24 óra, 2005. április (16. évfolyam, 75-100. szám)

2005-04-20 / 91. szám

24 ORA - 2005. ÁPRILIS 20., SZERDA MEGYEI TŰKOR 3 Esély sincs az egérútra, ha érkezik a rohamcsapat Fekete ruhás csoport fogad a megyei rendőr­főkapitányságon. Moso­lyognak, de amikor fel­veszik a maszkot, kül­sejük marconává válik. Végül is ez a cél, ha nehézfiú nyomába erednek. M. Tóth Sándor tatabánya A rendőrség udva­rán a Tatabányai Csapaterős Al­egység Taktikai Csoportja tart bemutatót a kedvünkért. Kom­mandósoknak nézem őket, ahogy ez a köznyelvben elter­jedt. A lényeg most, hogy - da­cára teljes „harci” szerelésük­nek - ezúttal békés bemutatót tartanak, illusztrálva ezzel fel- készültségüket. Annak viszont nincsenek híján. Az akció „áldozata” Len­gyel Botond rendőr hadnagy, aki a jelenlegi forgatókönyv szerint gyanúsított - egyéb­ként éppen a bűncselekmé­nyek áldozataival foglalkozik. A rohamrendőrök pillanatok alatt olyan alakzatba állnak be, amellyel egymást is védik, de a gyanúsított már a földön van. Eldobott pisztolyát sem lenne módja elérni. Ellenállás nincs. Kattan a bilincs, lezá­rult a felvonás. Azután megmutatják, hogyan lehet gépkocsiajtótól védetten lefegyverezni a bűnöst, mikép­pen tudnak fal takarásából akci­ót kezdeni. Fűmbe illenek a jele­netek. Nem irigyeljük azt a bű­nöst, akit szükség esetén éles­ben kezdenek üldözni. Esélye aligha lehet az egérútra. A bemutatót követően a lövé­szetvezetővel beszélgetünk. El­mondja, hogy a csoport néhány esztendeje alakult. Tagjai in­kognitóban vannak. Valameny- nyien rendőri szolgálatban áll­nak. Mindegyiküknek van egyéb beosztása. Többnyire közrendvédelmi, közbiztonsági feladatot látnak el. Pluszfelada­tot vállaltak. Önként. Olyan ese­tekben kérik a segítségüket, amelyeknél kemény bűnözőket kell ártalmatlanná tenni: drogo­sokat, fegyvereseket, vagy ha fennál a gyanú, hogy robbanó­anyag van náluk. A csoport si­keres. Évente több tucatnyi esetben teszik ártalmatlanná a bűnösöket. Megmutatják, miképpen tudnak fal takarásából akciót kezdeni 3. dános mester oktatja a rendőröket Bebők László hétfőn és szerdán oktatja a rendőröket Tatabá­nyán önvédelemre és közelharcra. Tizenöt éve műveli a keleti sportot, a ninjutso 3. dános mestere. Nem csupán a taktikai csoport tagjainak tart edzéseket - a rendőrségtől bárki részt vehet a képzésen. Még szomszédja sem ismert rá az akcióhősre Lakótelepen kellett elfogniuk a bűnösöket. Kiugrottak az autóból, pillanatok alatt a földön feküdtek a gyanúsítottak. A lakók per­sze elképedtek. Ami érdekes: az egyik akcióhős abban a házban lakott. Szomszédja nem ismert rá - viszont elmesélte neki az él­ményt aznap este... Vízforgató nélkül is kinyithat a Cseri strand? tatabánya Szigorú feltételek­kel ugyan, de kinyithatnának azok a fürdők is, ahol még nincsenek szűrők és vízforga­tók. Ezeket a strandokat infor­mációink szerint a hatóságok gyakrabban ellenőriznék. A szaktárca javaslatára a rendelet módosításáról a kormány ma dönt. Petrik Jó­zsef, a Cseri strandot működ­tető Sport Kht. ügyvezető igazgatója lapunknak el­mondta, hogy a változásról még nem tudnak. Minden törvénymódosítás akkor lép életbe, ha a Magyar Közlöny­ben megjelenik. Az ügyvezető tudomása sze­rint a változás elsősorban a me­leg vizes medencés fürdőket érinti. Az érvényben lévő ren­delet szerint május 1-jén nem nyithat ki a Cseri. ■ M. H. A megcsúszott partfal akadályozza a forgalmat Esztergom Néhány éves a bel­várost az északi lakóterületek­kel összekötő tehermentesítő út­vonal, az úgynevezett Bánomi- áttörés. A komoly emelkedő de­rekán, egy engedélyezett építke­zésnél, néhány hete, szakértői felügyelet biztosítása mellett, ki­bontották a jellegzetesen helyi agyagból álló partfalat. Ám az elmúlt napok nagy esőzései kö­vetkeztében az megmozdult, és egy része leszakadt. A társashá­zat építő cég április harmincadi­kéig köteles helyreállítani az eredeti állapotot. A háromsávos elkerülő úton az útmérnökség munkatársai két sávra szűkítették le a forgal­mat. Ezért a gyalogosok az el­zárt járda helyett csak a régi, szenttamási kis utcákon közle­kedhetnek a munkálatok befe­jezéséig. ■ R. B. JEGYZET Nagy kupac a kiskapu előtt FENYVESI KÁROLY TÁRGYAK SANDA MÉREGETÉSE, EGYEZTETÉS A HÁ­ZASTÁRSSAL. A tavaszt ma már nem csak a virágok, a vi­taminok és a fogyókúrás ötletek tobzódása jelzi. Ha tavasz, akkor lomtalanítás is. A forgatókönyv adott. Tárgyak sanda méregetése, egyeztetés a házastárssal, az utolsó délután kivárása, aztán roham - nagy kupac a kiska­pu előtt. A következő felvonásban megjelennek az amatőr begyűjtők, akik profi módon szervezik akciójukat. Mobilte­lefonos szabadcsapatok értesítik a kisteherautón portyázó főnököt a kínálatról. A nagy kutakodásban szanaszét dobál­nak mindent, amit a záróképben érkező szemetesek takarí­tanak el. Lelkesen hordanak ki mostanában az emberek sok min­dent a házakból. Talán eszükbe sem jut, milyen nagy öröm­mel vittek haza ezek közül néhányat, például az első közös keresetből. Hogy milyen öröm volt az új családi asztalhoz ül­ni, milyen lelkesen böngészték a konyhai robotgép használa­ti utasítását, milyen nehezen választottak nevet a régi ágyon még meg sem született gyermeküknek. Asztal, gép, ágy - egy kupacban a kapu előtt. Biztosan vannak, akik nemcsak a régi tárgyaikat, hanem legszívesebben az egész múltukat kitennék a kapu elé. Talán eszükbe sem jut, régebben is tudtak néha örülni. Csanádot várják VARGA LÁSZLÓ földrajz-történe­lem szakos ta­nárt, a Dág Kör­zeti Általános Is­kola Únyi Tagis­kolájának veze­tőjét sokan ismerik az ásványok lelkes kutatójaként is. Gyűjte­ményét körülbelül két év múlva tudja ismét bemutatni a nagy­közönségnek. Az ok prózai: fo­lyik lakásuk felújítása. Szabad ideje nagy részét mostanában ez tölti ki, és természetesen a családja. Luca lányuk mellé júli­usban Csanádot várják. Csodálják a madarakat BUDAI ÁGNES, a megyei munkaadók és gyáriparosok szövetsége főtit­kára a tatai Öreg­tó partján él fér­jével, így közelről csodálhatják az átvonuló madarakat Az éne­kesek egész évben látogatják a kerti itatót. Mindketten hálásak a természet szép, mindig érdekes, megnyugtató közelségéért. Kö­zös szenvedélyük a zene és az ol­vasás is, időről időre újabb köny­vespolcot szorítanak be a ház va­lamelyik szegletébe. MAGÁNÜGYEK Bétára készül KAJÁN IMRÉNEK, a sikeres és nép­szerű, esztergo­mi Duna Múze­um igazgatójá­nak nagy örömet — — jelentett egy fel­kérés a közelmúltból: ő és két munkatársa az országos muze- ológiai konferencián a tudomá­nyos és a számítástechnikai szek­ciók munkáját irányítják. A ta­nácskozást a gemenci erdő mel­letti Bátán tartják, itt épül a kör­nyezetvédők új múzeuma, amely a környéken őshonos fekete gó­lyák világát mutatja majd be. Fotók és tökgyalu Tóth anikó im­már öt éve a na- szályi művelődé­si ház vezetője, de nem lett hűt­len eredeti vég­zettségéhez sem, hiszen fényképész és fotóriporter is egyben. Legszívesebben szo- ciofotókat és tájképeket készít, melyekből sokat megmutatott már önálló kiállításain. Hatalmas gyűjteménye van régi tárgyakból is, de a négy lábon álló krumpli­nyomóját illetve különleges tök- gyaluját még nem mutatta be a nagyobb nyilvánosságnak. Piliscsév KÖRÖZIK az autót. Áp­rilis 18-án 6 óra 40 perckor gépko­csilopást jelentettek be a rendőr­ségen. Ismeretlen elkövető aznap 0 óra és reggel 6 óra közötti idő­ben a Nagy Imre utcában az egyik családi ház udvaráról eltulajdoní­totta a AG 319 976 forgalmi rend­számú metálszürke 2003-as évjá­ratú VW Golf IV. R32 típusú sze­mélygépkocsit. A lopási kár: 10,5 millió forint. A gépkocsi körözését elrendelték. Slír TAKARÍTÁS. Április 22-én, a Föld napján, az Arany János Általá­nos Iskola felső tagozatos tanulói azzal emlékeznek, hogy a község belterületét és a kastélyparkot megtisztítják a hulladéktól, s rend- beteszik a parkosított részeket. Tata ZÁSZLÓSZALAG. Április 22- én 9.30-tól a Magyar Honvédség KERESZTÜL A MEGYEN 25. Klapka György Könnyű Lö­vészdandár zászlószalag adomá­nyozási ünnepséget rendez. Az alakulat névadója 1849-ben, ezen a napon vette át a komáro­mi vár parancsnokságát. Az ün­nepség keretében kötik fel a honvédelmi miniszter illetve Tata városának szalagját a csapat- zászlóra. Tatai kistérség területrende­zés. Április 21-éri délelőtt 11 órá­tól a polgármesteri hivatalban ülé­sezik a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa. Egyebek mellett meghatározzák a testület idei munkatervét és költségvetését, majd szó lesz a tavalyi ellenőrzé­sek tapasztalatairól, végül pedig a megyei területrendezési tervről. Tatabánya ellopta a pénztár­cát. A Szent Borbála Kórházból lo­pást jelentettek be hétfőn délután. Is­meretien elkövető április lSán 16.15 és 17.00 óra közötti időben a kórház intenzív osztályán az eg^ik látogató kabátjából eltulajdonította a pénztár­cáját A lopási kán 14 000 forint Tatabánya pályázatok. Rendkí­vüli ülést tart április 21-én a város képviselő-testülete. A tervek sze­rint három napirendi pontról tár­gyalnak délután négy órától. Módo­sítják a 2005. évi költségvetési rendeletet, és tárgyalnak a Komá- rom-Esztergom Megyei Területfej­lesztési Tanács által meghirdetett CÉDE-pályázaton való részvételről. A továbbiakban szó lesz a tatabá­nyai Népház rekonstrukciójával kapcsolatos címzett támogatási pályázat benyújtásáról. Tatabánya-Kertváros vetélkedő. Szombaton, április 23-án megrende­zik ismét a hagyományos kertvárosi vetélkedőt a Bányász Művelődési Otthon szervezésében. 15 órakor kezdődnek a programok, arrii az ed­digiektől eltérően játékos, sínem el­sősorban a verseny a célja, hanem a közösségi szellem erősítése. Ezt szolgálja a 44 fős csapatok kialakí­tása is. Ötleteket és jelentkezőket vár a héten a művelődési otthon. Tokodaltáró pályázatok, a me gyei önkormányzat által kiírt CÉDE- pályázat beadásáról döntenek az altárói képviselők a csütörtökön 15.30-kor kezdődő rendkívüli tes­tületi ülésen. Szó lesz az l^ter- Granum Eurórégió közgyűlése által már elfogadott fejlesztési tervről is. TATAI FENYES UZLETHAZ BÉRELJEN VAGY VÁSÁROLJON ÜZLETHELYISEGET TATA LEGSZÍNVONALASABB ÁRUHÁZÁBAN! 300 m2-es üzlethelyiséget egyben vagy részekben is bérbeadjuk, esetleg eladjuk. Legkisebb bérelhető alapterület: 20 m2. Legyen üzlettársunk Tata legjobb helyén lévő, legnagyobb, legkorszerűbb üzletházában, a „FÉNYES ÜZLETHÁZBAN ”! Részletes tájékoztatás: _____________________________ Rá ba Domínium Rt., 9027 Győr, Budai u. 2-6., •a 96/318-699, 318-742, 30/256-26-87, 30/98-97-852 Web: rabadominium@rabadominium.hu 134052 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom