24 óra, 2005. március (16. évfolyam, 50-74. szám)

2005-03-12 / 60. szám

2 24 ÓRA - 2005. MÁRCIUS 12., SZOMBAT MEGYEI TÜKÖR Hitelfelvételi tervek és kastélyvásárlás Rafael Balázs Esztergom Késő délutáni kezdés helyett esd megnyitóval Indult csütörtökön a testületi ülés a vá­ros idei költségvetéséről. Kiderült, a büdzsé hatalmas számai mögött az iskolaváros intézményeinek, a település nagyberuházásainak súlyos terhe áll. Igen nagy hitel felvé­telére van szükség, jelentős az adósságszolgálat, mindezeket nem tudjak teljes egészében ellensúlyozni az átengedett adók. Terhei enyhítése érdeké­ben a város vezetése újabb, nagyarányú ingatlaneladással számol. Nagy reményeket fűz­nek a májusra befejeződő, Prí­más-szigeti élményífürdő meg­nyitásához, a profittermelés beindulását is várják a létesít­ménytől. A központi témán túl több vá­rosrész (Szenttamás, északi te­rületek, Búbánatvölgy) helyi építési szabályzatával is foglal­kozott a képviselő-testület. Meg­alkották a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendeletet, felülvizsgálták az utcanévtérképet. Ismertették azt az elképzelést, hogy egy er­délyi kastély vásárlását terve­zik, ahol Esztergom polgárai üdülhetnének, miután elvégez­ték az ingatlan felújítását. Az idei költségvetés fő számai (millió forint): Bevétel: SMB 12 486,5 Kiadás: 12 486,5 Idei hitelfelvételi tervek: 1200 Adósságszolgálat: 630 HDÓBIVFTÍUK:- helyi: 2 448- átengedett központi adók:-személyi jövedelemadó: 958- gépjárműadó: 140- ingatlaneladás (terv): 980 Erődkonferencia: élénkülő haditurizmus Vendégh Zoltán Komárom/Koppánymonostor Tegnap fejeződött be a D. Építé­szeti és Műemlékvédelmi Konfe­rencia a Monostori-erődben, amit a szervezők azzal a céllal rendeztek, hogy legyen a törté­nelmi erődök szakembereinek egy közös és elismert fóruma. VARGA ISTVÁN, az erődöt üze­meltető kht. ügyvezető igazga­tója elmondta, a kétnapos mű­emlékvédelmi konferencián rendkívül nagy volt az érdek­lődés, ami azt jelzi, hogy fel­értékelődik a haditurizmus és a hadkul­túra. Az erődben bemutatták a sajtó képviselői számára Losonczi Áron és Va­dász Orsolya építész üvegből és betonból készült műalkotá­sát az Európa-kaput, amit az uniós csatlakozás első évfor­dulójára emlékezve avatnak fel május 9-én. MÁRCIUS 15-ÉRE EMLÉKEZÜNK Nagyigmánd Vasárnap este 18 órakor a nagyigmándi művelő­dési házban a Hídember című filmet vetítik. Hétfő délután 3 órakor a szőkepusztai teme­tőben, a 48-as forradalom és szabadságharc évfordulója al­kalmából megemlékezést tan tanak Ghyczy József honvéd­tiszt síremlékénél, ahol Szijj Ferencné polgármester mond ünnepi beszédet Március 15- én, kedden délelőtt 10 órakor a nagyigmándi Vértanúk terén tartanak megemlékezést Pilismarót A községi könyv­tárat március 14-én, a nem­zeti ünnepünk alkalmából Hackenast Gusztávról neve­zik el. VértessomlÓ Fáklyás felvonu­lással kezdődik a március 15-ei megemlékezés a tele­pülésen hétfőn. Az érdeklő­dők délután 5 órakor gyüle­keznek az iskola előtt, majd a művelődési házban 6 órá­tól egy szlovákiai csoport ad ünnepi műsort. Vetélkedve tanultak petőfi Életéről, költészetéről egy héten át az iskolában Már hagyománnyá vált a komáromi Petőfi Sándor Általános Iskolában, hogy diákjai egyhetes rendez­vénysorozattal emlékez­nek meg névadójukról. A tanárok és diákok az idén is kitettek magukért. Vendégh Zoltán Komárom Az idén 77 éves Pető­fi Sándor Általános Iskola már évtizedek óta minden év­ben megrendezi Petőfi-hét el- nevezésű programsoro­zatát. SZABÓ TA- másné igazga­tó elmondta, a szabadságharc legendás költőjének nevét 1952-ben vették fel, és jelenleg 497 diák mondhatja el, hogy a patinás intézménybe tanul. Az idei rendezvénysorozaton kulturális és tantárgyi vetélke­dők, ügyességi tanulmányi ver­seny és filmvetítések keretében ismertették meg a tanulókkal Pe­tőfi Sándor életművét és korát Szabó Tamásné hozzátette: fontosnak tartják, hogy az Az Iskola kitüntetett diákjainak csoportja iskolába járó diákok játékos vetélkedők és érdekes progra­mokon keresztül sajátítsák el a verseket, a magyar nyelvet és irodalmat. Éppen ezért pe­dagógiai szempontból sem el­hanyagolható a rendezvényso­rozat. Az ötnapos Petőfi-hét pénte­ken a március 15-i ünnepség­gel zárult, amelynek kereté­ben könyvjutalmakat adtak át az elmúlt időszak versenyein kiemelkedően teljesítő tanu­lóknak. A megyei szintű Petőfi-szavalóverseny eredménye 4.-5.-6.- osztály: 1. Süveg Zsuzsanna (Mocsa, felkészítő tanár: Berczellné Beltna Éva) 2. Torday Márk (Petőfl-lskola, felkészítő tanár. Buocz Orsolya) 3. Ordacsl Fruzsina (Kocs, felkészítő ta­nár: Németh Linda). különdíJ: Bem Katalin (Bozsik-iskola, felkészítő tanár: Katoná- né Schneider Mária). 7.-8. osztály: 1. Bem Eszter (Bozsik-iskola, felkészítő tanár: Balaton Sándorné) 2. Mandrik Barbam (Jókai-glmnázlum, fel­készítő tanár: Szekeresné Neu wirt Judit) 3. Pokk Csilla (Jókat- gimnázium, felkészítő tanár: Szekeresné Neu wirt Judit). Kőkútisok taroltak a matekversenven Munkatársunktól Megyei Információ Péntek dél­után a tatai Kőkútl Általános Is­kolában tartották a Zrínyi Ilona Matematika Verseny ered­ményhirdetését. Az alábbiak­ban évfolyamonként külön-kü- lön adjuk közre az első három helyezett nevét, iskoláját és fel­készítő tanáraik nevét, akiknek ugyancsak gratulálunk a szép eredményekhez. A 3. osztályosoknál 1. Németh Ignác Tata (Vaszary, Kernemé Fa­gyai Tünde), 2. Szász Márton Gergő Bábolna (Szántó Zoltánná), 3. Karajos András Tata (Kőkúti, Molnáráé Fribiczer Zsuzsa). A 4. osztályosoknál 1. Sipos Ágoston Tata (Kőkúti, Molnár Mihályné), 2. Fehér Máté Tata­bánya (Váci, Huber Lászlóné), 3. Markó Brigitta Esztergom (Vitéz János, Bognár Péterné). Az 5. osztályosoknál 1. Hu­nyadi Péter Tata (Vaszary, Mészárosné Nagy Éva), 2. Var­ga Adrián Tata (Kőkúti, Pöltl Lászlóné), Geszler Attila Orosz­lány (Ságvári, Farkas Gáborné). Á 6. osztályosoknál 1. Gyön­gyösi Marcell Tatabánya (Kodály, Varga Gézáné), 2. Lantos András Oroszlány (Ságvári, Huma Erzsé­bet), 3. Fümstáhl Gergely Pilis­marót (Bozóky, Dávid Éva). A 7. osztályosoknál 1. Sánta Kata Tata (Vaszary, Avrancsevné Hegedűs Ildikó), 2. Telekes Már­ton Tatabánya (Árpád, Németh Krisztina), 3. Jákfalvi László Esz­tergom (Szent István, dr. Vág- völgyi Károly). A 8. osztályosoknál 1. Bálint Dániel Esztergom (Szent István, Nagy László), 2. Héricz Dalma Tata (Vaszary, Maráz Lászlóné), 3. Pratz Anita Esztergom (Dobó, Markó Irén). Csapatversenyben^lső helyen végzett a 3. osztályosoknál a ta­tai Kőkúti, a 4. osztályosoknál a tatai Kőkúti, az 5. osztályosok­A tatai Kőkútlba Járó Varga Adrián tortát, Sípos Ágoston pedig kupát kapott az eredményhirdetésen az Iskola Igazgatójától, Kőhalmi Zoltántól és a verseny főszervezőjétől, Barslné Plrltyl Máriától nál a tatai Kőkúti, a 6. osztályo­soknál az oroszlányi Ságvári, a 7 osztályosoknál a tatai Vaszary, a 8. osztályosoknál a tatai Kőkúti. A legredményesebb általános is­kola a tatai Kőkúti, a legjobb nyolcosztályos gimnázium a ta­tabányai Bárdos lett. HAGYOMÁNYŐRZŐ APRÓTALPÚAK - Esztergomban a Duna-partl Honvédtemető évtizedek óta zarándokhely: március tizenötödikén, október hatodlkán Itt emlékeznek a helyiek a forradalomra. A közeli szentgyörgymezel óvodából rendszeresen kilátogatnak Ide Ilyenkor a gyerekek pedagógusaikkal együtt: Virágot, maguk festette zászlót hoznak hatszáznégy magyar, százhetvenöt osztrák katona hatalmas sírhantjaira. KERESZTÜL A. MÍEGYÉN Almásfüzitő EMLÉKEZNEK. Ked­den délután 3 órakor a Petőfi Mű­velődési Házban tartanak ünnepi megemlékezést. Kerek Etelka, az önkormányzat gyermek-, ifjúsági és sportbizottságának elnöke tart ünnepi beszédet. Annavölgy forgatás. Film készül a polgárőrök életéről. A Sárisáp-An- navölgy Polgárőr Egyesület tevékeny­ségét, szolgáltatásait mutalják majd be a képkockák. Alapjául a március 15-ei ünnepség, a májusi megyei polgánőmap, valamint a falunap és a mindennapok szolgálnak. A film várhatóan júliusban készül el. ÁCS ÁSATÁSOK. A közeljövőben dönt az önkormányzat arról, hogy különleges madarai és növényei miatt helyi védelem alá helyezi-e a közeli Lovardi rétet. Csöbönyei Imre polgármester elmondta, hogy olyan ritka madarak otthona a rét, mint a barátcinege, a nádi poszáta, a bar­na kánya vagy a gyurgyalag. Bajna KIÉ A LEGJOBB? Borver­senyt rendez a Bajnai Borbarátok Köre március 14-én. A versenybe nevezendő nedűket március 13-án 9 és 12 óra között lehet leadni a polgármesteri hivatalban. A borbí­rálat hétfőn 9 órától kezdődik, eredményhirdetést várhatóan 18 órától tartanak. Brüsszef/Megyei hír régiók be­mutatkozása. A magyarországi régiók mutatkoznak be március 14-18. között Brüsszelben, az EU intézményei kö­zé tartozó régiók bizottságában. Az eseményen AGÓCS ISTVÁN, a megyei köz­gyűlés elnöke, a .»»kv.,,«,,»,,, Regionális Fejlesz­tési Tanács elnöke is részt vesz. A találkozó lehetőséget teremt az első közé|>európai tudásalapú program, a Talentis bemutatására is. Várható­an 15-20 év alatt mintegy 12 milli­árd eurós befektetést hajtanak vég­re a Zsámbéki-medencébe megál­modott „magyar Szilikon-völgyben". Dorog BÖRZÉZHETNEK. A Zrínyi Ilona Általános Iskolában baba- és gyermekruhabörzét tartanak vasár­nap délelőtt. A reggel fél kilenctől kezdődő és 11 óráig tartó börzén az anyukák különböző méretű ruhák közül válogathatnak csemetéiknek. Esztergom gazdatüntetés. Pén­tek délutánra, s a rákövetkező hét napra kértek és kaptak félpá­lyás demonstrációs lehetőséget az esztergomi és a városkörnyéki gazdák. Erőgépeikkel a Prímás­szigeti hajóállomás és a Mária Valéria híd közötti úttesten sora­koztak fel. Mint elmondták, ki akarnak tartani a végső megálla­podásig. Héreg búcsú­zó MAZSORET- TEK. Március 15-én a kultúr- házban a tele­pülés mazsorett- jei és helyi fú­vószenekar tagjai találkoznak. Ezen a napon búcsúznak a ma- zsorettcsoport alapító tagjai, tud­tuk meg DÉKÁN JÁNOS polgár- mestertől.

Next

/
Oldalképek
Tartalom