24 óra, 2005. június (16. évfolyam, 126-150. szám)

2005-06-01 / 126. szám

2 24 ÓRA - 2005. JÚNIUS 1, SZERDA MEGYEI TÜKÖR Bikák és Tigrisek csatája a drogmegelőzésért bajót Székely Zoltán alezredes a DADA-program keretében hat­hat alkalommal találkozott süt- tői, illetve bajóti általános isko­lásokkal osztályfőnöki óra kere­tében. A sorozat zárásaként az Esztergomi Rendőrkapitányság és a két iskola szervezésében, lebonyolításában a bajóti sport­telepen többfordulós csata kez­dődött. A tét a rendőrként, lab­darúgó-játékvezetőként sokak által ismert id. Jámbor Géza em­lékére alapított Baleset- és Bűn­megelőzési Vándorkupa volt. A vetélkedést - a focimeccsen bí­ráskodó - Bognár Ferenc eszter­gomi rendőrkapitány nyitotta meg. A diákok baleset-megelő­zési és környezetvédelmi tesztet is kitöltöttek, kerékpároztak, tapsoltak a kutyabemutatón. Összesítésben a bajóti Bikák szoros versenyben győzték le a süttői Tigrisek csapatát. A ku­pát a kupa névadójának özve­gye adta át. Folytatás jövőre. ■ Fenyvesi K. Új járdán mehetnek majd az Európa Faluba neszmély Elindulhat az Európa Falu megvalósítása, ugyanis a tegnapi testületi ülésen elfogad­ták a képviselők a tanulmány- tervet, amely egy hat hónapos projekt eredménye. Eurorégiós intézményrend­szer alakul ki, amelyben a pol­gármesteri hivatal, a közösségi épület, étterem és egy konfe­renciaterem kap helyet. A kö­vetkező hetekben jelölik ki a nemzeti épületek helyét is - tá­jékoztatott Benkő Ferenc pol­gármester. Az önkormányzat nagy fi­gyelmet fordít arra is, hogy a nagyléptékű beruházások mel­lett a lakosság és a községbe lá­togatók is szebb környezetet ta­láljanak. Ezért közhasznú mun­kásokkal két hónap alatt mint­egy egy kilométeres szakaszon felújították a járdatestet. «M. T. UTÁNAJÁRTUNK Ebnek is kell jegy Tatabányai olvasónk azután érdeklődött, hogyan utazhat kedvenc háziállatával a helyi és helyközi járatokon?' Müllner Helga megyei információ Hitch György, a Vértes Volán Rt. kommuni­kációs igazgatója elmondta, hogy a jelenleg országosan érvényes utazási feltételek szerint az autóbusz utasterébe egy kutya száj­kosárral és pórázzal vihető be menetjegy váltása mellett. Díj­mentesen szállíthatóak halak a víz kiömlését megakadályozó tartályban, kisebb madarak - mint papagáj, galamb - kalitkában, egyéb kisebb állatok szállításra alkalmas kosárban valamint egy vadászsólyom védősapkában. Élő kacsa, liba és pulyka csak helyközi járaton szállítható a busz poggyászterében, poggyászjegy váltása mellett. Kitétel még, hogy a szállítóeszköz csak kézi poggyász nagyságú lehet. Ha az utastársak kényelmetlennek érzik a háziállat jelenlétét, a buszvezető leszállíthatja a gazdával együtt. Az élő állat okozta kárért a gazda tartozik felelősséggel. Vakvezető és rendőrkutyával ingyen szállhatnak fel a buszra tulajdonosaik, minden más esetben egy teljes áru menetjegyet kell váltani a négylábúnak. 24 Óra szerkesztősége, 2801 Tatabánya, Pf. 141. helga.mullneMaxelspringer.hu (34) 514-019, (34) 514-010 Szépül a múzeumi negyed rangsorolás Pénz kell. A város résnyire kinyitja a zsebét Elkél a Balassa Múzeum főépületének hátsó udvarában egy új, korszerű kőtár Hatszázmillió a központ­ra, a Széchenyi térre, ugyanennyi a múzeumi negyedre - hogy Magyar- ország első fővárosa ak­kori és mai rangjának megfelelően jelenjen meg a világ előtt, ahhoz pénz kell. Ha saját forrás nincs, akkor máshonnan. Most a város egyik leg­fontosabb múzeumának fejlesztéséről van szó. Rafael Balázs Esztergom A város főterére már megvan a hatszázmillió forint hazai és uniós forrásokból. A Víziváros-Várhegy múzeumi központja sokszor ennyit igé­nyelne; most a város támogatja önrészével azt a pályázatot, amelynek végén hasonló nagy­ságú összeg segítségével építe­nék át a Balassa Múzeum két épületét. A központi iroda- és raktár- épület rekonstrukciójának első felvonása a nyolcvanas-kilenc­venes évek fordulójához kap­csolódik; akkor készült el im­pozáns belső tere, galériás könyvtára, több kutatószobája. A folytatásra elfogyott a pénz. A valamikor középkori alapok­ra épült, gyönyörű, a kéttornyú vízivárosi templommal és a Prímási Palotával, benne a Ke­resztény Múzeummal szem­közti épület belső, udvari, a Várhegyhez kapcsolódó traktu­sa lehetne a központi raktár. Ide költöznének át a restaurá­torok, fotósok, kiállításren­dezők a másik épületből, a mintegy öt házzal odébb lévő, kiállítóterekből, a Régi Várme­gyeházáról. A kiállítóépület a jövőben a pincétől a padlásig a látogató­kat szolgálná. A múzeumi ér­telemben hatalmas terű Vízi­város és Várhegy intézmény- és múzeumegyüttesével nem mindennapi különlegesség így sem. Azonos színvonalra emelve mindegyiket egyedi szakmai példával szolgálhat­nának. dr. HORVÁTH István, a Balassa Bálint Múze­um igazgatója: A pályázat sikere esetében a rekonstrukció folytatódhat. Figyelnénk a moz­gáskorlátozottak kiszolgálására; beépítenénk a Régi Vármegyeháza hatalmas tetőterét, megoldanánk a Várhegy csapadékvíz-elvezeté­sét. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal is mellettünk áll. A Víziváros és a Várhegy intézményei Víziváros: Balassa Múzeum, Bibliotéka, Prímási Palota, Keresztény Múzeum, Prímási és Káptalani Levéltár, vízivárosi iskolatömb középiskolákkal, hittudományi főiskolával, zárdával. Várhegy: Bazilika, Kincstár, királyi palota, Ószeminárium, Mindszenty Emlékhely, a kanonoki épületekben készülő középiskolai iskolaközpont. Különirodában kérhető a gyámügyi segítség Összevonások ellenére is marad a szolgáltatás lábatlan Külön irodát kapott az önkormányzat gyámhatósági ügyintézője. Ebben jelentős sze­repet játszott az a szándék, hogy a hozzá fordulók panaszait csak az hallja, akire tartozik. Többek közt ezt is tartalmazza az a be­számoló, amelyet az önkor­mányzat gyámhatósági tevé­kenységéről készített a képvise­lők keddi ülésére Schantzl Edit jegyző. Elismerő szavakat kapott Bárdos Zoltán, a helyi polgár­őrök egyesületének elnöke, a gyermek- és fiatalkorúak köré­ben jól szervezi a bűnmegelő­zést célzó programokat. Ezek között voltak iskolai előadások és bemutatók, nyári foglalkozá­sok, szórakozást kínáló esemé­nyek is. Lábatlan 5490 lakosából 1136 tizennyolc év alatti. Az el­múlt évben 187 családban 418 gyermek kapott összesen 2,1 millió forint rendszeres támo­gatást. Rendkívüli támogatás­ként 2,8 millió forint érkezett - 175 családhoz. «F. K. MEGYEI INFORMÁCIÓ Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvo­si Szolgálat Tata Városi és Oroszlány Városi Intézetét ösz- szevonják június 1-jén, így az új szolgálat ÁNTSZ Tatai-Orosz­lányi Városi Intézete néven mű­ködik tovább, dr. Brunner Róza vezetésével. A lakosság a szolgáltatásokat továbbra is a megszokott he­lyen és ügyfélfogadási időben veheti igénybe, mind Tatán, mind pedig a másik városban, ahol az intézet kirendeltség­ként működik a továbbiakban - tudtuk meg a megyei intéz­mény illetékesétől. Kedvező változás, hogy - ha az Oroszlányban lakó ügyfél egyéb okból éppen a vizek vá­rosában jár - lehetősége van a tatai ÁNTSZ-ben is elintézni az ügyét. Az ÁNTSZ Komárom Váro­si Intézete esetében csak a név változott, a jövőben Komáromi-Kisbéri Városi In­tézetként működik. ■ Madarász Tímea „Komárom-Esztergom Megyéért Díj” A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés döntése alapján „Komárom-Esztergom Megyéért Díj” adományozható azok­nak, akik a megye fejlesztésében, a megyei értékek teremtésé­ben, az értékek megőrzésében, továbbá a hagyományok ápolá­sában maradandót alkottak. A díj adományozását kezdeményezhetik: • a megyei közgyűlés tagjai, bizottságai, rajtuk keresztül valamennyi megyei közösség, minden megyei polgár • a megyei érdekképviseletek, szakmai szövetségek, egyesületek, kamarák • települési önkormányzatok A kezdeményezés határnapja: 2005. június 30., a javaslatokat indoklással a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnökéhez kell eljuttatni (Cím: 2800 Tatabánya, Pf. 147.) A díjból évente legfeljebb három ítélhető oda. I Posztumusz díj is adományozható. KERESZTÜL A MEGYEN Bajót FÁT ÜLTETTEK. Két földlab­dás hársfát ültettek el az 1956-os emlékműnél az I. Baleset- és Bűnmegelőzési Vándorkupa küz­delmeinek helyi illetve süttői rész­vevői hétfőn hagyományteremtés céljából. A fákat a süttői erdészet ajándékozta a szervezőknek. A ter­vek szerint jövőre nyergesújfalui és lábatlani iskolák csapatai is meg- küzdhetnek majd a vándorkupáért. Csolnol^Kesztölc nyertesek a csolnoki iskolában rendezték meg májusban a Pilis-Gerecse Iskola- szövetség négyfordulós számítás- technika versenyének döntőjét, a Comp-L Bt. támogatásával. A dön­tőn a kesztölci diákok (Papp Nor­bert, Suhaj Nóra, Sós Natasa) bizo­nyult a legjobbnak, megelőzve a dági és a gyermelyi tanulókat. Az aranyérmes csapat egy Pentium 4- es számítógép-konfigurációt nyert. Héreg/Vértestolna körjegyzőt KERESNEK A napokban közös testületi ülést tartott a körjegyző­ségbe tartozó héregi és vértestol­nai önkormányzat Héregen. Az együttes egyeztetésen a képviselők eldöntötték, hogy pályázatot írnak ki a körjegyzői állás betöltésére. Kisbér/Ászár TOTÁLKÁR Eljárás indult egy német állampolgár ellen aki hétfőn személygépkocsival a Győri úton közlekedett. Eddig isme­retlen okból egy bal kanyarban jobbra lement az útról, az árokba hajtott, majd egy beton kishíd pil­lérjének ütközve állt meg. A férfi a baleset következtében 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, a gépkocsi totálkárosra törött. Megyei hír támogatott bűn- megelőzés Másfél millió forintot nyert a megyei rendőr-főkapitány­ság bűnmegelőzési osztálya a BM Országos Bűnmegelőzési Központ pályázatán, amelyet a rendőrség bűnmegelőzési tevékenységének támogatására kaptak. A helyi médi­umok, illetve a megyei vagyonvédel­mi kamara és a biztosítótársaságok képviselőinek bevonásával valósíta­nák meg a pályázati feladatokat. Nagyigmánd védőnői foglalko­zások A védőnői szolgálat múlt évi munkájáról szóló, a legutóbbi testületi ülésen ismertetett jelen­tésből kiderül, hogy a szülész-nő­gyógyász mozgó szakorvosi szolgá­latot jelenleg nem igénylik a helyi kismamák. A községben hetente kétszer van védőnői foglalkozás. Oroszlány többen belépnek Márciusban alakult Oroszlány és Térsége Civil Szervezeteinek Szö­vetsége. A szervezet az elmúlt he­tekben felkereste a környező tele­püléseket. Az akció során többen is jelezték belépési szándékukat. A kistelepüléseknek elsősorban a pályázatkészítéssel kapcsolatosan van szükségük segítségre. Sárísáp HÁROM SÉRÜLT Hétfőn este egy 50 éves annavölgyi férfi a Fő úton előzéskor hirtelen manő­vert hajtott végre, elvesztette az uralmát a járműve felett, és a jobb oldali árokba hajtott, majd egy be­tonkerítésnek ütközött. A baleset során a gépkocsivezető és egy férfi utasa súlyos, míg egy hölgy utasa könnyű sérülést szenvedett. I FOTÓ: RAFAEL

Next

/
Oldalképek
Tartalom