24 óra, 2005. április (16. évfolyam, 75-100. szám)

2005-04-20 / 91. szám

6 HAZAI TŰKOR 2005. ÁPRILIS 20., SZERDA Az Alkotmánybíróság méltóságát őrizni kellene síké Sándor minden rosszat meg lehet szokni. Mielőtt még azt találgatná az olvasó, hogy kitől is származik ez a bölcsesség, fordítsunk in­kább figyelmet a kijelentés tartalmára. Nem lesz nehéz, hiszen most vagyunk éppen hozzászokóban ahhoz, hogy mindaz, amit a rendszerváltó politikai erők egykoron felépítettek, apránként szétmállik. most éppen az Alkotmánybíróság jutott működőképességének határára, lévén, hogy az üres három hely betöltéséről a pártok nem képesek - vagy ami még rosszabb, nem is akarnak - megegyezni. így fordulhatott elő, hogy a hétfői és a tegnapi al­kotmánybírósági ülés is elmaradt, mert a testület határozatkép­telen lenne. Nem kell különösebben emlékeztetni rá: ezt meg­előzően márius 21-2 2-én sem tudott tanácskozni a testület. nem is A számok fontosak. Leírhatjuk ugyan, hogy a legrégebbi „megüresedés” közel két éve történt, egy alkotmánybíró helye április 30-ától betöltetlen, az utolsó tag pedig tavaly december 21-én távozott a testületből, mert lejárt a mandátuma. Lénye­gesebb kérdés az a hercehurca, ami a testület új tagjainak meg­választása körül folyik. csináljunk egy gyors leltárt! Megkérdőjeleződtek már itt ország- gyűlési választások és népszavazási eredmények, fütty- és üvöl­tőkórusok járnak a miniszterelnöki beszédekre, politikai „szur­kolók” bírósági tárgyalásokra. És folyik már a köztársasági elnöki intézmény méltóságának zsibvásárszerű kiárusítása is. Az Alkotmánybíróság eddig kivétel volt. Kár lenne érte. HIRSAV Varga lehetőséget adna Veresnek a bizonyításra Magyar Bálint szerint nincs koalíciós feszültség A FIDESZ gazdasági ka­binetjének ve­zetője szerint meg kell adni a lehetőséget az új pénz­ügyminiszter-jelöltnek, hogy bizonyítson, de két hónap után már elvárható, hogy eredményt mutasson fel. varga Mihály erről egy teg­napi tévéműsorban beszélt. Elmondta: szeretné, ha nem kidobott év lenne a választá­sokig hátralévő esztendő, ám szerinte a realitások abba az irányba mutatnak, hogy jelentős változás nem lesz. Gyurcsány nem szeretne választási költségvetést a miniszterelnök nem tervez választási költségvetést, és az elindítandó reformoknak nem lesznek áldozatai. Gyurcsány Ferenc tegnap erről az egyik rádióban beszélt. Arra a kér­désre, miszerint nem tart-e attól, hogy a reformok nép­szerűségvesztést hoznak a kormánynak, ha az intézkedé­sek egyes társadalmi csopor­tok számára előnytelenek, azt válaszolta: „nem beszélek én áldozatokról, nem kell az em­bereket ijesztgetni”. A szimpátiaszavazás a baloldal számára előny? „KOALÍCIÓS FESZÜLTSÉGET nem okoz Szili Katalin jelö­lése, a koalíciós kormányzás­ban korrekt együttműködési gyakorlat alakult ki a két párt között - jelentette ki teg­nap Magyar Bálint, az SZDSZ ügyvivője. Szerinte amikor az MSZP kongresszusa Szili Katalin jelölése mellett dön­tött, bizonyára „annak tuda­tában tette, hogy az MSZP biztosítani tudja az Ország- gyűlésben a megválasztásá­hoz szükséges szavazatokat”. Lamperth bejelentése a tűzoltók béremeléséről JÚNIUS VÉGÉIG minden ön- kormányzat megkapja a tűzoltók bér­emeléséhez szükséges, összesen 750 millió forintot - jelentette be Lamperth Mónika belügyminiszter teg­nap. Elmondta: a hivatásos tűzoltók azzal, hogy idén 35 ezer forintra emelték az illet­ményalapjukat, 6 százalékos béremelésben részesültek. Megjegyezte: tudomása sze­rint nincs olyan hely, ahol nem tettek eleget a béreme­lési előírásoknak, ám jelzé­seket kapott arról, hogy több településen nincs meg az egész évre szóló fedezet. ÉRTHETETLEN, hogy a Fidesz miért ad előnyt a szimpátia­szavazással a baloldalnak a rendszerváltó erőkkel szemben - mondta teg­nap az Ifjúsági Demok­rata Fórum elnöke. Almássy Kornél sze­rint a Fidesz a baloldal több népszerű jelöltjét tünteti fel, ám nem bal­oldali érzelmű, a „rend­szerváltás értékrendjé­hez köthető” személye­ket - mint például Dá­vid Ibolya, Orbán Viktor vagy Martonyi János - nem szerepeltet a listán. 0% Németh tájékoztatója a ' ’ támogatások fizetéséről , befejeződött a terület- i alapú támogatások fel- 1 dolgozása, április 30-ig 1 a kifizetések 99 százalé­ka megtörténik - jelen­tette be Németh Imre agrárminiszter tegnap. Tájékoztatása szerint 208 799-en igényeltek te- [ rületalapú támogatást ösz- | szesen 5134 000 hektár te- Wt rületre, 7 ezer kérelem volt ■ jogalap nélküli, 2500 eset- I ben pedig a kifizetés vissza- érkezett a kincstárhoz. Kinek lesz savanyú a szőlő? kampány Ellentétesen ítélik meg Orbán Viktor nyilatkozatát Az MSZP-ben továbbra is „eladható árunak” tartják Orbán Viktor tokaji ügyeit, amit kiemelten szeretnének kihasználni a szocialisták politikusai. Szakács Árpád Értesüléseink szerint a közel­jövőben is kiemelten kezeli majd az MSZP Orbán Viktor volt miniszterelnök úgynevezett to­kaji ügyeit. Háttérbeszélgeté­A közelgő kampány jelei KISZELLY ZOL­TÁN politológus szerint már a választási kam­pány jelei figyel­hetők meg az úgynevezett tokaji szőlőügyek körül zajló politikai csatározások kapcsán. mindkét TÁBOR a másik meg­határozó figuráit támadja, azt gondolva, így képes megrogyasztani a másik felet. Ennek jó példája, hogy az ellen­zék Gyurcsány Ferenc meg­gazdagodását vizsgáló bizottság felállítását kezdeményezte. nagy ESÉLY van arra, hogy a két botrány kioltja egymást. Ha a választásokig a tokaji ügyben a bíróság helyreigazításra köte­lezi az Orbánt támadó lapot, az a volt kormányfőt erősíti majd. seinkből - több befolyásos pártemberrel - az derült ki, hogy a szocialisták fordulat­ként értékelik Orbánnak azt a tévéinterjúját, amelyben rész­ben elismerte, hogy miniszter- elnöksége idején tanácsokkal látta el feleségét a résztulajdo­nában álló vállalkozással kap­csolatban. Az MSZP-s nyilatko­zatokból az derül ki, erre helye­zik majd a hangsúlyt a témában megnyilvánuló pártpolitikusok is. Az ügyben akciótervet is ki­dolgoznak. Összességében úgy tűnik, a politikai életnek csak a kor­mánypárti oldalát foglalkoztatja a volt kormányfő hét végi meg­nyilvánulása. Fodor Gábor, az SZDSZ ügyvivője szerint Orbán egyáltalán nem tisztázta magát a rávetődött gyanú árnyéka alól.- A részleges beismerés után egyértelművé vált: tisztázni kell 3 a helyzetet - tette hozzá. Nyakó | István, az MSZP szóvivője annyit 5 közölt: Orbán beszéde után az t ügyben felállított parlamenti | vizsgálóbizottság feladata lesz, £ hogy kiderítse az igazságot. Saját pártjában nem tartják említésre méltónak a volt kor­mányfő szőlőügyeit. Révész Máriusz, a Fidesz szóvivője to­vábbra is az „Orbánt lejárató szo­cialista erőlködésnek minősítet­te az esetet, aminek napirenden tartása csak a politikai sárdobá­lással magyarázható”. A kiseb­bik ellenzéki pártot egyáltalán nem érdekli „a volt kormányfő Nem mindig negatív élmények kísérik a szőlő- és borügyeket körüli felhajtás”. Herényi Károly, az MDF frakcióvezetője azt mondta: az országban számos olyan gond van, amelynek meg­oldásán inkább kellene munkál­kodniuk a politikusoknak. Mint ismert, Orbán vasárnap az MTV-ben közvetve elismerte, hogy miniszterelnöksége idején adott tanácsokat a felesége résztulajdonában álló vállalko­zás kapcsán. A kormányfő rész­ben magának tulajdonította azo­kat a mondatokat is, amelyekről az Élet és Irodalom egy jegyző­könyvre hivatkozva írt. De cáfol­ta, hogy részt vett a lapban meg­jelentetett cég közgyűlésén. Hoz­zátette: felesége csak azt kérdez­te, hogy mit tehet és mit nem. Magyar egyházi vezetőkről dönthet majd az új pápa korhatár Többen is 75 évesek iesznek Az eddiginél olcsóbb lesz a munkahelyre való bejárás döntés Nem csak az autósokat érind Jelentős hatással lesz a magyar katolikus egyház vezetésében bekövetkező személyi változá­sokra az új pápa. Egy év alatt ugyanis két megyés püspök, Gyulai Endre és Konkoly István, valamint Seregély István egri érsek, a Magyar Katolikus Püs­pöki Konferencia elnöke is tá­vozhat tisztségéből. Amint is­mert, a katolikus kánonjog sze­rint a 75. életévüket betöltőknek be kell nyújtaniuk hivatalukról való lemondásukat. Ezzel azon­ban nem szűnik meg automati­kusan vezetői megbízatásuk, ugyanis a pápa dönt arról, hogy elfogadja-e a felajánlást. Ha igen, akkor Rómán múlik az, hogy kik kerülnek a magas tisztségekbe. A várható személyi változások befolyásolják a 21 tagú katolikus püspöki konferencia összetéte­lét is. Sokak szerint jelenleg a konzervatív egyházi vezetők vannak többségben, de ez köny- nyen megfordulhat, s tovább erő­sítheti Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek pozí­cióit. ■ Sz. Sz. Több százezer ember utazhat olcsóbban a munkahelyére, mi­után a parlamentben hétfőn egy­hangúlag döntöttek a munkába járás költségeinek új elszámolá­si rendszeréről. A törvénymódo­sítás érinti a gépkocsival és a tö­megközlekedéssel utazókat is. „Költségtérítés címén az autóval munkába indulók az eddigi kilo­méterenkénti három forint he­lyett kilenc forintot számolhat­nak el” - közölte a szocialista párti Farkas Imre, a parlamenti frakció gazdasági munka­csoportjának tagja. A személyi jövedelemadó mostani módosí­tásával kedvezőbb helyzetbe ke­rülnek azok is, akik tömegközle­kedést használnak. A korábbiakban a bérletekhez vagy a menetjegyhez számlát kellett csatolni. Ám a változás értelmében a munkáltató köte­les számla nélkül is megtéríteni a munkahely és a munkavállaló otthona közötti távolság tömeg- közlekedési költségeit. A törvény 2005. január elsejéig vissza­menőleg is alkalmazható. POLITIKUSOK mrer*? Dr. Balogh László hat Balogh testvért támogat DR. BALOGH LÁSZLÓ (52), az MSZP Bács megyei or­szággyűlési képviselője a kunfehértói gyermekotthon tavalyi átadá­sakor hat Balogh vezetéknevű testvérrel találkozott. Olyan szimpatikusak voltak a lur­kók, hogy elhatározta: támo­gatja őket. Húsvétkor, a nyári szünet elején, iskolakezdéskor és karácsonykor 10-10 ezer forintot küld nekik, felhasz­nálását az intézet vezetője fel­ügyeli. Ebből futja zsebpénzre, ruhára és játékokra is. (bá) Puszta Béla vasárnapjai a tenisz jegyében telnek PUSZTA BÉLA (45), a sal­gótarjáni vá­lasztókerület MSZP-s or­szággyűlési képviselője, Salgótarján polgármestere életében a vasárnap reggeli teniszezés fix pont. Ezt csak rendkívüli esetben halasztja el: teniszezés közben „kiüti magából a hét feszültségeit”. A politikus két évtizede hódol a fehér sportnak, és jól is ját­szik: amatőr városi korosztá­lyos bajnok, emellett az egyik legjobban teniszező honi polgármesternek számít, (szs) Birkás Tivadar diákokkal közös albérletben lakik BIRKÁS TIVADAR (32), a Fidesz Győr- Moson-Sopron megyei országgyűlési képviselője győri egyetemistákkal közö­sen vett ki albérletet a fő­városban. A nem szokványos megoldás előnyei között a képviselő az olcsó bérleti díjat és a társaságot említette. Mint mondta, egyenrangú a viszonyuk. Lakótársai nem próbálnak visszaélni ismert­ségükkel. Legnagyobb kéré­sük egy parlamenti látogatás „elintézése” volt. (szs) Básthy Tamás kalandja egy fröccspárti férfival BÁSTHY TAMÁS (62), a kőszegi kör­zet fideszes országgyűlési képviselője nemrégiben egy Vas megyei faluban sétált. Észrevette, hogy az út menti árok szélén, az úttestre lógva, egy ember fekszik. Látta, hogy múló baja lehet, azaz többet ivott a kelleténél. Megkérdezte, mit tehetne érte. A földön heverő illető így válaszolt: hozzon még egy fröccsöt, és egy kicsit húzzon lejjebb az árokba, nehogy el­üssön egy autó! (szs)

Next

/
Oldalképek
Tartalom