24 óra, 2005. április (16. évfolyam, 75-100. szám)

2005-04-20 / 91. szám

2 24 ÓRA - 2005. ÁPRILIS 20., SZERDA MEGYEI TŰKOR Ügyeletes újságíró: Müllner Helga Kérdése, ötlete, panasza van? Tárcsázza 9-19 óráig a 06-40/514-013-as helyi tarifával hívható telefonszámot! 24 ÓRA MINDEN NAP ÖNÖKÉRT Határőrök támogatják a polgárőrök akcióit Esztergom Együttműködési megállapodást kötött a városi polgárőr-egyesület és a Győri Határőr-igazgatóság esztergo­mi határforgalmi kirendeltsé­ge. A Pöltenberg utcai bázison egy helyiséget bocsátanak a polgárőrök rendelkezésére. Ezzel párhuzamosan megújí­tották korábbi szerződésüket. 2000 óta állnak egymással szo­ros kapcsolatban, rendszere­sen szerveznek közös határőri­zeti, határrendészeti akciókat és látnak el együtt járőrszolgá­latot. A határőrök támogatják a pol­gárőrök pályázati kezdeménye­zéseit. A polgárőr-egyesületnél elsősorban technikai fejleszté­sekre van szükség. ■ R. B. A szocialisták 10 milliós spórolással számolnak tata Az utóbbi napokban több­ször is foglalkoztunk a tatai ön- kormányzatot érintő takaré­kossági javaslatokkal. Ismer­tettük a polgármester terveit, majd a Fidesz elképzeléseit az üggyel kapcsolatban. Tegnap délután az MSZP városi frakciója tartott sajtó- tájékoztatót. Kovács György frakcióvezető elmondta, hogy hivatalos álláspontjukat le­vélben is eljuttatták a kezde­ményező Hetényi Tamás pol­gármesterhez. Ennek lénye­ge, hogy az MSZP módosíta­na a jelenlegi testületi struk­túrán. Indokuk: 2002-ben a‘ meg­alakuláskor a városi képviselő- testületben 7 fős Fidesz- és 8 fős MSZP-s frakció működött. Ennek arányában osztották el a különböző pozíciókat. Mára a város polgármestere kilépett a Fideszből, a frakció pedig 4 fő­re csökkent. Az MSZP egy bizottságot és két tanácsnoki helyet meg­szüntetne, továbbá minden bi­zottságban létszámcsökkentést javasol, amely összesen 8 kül­ső tagot érint. A frakció számí­tása szerint ez mintegy 10 mil­lió forintos megtakarítást je­lenthet a városnak. ■ Sz. I. UTÁNAJÁRTUNK A szerződött orvos a kulcs Olvasónk egészségpénztári tag, gyógyüdülésre indulna. Úgy tudja, hogy orvosi javaslatot kell ehhez kérnie, de az üzemorvos a háziorvoshoz küldi, az pedig vissza. Müllner Helga megyei információ Felleginé Kosik Brigittától, a megyei egész­ségbiztosítási pénztár gyógyszerügyi osztályvezetőjétől megtud­tuk, hogy orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási tá­mogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló mi­nisztériumi rendelet meghatározza a rendelésre jogosult szak­orvosok körét. A megfelelő szakvizsgával rendelkező orvos csak az lehet, akit a finanszírozott egészségügyi szolgáltató jelölt ki, és akivel a MEP szerződést kötött. A kérdező feltehetően magán- pénztári tag. Ebben az esetben a velük szerződésben lévő orvos­tól kell igazolást kérni. Kölcsönbe adott segítség mankó Törvényben szabályoznák az igazságosabb betegellátást A gyógyászati segédesz­közök egy része hamaro­san kölcsönözhető' lesz a rászorultak számára. Madarász Tímea megyei információ Megyénk­ben több ezer olyan beteg él, akik életminőségük javítása, önellátásuk vagy teljes gyógyu­lásuk érdekében gyógyászati segédeszközöket használnak. Bizonyos eszközöket már ed­dig is lehetett kölcsönözni. Az egészségbiztosításról szóló tör­vény módosítása után ezen esz­közök köre bővül, a köl­csönzés módja változik. Hamarosan az ellátó bázi­sokon recepttel, letéti díj fejé­ben - a berendezés értékének töredékéért - azonnal hasz­nálhatja a beteg a készüléket. A tb fizeti a kölcsönzési díjat. A megyei egészségbiztosí­tási pénztárnál megtudtuk: az OEP-hez jelentkező cégek pályázatait néhány hét múlva értékelik ki. Megyénkben összesen 55 egység működik, köztük fog-, technikák, optikusok, gyógyci-1 pőkészítők, akik nyilván nem vesznek részt a rendszerben. Ingyen vihető ■ ÁPOLÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK matracok, betegemelők, kádlift ■ LÉGZÉSTÁMOGATÁS ESZKÖZEI például súlyos asztmásoknak ■ REHABILITÁCIÓS ESZKÖZÖK kerekes szék, bot, járókeret, mankó m elektronikus olvasógép vakok­nak és gyengén látóknak ■ INZULINPUMPA cukorbetegeknek ■ kardiovaszkuláris elektroni­kus eszközök szívbetegeknek Válóczi Ferenc, a megyei mozgáskorlátozottak egyesületének elnöke egy gerlncfűzővel Gyógyászati segédeszközöket igénybe vevő betegek száma MM 1470 Méltányosságból támogatott gyógyászati eszközök 2001 2002 2003 2004 FORRÁS: EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM Termékcsoport Engedélyek száma (darab) támogatási összeg Légzéssegítő eszközök 878 db 247 038 000 Ft Kerekes szék, ortopédia 668 db 169 793 000 Ft Hallókészülék 149 db 43 376 000 Ft Inzullnpumpa, mellprotézis 1905 db 152 002 000 Ft Ültetőmodulok, fűzők, gyermekprotézisek 610 db 225486 000 Ft Ostomla, kötszer 360 db 29 506 000 Ft Fogtechnika 36 db 2 441 000 Ft Vlzeletürítők, pelenkák 36 db 4 078 000 Ft Fénytani eszközök 383 db 18 902 000 Ft Végtagprotézisek 30 db 14 545 000 Ft Végösszeg 5055 db 907 169 000 Ft FORRÁS: EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM, 2004 Akadálytalanul épül a kerékteleki kultúrház kerékteleki Eredményesen szerepelt a SAPARD-pályázaton az önkormányzat: csaknem 20 millió forintot ítéltek meg a kul­túrház teljes rekonstrukciójá­hoz. Az önrész 6,7 millió forint. A pályázati pénz még nem ér­kezett meg, de már folyik a fel­újítás. Megtörtént a tetőcsere, jó­formán csak a falak maradtak az eredeti épületből. Akadály­mentesítették a bejáratot. Az épületben kap majd helyet a könyvtár, az idősek klubja. Az ifjúság különösen örül a mo­dern színpadnak. Úgy tűnik, augusztus 31-én ünnepélyesen átadhatják az épületet. ■ Á. É. Kevesebb volt a Palán a palack és a szemét esztergom-kertváros Kedden délelőtt öt oktatási intézmény diákjai négyes csatárláncba fej­lődve gyűjtötték az elmúlt nyári szezon során a Palatínus-tó kö­rül szétdobált hulladékot. A dorogi Zrínyi, Petőfi, Dózsa és Eötvös valamint a kertvárosi Arany János Általános Iskola ta­nulói, a Benedek Endre Bar­langkutató és Természetvédel­mi Egyesület szervezésében az idén négy nagy, hatalmas kuka­konténert tömtek meg szemét­tel. Pozitív fejlemény, hogy a nyári fürdőzések után is keve­sebb elszórt hulladék marad a vízparton. ■ R. B. SÁGVÁRISOK SZÜLETÉSNAPJA - Tegnap megkezdődött az az ünnep­ségsorozat, amellyel a tatabányai Ságvári Endre Általános Iskola mél­tóképpen szeretné emlékezetessé tenni fennállásának 45. évforduló­ját. A nyitányon átadták az új Játszóteret az udvaron. Tűzoltók, mentő­sök tartottak technikai bemutatót. Ma emléktáblát, sószobát avat­nak, és megrendezik a városi környezetvédelmi versenyt. Felvételün­kön: homokvárat építenek a nebulók a vadonatúj játszótéren. KERESZTÜL A MEGYEN Ácsteszér fűnyíróhalmozók, az iskola és az önkormányzat parkjai­nak rendben tartásához egy helyi cég új fűnyírógépeket vásárolt. Im­már három géppel vághatnak neki a közmunkások a zöldterületnek. Bársonyos FÁBÓL KARIKA, a bár­sonyos! óvoda az élen jár. Megelőz­ve az előírásokat, csak fából ké­szült játékokat találunk az udvaron. Most az önkormányzat mászókát, lengőhintát és babaházat, a szülői munkaközösség homokozót alakít ki, így teljes lesz a kinti játéktér. B0k0d ŐRZIK A HAGYOMÁNYO­KAT. A településen hétfőn alakult meg a Bokodi Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület. A község szépüléséért tenni akarók először egy hónappal ezelőtt fogalmazták meg közös céljaikat. Az egyesület elnökévé Véghné Tóth Máriát, el­nökhelyettessé Kulcsár Zsuzsát, va­lamint Czunyiné dr. Bertalan Judi- tot, titkárrá Gerencsér Judtot, míg az elnökség tagjává Németh Tibornét választották. Bokod/Kömlőd halálos bal­eset. Hétfő hajnalban a Bokod- Kömlőd közötti úton közlekedési baleset történt. Egy környei férfi Fi­at Puntóval közlekedett Kömlőd fe­lé. A vizes aszfalton ismeretlen ok­ból áttért a menetirány szerinti bal oldalra, ahol nekiütközött a Fiat bal elejével az ott szabályosan közleke­dő Ikarus autóbusz bal felének, majd a szalagkorlátnak csapódva állt meg. A személygépkocsi vezető­je a baleset következtében a hely­színen életét vesztette. Dorog FELÜLVIZSGÁLJÁK. Novem­berben lép hatályba a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános sza­bályairól szóló azon rendelet, amely egy 1957-ben születettet vált fel. Ez­előtt azonban szükséges a helyi ön- kormányzati rendeletek felülvizsgála­ta. A dorogi képviselő-testület a hó­nap végéig tíz rendeletét tanulmá­nyozza. Köztük van az is, amely a Dorog-Esztergom Erőmű Kft által értékesített meleg víz árának megál­lapításáról szól, és amely helyi díjak, elismerések odaítélését szabályozza. Esztergom összezavart pénz­váltás. Ismeretlen tettes - feltehe­tően szlovák állampolgár - ellen felje­lentést tett egy esztergomi nő, ugyan­is az esztergomi IBUSZ-irodában pénzváltás során őt szándékosan megtévesztve 3600 euróval megká­rosította. A bűncselekményt a felje­lentő összezavarásával követte el ú©', hogy a váltani kívánt összeget a pénz­váltó általi összeszámolás után visz- szakérve abból a fenti összeget elvet­te, majd teljes összegként újra vissza­adta. A kár: 874 800 forint Nyergesújfalu energiaforintok. Szakcég adott ötleteket az önkor­mányzatnak arra, hogyan csökkent­hetnék az intézmények energiakölt­ségeit A javaslatok között szerepel a távfűtés gázfűtésre történő esetleges átállítása is. Ezt az intézkedést egy­előre nem teszi lehetővé a távhőszol- gáltatóval kötött hosszú távú szerző­dés és a távfűtési terület ellátottságá­ra vonatkozó helyi rendelet sem. Ha az intézmények kilépnének a rend­szerből, a távfűtés minden alapkölt­ségét a lakosságra kellene ráterhelni - ez jelentős díjnövekedést okozna.

Next

/
Oldalképek
Tartalom