24 óra, 2005. október (16. évfolyam, 230-255. szám)

2005-10-01 / 230. szám

MKB KIVÉTELES FOLYÓSZÁMLA Kivételesen nagy folyószámlakamat lekötés és összeghatárok nélkül (EBKM 5,2%)* (* Érv.: 2005.09. 06-tól) www.mkb.hu MKBTeteBANKár: 06/40 333 666 . de nem hallgatják meg? Forduljon hozzánk! írja meg internetes fórumunkon mindenkinek! I HELYI TÉMÁK forum.24ora.hu 2005. OKTÓBER 1., SZOMBAT XVI. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM www.24ora.hu Ara: 79 Ft - Előfizetőknek: 64 Ft Tatabánya, Esztergom, Tata, Oroszlány, Komárom, Dorog, Nyergesüjfalu, Kisbér, Lábatlan, Bábolna és környékük napilapja SZOMBAT Híd épülne az új autópályához Felgyorsultak északi határfolyónk mentén az átkelőépítési tervek. Most már az a tét, hogy amit értenek Esz­tergomban és Párkányban, továbbá mindkét Komáromban, elfogadják a két fővárosban is. Polgármesterek, po­litikusok és utas-hidas szakemberek tárgyaltak erről pénteken a Duna északi oldalán. ► 3. OLDAL Szabó Istán: Normális ember a színész miatt megy moziba A komáromi Egressy- terem őszi rendezvény- sorozatának Szabó Ist­ván Oscar-díjas film­rendező volt a vendége. Az arcoktól az analfa­bétizmuson át a heavy métáiig sok mindenről szó esett az előadáson, q^l ► 4. OLDAL IDŐJÁRÁS Interneten hallható a súlyemelő- doppingbotrányról szóló felvétel A magyar súlyemelést érintő már-már tragikomikus olimpiai botrányügyek újabb fejleménye. ► 14. oldal «aamaaiag www.24ora.hu Felírhassanak-e a magánorvosok minden, közpénzből támogatott gyógyszert? Nem értek egyet a gyó­gyítók megkülön- ----­b öztetésével. 29% Engem nem érdekel, nincs pénzem magán­orvosra. — 28% Nem, a magánorvos ne rendelkezzen a köz pénzével__________ 4 3% JÓ REGGELT! Biztos, hogy rosszindulatú ellenségeink találják ki azokat a reklámokat, ame­lyekkel a kereskedelmi, de a közszol­gálati!?) rádiókban is reggelente bolondítanak bennünket. Néhány éve a csúcs még „Az én férjem folyékonyan kapál!” - tanulságú gyomirtószer- szöveg volt, manapság a szomjas autó gusztustalan benzinhörpölése és X bank magas kamathozama miatti üvöltözés vezet Mi szükség van erre? Hogyan nézhetik le ennyire a hallgató­kat egyes reklámgyártók?! S miért szol­gálják ki őket eszement üvöltözéssel egyes, magukat sztárnak kikiáltó mű­sorvezetők? Most látom, hogy én mi­lyen korszerűtlen vagyok... erbé 771416 865064 0 0 2 3 0 megyei információ Mától vált­hatják ki a pályakezdők a Start-kártyát megyénkben az APEH tatabányai igazgatósá­gán és az esztergomi kiren­deltségen. A kezdeményezés azokat a pályakezdőket érinti, akik nem töltötték be 25., dip­lomások esetében a 30. élet­doroi Fejleszteni kell a köz­ponti ügyeletet és a mentő- szolgálatot. Ugyanakkor indo­kolt a két intézmény egy épü­letbe helyezése, a kórház volt gazdasági irodájának felújítá­sával - hangzott el a tegnapi testületi ülésen. A képviselők döntöttek arról, hogy pályá­zatot nyújtanak be a szaktár­cához a gazdasági épület fel­újítására és átépítésére. Sike­évüket. Feltétel még, hogy megszakították vagy befejez­ték tanulmányaikat, és először vállalnak munkát A Start-kár­tya az adókártyával együtt ér­vényes. Első kiváltása díjmen­tes. Az október 1-jétől életbe lépő kezdeményezés kedve­zőbb az eddigi lehetőségeknél rés pályázat esetén az önkor­mányzat 40 százalékos önré­szével megvalósuló beruhá­zás 2006. május 31-ig készül majd el a Kossuth utcában. A Hársfa utcában lévő ját­szótér már régóta nem tölti be szerepét. A képviselők az ingatlanokat átminősítették építési telekké. így a közeljö­vőben családi házak épülhet­nek a területen. ■ M. T. mind a pályakezdő, mind a munkáltató szempontjából. Az első munkáját vállaló két év alatt több munkáltatónál is elhelyezkedhet anélkül, hogy elveszne a kedvezmény. A Start-kártyával dolgozó pálya­kezdő után a munkáltatónak az első évben 15 százalék, a neszmély Magyar Hajózási Emléknapot rendeznek ma a település általános iskolájá­ban. Benkő Ferenc polgármes­ter megnyitó szavai után 10 órától a hajózással kapcsolatos előadások hangzanak el. Szó lesz a Lajta monitor tör­ténetéről, a teherhajózás terü­letén bekövetkezett változások hatásáról, a Duna Bizottság munkájáról, a Tatabánya hajó másodikban pedig 25 száza­lék járulékot kell fizetnie, szemben az eddigi 32 százalé­kos járulékfizetési kötelezett­séggel. A könnyebb elhelyez­kedés minden bizonynyal hozzásegíti a fiatalokat álma­ik megvalósításához. ► 2. OLDAL megmentéséről és a 014-es ak­násznaszád felújításáról. 14 órakor a Lajta monitort köszöntik a résztvevők, ezt kö­vetően kenyérparti várja az ér­deklődőket. Igazi, kemencé­ben készült ételeket is meg­kóstolhatnak majd a látoga­tók. A Millecentenárium Park­ban este 9 óráig műsoros dél­után keretében szórakozhat­nak a lazítani vágyók. ■ L. J. Kitiltott nők az MTV Híradóból Budapest Takács Albert, az ál­lampolgári jogok országgyűlé­si biztosának általános helyet­tese vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy megfe- lelnek-e a diszkriminációmen­tes bánásmód alkotmányos kö­vetelményeinek az MTV Hír­adójában történt személyi vál­tozások, melyek következtében az esd híradóból kivették a női műsorvezetőket ► 3. oldal Önvizsgálattal a mellrák ellen tatabanya/budapes' Hazánk­ban évente mintegy 4500 új emlőrákos beteget diagnoszti­zálnak az orvosok, és mivel a szűrési rendszer még nem megfelelően kiépített, az ön­vizsgálat életmentő lehet A téma időszerűségét mutatja, hogy október 7-én, Tatabá­nyán „Összefogás az egészsé­gért a mellrák ellen” címmel tanácskozást rendeznek, amelyet követően a résztve­vők közösen sétálnak a csat­lakozókkal együtt a Fő tértől a kórházig. ► s.oldal Mától ebzárlat megyénkben megyei információ A rókák veszettség elleni immunizálá­sa 2005. október 1-jén kezdő­dik, amely miatt 2005. októ­ber 22-ig ebzárlat lép érvény­be a megye egész területén - tá­jékoztatta lapunkat dr. Van- csai József kerületi főállat­orvos. A háromhetes időszak alatt kutyát és macskát közte­rületre kiengedni tilos, az ebe­ket csak pórázon, szájkosárral szabad sétáltatni. A települé­sek területéről kutya, macska csak előzetes állatorvosi vizs­gálat és engedély után vihető ki. Vadászebre, fegyveres tes­tületek kutyáira a tiltás nem vonatkozik. ■ Egy épületben lesz a mentő és az ügyelet A magyar hajózásról szárazon és vízen babolna Tegnap átadták Bá­bolna felújított polgármesteri hivatalát és a rendőrőrsöt; a két létesítményt Juhász Gábor, a Belügyminisztérium politi­kai államtitkára avatta fel az önkormányzati rendszer létre­jöttének 15. évfordulóján. „Ez a tizenöt év azt is meg­mutatta, hogy helyben sokkal több dolog sokkal ügyeseb­ben elintézhető, mint annak idején a tanácsrendszerben” - mondta Juhász Gábor az avatóünnepségen. A politikus hozzátette, sok bírálat érte a kijelentésért, hogy jövőre csökkennek az önkormányzatok forrásai. Most úgy fogalmazott: „Ha megnézzük, hogy mire szá­míthatnak az önkormányza­tok, akkor összességükben a pénzüknél lesznek, úgy, ahogy az idei évben voltak”. Ehhez szerinte az is szük­séges, hogy a települések az állami források mellett job­ban támaszkodjanak a saját és más forrásból megszerez­hető bevételeikre. A polgár- mesteri hivatalt két év alatt, csaknem harmincmillió fo­rintból teljesen felújította az önkormányzat - mondta el Horváth Klára, Bábolna pol­gármestere. Az épületben ki­cserélték a nyílászárókat, a parkettát valamint a teljes elektromos és informatikai hálózatot. A rendőrőrs 2004 nyarán költözött ki a hivatal­ból, ahol az okmányiroda ki­alakítása miatt a hatóságnak nem volt állandó helye. A város a bábolnaiak biz­tonságérzete miatt fontosnak érezte, hogy újra épülethez jusson a rendőrség. A nyolc­fős állomány számára a vá­rosháza közelében béreltek egy ingatlant, amit a bizton­sági követelményeknek meg­felelően alakítottak át. ■ MTI Juhász Gábor államtitkár kipróbálta a rendszert l FOTÓ: SZÁLAI LÁSZLÓ Kezdőknek Start-kártya mától igényelhető Könnyebb lehet az elhelyezkedés, jövőépítés Városházát és rendőrőrsöt avattak Bábolnán

Next

/
Oldalképek
Tartalom