24 óra, 2005. április (16. évfolyam, 75-100. szám)

2005-04-20 / 91. szám

$ SUZUKI Vitai IGNIS és WAGON R+ 0% indulóval k120 hónapos futamidővel a készlet erejéig INFO: 34/312-161 Komárom-Esztergom megyei 2005. ÁPRILIS 20., SZERDA XVI. ÉVFOLYAM, 91. SZÁM WWW.240RA.HU ÁRAI 79 Ft - ELŐFIZETŐKNEK: 64 Ft Tatabánya, Esztergom, Tata, Oroszlány, Komárom, Dorog, Nyergesújfalu, Kisbér, Lábatlan, Bábolna és környékük napilapja Egy város két országban Az idegenforgalom fel­lendítése érdekében az idén több új programot is szervez Komáromban a Tourinform iroda. Az ünnepeknek és rendez­vényeknek köszönhető­en egyre jobban egybe­fonódik a két Komárom élete. IDŐJÁRÁS Élénk délnyugati szél ► 16. OLDAL Családi pincészet és bormúzeum Bozóky István és felesége, Marx Mó­nika 1991-ben alapították családi vál­lalkozásukat. Több évtizedes szakmai tapasztalatuk, a szőlő és a bor szere- tete, szakmai elhivatottságuk két gyermeküket is meggyőzte, s ma már ők is aktív alkotó tagjai móri pincé­szetüknek. Nemes technika és esztétikai élmény A Peugeot 607 számos jó tulajdon­sága tette lehetővé, hogy a kiváló technika, az innováció, a kényelem és a szépség jegyében helytálljon egy igen magas igényeket támasztó piacon. 1300 gyermek focizott 11 településünkön Ezernél több gyermek részvételével folytatódott a Bozsik-torna az elmúlt hét végén. 11 településen rúgták a kicsik a labdát. Négy versenyzőből hárman érmet szereztek A tatabányai Mega-Tech Thai Box SE négy versenyzője közül hárman aranyérmet szereztek a Gödöllőn ren­dezett felnőtt magyar bajnokságon. ► 15. OLDAL JÓ REGGELT! Titokzatos kommandó Rajtuk a golyóálló mellény, oldalukon két pisztoly, kezük­ben a géppisztoly. Indulnak, ha felkérik őket, narkósok, fegyveres bűnözők lefü­lelésére szűkebb hazánk bármely pont­ján. A megyei rendőr-főkapitányság hoz-! ta létre néhány éve a Tatabányai Csapat­erős Alegység Taktikai Csoportját. Tag­jai önként vállalták, hogy ezt a speciális feladatkört is ellássák. Tevékenyégüket titok övezi. Felvételünkön: bemutató a főkapitányság udvarán. Júniusig megérkezik a tűzoltók bérfedezete Keddi számunkban írtunk arról: ki fizeti a tűzoltók béremelését? Az esztergomi önkormány­zat például sérelmezte, hogy a béremeléshez szükséges összegnek csak egy részét kapták meg. Lamperth Mónika belügy­miniszter bejelentette: több önkormányzat joggal kérte a támogatást, és belső átcso­portosítással megtalálták a forrást, júniusig megkapják az önkormányzatok a 750 millió forintos támogatást, ami a tűzoltók bérfedezetére elegendő. A budapesti ünnepségen 170 millió forint értékű eme­lőkosaras járművet kapott a tatabányai tűzoltóság. Halálra nyomta a rakomány a kamion sofőrjét tatabanya Halálos munka­helyi baleset történt tegnap délelőtt Alsógallán, a Tán­csics úton. Egy kamionsofőr ablakokat szállított egy üz­letnek. A járműről az udvarban a kereskedelmi egység tulajdo­nosával közösen pakolták le a szállítmányt, a rtyílászáró- kat. Miután a tulajdonos be­ment az épületbe, hama­rosan kiáltozásra lett fi­gyelmes. A kamionosra rábo­rult a rakomány, amely halá­lát okozta. A rendőrség több órán keresztül helyszínelt. Az esetet a megyei munka­ügyi felügyelőség is vizsgálja - tudtuk meg a megyei rendőr-főkapitányság sajtó- szóvivőjétől. ■ M. T. Joseph Ratzinger az új pápa Vatikán Fehér füst szállt fel nem sokkal kedd este hat óra előtt a konklávénak ott­hont adó Sixtus-kápolna ké­ményéből: megválasztották az új pápát. A Szent Péter té­ren összegyűlt több ezres tö­meg tapsban és örömujjon­gásban tört ki. A Szent Pé- ter-bazilika harangjai meg­szólaltak. A 265. pápa a német Joseph Ratzinger, aki XVI. Benedekként írja be nevét a katolikus egyház törté­nelmébe. Kölcsönözhető gyógyászati segédeszközök budapest/tatabánya Hét­főn a parlamentben a kötele­ző egészségbiztosítás ellátá­sairól szóló törvény és egyéb, az egészségüggyel összefüg­gő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általá­nos vitájában dr. schvarcz tibor tata­bányai or­szággyűlési képviselő, az MSZP ve­zérszónoka kifejtette: a törvény megoldja a gyó­gyászati segédeszköz-ellátás és kölcsönzés problémáit. Ez utóbbi esetben a gyártó, illet­ve a forgalmazó felelőssége az eszközök javítása, fenn­tartása, a kölcsönzési díjat pedig átvállalja az egészség- biztosító. A betegnek arra is lehetősége van, hogy megve­gye a bérelt gyógyászati se­gédeszközt. Esőt, hideget ígér, ernyőt, kabátot taná­csol a rádió. Kora reggel még így is van: fekete felhők tornyosulnak. Tíz, ti­zenegyfelé meg kiderül, dől a pára, iz­zadunk, mint a söröslovak (van, ki em­lékszik még rájuk?). És egy hang, dél körül, ugyanarról az adóról: „Kedves hallgatóink, elnézést kérünk, reggeli jóslatunk nem jött be. Lehet; hogy egy napot késik a rossz idő... ” Édes iste­nem! Mintha nem itthon lennék, ha­nem valami kiegyensúlyozott hangula­tú, kedves mediterrán országban, vagy a csak látszólag komor Németalföldön. Mikor kértek már tőlünk utoljára, így, nagy nyilvánosság előtt elnézést? Biz­tos, hogy jól hallottam? Biztos, hogy ez megtörtént? rafael 771416 865033 0 0 0 9 1 107 millió forintból szakmát és fizetést kapnak Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci átkép­zésére és foglalkozta­tására 107 millió forin­tot nyert az Oktáv Kht. partnereivel. Madarász Tímea térségi információ - A Do­rog Térségi Társulás és az Esztergom-Nyergesújfalu Kistérségi Területfejlesztési Társulás területéről 36 em­ber átképzését és munkába segítését vállaljuk - tudtuk meg dr. Pozsonyi László pro­jektvezetőtől. A program fu­tamideje 22 hónap. Háromféle szakmát tanul­hatnak - fazekas, kőműves és szociális gondozó - a prog­ram résztvevői, akiket hátrá­nyos helyzetük, életkoruk alapján választottak ki. Első­sorban a 45 év feletti nőket és a romákat támogatjuk, de a kőművesszakmát középko­rú férfiak tanulják majd meg. Az átképzés 14 hónapot vesz igénybe. Ez idő alatt mi­nimálbért kapnak. Az elmé­leti oktatást az Oktáv eszter­gom-kertvárosi központjá­ban, míg a gyakorlatot part­nereknél sajátíthatják el. A program speciális ré­sze, hogy a nyergesújfalui Életút Alapítvány vállalta a fazekasszakmát választók, a szellemileg illetve moz­gássérült emberek tanítá­sát. Az utolsó hat hónap­ban, a képzést követő vizsga lezárultával, a munkavég­zés minőségére tekintettel foglalkoztatót keresnek szá­mukra. Hosszú távra mun­kalehetőséget kínálnának a résztvevőknek. MUSKÁTLI Kiváló minőségű futó és álló tnuukóilívdl várjuk minden kedves vásárlónkul keitÓB/etiinkbcu. Vállaljuk hozott vagy áj Imllwnláulák beit bélését spéci á l is ta as káli i fii iák e vécék he. Forgalmazunk balkonládái, világfáidét é§ inunk,íHl tápanyagok Kiv.ílr» » ternielaíi .iron! KARSAI KERTÉSZET 2898 Kocs, Kossuth L. u. 36. Tel.: 34/471-237, 06-30/9577-512 Nyitva tartás: minden nap 8-18-ig ív r i «'* u e SÍ lés ,t I» li I i / () till | é 977141686503300091

Next

/
Oldalképek
Tartalom