24 óra, 2005. március (16. évfolyam, 50-74. szám)

2005-03-12 / 60. szám

24 ÓRA - 2005. MÁRCIUS 12., SZOMBAT MEGYEI TŰKÖR Húsfeldolgozó üzem 2500 négyzetméteren Munkatársunktól Tatabánya A megyeszékhelyen tegnap ad­ták át azt a húsfeldolgozó üzemet a Palatin Kft. beruházásában. A mintegy 670 millió forint értékű feldolgozóüzem a saját erőn kívül SAPARD-támogatással és banki hitelek segítségével valósult meg. 2500 négyzetméter alapterületen az uniós előírásoknak megfelelően kezd­te meg üzemszerű működését. A húsfeldolgozóban mintegy 30 féle ter­mék készül, főként belföldi piacra, de épp nemrégiben írtak alá szerződést egy né­metországi partnerrel. Az ünnepélyes át­adáson Draskovics Tibor pénzügyminisz­FOTÓ: KISS T. I. tér elmondta: a kormány jobb működési feltételeket igyekszik teremteni a kis- és középvállalkozásoknak. Képünkön: Az ünnepélyes szalagátvá­gás után Palatin Imre ügyvezető igazga­tó kalauzolja a vendégeket, köztük a ké­pen jobbra látható Draskovics Tibor pénzügyminisztert. Eurómilliók a barátságra partnerkapcsolatok Egyhetes programra pályázhatnak uniós forrásból Sietniük kell megyénk ön- kormányzatainak, ameny- nyiben nyár végi testvér- városi programjukhoz kí­vánnak uniós támogatást szerezni. A következő pá­lyázatbenyújtási határidő ugyanis április elseje. Madarász Tímea Megyei információ Szűkebb ha­zánkban a települések kéthar­madának van testvértelepülése, élő kapcsolata a környező és tá­volabbi országok városaival, falvaival. Az Európai Bizottság tízmillió eurót irányzott elő az idei évre a kapcsolatok támoga­tására, amelyeket öt szakasz­ban igényelhetnek az önkor­Időpontok Beadási Program határidő Időpontja 2005. ápr. 1. 2005. aug. l.-szept. 30. 2005. jún. 1. 2005. okt. 1.-dec. 31. mányzatok. Hárojn pályázati szakasz már lezárult. Azok a városok, amelyek au­gusztus 1-je és szeptember 30-a között kívánnak valamilyen ren­dezvényt szervezni testvérváro­sukkal, április elsejéig igényel­hetik az uniós forrást. Magyar Eszter, a nyergesújfalui önkor­mányzat titkára elmondta, hogy tervezik a pályázat benyújtását, ugyanis a térségi ház avatására, amely szeptember 17-én lesz, delegációt várnak németországi partnertelepülésükről. Tatabányán a hagyományos testvérvárosi találkozót az idén a bányásznap köré - szeptem­ber 2-4. - tették.- Félnapos konferenciát, kultu­rális gálaprogramot szervezünk a részt vevő öt városnak - Christchurch, Székelyudvarhely, Bedzin, Aalen, Izsevszk -, bemu­tatjuk megyénket és Tatabányát is a küldöttségeknek - tudtuk meg Németh Ferenc külkapcso­lati tanácsnoktól. - Természete­sen igénybe vesszük a forrást, mivel jelentősen csökkenti költ­ségeinket a kérhető összeg. A pályázattól függően kétezer és ötvenezer euró között alakul­hat a támogatás, és a rendezvé­nyek legfeljebb egy hétig tart­hatnak. A pályázat keretében egy­részt a városok vagy községek közötti megállapodások kereté­ben a települések lakóinak szervezett találkozókra, más­részt a testvérvárosi kapcsola­tok égisze alatt rendezett, euró-, pai. témákkal foglalkozó konfe­renciák valamint a testvérváro­si kapcsolatokért felelős tiszt­ségviselőknek rendezett szemi­náriumi képzésekre lehet támo­gatást igényelni. Amennyiben szűkebb ha­zánk valamely települése ki­csúszna a határidőből, júniusig újabb összegekre lehet pályáz­ni, viszont akkor már a? év utol­só negyedében kell megvalósí­tani programjukat. Testvérvárosok világszerte Megyénk ötven települé­sének száztizennyolc partnervárosa van. Szlo­vákiában 43, Németor­szágban 33, Romániában 13, Legyelországban 4, Auszt­riában 7, Ukrajnában 3, Franciaországban 2, Finnországban 3, Svédországban, Hollandiában, az USA-ban Oroszországban és Dániában 1, Olaszországban 3, Angliában pedig 2. i& CHRISTCHURCH SfBíDZIN HJKEBCK - IZSEVSZK t SZÉKElYUDViRHElY 3 JEGYZET Koravén nebulók LŐVEY JÚLIA FELNŐTTESDIT JÁTSZANI, ÉLESBEN. Egy többnapos kiránduláson az osztályfőnök kénytelen volt gyorsétteremből is rendelni, mert tanítványa inkább „éhen halt” volna, mintsem megegye az ebédet. Egy iskolában az anyuka „megsúgta” a pedagógusnak: vala­ki drogozik az osztályban. Csak azt nem tudta a kedves szülő, hogy saját fiáról beszél. Túlsúly, magas vérnyomás, gyengeség, rossz tartás, káros szenvedélyek - egyre kevesebb az a fiatal, akit nem érint a fel­soroltak valamelyike. Miközben a hat-hét évesek „dolga” az lenne, hogy sza­ladgáljanak, csússzanak és másszanak, sokuknak már az is nyűg, ha fel kell állni. Nemritkán látni a mozdulatát nyögéssel kísérő kamaszt sem. Néhány évtizede még fel­tűnést keltett, ma már egyáltalán nem kirívó az elhízott nebuló. Nem újkeletű a dohányzás, ivás és más drogok fogyasztá­sa. Csakhogy egyre korábban kezdenek el a gyerekek éles­ben felnőttesdit játszani. A függések listája tovább folytatha­tó: számítógép, élsport, anorexia... A következmények? Szív- és érrendszeri, ízületi, emésztési problémák. Szülések szövődményekkel. Pszichés zavarok. Fer­tőző betegségek. Gyógyszerfogyasztás. Egy egészségében már fiatalon megvénült társadalom. ISMERŐSÖK, MAGÁNÜGYEK Felesége nem féltékeny ÍCS GÁBORNAK, i tatai képvise- ő-testület okta- ási bizottsága slnökének egy )ájos lány sze­rez örömteli perceket szőke hajával, csillogó kék szemé­vel, huncut mosolyával és senki máséhoz nem hasonlít­ható hangjával. Réka minden­re rá tudja venni, s bármit is csináljanak együtt, felesége nem lesz féltékeny, hiszen el­ső unokájukat mindketten imádják. Keleti filozófia LÁSZLÓNÉ SZABÓ hajnalka, a ta­tabányai peda­gógiai szakszol­gálati intéz­mény vezetője, pszichológus, önkormányzati képviselő, szabad idejében ta­nári kézikönyvet ír a felzárkóz­tató szakiskolai oktatásról, a személyiségfejlesztő program­ról. Folyamatosan képzi ma­gát. Amennyiben több ideje van, a keleti országokba terve­zi utazásait, mivel az ottani fi­lozófiák közel állnak hozzá. Csempézett, járólapozni fog GYAPJAS PÉTER, az Ady Endre Művelődési Ház igazgatója a für­dőszoba kicsem- pézése után s ' nyáron belevág a konyha járólapozásába. A 250 négyzetméteres kertjük­ben is sokat tesz-vesz. Jó idő­ben kirándulnak a hegyekbe, ezért is költözött ide a család Lajosmizséről. Az igazgató a Duna-parton gyakran elnéze­geti nagy folyónkat, a pecázás- nak viszont egyáltalán nem barátja. Közösen tapétáztak VÖRÖSNÉ DR. VILIMSZKY ANNA, a tatai városi bí­róság elnöke, bár két évig ope­raénekesnél is tanult, bizony nem fakadt dalra a közelmúlt­ban, amikor férjével közösen újították fel lakásukat. Bár együtt tapétáztak, mégsem ha­ladtak gyorsan, mert vallja, hogy jó munkához idő kell. Mint ahogy annak eldöntéséhez is, hogy mikor ugrik le a mélybe egy gumikötél végén, amit már régebb óta szeretne kipróbálni. Komárom polgármesterek ta­lálkozója. A Határok nélkül elne­vezésű rendezvény keretén belül minden évben kötetlen beszélgetést folytat Komárom és Észak-Komárom polgármestere. Ma lő órától a vá­rosháza dísztermébe várják Zatykó Jánost (Komárom) és Bastmák Ti­bort (Észak-Komárom). A testvérvá­rosok jelenéről és jövőjéről lesz szó. Környe TOLVAJ gyerekek. Az Al­kotmány úton az egyik üzletben há­rom gyerek elterelte a pénztáros fi­gyelmét, és kiemeltek több bankót a kasszából. Szerzeményükkel elfu­tottak, majd egy ismeretlen rend­számú autóval elhajtottak. A kár megközelíti a 75 ezer forintot. Nyergesújfalu barátságos kör­ben. A helyi nyugdíjasok Barátság Kör Egyesülete virslis vacsorával, bállal színesített közgyűlést tart va­sárnap délután négy órától a műve­lődési házban. A fórumon várható­an a vezetőség sorait érintő szemé­lyi kérdésekben is döntenek majd. Oroszlány elis­merés FOTÓ­SUNKNAK. A ma­gyar sajtó napja alkalmából ismer­kedésre hívta a helyi és megyei sajtó munkatársait Rajnai Gábor polgármester pénteken. Az idei év­ben díjat kapott Kiss T. JÓZSEF, új­ságunk fotóriportere, Oroszlány és a kistérség eseményeinek megörökí­téséért Elismerésben részesült Klitz János, a városi televízió operatőre is. Oroszlány bolti szarka, a hét vé­gén jelentették be, hogy tolvaj járt a Penny marketben. A bűnöző kihasz­nálta az eg'ik vevő figyelmetlenségét KERESZTÜL A MEGYEN és elemelte a pénztárcáját tizenötezer forinttal és személyes okmányaival. Tata érdemjelek. Pénteken meg­emlékeztek a 25. Klapka György Köny- nyű Lövészdandár katonái is a 48-as forradalomról, majd Újfalusi Csaba dandártábornok szolgálati érdemjele­ket és pénzjutalmakat adott át Az ünnepségen az újonnan létrehozott Tatai Dandárzenekar is fellépett Tatabánya zenéről minden SZINTEN. Erkel és kora, a 19. száza­di zenélés színterei címmel nyílt kiállí­tás tegnap a Tatabányai Múzeum­ban. Az Erkel Ferenc Zeneiskola nö­vendékeinek koncertje után Meleg Károly zenepedagógus nyitotta meg a rendezvényt Fúvós- és vonóshang­szerek, zongora, gazdag litográfiái és metszetanyag biedermeier enteriőr, táncrendek, báli selyemtopánka várja az érdeklődőket Megtekinthetők a Bánk Bán című opera 1881-es kéz­zel festett jelmeztervei is. Tatabánya százezrekért, a Dó­zsa György úton egy kft irodájába ha­tolt be ismeretlen tettes. Befeszítette az ajtót és műszaki cikkeket vitt ma­gával. A kár minted 200 ezer forintot Tokodaltáró emlékezés és mu­sical. A 48-as emlékműnél március 12-én 16 órától tartják a koszorúzást A Gárdonyi-iskola ünnepi műsora után kiállítás nyílik a Duna Művészkör alko­tóinak munkáiból a Bányász Kultúrott- honban. Sasvári Sándor Az Operaház fantomja című musicalből énekel részleteket 18 órától a nagyteremben. TAVASZVÁRÓK ÉTÉN - Jelentős átalakítás után nyitja majd kapuit a tavaszi Idény előtt a szabadtéri színpad. A Komárom-Esztergom Me­gyei Területfejlesztési Tanácstól kapott támogatást épületbővítésre használták fel bölcsen a helyi vezetők, így méltó fogadásban része­sülnek az ez évi fesztivál- és rendezvénylátogatók a festői települé­sen. Felvételünkön: Nagy Zsigmond közmunkás munka közben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom