24 óra, 2005. február (16. évfolyam, 26-49. szám)

2005-02-22 / 44. szám

7 Az elnöki körút állomásai február 21. Guy Verhofstadt (BEL) Jacques Chirac (FRA) Február 22. Február 20-22. Tony Blair (UK) Viktor Juscsenko (UKR) Silvio Berlusconi (ITA) J-Claude Juncker (LUX) Jósé M. Barroso (EU) február 24. Február 23. Találkozó Vlagyimir Putyinnal (RUS) és Ivan Gasparoviccsal (SLO) Találkozó Gerhard \ Schröderrel (GER) § JEL-GRAFIKA Találkozók Brüsszelben Brüsszel Pozsorr 2005. FEBRUÁR 22., KEDD VILAGTUKOR Nyilatkozat Koszovóról Koszovónak joga van hosszú tá­von az európai uniós csatlakozás­sal számolni, függetlenül attól, hogyan alakul jövőbeni státusa- állapították meg az Európai Unió tagországainak külügymi­niszterei Brüsszelben. Hozzátet­ték, hogy a haladás a helyi, Illet­ve belgrádi hatóságok közti pár­beszéd alakulásától függ. 2005- a külügyi EU-tanács soros elnö­ke, a luxemburgi Jean Asselborn szavaival - döntő év Koszovó jö­vőjének szempontjából. Nem történt filmbotrány Telt ház előtt mutatták be a hét vé­gén a bácskai Kishegyesen és Bácsfeketehegyen Koltay Gábor Trianon című filmjét. A vetítések gond nélkül zajlottak. A hatóságok részéről nem volt semmi akadálya a vetítésnek. Pál Károly, a kishegyesi képvise­lő-testület elnöke, a Vajdasági Ma­gyarok Szövetségének alelnöke azt mondta: jó volna, ha az alko­tást minél több szerb is látná. „A szerbek ezekben az években élik át saját Trianonjukat. Nincs miért szégyenkeznünk sem ne­künk, sem a velünk élő szerbek­nek, hiszen a ml Trianonunkat okozó politikusok már meghal­tak, a szerbekéi pedig jórészt Há­gába kerültek” - vélte a politikus. szabvány Tíz év alatt szeretnék bevezetni a műanyag kártyát Az Európai Parlament szerdán nagy fába vágja a fejszéjét: megkezdi a járművezetői engedélyek egységesítését. Az Euró­pai Unió bővítésével a jogosítványváltozatok száma 110-re emelkedett. Toronyi Attila _____________ M íg a személyazonosítók alak- változását gyors fejlődés jelle­mezte, a jogosítványok terén földrészünk szinte megrekedt a középkorban. Pedig az egysége­sítés előnyei e téren Is nyilván­valóak. A bevezetendő új jogosítvány egyetlen műanyag lapocska len­ne, amelyet tízévenként (idős emberek, hivatásos sofőrök ese­tében ötévenként) kellene meg­újítani. Európai parlamenti képvise­lők korábban egyszer már rábó- llntottak az egységes uniós jogo­sítvány bevezetésére. Most már a kibővített, 25 tagállamot képvi­selő parlamentben hozzák meg a végleges döntést. Fontos felté­tel, hogy a nemzeti hatóságok naprakész nyilvántartással ren­delkezzenek, mert ez megköny- nyítl az információcserét. Vagyis ha valakit hosszabb-rövldebb időre eltiltanak az autóvezetés­től, akkor ne szerezhesse be egy másik tagállamban a vezetői engedélyt évente több mint 46 ezren hal­nak meg Európa útjain. Főként a biztonsági övék használatá­nak mellőzése miatt. Jacques Barrot, az unió közlekedési biz­tosa 1,4 millió eurót szán a fel­világosításra. Közép-, illetve Ke­let-Európábán az utazók 2040 százaléka nem kapcsolja be magát. Jó példával járnak elöl viszont az angolok, svédek, hollandok: náluk az autózók 90 százaléka használja a biz­tonsági övét. A brüsszeli poli­tikus szerint főleg a gyerekek közlekedési biztonságát kell ja­vítani. Ezért a 4-12 évesek övét játékfigurával teszik vonzóbbá, így talán szívesebben használ­ják. Az EU célkitűzése szerint 2010-re legalább a felével kelle­ne csökkenteni a halálos köz­úti balesetek számát ■ Róka Zsuzsa/Brüsszel Hazai szigorúság „A készülő európai jogszabály­nál szigorúbb a magyar. De ez így van jól" - nyilatkozta lapunk­nak Barsiné Pataky Etelka (Fidesz). „Nem csak azt kell meg vizsgálnunk, hogy hol szükséges további szabályozás az európai normák eléréséhez Fordítva is: ami Európának jó, talán itthon is megfelel, és talán kevesebb költséggel, bürokráciával jár. ”- mondta a magyar képviselő. Kutatási központ az Európai Unióban Magyarország támogatja egy európai kutatási és technológiai fejlesztési há­lózat létrehozását, és szíve­sen adna neki otthont - jelentette be Baráth Etele, az európai uniós ügyekért felelős tárca nélküli minisz­ter Brüsszelben. Pártot kíván alapítani az erdélyi szövetség az erdélyi Magyar Polgári Szövetség elnöksége arról határozott, hogy elindítja azt a folyamatot, amelynek célja egy önálló párt bejegyzése. Tizennyolc megyéből és a fő­városból legalább hétszáz aláírást kell összegyűjteni egy új párt alapításához. Feladta magát Mladic első embere feladta magát a belgrádi hatóságoknak Milan Gvero | volt szerb tábornok, Ratko Mladic volt boszniai szerb hadseregparancsnok egyko­ri helyettese. Csütörtökön utazik kísérettel Hágába. Klaus cseh elnök pártbékére buzdít Klaus cseh államfő felszólí­totta az érintetteket, keresse­nek kiutat a válsághelyzet­ből, amely bizonyítaná, hogy van értelme a kor­mány fennmaradásának. Békejobbot ajánl Bush elnök Sokallja a színt Putyin elnök usA-EU Eltérő értékelések Európa és Amerika viszonyáról forradalmak Egyre zsugorodik az orosz befolyási övezet Újjáválasztása óta az amerikai elnök először tesz körutat Európában, hogy csökkentse a feszültségeket A két nagyhatalom nem­zetközi szerepvállalása lesz a küszöbönálló ame­rikai-orosz csúcstalálkozó egyik fő témája. Csák E. 1 Vlagyimir Putyin elnöksége alatt Washington sikeresen fára­dozott Oroszország korábbi befo­lyási övezetének megnyirbálá­sán. Az afganisztáni válság nyo­mán ürügy adódott arra, hogy Üzbegisztánba és Kirgíziába amerikai csapatokat vezényelje­nek. Nyugati menetrend szerint zajlott le 2003-ban a grúziai „ró­zsás” forradalom is, és rövide­sen amerikaiak kezdték oktatni a kaukázusi ország nemzetbiz­tonsági szolgálatainak tagjait. Moszkvában kénytelenek vol­tak eltűrni, hogy a balti köz­társaságok átigazoljanak egy másik szövetségi rendszerhez, és tagjai legyenek az európai közösségnek. 2004 végén „el­esett” Ukrajna: Viktor Jus­csenko narancsszínű forra­dalma győzött, noha Putyin elnök személyesen is min­dent bevetett saját jelöltje ér­dekében. A sajtó némi cinizmussal immár arról ír, hogy készül a többi „színes” fordu­lat az orosz határok ' mentén. Moldová- ban „szőlőfürtös” mozgalmat, Ör­ményországban „őszibarackosat”, Azerbajdzsán­ban pedig lila­színű „padlizsá- nos” átalakulást szerveznek - nem teljesen külső segítség nélkül. S végül: természeti kincsének megfele­lően az Oroszország­ról leszakadt Kalinyingrádban talán „borostyá- nos” korszak kö­vetkezik. Bushsal Szlovákia fővárosában, Pozsonyban tárgyal Nincs fordulat bush útjának célja az, hogy „megpróbálja csökkenteni az el­múlt három évben felgyűlt el­lentétet és kölcsönös bizalmat­lanságot”. ZBIGNIEW BRZEZINSKI amerikai politológus szerint tör­tént fordulat, de hosszú út van még hátra egészen ad­dig, amíg sikerül elérni a stra­tégiai né­zetek teljes, őszinte egybe­esését. A NATO tagállamai közötti ba­rátság erejét, a szövetség egysé­gét, összetartását hangsúlyozta brüsszeli beszédében George Bush. „Semmilyen átmeneti vi­ta, a kormányok semmilyen mú­ló nézeteltérése, semmiféle hata­lom nem fogja soha megosztani az észak-atlanti szövetséget” - jelentette ki az amerikai elnök. Hangsúlyozta: a világ nagy fel­adatok előtt áll, ezért új korsza­kot kell nyitni a transzatlanti egység erősítésében. Megjegyez­te: az Egyesült Államok és Euró­pa közös, közvetlen célja, hogy véget érjen az izraeli-palesztin szembenállás. Az Európai Parlament szocia­lista képviselőcsoportja nyilat­kozatban követelte: indítsanak új, az egyenrangú partnerségen alapuló fejezetet az Európai Unió és az Egyesült Államok között. Az új, átfogó politikának magá­ban kell foglalnia a - Washing­ton által elutasított - kiotói meg­állapodás és a Nemzetközi Bün­tetőbíróság erős támogatását. Az Egyesült Államok és Euró­pa egymásra van utalva az egye­temes problémák megoldásában - jelentette ki Gyurcsány Ferenc Bonnban. Európa nem nélkülöz­heti az Egyesült Államok had­erejét, az Egyesült Államok pe­dig Európa támogatását - közöl­te a kormányfő közvetlenül a brüsszeli amerikai-európai csúcs előtt. ■ Cs. E. Izrael nem készül új engedményekre békefolyamat Felújulnak a diplomáciai kapcsolatok Izrael egyelőre nem készít élő újabb egyoldalú kezdeményezé­seket a Gázai övezetből való kivo­nulás utáni időre - jelentette ki hétfőn Dov Vejszglasz, Ariel Sáron izraeli miniszterelnök fő tanácsadója. Vejszglasz arra szá­mít, hogy a gázai kivonulás után a tervnek megfelelően felújulhat­nak a béketárgyalások a palesz­tinokkal. Egy jeruzsálemi egyete­mi intézetben rendezett konfe­rencián hangsúlyozta, hogy Ariel Sáron kormányfő további „fájdal­mas engedményekre” is kész a tárgyalások keretében. Tíz arab országgal tárgyal Izrael diplomáciai kapcsolatok létesítéséről - jelentette be az iz­raeli közszolgálati rádióban Szil­ván Salom külügyminiszter. Be­jelentése egy nappal azután hangzott el, hogy az izraeli kor­mány döntést hozott a Gázai öve­zetben lévő összes (21) és négy ciszjordániai zsidó telep felszá­molásáról. Jordánia négyévi szü­net után vasárnap visszaküldte nagykövetét Tel-Avivba. Egyip­tom is hasonló lépésre készül. Foglyok szabadlábon ötszáz palesztin foglyot enge­dett tegnap szabadon Izrael. A volt rabokat biztosított bu­szok szállították a börtönökből az ország déli részébe. Egységes uniós jogosítvány

Next

/
Oldalképek
Tartalom