24 óra, 2005. április (16. évfolyam, 75-100. szám)

2005-04-01 / 75. szám

2 24 ÓRA - 2005. ÁPRILIS 1., PÉNTEK MEGYEI TŰKOR Ügyeletes újságíró: MÜllner Helga Kérdése, ötlete, panasza van? Tárcsázza 9-19 óráig a 06-40/514-013-as helyi tarifával hívható telefonszámot! 24 ÓRA minden nap önökért Stumpf: A gazdatüntetés csak a jéghegy csúcsa volt tata Megszűnt a miniszterel­nök népszerűségi fellángolása, de hiába vezet a közvélemény­kutatóknál a Fi­desz, sokan nem tartják komoly kormányzati al­ternatívának - jelentette ki stumpf istván poli­tológus szerda este Tatán. Az Orbán-kormány volt kan­celláriaminisztere a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének fórumán vett részt. Arról is szólt, hogy a magyar közélet rossz állapotban van. - Az em­berek kezdik érzékelni, hogy a 2005-ös megszorító költségve­tés, és ez kezd megjelenni a szo­ciális szférában - hangsúlyozta. A feszültségek jelen vannak az oktatásban, hamarosan felbuk­kannak az önkormányzatoknál és az egészségügyben is. A gaz­datüntetés csak a jéghegy csú­csa volt. A kormánynak nincs világos képe arról, hogy milyen országot akar építeni - közölte Stumpf István, hozzátéve: a Gyurcsány Ferenc miniszterel­nök körüli népszerűségi „boom” megszűnt.- Nyilvánvaló, hogy most már elő kell állni nemcsak az el­lenzék kulturális programjával, hanem az egészségügyi és gaz­dasági programmal is - mondta Stumpf István. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége győri szervezeté­nek elnök asszonya, Lanczen- dorfer Erzsébet elmondta, hogy tisztázó fórumként, a ke­resztény értékrend alapján próbálják megmutatni az em­bereknek a választható alter­natívát ■ MTI UTÁNAJÁRTUNK Szabadságot kell adni Komáromi olvasónk másfél éve dolgozik egy kőműves mellett. Szabadságot nem vehet ki, munkáltatója meg­fenyegette, ha táppénzre megy, kirúgja. Müllner Helga Papp Ágnestől, a Becker Ügyvédi Iroda munkatársától meg­tudtuk: a munkáltató fenyegetése jogellenes. A Munka Tör­vénykönyve szerint a rendes felmondás indoka csak a mun­kavállaló képességeivel, a munkaviszonnyal kapcsolatos ma­gatartásával, vagy a munkáltató működésével kapcsolatos tény lehet. A felmondást a munkavállalóval írásban közölni kell, azt indokolni kell úgy, hogy abból egyértelműen kide­rüljön, a munkáltató miért nem tart rá igényt a továbbiak­ban. Ha a felmondás jogosságát a munkavállaló kétségbe vonja, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a munkaügyi bírósághoz fordulhat. Amennyiben a felmondás jogellenes, a munkavállaló kérheti, hogy a bíróság kötelezze a munkáltatót a további foglalkoztatásra, vagy 2-12 havi át­lagkereset megfizetésére. Ha a munkáltató a szabadságot nem adja ki, azt pénzben meg kell váltani. Ennek elmulasztása esetén a pénzbeli megváltást szintén a munkaügyi bíróságtól kérheti a dolgozó. 24 Óra szerkesztősége, 2801 Tatabánya, Pf. 141. helga.mullner@axelspringer.hu •R (34) 514-019, (34) 514-010 Gyermekek közvetítik a szolgáltatók üzenetét A különböző lakossági szolgáltatókról általában csak akkor veszünk tudo­mást, amikor fizetnünk kell, vagy ha gond van. Tegnap a Nyitott kapuk kiállításon jártunk. Lővey Júlia tatabánya Sok-sok nyüzsgő, kí­váncsi iskolás, a standok mö­gött a szolgáltatók készséges képviselői, érdeklődő pedagó­gusok - ez a kép fogadta azt, aki tegnap felkereste a Nyitott ka­puk kiállítást a Közművelődés Házában. Ismét felfutóban van az elő­ször 1998-ban megrendezett program. Tavaly csupán hár­man kívántak bemutatkozni. Az idén azonban - az önkor­mányzat közreműködésének köszönhetően - kilenc szolgál­tató, hat civil szervezet és a vá­rosi múzeum kapcsolódott be a rendezvénybe. Uj résztvevők is vannak: először jelent meg a kiállításon a MÁV, a Komtávhő és az Égáz. A rendezvény nem titkolt célja, hogy párbeszéd kezdőd­jön a lakosság, a szolgáltatók és a civilek között - tájékozta­tott Botos Barbara, a hivatal környezeti nevelési munkatár­sa. Ami pedig leginkább össze­köti a jelenlévőket, az a kör­nyezetvédelem. A felnőttekhez sokszor a gyermekeken keresztül vezet az út. Ők beszélik rá aput, anyut arra, hogy elkülönítve gyűjtse a hulladékot, ne hagyja Majtán Gergőt és húgát, Rékát tanítja a jegykezelés rejtelmeire Nagy Péter, a MÁV munkatársa égve a villanyt, zárja el a csöpö­gő csapot. És persze tömegköz­lekedjen. Nagy Péter, a MÁV értékesítési vezetője is azért örült a meghívásnak, mert szintén úgy véli: a szemlélet- váltást a gyermekeknél érde­mes elkezdeni. Az AVE Tatabánya Rt. vezér- igazgatója, Molnár Lászlóné elmondta: hiába vannak kor­szerű gépeik, járműveik, ha a lakosok a kukák mellé teszik a szemetüket. Az állampolgár­oknak is van tehát még mit tenniük. A MTESZ-t Boda Andrásné képviselte a kiállításon. A civil szervezet környezet- és energia­tudatos oktató-nevelő program­jának vezetője ingyenes foglal­kozásokat tart az iskolákban. A tizenhat kiállító AVE Tatabánya Rt., Észak­dunántúli Vízmű Rt., városi tűzoltóság, Vértes Volán Rt., E.ON Rt., MÁV Rt., Komtávhő Rt., Égáz Rt., Tatabánya Erőmű Kft., Tatabányai Múzeum, MTESZ, Gerecse Egyesület, Gló­busz Egyesület, Pro Vértes Köz- alapítvány, Tiszta Forrás Egye­sület, Zöld Sziget Kör. Vetélkedő és pályázat A háromfordulós rendezvény második részében az iskolá­sok felkeresik a szolgáltató­kat. A program vetélkedővel zárul: csapatok mérik majd össze tudásukat. Képzőművé­szeti pályázatra is jelentkez­hetnek az érdeklődők. A pá­lyamunkák beküldési határ­ideje május 10. Döntés nélküli politikai pofonok pályázatok Nem hirdettek befutót a Szent Borbála Kórházban MEGYEI INFORMÁCIÓ Már az ÍS felborzolta a kedélyeket, hogy a megyei közgyűlés pályázatokat írt ki az általuk fenntartott egészségügyi intézmények ve­zetői álláshelyeire. Ugyanis a korábbi irányítók kinevezése határozatlan időre szólt. Emiatt a mai napig is folyamatban van­nak bizonyos jogi eljárások. Et­től függetlenül a testület csütör­töki tanácskozásán új vezetők öt évre történő kinevezéséről is döntöttek. A tatabányai Mentálhygienes és Rehabilitációs Intézmény új igazgatója Szabó Attila lett, a pi­lismaród Esthajnal Időskorúak Otthonáé Szabó Mónika, a tatai Időskorúak Otthonáé Rácz Tiborné. Az ugyancsak tatai székhelyű Nevelési Tanácsadó új vezetője dr. Rónáné Falus Júlia, a megyei könyvtár igazgatója pedig dr. Monostori Imre. Az esztergo­mi Szent Rita Fogyatékosok Ott­hona élére nem neveztek ki sen­kit, ott új pályázatot hirdetnek. Hasonló döntés született a tata­bányai Szent Borbála Kórház ese­tében is - csak ezt politikai pofoz­kodás előzte meg. Lázár Mózes a Fidesz-frakció nevében a tanács­kozás utáni sajtótájékoztatón is megerősítette: meggyőződésük szerint a megyei vezetés eltökélt szándéka, hogy a jelenlegi igaz­gató helyébe mást ültessenek. Ezt a szocialista és szabadde­mokrata képviselők egyaránt alaptalan vádnak minősítették, bi­zonyítékokat kértek az állítás alá­támasztására. ■ Palásti Péter ELISMERÉSEK... ► 5. OLDAL MEGELŐZIK A BALESETET - A Micra Autósiskola területén rendezték meg március utolsó napján a Középiskolás Közlekedésbiztonsági Ku­pát. A Tatabányai Városi Baleset-megelőzési Bizottság munkatársai érdekes versenyfeladatokat találtak ki a diákoknak. Képünkön Lukács Lajos a kerékpáros feladat végrehajtása közben. KERESZTÜL A MEGYEN Almásfüzitő CSALÁDORVOSOK konferenciája. Szombaton a község művelődé­si háza ad otthont a Komárom-Bá- bolna Kistérség családorvosai I. tudományos kon­ferenciájának. KARÁNSEBESY LUKÁCS polgár- mester elmondta, hogy az előadá­sokon szó lesz az önkormányza­tok és a családorvosok kapcsola­táról, a házi orvoslás kialakulásá­ról valamint a szociális gondozás tapasztalatairól. Acsteszér borverseny. Ma este hat órakor összegyűlnek a borosgazdák, hogy sorrendben a 15. alkalommal megtartsák a házi borversenyt. Acsteszér szőlői a neszmélyi és ászári borvidék között fekszenek, a gazdák szerint itt mindkét borvidék jellegzetességei, fajtái előfordulnak, s hasonlóan jó eredménnyel kezelik boraikat, mint a „történelmiek." Bakonyalja gps-beszerzés. a Bakonytérségi Területfejlesztési Társulás a parlagfűvel fertőzött te­rületek mentesítéséhez szükséges helymeghatározást segítő GPS eszközök beszerzéséhez pályáza­ton 200 ezer forintos vissza nem térítendő összeget nyert. Ezen két darab helymeghatározó GPS-t vá­sárolnak. Bana megszüntetik a kátyúkat. A héten ötven zsák hideg aszfalttal próbálják a kátyú­kat kijavítani a te­lepülésen. SÁHÓNÉ HORVÁTH MÁRTA polgár- mester asszony el­mondta, hogy az utak karbantartását két közhasznú munkatárs végzi Blaesius Ede ön- kormányzati képviselő útmutatásá­val. A kátyúzásra az önkormányzat félmillió forintot különített el. Bábolna kitüntetettek köszön­tése. A csütörtök esti képviselő- testületi ülés előtt Kovácsné dr. Horváth Klára polgármester asz- szony köszöntötte Bábolna két ma­gas állami kitüntetésben részesült polgárát. Szaxon J. Attila, az IKR Rt. vezérigazgatója Széchenyi-díjat, Nagy Lászlóné címzetes óvodaveze­tő bronz érdemkeresztet vehetett át március 15-e alkalmából. Dorog EGYÜTTMŰKÖDÉS. A szlová­kiai Udvard és Térsége Társulás meghívására Szentpéter községbe látogatnak a Dorog Térségi Társu­lás tagjai. A polgármesterek ma délelőtt érkeznek a szentpéteri köz­ségi hivatalba, ahol eszmecserét folytatnak az együttműködés lehe­tőségeiről, majd egy kirándulás ke­retében ismerkednek meg a felvi­déki mikrorégió érdekességeivel. DorOg HAT DAJKA MARADT. A Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvodában három éve végrehajtott átalakítás eredményeként az alkalmazottak száma huszonötről huszonegyre csökkent. A közoktatásról szóló tör­vény szabályozza a pedagógiai mun­kát közvetlenül segítők - dajkák - létszámát is. A képviselők legutóbbi ülésükön egyhangú döntései egy dajka munkaviszonyát megszüntet­ték, így hatan maradtak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom