24 óra, 2005. április (16. évfolyam, 75-100. szám)

2005-04-20 / 91. szám

2005. ÁPRILIS 20., SZERDA 7 * • • •• VILAGTUKOR wiiihi nv Béremelést kapnak a sztrájkoló román postások véget ért a román posta al­kalmazottainak sztrájkja. Keddre virradóra szakszerve­zetük egyezségre jutott az ál­lami nagyvállalat gazdasági vezetőségével a bérek 3 szá­zalékos, Illetve a hűségjutal­mak 5 százalékos emelésé­ben, és a karácsonyi jutalmak megadásában. Gyújtogatás okozta a párizsi szállodatüzet vallott az a francia asszony, aki feltehetően fölgyújtott az elmúlt héten egy párizsi szál­lodát. Az egycsillagos épület­ben főként afrikai menekül­tek laktak. A tűz huszonkét halálos áldozatot követelt. Peking továbbra sem kap fegyvert az uniótól KÍNA POLITIKAI VITÁJÁRA Való tekintettel, amely Japán és Tajvan mi­att keletke- —— — __ zett, az GU egyelőre fenn kívánja tartani a Peking elleni fegyverszállítási tilalmat. Ezt javier solana, az Európai Unió külpolitikai fő­megbízottja jelentette be. XVI. Benedek pápa (JOSEPH RATZINGER BÍBOROS) 1927. ÁPRILIS 16-ÄN született Marktlban 1946-1951: A freisingi filozófiai­teológiai főiskolán és a mün­cheni Ludwig Maximilian Egye­temen végzi tanulmányait 1951: Pappá szentelik 1953; Teológiai doktor 1957-1977: A müncheni, a freisingi, a bonni, a münsteri, a tübingeni és a regensburgi egye­tem, illetve főiskola professzora 1977: München-Freising érseke, bíboros 1981: a Hittani Kongregáció prefektusa az utóbbi esztendőkben II. Já­nos Pál legközvetlenebb munka­társa, jóbarátja. Az egyház kon­zervatív irányvonalát képviseli. Magas korára való tekintettel személyét egyházi körökben egy­értelműen átmeneti megoldás­nak tekintik. Mindazonáltal vi­tathatatlan hatalmas tudása, egyházi ismeretei, vatikáni jár­tassága. Emellett tökéletesen be­szél a többi között olaszul, ango­lul, franciául, spanyolul is. Folytatja a munkát jozeph ratzinger megválasztá­sa annak az igénynek a kifeje­zése, hogy a katolikus egyház egyenesen kövesse az elhunyt II. János Pál által kijelölt utat. Fazekas Csaba vallástörténész hozzátette: valószínűleg ennek megfelelően az új pápa folytat­ja elődjének missziós jellegű utazásait, ugyanakkor szerinte kérdéses, hogy a konzervativiz­musáról nevezetes egyházi veze­tő miképpen tud megfelelni az új kor kihívásainak. Európai küzdelem a káros zajpestis ellen Német pápa Szent Péter trónusán Vatikán Gyors döntés született Nagyon rövid időn belül ren­delkezésre áll­nak majd a ma­gyarországi szlovén kisebb­ség intézmé­nyeinek pénzügyi gondjait or­vosló pénzeszközök. Hosszú tá­von pedig a magyar költségve­tésnek kell orvosolnia a nehéz­ségeket - jelentette ki mádl Ferenc köztársasági elnök a szlovén kollégájával Ljubljaná­ban folytatott megbeszélése után. A Janez Drnovsekj szlovén elnökkel folytatott tárgyalások utáni sajtóértekezleten Mádl Fe­renc kijelentette: megszületett a döntés az eddig hiányzó rövid tá­vú pénzügyi intézkedésekről. Mádl Ferenc hangsúlyozta, hogy a jogok és a föltételek mindkét országban általában biztosítottak a kisebbségek élet­minőségének, nemzeti, kulturá­lis azonosságtudatának a meg­őrzéséhez, fejlesztéséhez. Meg­ítélése szerint a szlovéniai Mu­ravidék magyarsága elégedett a helyzetével, s a magyar államfő bízik abban, hogy ugyanez el­mondható a magyarországi szlo­vén kisebbségről is. • A két köztársasági elnök álta­lában véve jónak ítélte meg a két ország kapcsolatát. Teljes egyet­értés mutatkozik a gazdasági kapcsolatok fontosságát illetően is. Mádl Ferenc e téren különö­sen a vállalatok szorosabb együttműködésének és főleg a beruházási kapcsolatoknak az erősítését emelte ki. Az amerikai elnök oroszországi útikalauza rice kisasszony Először Moszkvában Az amerikai külügyminiszter bombariadó miatt szállást változtatott Bombafenyegetés miatt a Hotel Renaissance helyett az amerikai nagykövet rezidenciáján száll meg Moszkvában az amerikai külügyminiszter. Csák Elemér Condoleezza Rice útjának fő cél­ja az, hogy előkészítse George W. Bush elnök moszkvai részvé­telét a Győzelem napi ünnepsé­geken. Ez a feladat azonban szo­rosan összefügg a két ország viszonyának tisztázásához. Az amerikai külügyminiszter - a The Washington Times sze­rint - orosz rulettet jászik, ami szerencsés esetben nagyon nye­rő, de végzetes is lehet. Indulása előtt Rice hangsú­lyozta, hogy az Egyesült Államok együttműködésre törekszik Moszkvával. Nyugtalanítja ugyanakkor az, hogy - elődje szavaival - „Oroszország eltávo­lodott a demokráciától”. Kérdés, hogy Rice miként adja el wa­shingtoni főnöke elvárásait a sza­badságjogok tekintetében. Ha a védelmi-gazdasági együttműkö­dés elmélyítésének ígéretével igyekszik rávezetni vendéglátóit a demokratikus átalakulás meg­gyorsítására, Vlagyimir Putyin orosz elnök aligha mond nemet. A kereskedelmi-energetikai kér­dések nem függnek össze szoro­san a demokráciával, de a közös érdekek ezeken a fontos területe­ken „erősítik a szabad piaci elven működő társadalmat” - írja a Vremja Novosztyej. Rice kijelentései a demokrá­ciáról nem jelentik azt, hogy a Bush-kormányzat „héja”-szere- pet játszik a Kreml irányában. Ha Bush elnök héja, akkor Rice inkább galamb, aki az elnök úti­kalauza lehet ahhoz, hogy eliga­zodjon Oroszországban - mutat rá a The Washington Post. VESSÜNK VÉ­GET a lármá­nak! jelszóval az Európai Bi­zottság a munkahelyi halláskároso­dások felé fordítja figyelmét. VLADIMIR SPIDLA, a SZOCÍáliS ügyek biztosa kijelentette: becslések szerint az EU-ban tizenhárommillió munkavál­laló hallása romlott meg a magas munkahelyi zaj miatt. A túlzott, egészségre ártalmas lárma elleni küzdelem napját ma tartják. XVI. Benedek néven a né­met Joseph Ratzinger bí­boros lépett a hónap ele­jén elhunyt II. János Pál örökébe. Gyulay Zoltán Felszállt a fehér füst: kedd este néhány perccel hat óra előtt a konklávé így adta a világ tudtá­ra, hogy megválasztotta az egy­házfőt. Bár kezdetben a Vatikáni Rádió is úgy vélte, hogy a füst színe nem teljesen egyértelmű, kevéssel később megszólaltak a Szent Péter bazilika harangjai, hogy minden kétséget eloszlas­sanak. Alig ötven perc elteltével a mellvéden megjelent Medina Estevez bíboros, hogy latinul kö­zölje a világgal: „Annunzio vobis gaudlum magnum. Habemus Pápám!” - azaz: Jelentem nek­tek a hatalmas örömhírt. Van pá­pánk!” Ezt követően kimondta azt a nevet, amelyre két hete várt a vi­lág: Joseph Ratzinger. A német bí­boros nyerte el a konklávé bizal­mát. Az új pápa XVJ Benedek né­ven lép Szent Péter trónjára. A szinte másodpercek alatt zsúfolásig megtelt Szent Péter téren ujjongó tömeg elé lépett az új szentatya, és elmondta első urbi et orbi, azaz a Róma városá­nak és a világnak szóló apostoli áldását. A sokezernyi zarándok lelekesen lengette nemzeti zász­laját, föl-föltűnt a magyar triko­lór Is, a leglelkesebbek azonban - érthetően - a németek voltak. A világ katolikus hívői, de még az egyházon kívül állók zöme is Rómára fordította egész nap a fi­gyelmét. A hétfő esti első forduló után ugyanis kedden a vatikáni Sixtus-kápolnában megkezdte az érdemi munkát a pápaválasztás­ra összegyűlt száztizenöt bíbo­ros. Ezrek követték az eseménye­ket, lesték a karcsú kéményt, hogy mikor és milyen színű füst bodorodik ki kürtőjén. Néhány perccel dél előtt feke­te füst hagyta el a kéményt, bár kezdetben csalóka módon in­kább látszott egészen világos szürkének. A téren gyülekezők már-már örömujjongásban tör­tek ki. Utóbb azonban kiábrán­dult moraj zúgott végig a Szent Péter bazilika előtt. XVI. Benedeket „Viva II Pappa!” („Éljen a pápa!”) kiáltásokkal köszöntötte a tömeg a Szent Péter téren lés előkészületi munkái, amit a szakértői vizsgálatok követtek volna, ha a roncs kiemelési kí­sérlete nem fullad kudarcba. Délután annyit közöltek hivata­losan, hogy a jármű kettésza­kadt, csupán jelentéktelen ré­szét sikerült kiemelni a folyóból. A roncs viszont 15 méter mély­re csúszott vissza, egy hozzáfér­hetetlen mederrészbe. A rendőrség nehéz helyzetben van, mert a balesetet követően a nagybecskereki búvárcsoportot nem engedték lemerülni, pedig ők egy órával a beleset után már a helyszínen voltak. Egyre ki­sebb az esély arra, hogy megta­lálják a holttesteket. A balesetet heten élték túl, tizenhármán el­tűntek. Eddig három holttestet sikerült kiemelni. Kudarcba fulladt a roncs első kiemelési kísérlete. Feltételezések szerint nem kizárólag a kamion­sofőr hibáztatható a több halálos áldozattal járó buszbalesetben. Kecskés 1.-Szőke L. A vajdasági Nagybecskerek ha­tóságai nagyon szűkszavúak, de az kiszivárgott, hogy az autó­busz körülbelül nyolcvan kilo­méteres óránkénti sebességgel haladt a zsablyai hídon. A ron­csot hétfőn ugyan a part közelé­be vontatták, de még így is kö­rülbelül öt méterre becsülték azt a mélységet, ahol elakadt. Kedd délelőtt folytak a kieme­Az autóbuszsofőr is hibázott? Felhőtlennek mondhatók a magyar-szlovén kapcsolatok

Next

/
Oldalképek
Tartalom