24 óra, 2005. március (16. évfolyam, 50-74. szám)

2005-03-01 / 50. szám

Komárom-Esztergom megyei Tatabanya, Esztergom, Tata, Oroszlány, KomArom, Dorog, Nyergesújfalu, Kisbér, LAbatlan, BAbolna és környékük napilapja nyílik 2005. március 3-án TATABÁNYA, SÁGVÁRI E. U. 4/A KEDD Egyre több diplomás alkoholbeteg Ma már elfogadott elv: a szenvedélybe­tegségből nem lehet kigyógyulni, csak tünetmentesen élni. A tatai Szőlőtő Él­jünk Józanul Egyesület nem csak a he­lyi alkoholproblémákkal küszködők- nek segít. ► 2. oldal Több mint 2 milliárd forint hitel a megyeszékhelyen Az idén 17,6 milliárd fo­rint a megyeszékhely bevétele és kiadása is. Ám az egyensúly csak abban az esetben tart­ható fenn, ha a város felvesz 2,2 milliárd fo­rint hitelt is. A vezetők sajtótájékoztatón mond­ták el véleményüket. ► 3. OLDAL Kiebrudaltak kálváriája: Tappancsék segítenének Megyeszékhelyünkön a mai napig nincs kutyamenhely. A Tappancs Alapítvány ideiglenes megoldásokkal kénytelen be­érni. Remények szerint lesz lehetőség a menheiy létrehozására. ► 4. oldal IDŐJÁRÁS Fagyos napos Idő ► Ifi.OLDAL Iskolatörténeti múzeum a skanzenben j Nincs akadálya annak, hogy megépüljön az is­kolatörténeti múzeum a tatabányai skanzen területén. Sürgető gond ugyanakkor az __ _I egyre népszerűbb vá­rosi intézményben a raktár- illetve a fo­gadóhelyiség hiánya, tudtuk meg FŰRÉSZNÉ MOLNÁR ANIKÓ igazgatótól. ► 5. OLDAL MEGYEI tükör 2-4 TATABÁNYAI KISTÉRSÉG 5 KÉK TÜKÖR 10 APRÓHIRDETÉS 13 SPORT 15 JÓ REGGELT! A jutalom nem jár, csak adható. Persze, nem mindenkinek. Még az sem mondha­tó, hogy mindig azok kapják a többet, akik megérdemlik. A pénzt viszont általában a főnök adja. Kivéve, amikor ő kapja. Mert neki viszont jár. Igaz, csak akkor, ha teljesítette teljesítmény-feladatait. A gazdasági életben ez könnyen és pon­tosan behatárolható, a közéleti veze­tők esetében kevésbé, falán ezért is meglepő, hogy egyik helyen a képvise­lők döntése értelmében a tanácskozá­sokat vezető jutalmának egyik feltéte­le, hogy vegyen részt a testület mun­kájában. A kérdés csak az, hogy mit tesz a fize­téséért? palásti 771416 865026 0 0 0 5 0 Tudatformálás után támogatást kapnak törvénymódosítás Gazdálkodj okosan! három tanácsadás. Állam bácsi zsebébe nyúl Csapdahelyzetből sza­badulhat sok család a szociális törvény módo­sításának eredménye­ként. Április 1-je után a lakás célú hiteltartozá­sok egy részének rende­zésére a költségvetés fe­dezetet nyújt. Madarász Tímea Megyei információ - Maximum négyszázezer forintos lakás célú hitelintézeti tartozás kifi­zetését vállalja az állam és az önkormányzat a hátraléko­soknak áprilistól - tudtuk meg dr. Schvarcz Tibor or­szággyűlési képviselőtől. - További újdonság lesz, hogy az eddigi 18 hónap helyett (6 hónappal lehetett meghosz- szabbítani) öt éven belül kell törleszteni a tartozást.- A hátralékos együttműkö­dési szerződést köt az adós­ságkezelési csoporttal - amely a megyeszékhelyen és több más településen is a családse­gítő szolgálat berkein belül működik -, és vállalja, hogy három hónap alatt havonta részt vesz egy tanácsadáson, ahol megtanítják, miként gaz­dálkodjon, hogy ne kerülhes­sen újra csapdahelyzetbe - mondta el Horváth József, a ta­tabányai . polgármesteri hiva­tal népjóléti irodavezetője. A tudatformáló foglalkozá­sok után vállalni kell, hogy lakáshitelintézeti tartozásá­nak 25 százalékát részletek­ben befizeti. A fennmaradó hátralékot, azaz a 75 százalé­kot - maximum 400 ezer fo­rintot - vissza nem térítendő támogatásként 90 százalék­ban az állam, 10 százalékban az önkormányzat fizeti ki he­lyette a szolgáltatónak. Az ak­tuális havi számlákat törlesz­tenie kell a lakónak. Ehhez minimum 2500 forintos tá­mogatást kap, ami jövedelem­től függően akár a 6000 forin­tot is elérheti. Ha saját hibájá­ból nem fizet, vissza kell ad­nia az állami pénzeket JEGYZET ► 3. OLDAL 300-350 érintettet menekítenének ki az adósságcsapdából Tatabányán A megyeszékhelyen tavaly egy főállásúból és egy megbízási szerződéssel dolgozó munkatársból állt az adósságkezelési csoport. Két főállású és két pályakezdő vállalja a tanács­adást az idén. Eddig 158 ügy záródott le, 12 folyamatban van, mintegy 15 millió forintot vontak be az adósságkezelés rendszerébe. Az idén 300-350 érintettet menekítenének ki az adósságcsapdából. Bunker vásárolható a szőlőhegy alatt p. p. Baj A község központjától távo­labb eső szőlőhegy aljában évti­zedeken át működtettek egy tit­kosnak minősített katonai veze­tési pontot Hosszabb ideje üre­sen áll a föld alatti bunker, ame­lyet egy családi házzal álcáztak. A megyei közgyűlés legutób­bi ülésén arról is döntöttek, hogy a két ingatlant együtte­sen értékesítik. Ennek érdeké­ben hamarosan pályázatot ír­nak ki, s nyilvános versenytár­gyalás keretében határoznak arról, hogy ki legyen a hajda­nán titokzatos bázis új gazdája. Egy nagyigmándi gazda mutatja, mennyi pénze maradt a tavaszi munkálatok megkezdése előtt Vendégh Zoltán Komárom A Komárom kör­nyéki gazdák az immár or­szágos méretűvé vált agrár­demonstrációhoz félpályás útlezárással csatlakoztak. A 13. számú főúton Csém- puszta vasúti átjáró és a ko­máromi bevezető tábla kö­zötti szakaszon több száz méter hosszan alakult ki jár­műsor traktorokból, teher- és személyautókból. SZENTIRMAY KÁROLY fő­szervező, nagyigmándi ön­ről is érkeznek a mezőgazda- sági nehézgépek. A főszervező hozzátette: akciójukat a MAGOSZ me­gyei bizottságától függetlenül kezdeményezték, és fő céljuk nem a forgalom megbénítása, hanem figyelemfelhívás az őstermelőket, gazdákat és családi gazdaságokat lejárató kampányra valamint az ag­rárágazat kritikus helyzetére. A forgalmat a rendőrség munkatársai biztosítják, tor­lódás nem alakult ki az érin­tett útszakaszon. ► 6. oldal kormányzati képviselő el­mondta: hét­fő reggel ki­lenc órától vannak kint a dermesztő szélben az elkeseredett gaz­dák, és egészen addig foly­tatják tiltakozásukat, amíg nem állapodik meg az agrár­tárca és a gazdák tárgyalása­it koordináló bizottság. A tüntetőkhöz folyamatosan csatlakoznak: Dorogról, Esz­tergomból, Bajnáról és Tatá­Játsszon egy szelvényen legalább 600 forintért 2005. március 1-2-án, és ga­rantált ajándékot kap! közeleg a májusi határidő Kilenc éve rendelte el a kormány a medencék felszerelését vízforgató­val. A határidő az idén május elsején lejár. Me­gyénk 58 medencéjéből 14 nem rendelkezik tisz­títóberendezéssel. Knyazovics Edina Megyei információ Ha az üze­meltető nem szerel fel vízfor­gató berendezést májusig, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) bezáratja a fürdőt. Az esztergomi Szent István Városi Fürdő két medencéje nem rendelkezik ______ vízforgató berende- líMflilftWJilffl zéssel. Az intéz- Tata ménynek 2001 óta az ÁNTSZ által elfo­gadott tervei van­nak az átalakítás­hoz, ám eddig ez pénzhiány miatt nem valósulhatott meg. 2002-ben lecsúsztak egy pá­lyázati forrásról, azóta nem sikerült újabb lehetőséget ta­lálni. A két medence kisebb felújítása az akkori tervek alapján 100 millió forint len­ne, tudtuk meg Heer Lajos igazgatótól. A Komáromi Gyógyfürdő összes medencéje rendelkezik a vízforgatóval, illetve felmen­tésük van a beszerelés alól. Ki­zárólag gyógyvizes medencék­nél a hatóságok adhatnak fel­mentést, annak érdekében, hogy a víz jótékony hatása ne sérüljön. Négy medence ren­delkezik a berende­zéssel, a másik három mentességet élvez, mondta el kérdésünk­re Kerekes Tibor, a fürdő ügyvezető igaz­2 Tatabánya 7 Esztergom 2 Komárom 3 Forrás: ÁNTSZ gatója. Bekeményítenek a megyei gazdák is Állóvízben a medencék:

Next

/
Oldalképek
Tartalom