24 óra, 2005. június (16. évfolyam, 126-150. szám)

2005-06-29 / 149. szám

4 24 ÓRA - 2005. JÚNIUS 29., SZERDA KOMÁROM-BÁBOLNA ÉS TATA TÉRSÉGE Ruhakészítő gépeket fejlesztene az iskola Komárom A Munkaerőpiaci Alaphoz adott be pályázatot az Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskola. Áren­dás Lászlóné igazgató el­mondta, amennyiben kedve­ző elbírálásban részesül­nek, a nőiruhakészítő gépe­ket és az informatikai esz­közöket szeretnék korszerűsíteni. Új nyílászárók és tantermek szeptemberre Ács A Gárdonyi Géza Álta­lános Iskolában a nyári hó­napokra tervezik a nyílás­zárók cseréjét, amit a me­gyei területfejlesztési pályá­zaton nyert pénzből valósí­tanak meg. Lakatos Béla igazgató elmondta: emellett az idén induló 9. évfolya­mosok számára tanterme­ket alakítanak ki, a szak­képzési forrásból biztosítva a fedezetet. Intézményvezetőket választ a testület Komárom Csütörtökön rendkívüli testületi ülésen dönt a Duna-parti város ön- kormányzata az idén meg­üresedett intézményvezetői álláshelyek betöltéséről. Mint azt Rédli Margit sajtó- referenstől megtudtuk, nyugdíjazások miatt a Tó­parti, Szivárvány, Kistáltos és a Napsugár Óvodában, valamint a Bozsik József Ál­talános Iskolában kell új ve­zetőt választaniuk a képvi­selőknek. Óvodafelújítás kívül-belül Almásfüzitő A Napsugár Óvodában nemrég sikerült ki­cserélni öt ablak elavult nyí­lászáróját. Töröttő Ferencné óvodavezető elmondta: emel­lett szeretnék felújítani a kül­ső homlokzatot - erre június­július hónapokban kerülhet sor -, a tornaszoba megrongá­lódott műpadlójának cseréje pedig augusztusban várható. Lámpacsere pályázati pénzből Bábolna Pályázaton nyert csaknem 8 millió forintos összegből szeretnék kicse­rélni az általános iskola el­avult lámpáit és elektromos berendezéseit, illetve az in­tézmény tantermeit is fel kí­vánják újítani az őszi iskola- kezdésre. Semmelweis-napon köszöntik a dolgozókat tata A város képviselő-testü- lete és a kórház vezetése az idén is ünnepséggel köszönti az egészségügyben tevé­kenykedő dolgozókat, vala­mint a szakterület nyugdíja­sait. A július 1-jén 13 órakor kezdődő ünnepségen adják át az elismeréseket és a jubi­leumi jutalmakat is. Szállodahajó is horgonyt vethet neszmély Tegnap, a ha­gyományos Hídverő Na­pok előtt egy nappal ad­ták át hivatalosan a neszmélyi Duna-parton a község megújult hajóki­kötőjét. Benkő Ferenc polgármester elmondta: ezzel régi vágya teljesült a településnek, hiszen így több hajóval érkező turistát láthatnak vendé­gül. Példaként említette: ha megáll egy szálloda­hajó, utasainak többórás programot ajánlanak. En­nek része a kemencében sült messze földön híres neszmélyi rétes megkós- tolása, a hajóskanzen megtekintése, és nem utolsósorban a környék­beli pincékben a kiváló borok megízlelése. ■ Munkatársunktól Utolsó simítások és jöhetnek a vendégek kóstolni a rétest, a finom borokat TÜL A HÍDON Erősítenék az összetartozás érzését észak-komárom Együttműkö­dési szerződést írt alá az észak­komáromi Selye János, a buda­pesti Szent István és a székely­udvarhelyi Tamási Áron Gimná­zium. A megállapodás alapja egy 1991-ben kötött kétoldalú szer­ződés volt, melyet akkor a buda­pesti és az erdélyi középiskola vezetői írtak alá. „A három iskola határokon át­ívelő szakmai és kulturális együttműködése jelképezze szel­lemi műhelyeink összetartozá­sát” - áll abban az okiratban, amelyet június 17-én Lázár Tibor, a budapesti Szent István Gimná­zium, Laczkó György, a székely­udvarhelyi Tamási Áron Gimná­zium és Andruskó Imre, a komá­romi Selye János Gimnázium igazgatója látott el kézjegyével. Az észak-komáromi gimná­zium tavaly hasonló megálla­podást kötött a budapestiek­kel. A háromoldalúra bővített szerződés értelmében ezentúl a három középiskola diákjai közösen táboroznak majd a Ti- sza-tónál, ahol országis­mertető vetélkedőket és kenu­túrákat is szerveznek majd a fiatalok részére, jövőre pedig közös tátrai sítúrán és erdélyi látogatáson Vésznek részt. Emellett látogatják egymás ta­nulmányi és sportversenyeit és együtt ünnepük nagy nem­zeti ünnepeinket. Andruskó Imre szerint a de­cember 5-i elutasított népsza­vazás óta még nagyobb jelentő­ségűek ezek a találkozók, hi­szen folyamatosan erősíteni kell az összetartozás érzését, még ha más országban is szü­lettek ezek a fiatalok. ■ Vendégh Zoltán 11. Hídverő Napok a Duna két partján NESZMÉLY Június 29., szerda Az eurorégiók szerepe a határ menti együttműködésben, az Euró­pai Unióban és a Visegrádi Orszá­gokban című konferencia. Helyszín: Általános Iskola, Nesz­mély Előadók: Bársony András, a Kül­ügyminisztérium politikai állam­titkára: Az eurorégiók szerepe és küldetése „külügyminisztériumi szemmel”. Dr. Szájer József (az Európai Néppárt képviseletében) és Tabajdi Csaba (az Európai Szociál­demokraták képviseletében): Az európai parlamenti képviselők szerepe és lehetőségei az eurorégiók határ menti kapcsola­tainak fejlesztésében. Jens Gabbe, az Európai Határmenti Régiók Szövetsége (AEBR) elnöke: Az AEBR története, működése. Klaus Klipp, az Európai Régiók Gyűlésének elnöke: Az Európai Ré­giók Gyűlésének szerepe a határ menti együttműködésben, az eurorégiók lehetőségei. Benkő Ferenc, a Duna Eurorégió elnöke: A Duna Eurorégió története és célkitűzései. Dr. Kruppa Éva, a Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának docen­se: Régiók a határon, határ menti együttműködés az Európai Unió­ban és Közép-Európában. A Maastrichti Eurorégió képvi­selője: A Maastrichti Eurorégió be­mutatkozása, története, működése, feladatai, finanszírozása, szerepe napjainkban. Jana Novotná Galuszková, a Szi­lézia Eurorégió képviselője: A határ menti programok és a Szilé­zia Eurorégió szerepe. A Tátra Eurorégió képviselője: A Tátra Eurorégió szerepe, céljai. A Baltik Eurorégió képviselője: A Baltik Eurorégió története, szere­pe és célkitűzései. Az Ister Granum Eurorégió kép­viselője: Az eurorégiók intézményi jövőképe az Ister Granum Euro­régió szemével Szabó-Sóki Andrea, A Vág- Duna-Ipoly Eurorégió Kht. ügyve­zetője: A Visegrádi Országok Eurorégióinak Konzultatív Tanácsa - bemutatás. Június 30., csütörtök: Európa Falu a megvalósulás útján című konferencia a Budapest-hajó fedélzetén. Előadók: Dr. Tóth József, a Kül­ügyminisztérium főosztályvezető­je: Európa Falu - egy lehetséges eu­rópai minta. Laky Ildikó, a Terra Stúdió Kft. ügyvezetője: A Duna Eurorégió ide­genforgalmi programja. Benkő Ferenc polgármester, va­lamint cseh, lengyel, szlovák és magyar egyetemisták: Az Európa Falu program. Multimédia képviselője: A Duna Eurorégió Információs Rendszere. Dr. Duka-Zólyomi Árpád európai parlamenti képviselő: Határ menti kapcsolatokat ösztönző támogatá­sok az Európai Unióban Olajos Péter európai parlamenti képviselő: Borturisztika „Best prac­tice” példái az Európai Unióban a folyóvölgyek mentén. Bauer Edit szlovákiai európai parlamenti képviselő: Európai polgár. Délután: a révkomáromi Európa- udvar megtekintése. Az Európa Falu bemutatása Búcson - Szigeti János, polgármester valamint cseh, lengyel, szlovák és magyar egyetemisták. Július 1., péntek A vízi turizmus lehetőségei a Duna Komárom-Esztergom megyei sza­kaszán; A Duna mint közlekedési folyosó, és ennek hatásai a megyé­ben című konferencia a Budapest rendezvényhajó fedélzetén. 18.00 óra: Euro Expo-kiállítás és vásár megnyitója a millecentenári- um parkban. 20.00 óra: Charlie-koncert. * * • 9.00 óra: Komárom vármegye és Esztergom vármegye települései­nek és zászlóinak találkozója. A Hídverő Napok megnyitója a Millecentenárium Parkban. Ünnepi beszédet mond: Bálint- Pataki József, a HTMH elnöke. Duray Miklós, a szlovákiai MKP alelnöke. Dr. Halzl József, a Rákóczi Szö­vetség elnöke. Benkő Ferenc, Neszmély község polgármestere. KULTURÁLIS PROGRAMOK • Visegrádi Országok Eurorégió­inak kulturális csoportjai találkozója. • AIV. Euro-Expo Kiállítás és Vásár. • Eurorégiók hagyományőrző csoportjainak fellépése a színpadon. • Rétessütés és borbemutató, borkóstoló a kiállítás területén. • Kemencés ételek bemutatója. • Borral készült ételek bemutatója. • „Tölts kupába bort!” - koron- gozott borosedények kiállítása, ko­rongozás. • 20.00 óra: Kis éji zene a Duna- parton - La Bomba koncert. • 20.00-22.00 óra: Csillagmé­csesek éjszakája - Mécseshajó a Dunán. • 22.00-22.30 óra: Tűzijáték és táncjáték a Budapest-hajó fedélzetén • 22.30-01.00 óra: Electron Band koncert. Július 3., vasárnap: Délelőtt: A Barátok közt sztárjai­nak programja, kulturális és gaszt­ronómiai programok. 11.00 óra: Neszmélyi regatta 15.00 óra: 100 Folk Celsius koncert Július 1., péntek: Helyszín: kultúrház 18.30 óra: Wernisage - A párká­nyi Galéria mellett működő képző­művészek alkotásaiból. Kurátor: dr. Kocsis Ernő CSc mű­vészettörténész. A kiállítás július 16-áig tekinthető meg. 19.00 óra: Rendhagyó történe­lemóra Gáspár Tibor tanár úr elő­adásában. Július 2., szombat: Helyszín: Duna-part, Karva 14.00 óra: Öregfiúk labdarúgótor­na (Karva, Lábatlan, Sárisáp). Egész délután szabadtéri sütés-főzés. 17.00 óra: A karvai alapiskolások műsora, népdalok. 17.30 óra: A lévai Csemadok táncelőadása. 18.00 óra: A karvai Hagyomány- őrzők Énekkarának műsora. 18.30 óra: Az ebedi Citerazene- kar előadása. 19.30 óra: A lábatlani Caprice Spiritual Kvintett előadása. 20.00 óra: A lévai Csemadok táncelőadása. 20.15 óra: Utcabál hajnalig a Victory Zenekar közreműködésével. 24.00 óra: Mécseshajó fogadása tábortűzzel, gyertyákkal. Július 3., vasárnap: Helyszín: a római katolikus temp­lom. 10.00 óra: Szentmise. Celebrál­ja: Bartal Károly Tamás, premon- tei apát. Karva község zászlajá­nak és címerének felavatása és megszentelése. 11.30 óra: Megemlékezés a falu 760 éves fennállásáról. 12.00 óra: A hídverőoszlop fel­avatása. Hilltop Boriinnep Neszmély, Hilltop Borászat Július 2., szombat: 9.45 óra: Megnyitó Kamocsay Ákossal és Klausmann Viktorral; az Oroszlányi Mazsorett Csoport műsora. 10.00 óra: Tizenegy kiváló borá­szat borainak bemutatója, kóstolója és vására. A részt vevő borászatok: Ászár-Neszmélyi Borvidék: Hilltop, Kamocsay Ákos, Szőlősi Pincészet: Szőlősi Mihály, Balatonfüred: Figula Mihály, Egri Borvidék: Vincze Béla, Etyek-Budai Borvidék: Malya Ernő, Móri Borvidék: Bozóky István, Pan­nonhalmi Borvidék: Vaszari László, Soproni Borvidék: Vincellér-ház, Molnár Tibor és Sásdi István, Tokaji Borvidék: Hétszőlő Borászat, Kovács Tibor, Villányi Borvidék: Jekl Béla, Takler Ferenc. Mediterrán Gasztronómiai Fesz­tivál (görög, török, dalmát, olasz ételkülönlegességek) bográcsozás és grillezés. Szivarbemutató és -vásár 10.00- 19.00 óra: Ugrálóvár és mesés akadálypálya csúszdával és kötélhágcsókkal gyermekeknek. 11.00 óra: Sárkányeregetés és quadteszt a völgykatlanban. 11.00- 14.00 óra: Gyermekprogra­mok kicsiknek és nagyoknak: kre­atív kézműves-foglalkozás. 11.00- 15.00 óra: Juhász István (Ironman) íjász- és lovasbemutató­ja, lovaglási és sétakocsikázási le­hetőséggel. 11.00 óra: Pincelátogatás Ka­mocsay Ákossal. 12.00 - 14.00 óra: Ötpróba: futás, borfelismerés, lopótökverseny, hor- dógurítás, borkvíz - értékes nyere­mények. 13.00 óra: Szinkronúszóbemutató. 13.30- 13.50 óra: Aerobic Szent- györgyi Rómeóval. 13.30 óra: Pincelátogatás Kamo­csay Ákossal. 14.00- 17.00 óra: Asztrológus (Fa­ragó Melinda). 14.30- 14.50 óra: Aerobic Szentgyörgyi Rómeóval. Konferencia Baráth Etelével. Té­ma: A borhamisítás elleni küzdelem és a magyar bor nemzetközi esélyei. 15.40 óra: Besenyei Péter műre­pülő világbajnok bemutatója. 16.00- 17.20 óra: A Zsigmond Ki­rály Borlovagrend új tagjainak ava­tása: Baráth Etele, Vágó István, Mojzes Péter. 17.30 óra: Favágók-koncert Vágó István vezetésével. 19.00 óra: Könnyű nyár esti jazz Pocsay Krisztával. ▲ Július 2., szombat: KARVA FOTÓ: V. Z.

Next

/
Oldalképek
Tartalom