24 óra, 2005. augusztus (16. évfolyam, 177-203. szám)

2005-08-01 / 177. szám

2 24 ÓRA - 2005. AUGUSZTUS 1., HÉTFŐ MEGYEI TÜKÖR Ötvenmillió fölött tanácsadót fogadnak NYERGESÚJFALU Már többször felvetődött, hogy az önkor­mányzat a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok végzésé­vel bízzon meg külső közbe­szerzési tanácsadót. Az ötlet­adók olyan vállalkozásra, cégre gondoltak, amely a közbeszer­zési eljárások vezénylése mel­lett teljes anyagi felelősséget vállal tevékenységéért. A településfejlesztési osz­tályra ebben az évben alkal­manként a korábbiaktól eltérő, munkaigényes, jelentős szak­tudást igénylő feladatok vár­tak, és várnak. Például az év második felé­ben többek közt foglalkozni kell korszerű játszótér kialakí­tásával, a Benedek Elek Óvoda udvarának felújításával, a pe­dagógiai szakszolgálat költöz­tetésével. A képviselők döntöttek: 50 millió forint fölötti költségnél közbeszerzési tanácsadót al­kalmaz a város. Az említett munkák költsége ezalatt van. ■ F.K. Tíz fillérért adták a bort Sok szó esik a 24 Órában a me­gyeszékhelyen leendő pláza el­nevezéséről. Van, aki az Oázis elnevezést tartja jónak, ami a sivatagban lévő ivóvizet adó területet juttatja eszünkbe. Mások a Szelim nevet javasol­ják, ami hét falu népének pusztulására emlékeztet. Van­nak, akik a Lidi-Lódi név mel­lett kardoskodnak. (Időköz­ben fölmerült a Galla, illetve Turul javaslat is.) Akik a Lidi-Lódin gúnyolód­nak, valószínű nem is tudják, hol voltak ezek a vendéglátó- helyek. Az egyik helyen tíz fil­lérért lehetett egy deci szek­szárdi vörös bort kapni, a má­siknak szép kerthelyisége volt, zene mellett, olcsó, udvarias kiszolgálást kapott a vendég. Egyik helyen sem - de máshol sem - tűrték a randalírozást. Az akkori fiatalok - ha egyik­másik hangosabb volt - min­den zokszó nélkül elfogadták a figyelmeztetést Az is igaz, hogy akkoriban a családban a szülők, iskolában a tanítók, a tisztelendő bácsik nem en­gedték a durva beszédet A nagymama korúaknak nem lehetett azt mondani nyanya, vagy öreglány. Jó lenne, ha a városhoz vala­miképpen köthető, arra jel­lemző elnevezés mellett dönte­nének, bár az a fontos, hogy színvonalas, vendégbarát üz­letközpont legyen. Droppa Sámuel, Tatabánya utánajártunk: Fél éven belül a forgalmazó bizonyít Olvasónk többször került már olyan helyzetbe, hogy né­hány hónappal a vásárlás után derült ki, hibás terméket vásárolt. Kérdése: kinek kell bizonyítani a hibát? Müllner Helga megyei információ A vásárlást követő hat hónapon belül felismert hibát úgy kell tekinteni, hogy az már a vásárlás időpontjában meg­volt. Ezért a fél éven belüli hiba esetén a forgalmazónak kell bizo­nyítania, hogy vásárláskor még nem volt hibás a termék. Ha a for­galmazó nem fogadja el a vásárló panaszát, úgy a vásárló által esedegesen elindított bírósági eljárásban kell igazát bizonyítania. Fontos tudni, hogy a hiba felfedezésétől számított két hónapon be­lül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni. 24 Óra szerkesztősége, 2801 Tatabánya, Pf. 141. helga.mullneMaxelspringer.hu . (34) 514-019, (34) 514-010 Tűzoltókosárban vitte el menyasszonyát a vőlegény különleges esküvő Hófehér ruhában a hatodik emeleti ablakon át Martocsán Tündét vőlegénye, Fodor Pál emelőkosaras tűzoltóautóval vitte el a szülői házból A szirénázva érkezett tűz­oltóautó több tízméteres emelőjének kosarába öltö­nyös fiatalember segítette beszállni abroncsszoknyás menyasszonyát a hatodik emeleti lakás ablakából. Hétvégén tűzoltó esküvőn jártunk. Müllner Helga tatabánya A betondzsungel kö­zepén a kiöltözött urak, höl­gyek, a virággal feldíszített au­tók is jelzik, itt bizony nagy ün­nepre gyűltek össze. A hatodik emeleten a liftből kilépve már semmi kétség: esküvőre készü­lődnek. A folyosót betölti a vi­dám hegedúszó. Az ajtóban Martocsán Károly, az örömapa fogad. Fény derül a zene forrá­sára is: az emeleti tömblakás egyik szobája alkalmi színpad­dá lépett elő. Az Erdélyből érke­zett zenekar megállás nélkül muzsikál. Az előszobában do­bozba zárt fehér galambok vár­ják a röptetést. A menyasszony édesapjától hamar megtudjuk, miért különleges Tünde lánya esküvője. Azért, mert vőlegé­nye emelőkosaras tűzoltóautó­val viszi el a szülői házbólt. Az­tán sorolja a további menetren­det: szirénázó autós-bevezetés után limuzinnal mennek a fia­talok az anyakönyvvezetőhöz, a templomhoz, majd a lagzinak helyet adó étterembe is. A ház előtt közben tovább gyarapodott a násznép létszá­ma. A zenészek is az utcán húz­zák már. A tízemeletes szalag­tömb ablakaiból sokan kíván­csian kukucskálnak ki. Megérkezik Sanyi is, a vőfély, és énekléssel segíti ki a zene­kart. Csikóbőrös kulacsot ad körbe a rokonságnak. Limuzi­nos felvezetéssel begördül a parkolóba az egyik piros áutó, ezt követi az emelőkosaras. Az örömapa új oldaláról mutatkozik be, és széles kar­mozdulatokkal navigálja a ha­talmas járműveket. Itt van már a vőlegény is, Fodor Sán­dor. Az emelődaru vőlegé­nyestül, virágostól élíhdül a hatodik emelet irányábá. Kattognak a fényképezőgé­pek, és Tünde már át is lépett az ablakból a kosárba. Kocsi­ba szállnak, és a dudáló me­net elindul. Rigmusokkal kíséri végig az esküvőt A tatabányai száfián Sándor hu­szonöt éve vőfély. Ceremóniamester­ként az a feladata, hogy az egész es­küvőt levezényelje. Munkája reggel­től estig tart, hiszen a vőlegényes háztól indul, és egészen az éjféli va­csoráig a násznéppel tart Az eskü­vő minden mozzanatát összegyűj­tött, vagy általa kitalált rigmusok­kal színesíti. Ezekből annyi van, hogy eddig még nem tudta pontosan összeszámolni valamennyit. Képün­kön csikóbőrös kulacsból kínálja in­nivalóval a menyasszony édesapját. 30 liter pálinka 10 hordó sörrel A száztagú vendégsereget egész éjjel egy Erdélyből érkezett ze­nekar szórakoztatta. A menü­ben húsleves, főtt hús, sült csir­ke, pulyka, rántott borda, erdé­lyi töltött káposzta szerepelt, édességként sütemény és torta. A házigazdák gondoltak a szomjazókra is: tíz hordó sör, száz palack bor, harminc liter pálinka, ötven rekesz cola, ti­zenöt üveg whisky, huszonöt üveg jdgermeister, tíz üveg krémlikőr várt a vendégekre. KERESZTÜL A MEGYEN Bakonysárkány útfelújítás Augusztus 8-án megkezdődik az Iskola utca felújítása. Az úttes­tet ellátják aszfaltburkolattal, ja­vítják a járdákat és, hogy ne okozzon több gondot - a vízelve­zető árkokat is megfelelően rend­be teszi az önkormányzat a pályázaton nyert és önrésszel ki­egészített pénzből. Bakonyszombathely bútorbe­szerzés Az általános iskola új épülete gyakorlatilag elkészült. Pintér Lajos polgármestertől meg­tudtuk azt is, hogy jelenleg az in­tézmény bútorainak a beszerzése van folyamatban, továbbá az in­formatikai berendezések szerelé­se. Ezekre a feladatokra 33 milli­ót fordítottak. Dunaalmás csataemlékmű Augusztus harmadikán az Almási csata emlékművénél délután öt órától megemlékezést tartanak az 1848-as szabadságharc 1849-es győztes ütközete esemé­nyeinek felidézésével. Ünnepi be­szédet mond dr. Ferenczy Miklós, a község díszpolgára, Sudár Zol­tán pedig szavalni fog a koszorú­zás előtt. Epöl ÜGYFÉLFOGADÁS Mike Haj­nalka jegyző asszonytól megtud­tuk, hogy augusztus 1-jétől épül az esztergomi takarékszövetke­zet kirendeltsége, amelynek munkatársai ügyfélfogadást tar­tanak minden hétfőn 11-15 óra között az epöli polgármesteri hi­vatalban. Epöl CSAVARGÓK Az utóbbi időben újra sok gond van az utcákon csa­vargó kutyák miatt. Aki a felügyele­te alatt álló kutyát a település bel­területén kóborolni hagyja, 30 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújt­ható. Ha a kedvenc négylábú nyolc napon belül gyógyuló sérülést okoz valakinek, 50 ezer forintra is meg­bírságolható a gazda. A nyolc na­pon túli - néha szörnyű - esetek már egészen más kategóriát jelen­tenek. Esztergom hulló ágak szombat este fél hétkor az Erzsébet királyné útra riasztották a tűzoltókat, mert a leszakadó faágak akadályozták a közlekedést. Nyergesújfaiu parkosítás Nyer- gesi Ferenctől, a polgármesteri hi­vatal közbeszerzési referensétől megtudtuk, hogy a Benedek Elek Óvoda és a Május 1. park felújítá­sát is tervezik. A munkálatok elkez­dését szeptemberre ütemezik, a költségeket várhatóan saját erőből, az önkormányzat fedezi. Nyergesújfalu égő kocsi szom baton este hét óra után néhány perccel a Dózsa György utcába ri­asztották a helybeli tűzoltókat, mert lángokban állt egy Fiat típusú személygépkocsi motortere. Nyergesújfalu útfelújítás 25 millió forintot nyert a polgár- mesteri hivatal egy régiós pályáza­ton. Miskolczi József polgármester­től megtudtuk, hogy ebből két kilo­méter hosszú útszakaszt újítanak fel a Május 1. út és Tó utcai csomó­pont, az Ady Endre, a Rózsa Ferenc és a Kölcsey út, továbbá a Felsza­badulás tér környékén. falunap csolnokon Háromnapos forgatagba várták a helybélie­ket és a vendégeket a hét végén Csolnokon. A programok pénte­ken koncertekkel kezdődtek. Szombaton a Blumenfest elnevezé­sű virágkiállítással folytatódott a látnivalók sora. Ezt követően a Kossuth Lajos Művelődési Háztól a rendezvényparkba indult a menet (képünkön), amelyben a helyi együtteseken kívül a meg­hívott csoportok is részt vettek. i FOTÓK: M. TÓTH SÁNSOR

Next

/
Oldalképek
Tartalom