sorban kell felsorolni.- A Start-kártyával alkalmazot­takról minden hónapban köte­lező az adatszolgáltatás Pályakezdőként nehéz munkát találni, de ilyen kedvezményekkel felkarolhatják őket tarr Sándor biztonsági őr: - így, első hallásra, hasz­nosnak tűnik a kártya kiváltása. Saját tapasztalatból tudom, hogy pályakezdőként nehéz munkát találni. Három éve nekem is problémát okozott. Ez a munka­adó szempontjából is hasznos. krabák judit betanított munkás: - Jónak tartom a kártya ötletét, segítheti az elhelyezkedést. Ilyen ked­vezményekkel a pályakezdő könnyebben találhat munkát, és ott biztosabb a maradása. Több ilyen ked­vezménnyel felkarolhatnák az első munkába állókat. KERESZTÜL A MEGYEN takarítják az árkot Héregen az önkormányzat megbízásából közmunkások takarítják a közterületet. Az őszi időben leginkább a vízelvezető árkok tisztítása jelenti a gondot. Képünkön Balogh Gáborné szedi a lehullott faleveleket az árokból az Iskola utcában. Annavölgy csatlakoztak a tele­pülés önkormányzati képviselői teg­napi ülésükön arról döntöttek, hogy csatlakoznak az országosan most alakuló Bányászok Lakta Települé­sek Önkormányzati Szövetségéhez. Ezenkívül a testület meghallgatta a Sárisáppal együttműködő polgárőr­ség beszámolóját, amely a napok­ban nyerte el az Év Polgárőr Egye­sülete címet. Annavölgy önkormányzati nap A település önkormányzata részt vesz az országos önkormányzati napon, melyet ma rendeznek a fő­városban, a Kossuth téren. Bana színházba mentek Miután tegnap a település ovisai befejezték hagyományos Szent Mihály-napi vá­sárukat az udvaron, a kis iskolá­sokkal ellátogattak a kultúrházba. Az észak-komáromi színészek elő­adásában Weöres Sándor megze­nésített verseit hallgatták meg. Bábolna köszöntő A településen élő idős embereket az elmúlt napok­ban dr. Horváth Klára polgármester köszöntötte a világnap alkalmából. Az óvodások műsorral készültek, va­lamint apró ajándékot készítettek, és természetesen egy-egy szál virá­got is átadtak a műsor végén. Bököd SZEBB TÁBLÁK Mivel a te­lepülés képviselőtestülete támo­gatta az előterjesztést, hamarosan a falu egész területén egységes, porcelánból készült utcanév- és házszámtáblákat helyeznek ki. Csém ÉVFORDULÓ A települé­sen vasárnap ünnepük a katoli­kus Szent Anna-templom felszen­telésének 150. évfordulóját. A je­les alkalomból szentmisét tarta­nak, valamint felavatják az elekt­romos harangozó szerkezetet. Könyvet adnak ki Csém múltja és jelene címmel, melyet Bilkó Ist­ván állított össze történelmi leírá­sokból. EpÖl KÁRELHÁRÍTÁS Az augusztus 23-ai felhőszakadás elmosta a Tán­csics utca felső szakaszát valamint a Móricz Zsigmond utca és a Hősök tere kereszteződését. A károk elhárítása a jövő hét közepén kezdődik el. , Észak-Komárom tanfolyam A közeljövőben pályázatírási tan­folyamot szervez a helyi regionális fejlesztési ügynökség. Az önkor­mányzatokra vonatkozó europá- lyázatok készítése és menedzse­lése című tanfolyamra főleg a köz- igazgatásban dolgozókat várják. Héreg JÁTÉKOT LOPOTT Tegnap­előtt egy ismeretlen tettes a Bika- rét-dűlő Szőlőhegyen lévő egyik hétvégi ház nyitott ablakán beha­tolt, és onnan eltulajdonított egy Play Station játékot. A bűncselek­ménnyel hatvanezer forint kárt okozott. Kecskéd RAVATALOZÓ Az önkor­mányzat korábban kért látványter­vet ravatalozó építéséről. Az épüle­tet a régi ravatalozó helyén húzzák fel. A tervről kikérték a civil szerve­zetek és a magánszemélyek véle­ményét. A szerdai testületi ülésen megszavazták, hogy az öt kivitele­ző tervei közül a műszaki bizottság melyiket javasolja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom