24 óra, 2005. július (16. évfolyam, 151-176. szám)

2005-07-01 / 151. szám

2 24 ÓRA - 2005. JÚLIUS 1., PÉNTEK MEGYEI TÜKÖR FOGADOLAP Előre fáznak a költségektől A molaji-lakótelepen élő komáromi olvasónk sérelmezi, hogy bár nem kérték a fűtés korszerűsítését, de mégis ki kell fizetniük a munkadíjjal együtt. Vendégh Zoltán Komárom A panaszos hölgy rovatunk felhívására írt levelé­ben állítja: .Akartuk nem akar­tuk, kicserélték a radiátorokat a lakásokban, úgymond kor­szerűsítették a fűtést. Ezzel kezdődtek a problémák, de nemcsak nálunk, hanem több lakásban. Nagyon hanyag munkát végeztek, de hiába me­gyek szólni a Fókusz Kom Kht.-hez, nem csinálnak sem­mit. Most felajánlották, hogy tesznek még be csöveket, de ezt nekem kell kifizetni a mun­kadíjjal együtt. A hanyag mun­kát most a lakók nyakába akar­ják varrni. Bognár Piroska, a Fókusz Kom KhL ügyvezető igazgatója elmondta: a radiátorok bővíté­sét 2004 őszén a Fókusz Kom KhL elvégeztette a kivitelező­vel. További ilyen irányú kérés­sel ügy 2 héttel ezelőtt szemé­lyesen kereste meg társaságun­kat egy lakó. Az igény jogos, ezért a fejlesztést a lakóval elő­re egyeztetett időpontban a nyá­ron elvégeztetjük, természete­sen műszaki szakvélemény alapján, s a kht saját költségén. Kedves Olvasónk! Ha nincs ideje, kedve polgármesteri, képviselői, jegyzői fogadó­napokra menni, bár lenne kérdése a helyi köztisztaságról, köz- világításról, leépítésekről, pályázatokról, lakásügyi döntések­ről, segélyekről.. - írja meg, mondja el nekünk! Mi megkeres­sük, és igyekszünk szóra bírni azokat, akik igazán illetékesek Várjuk hívását (06-40/514013-as kedvezményes kék szám, 34/514-013), levelét (2801 Tatabánya, Pf. 141), e-mailjét (szerk.kom@ axels.hu, zoltan.ribary@axelspringer.hu ). POLITIKAI HÍR Esztergom ingyen tanácsadás A Magyar Szocialista Párt Ko- márom-Esztergom Megyei Jo­gi Tagozata ingyenes jogta­nácsadást tart minden hónap első keddi napján. így július ötödikén délután négy órakor várják a tanácsra szorulókat. Helyszín: MSZP Iroda, Eszter­gom, Kossuth Lajos utca 36. Telefon: 06-33/509-230-as, vagy a 06-70/387-8423-as számon, hétköznap 11-16 óra között. UTÁNAJÁRTUNK Matrica nélkül is érvényes Olvasónk kérdése: mi a teendő, há gyermeke elveszíti diákigazolványát? Valamint az, hogy meddig érvényes ez az okirat általános iskolásoknál. M. H. ________________________________________________ m egyei információ Ha az igazolvány elveszett, vagy ellopták, azonnal be kell jelenteni a kiadó intézménynek, és újat kell he­lyette igényelni. A gyors intézkedés fontos, mert enélkül a tanu­ló nem kapja meg az igazolvánnyal járó kedvezményeket, továb­bá így megakadályozható a visszaélés. Hasonlóan kell eljárni, ha az igazolvány megsemmisül vagy megrongálódik. Ilyen ese­tekben a tanuló ideiglenes diákigazolványt kap. A diákigazol­vánnyal történő visszaéléseket akadályozza meg az a rendelke­zés, miszerint az ideiglenes műanyag kártya vagy érvényesítő matrica elvesztése után az állandó közoktatási diákigazolvány térítési díjának ötszörösét kell kifizetni. A sajátos nevelési igényű gyerekek S-modell prog­ramjának újabb eleme­ként öt napig száz diák táborozott távol a világ zajától. Fenyvesi Károly pusztamarót A Sólyomfészek- ként ismert erdei tisztáson so­rakozó faházakba vasárnap száz általános iskolás korú fia­tal költözött be. Bajótról, Lábat­lanról, Nyergesújfaluról és Süttőről érkeztek a táborba. To­borzásukról a tábor két vezető­jétől, Nyitrai Ferenctől, a nyergesújfalui Kernstok-iskola tanárától és Mihályi Edittől, a kistérségi pedagógiai szakszol­gálat gyógypedagógusától hal­lottunk. A nyergesi önkormányzat támogatást nyert el pályázaton sajátos nevelési igényű gyere­kek oktatásának fejlesztésére. Az S-modellként egyre ismer­tebb program egyik eleme a most befejeződött, ötnapos - ingyenes - pusztamaród tábo­rozás. A négy település hat iskolájá­ban érintett gyerekek szüleit ér­tesítették a lehetőségről. Hetve­nen ennek nyomán érkeztek a Sólyomfészekbe. A megmaradó harminc helyet létszámarányo­san osztották el az iskolák kö­zött. Volt, aki jutalomként, má­sok rászorultságuk okán lehet­tek táborlakók. A népes csapatra hét peda­gógus vigyázott állandóan, de mindig érkezett alkalmi segít­ség is. Egy főétkezésre befizet­A száz fióka kitűnően érezte magát a Sólyomfészekben töltött egy hét folyamán tek a házigazdáknál, a mási­kat - tüzet gyújtva az üst alatt - megoldották tábori körülmé­nyek között. A reggelihez a friss pékárut pedig egy vállal­kozó hozta ki az erdőbe - tá­mogatásként. A tábor programja nem kü­lönbözött a megszokott nyári - nem vízparti - nyüzsgéstől. Kirándulások, bemutatók, ve­télkedők, játékok, foci, röp­labda, akadályverseny, kareo- ki parti után jött el a zászlóle­vonás. Nagyon szívesen lépegettek együtt a vendég táncossal ZSÍROS VIVIEN (Nyergesújfalu):- Még soha nem jártam itt. Nagyon barátságos kör­nyezetben van a tábor. Nagyot kirándultunk a Szépasszony- forráshoz, sokan ittak is belőle. A családunk sajnos nem tud együtt elmenni nyaralni. ZSÓTÉR ADRIÁN (Süttő): - Május­ban már voltam itt háromnapos er­dei táborban az osztálytársaimmal Most sok­kal több a program, persze több idő is jut rá. Nekem a ve­télkedő tetszett a legjobban a polgári védelmisekkel FLUXA CINTIA (Lábatlan): - A Kincső együttes is volt nálunk Nem csak szépen mu­zsikáltak, énekeltek is. Sőt az egyik bácsi táncolt, és erre biz­tatott bennünket is. Körülbelül hetvenen nagyon szívesen lépe­gettünk vele. Társadalmi munkában gimnazisták betonoznak kisbér A képviselő-testület leg­utóbbi ülésén beszámoló hanzott el a városi rendőrkapitányság 2004. évi munkájáról. Lovasi Pé­ter alezredes, rendőrkapitány el­mondta, hogy megbízható, stabil gárdával rendelkeznek, valamint arról tájékoztatott, hogy Ászár, Ete és Hánta körzeti megbízott­ját, Karikó Krisztiánt, törzsőr­mesterré léptették elő. Több kulturális intézmény alapító okiratát kellett módosí­tani. A művelődési ház felvette a Wass Albert Művelődési Köz­pont és Városi Könyvtár nevet. Az intézmény legutóbbi ülésén megválasztott menedzser díja­zása a szponzorálási díjaktól függ. Remélik, hogy a VI. Kisbé­ri Napokra sikerül támogatókat megnyernie., A polgármesteri hivatal és az új művelődési ház mögötti par­kolókat társadalmi munkában kisbéri gimnazisták és a Ba­kony Néptánc Együttes tagjai fogják betonozni - jelentette be dr. Udvardi Erzsébet polgár- mester asszony. Komárom Tegnap rendkívüli testületi ülést tartottak a város­házán, ahol fő napirend pont­ként megválasztották az önkor­mányzat által fenntartott intéz­mények nyugdíjba vonuló veze­tőinek utódait. Elsőként a Bozsik általános iskola új vezetőjét választották meg, Karikó Balázs személyé­ben. Érdekesség, hogy az újdon­sült igazgató is tagja a komáro­mi képviselő-testületnek, de ter­mészetesen a törvények értel­mében ennél a napirendi pont­nál nem szavazott. Új vezetőt kapott a Szivárvány, Kistáltos, Napsugár és Tóparti Óvoda, Argai Éva, Nagy Ágnes, Töröttő Ferencné és Nagy Márta szemé­lyében. Zatykó János polgár- mester és Potháczky Márta, az oktatási bizottság elnöke ered­ményes munkát kívánt az új ve­zetőknek, és megköszönték a nyugdíjba vonulóknak munká­jukat, valamint megkérték őket, hogy ha tehetik, vegyenek részt az önkormányzat munkájában. ■ V.Z. restaurálás - az- esztergomi bazilika nevezetes Főszékesegyhá­zi Kincstárában a magyar történelem jó néhány különleges egy­házi és világi relikviáját őrzik. Itt vannak például Mátyás király­nak a reneszánsz korból származó szarvserlegei; ezek karban­tartását, javítását végzi most Varga Péter, az Iparművészeti Mú­zeum főrestaurátora munkatársával, leányával közösen. KERESZTÜL A MEGYEN Acs FÚRÓT LOPOTT Ismeretlen tettes betört a Csermák Hugó út egyik családi házának hátsó udva­ri részén álló műhelyébe. Hamis vagy álkulcsot használt, és ello­pott egy FS 400-as, Stihl, damilos, benzinmotoros fűkaszát, egy Black and Decker fúrógépet és egy bolgár flexet. A lopási kár 300 ezer forint. Almásfüzitő FELÚJÍTÁSOK A Nap­sugár Óvodában nemrég sikerült kicserélni öt ablak elavult nyílászá­róját Töröttő Ferencné óvodaveze­tő elmondta, emellett szeretnék felújítani a külső homlokzatot - er­re június-július hónapokban kerül­het sor - a tornaszoba megrongá­lódott műpadlójának cseréje pedig augusztusban várható. Bábolna intézményvezetői be­számoló A tegnapi testületi ülé­sen a kisvárosban működő intéz­mények vezetői számoltak be az idei évben végzett munkájukról, jö­vőbeni elképzeléseikről. Az iskola, bölcsőde és óvoda, esti gimnázium és a sportegyesület vezetőjének be­számolóit a képviselők elfogadták. Dorog BETÖLTÖTTÉK Egy hely megüresedett a Dorogiak Dorogért Alapítvány kuratóriumában. Egy ko­rábbi önkormányzati képviselő töl­tötte be. Dankó József kuratóriumi elnök az önkormányzati képviselők­nek ajánlotta a delegálás lehetősé­gét A választás Jászberényi Károly­ra, az oktatási, közművelődési, sport-, külkapcsolatok és kisebbsé­gi ügyek bizottsága elnökére esett Esztergom játszótéri mizéria A régióban csak a Bánomi lakótele­pi, úgynevezett Máltai játszótér fe­lel meg az uniós követelmények­nek. Egy minisztériumi rendelet szerint a gyermekparkok 2008-ig kötelesek kicserélni játékaikat az Európai Unió szabványainak meg­felelően. Amennyiben az illetéke­sek ezt elmulasztják, felszámolhat­ják a szabálytalan játszótereket. Esztergom öreg ótó nem vén ótó A XX. Oldie Kupa, azaz a vete­rán autók nemzetközi versenye szombaton lesz a főváros és Esz­tergom között. A Pilis Rallye a Vas- úttörténeti Park területén egy haj- tányversennyel indul, amely bele­számít az összetett eredménybe. Ezt követően a sofőrök Sződliget, Vác, Zebegény, Szob, Párkány útvo­nalon robognak majd Esztergom­ba. A viadalon többek között egy 1937- ből származó FIAT 1100-as, egy 1936os Opel Olympia és egy 1938- as Mercedes Cabrio is indul. Észak-Komárom iskolai kirán­dulás Dél-Tirolban jártak a Selye János Gimnázium tanulói. Az intéz­mény négy évvel ezelőtt vette fel a kapcsolatot a schlandersi gimnázi­ummal. A látogatás során rendha­gyó történelemórán vettek részt a tanulók, ahol megismerkedtek a ré­gió és a dél-tiroli német kisebbség történelmével, mindennapi életével. Komárom életveszélyes sétál­TATÁS Szerda délután súlyos közle­kedési baleset történt a város bel­területén. A József Attila útról jobb­ra kis ívben kikanyarodott a Klapka György útra egy helyi autós, veze­tés közben rosszul lett, és felhajtott a járdára, ahol elütötte az ott ku­tyáját sétáltató komáromi nőt. FOTÓ: F. K. F iókák a Sólyomfészekben Üj intézményvezetőket választott a testület

Next

/
Oldalképek
Tartalom