24 óra, 2005. szeptember (16. évfolyam, 204-229. szám)

2005-09-01 / 204. szám

Tatabánya, Esztergom, Tata, Oroszlány, Komárom, Dorog, Nyergesújfalu, Kisbér, Lábatlan, Bábolna és környékük napilapja f ... de nem hallgatják meg? Forduljon hozzánk! írja meg internetes fórumunkon mindenkinek! B HELYI TÉMÁK B ORSZÁGOS TÉMÁK fórum.24o^a.hu Ki akarják találni Lábatlant A város honlapjának egyik fórumán, a fiatalok szórakozási lehetőségeit kere­ső topicban találtak egymásra azon csoport tagjai, amely a helyiek közös­ségének fejlesztésén kíván munkál­kodni. ► 2. oldal Internet, te csodás, te méregdrága Egyre többen használjuk a világhálót, és egyre többen használnak mobilte­lefont a hagyományos helyett. Sokan ezért leadnák a vezetékes vonaljukat, de éppen a világháló elérése miatt nem tehetik. ► 3. oldal Újra képeznek szerszámkészítőket Csaknem húsz éve vé­geztek utoljára szer­számkészítő szakmun­kások a kisbéri Bánki Donát Szakképző Isko­lában. Az idei tanév­ben újra indul a szak. Első körben 15 másod­szakmás tanuló iratko­zott be. ► 4. OLDAL A dögkutak ideje az év végén mindenhol lejár Az állati tetemeket elnyelő dögkutakat legkésőbb december 31-ig üzemelhetnek, utána kötelező zárolni azokat. A megyebeli önkormányzatok kétharmada már az új szabályozás szerint üzemeltet. ► 5. oldal IDŐJÁRÁS Szép nyári meleg ► 16. OLDAL A Bányász-kupáért csatáznak holnaptól Háromnapos nemzetközi tornát ren­dez péntektől a Tatabánya-Carbonex KC. A Bányász-kupáért a Dunaferr SE, a Győri Tento ETO, a Komlói BSK Fű­tőerőmű, a német Ottoberen és a Carbonex KC száll harcba. ► is. oldal JÓ REGGELT! Bár az időjárás most éppen a leg­szebb arcát mutatja, ismét vége a nyárnak. Ma reggel megint zsi­bongó gyerekseregek lepik el az ut­cákat, az iskolák környékét. Leg­többen - még ha ezt ciki is bevalla­ni - már várták ezt a napot, hiszen jó dolog ismét találkozni a have­rokkal. Meg kell beszélni a nyári élményeket, szemügyre kell venni az új tanárokat, osztálytársakat. Holnaptól pedig indulhat a nagyon nem szeretem tanulás. Még szeren­cse, hogy itt a hétvége, vagyis már csak egy napot kell kibírni! Fel a fejjel, srácok! sz. i. 9 771416 865040 0 02 04 A környei Kisfaludy-iskolában, a tanévnyitó ünnepségen, a kisiskolások is megilletődve hallgatták a műsort MEGYEI INFORMÁCIÓ Szőkébb hazánkban sem volt másképp: évnyitót tartottak tegnap az oktatási intézményekben. Az iskolákban már délelőtt javá­ban zajlott az élet. Részben a pedagógusok tartottak tanév­nyitó értekezleteket, nyugdíjas­búcsúkat. Másrészt újabb és újabb gyerekeket hoztak be­íratni szüleik az intézmények­be, így a teljes létszámról egy­előre nem is tudtak tájékozta­tást adni a fenntartó önkor­mányzatok. Az intézmények vezetői azonban naprakészen, szinte fejből ismerték az adatokat. Nem csoda, hiszen gyakran az iskolák léte múlik a kellő mennyiségű tanulón. tatabanyán, a Móra Ferenc Ál­talános Iskolában, az integrá­ció jegyében az idén már nem indíthattak kis létszámú osz­tályt. Tavaly a normál osztály­ba 26, a kis létszámúba 12 kis elsőst írattak be - tudtuk meg Sólymos Tiborné igazgatótól. Az összlétszám akkor 343 volt. Az idén többen jelentkez­tek a normál osztályba, ám összességében így is keveseb­ben vannak, mint tavaly. Mi­vel első osztályba a maximu­mot, 31 diákot vettek fel, volt, akit el is kellett utasítaniuk. Annyian ugyanis nem jelent­keztek, hogy két osztályt is in­díthassanak. Tavaly év végén figyeltek fel arra, hogy a városban egy osztályra való, mintegy 24 tanköteles korba lépett gyer­mek sorsa nem volt rendez­ve. Szüleik nem íratták be őket iskolába, de óvodában sem tartották vissza. Sokan most próbálnak helyet talál­ni gyermeküknek, ám elkés­tek: hiába tartoznak az iskola körzetéhez (így elvileg köte­lező lenne felvenni csemeté­jüket), nem lehet, mivel be­telt a létszám. környén, a Kisfaludy-isko­lában, különösen nagy öröm, hogy a tavalyihoz képest nőtt az elsősök száma 42-ről 45-re. Az összes tanuló száma valamivel kevesebb: a tavalyi 387 diák helyett az'idén 335 diák koptatja az iskola padjait. tokodaltárón, az általános iskolában, szintén örülhettek a pedagógusok. A tavalyi 30- hoz képest 36 elsőst írattak be. Mivel ennyi diákot már nem vonhatnak össze, két osztályt is tudtak indítani ide­ális, 18-18-as gyermeklét- számmai. Komáromban, a Feszty Ár­pád Általános Iskolában, nem történt különösebb vál­tozás az előző tanévhez ké­pest. Hetvenöt elsőssel indul­tak, az összlétszám 583 volt. Az idén 573 tanuló jár iskolá­ba. A beiratkozáskor 58 gyer­meket hoztak első osztályba, azóta 63-ra nőtt a létszám. A változás oka a családok köl­tözködése. ■ L J. Dobogós adókerülők rejtett milliói FOTARTozoK Előbb-utóbb nekik is fizetniük kell megyei információ Napok óta vitatják, hogy jogosan hozta-e nyilvánosságra az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal azoknak a listáját, akik a leg­nagyobb összegekkel tartoz­nak az államnak. Ebben a lajstromban - meglepetésre vagy szerencsése - egyetlen olyan céget illetve magánsze­mélyt sem látni, akik Komá- rom-Esztergom megyeiek len­nének. Éppen ezért megkér­deztük Verbó Árpádot, az APEH megyei igazgatóját, hogy szőkébb hazánkban mi­lyen nagyságú összegekkel kerültek néhányan az adósok jelképes dobogójára. Megtudtuk, hogy a gazda­sági társaságok esetében az a cég a listavezető, melynek tartozása 468,9 millió forint. A második helyezetteké 146,8 millió, a harmadik he­lyen állóké pedig 84,4 millió. Áz egyéni befizetőknél a leg­nagyobb tartozás összege 22,2 millió. Ezt 21,2 millió fo­rint követi az adósok listáján, míg a harmadik helyezettnek 18 milliót kellene megfizetnie a július 31-én rögzített adatok alapján. Verbó Árpád érdeklődé­sünkre elmondta azt is, hogy jogszabályi kötelezettségük alapján ők csak negyedéven­te továbbítják azon magán- személyek adatait a központ felé, akik tízmillió forintnál nagyobb adósságot halmoz­tak fel. A gazdasági társasá­gok esetében ez az értékhatár százmillió forint. Bár többségük - főleg az áfabefizetés elmulasztásakor - a körbetartozásra hivatkozik, előbb-utóbb azért valameny- nyiüknek adózni kell. ■ P. P. Adóhiány és tartozás A tartozásoknak két fajtáját különböztetik meg az APEH- néL Az egyik az adóhiány, ami a be nem vallott, de az adóhatóság által feltárt fizeté­si kötelezettséget jelenti, a másik pedig az úgynevezett tartozás. Ez utóbbi a beval­lott, de nem teljesített pénz­összegeket jelöli. Bábolna Rt: végkiárusítás darabokban A közelmúltban lemondott posztjáról Velez Zoltán, a Bá­bolna Élelmiszeripari Rt. el­nöke. Távozásának oka az ÁPV Rt. Bábolnával kapcsola­tos legújabb privatizációs el­képzelése. Eszerint külön- külön értékesítik a társaság­hoz sorolt vállalkozásokat. Értesüléseink szerint a va­gyonkezelő ma tárgyal Bábol­náról, többek között a végel­számolás esetleges felfüg­gesztéséről. A privatizációval kapcso­latos hír, hogy gazdára talált a Pannon Baromfi Kft. és a brojlertenyésztéssel foglal­kozó BBF Kft. A Bábolna Rt. végelszámolója, Vadász End­re, egy országos napilapban üzleti titoknak minősítette a vevő kilétét, informátorunk úgy tudja, hogy egy Bábolna Invest nevű befektetői társa­ság áll a háttérben, amely­nek pénzügyi szálai külföld­re (is) nyúlnak. ■ AzMVMRt tulajdonos lesz a VÉRt.-ben Az MVM Rt. stratégiai tulaj­donossá válhat a Vértesi Erő­műben, ugyanis az ÁPV Rt. megvételre ajánlja fel az álla­mi tulajdonban lévő részvé­nyeket - adta hírül a napok­ban az MVM kommunikáci­ós osztálya. Holló Vilmos, az MVM Rt. vagyongazdálkodási igaz­gatója, egyben a Vértesi Erőmű Igazgatóságának el­nöke érdeklődésünkre el­mondta: „A felajánlott rész­vények megvásárlása össz­hangban van az MVM Rt. stratégiai céljaival, s kedve­ző a VÉRt. számára is. Mint azt korábban már hírül ad­tuk, az Európai Unió igent mondott a szénfillérre, de feltételekkel. Az EU által tá­masztott feltételek pedig biztosabban teljesíthetők akkor, ha a VÉRt. egy kéz­ben van”. ■ TATABANYA! tata Pénteken koszo­rúzások, kiállításmegnyitó, gálaműsor és utcabál. Szombaton és vasárnap or­szágos bányásznapi vásár a Május 1. parkban, számos kulturális programmal ki­egészítve, találkozó és zene a Szabadtéri Bányászati Múzeumban, csilletoló ver­seny és szalamanderes felvonulás. Aki a részle­tekre kíváncsi, lapozzon a 14. oldalra! ■ Esős vakáció után napsütéssel kezdődött az újabb tanév

Next

/
Oldalképek
Tartalom