24 óra, 2004. október (15. évfolyam, 230-254. szám)

2004-10-07 / 235. szám

24 ÓRA - 2004. OKTÓBER 7., CSÜTÖRTÖK JEGYZET Vaddisznóságok MŐROCZ KÁROLY ENNEK NINCS JOGKÖRE INTÉZKEDNI, EZ NEM VA­DÁSZHAT... - AZ ICIPICI VÁROSLAKÓ PEDIG MEG­IJED, A NAGYOBB KÁROMKODIK. Az állatokról szóló történetek meghatóak, vagy mosolyra ingerlőek. Amikor hallottam, hogy vaddisznók nézegetik az embereket Tatabányán, a Ságvári úton és a Ne- dermann-lakótelepen, először mosolyogtam. Aztán jobban belegondoltam, és elkomorodtam. Mi lesz akkor, ha egy kis­gyereknek villámgyors mozdulattal sikerül meghúznia Ma­lacka farkát? A visításra Mamacoca és a többiek elszaladnak, vagy az öreglány megpróbálja megvédeni kicsinyét? Elméletileg a vaddisznók félnek az emberektől. Gyakorlatilag én félek a vaddisznóktól, különösen akkor, ha váratlanul rö­fögnek rám egy lakótelepen. A vadászok széttárják a kezüket: lakott helyen nem lőhetnek rájuk, az erdők kijáratait nem el­lenőrizhetik állandóan. A rendőrségnek nincs jogköre intéz­kedni. Hogy van-e más megoldás? Aki tudja, sürgősen árulja el! A vadak ugyanis dúlják a környék kertjeit, a tulajdonosok hi­ába panaszkodnak, hiába fordulnak fűhöz-fához. A számolga- tós gyerekjáték jut eszembe: ennek nincs jogköre, ez nem ment el vadászni, a harmadik széttárja a karját, a negyedik csak röhög az egészen - az icipici pedig ezúttal nem jár jól. Ha szerencséje van, rosszul sem. VÉLEMÉNYE VAN? ÍRJA MEG: SMS: 06-30-303-0024 (Sms-ezőink kérhetik: telefonszámuk ne jelenjen meg. Az üzenet végére írjanak egy „t” betűt) Eredményesen szerepelt az EDV Rt. csapata Hí. A Víz- és Csatorna- művek Országos Szakmai Szövetsé­ge második alka­lommal hirdette meg a víziközmű-szolgáltatás terüle­tén dolgozó ügyfélszolgálati munkatársak országos verse­nyét A házigazda ezúttal a Nyír­ségvíz Rt. volt A Nyíregyházán megrendezett találkozóra az or­szág különböző vízmüveitől 19 csapat érkezett A szakmai, jogi, |fRj|R)| kommunikációs és gyakorlati feladatokat tartal­mazó versenyen az Északdu­nántúli Vízmű Részvénytársa­ság Takács Katalin, Fábián Lászlóné és Szaniszló Zoltán összetételű csapata eredmé­nyesen szerepelt, és végezetül a 6. helyezést érte el. Halasy Károly ÉDV Rt., PR-vezetó'A ötszörös helypénz. Forró hangulat. A piacozóknak nem szóltak. Embertelen körülmények. Pénteken folytatják: ha harc, legyen harc? Anyázástól ötvenhatig, keresztényi gondolattól árakig sok mindenről esett szó szerda délelőtt az esztergomi piacon. Másfél év után újra ösz- szetűzött egymással a vá­ros és szabadtéri kereske­dői. Váratlanul többszörö­sére emelkedett a piaci helypénz. De nem min­denkinek... Rafael Balázs Esztergom Tavaly január végén már vezet­tek egy demonstrációt a város­háza elé a piaci ruhakereske­dők: akkor is, most is azzal ér­veltek, hogy a képviselő-testü­let ellehetetleníti őket. A tegnapi hangosabb, elke­serítőbb volt. Hírét vettük ked­den délután, hogy váratlan helypénzvita van kialakulóban a Simor János utcában. Szerdá­tól az ide érkező, nem helybéli ruha- és iparcikk-kereskedők­től a megszokott, korábban ki­alkudott, ezerszer átbeszélt árak helyett ötször annyit kí­vánnak beszedni: a négyzet­méterenkénti 279 forint he­lyett 1400-at. Ez most még nem sikerült. Délelőtt tíz óráig vitáztak, ve­szekedtek egymással árusok és piacfelügyelők, figyelték min­den szavukat a vásárlók és a közterület-felügyelők. Folyamatosan és nagy hang­erővel tárgyalták a jólértesültek és az újonnan érkezők az ügyet. Az igen forró hangulat! nem kedvezett semmilyen épeszű tárgyalásnak; a mintegy nyolc- van-kilencven kereskedő egy része ki sem pakolt. Aki kitette áruját, jóval kisebb területet foglalt el, fizetni azonban szinte senki nem akart. Néhányan, amint lett egy kis bevételük, le­álltak és fogadkoztak: ide töb­bet nem jönnek. Óvatosak, ne­vüket kevesen adják. Tíz előtt pár perccel Kovács Gé­za helyi ruhakereskedővel az élen megindulnak a városháza felé. A portás megállítja őket, és közli, Meggyes Tamás polgár- mester nem érkezett be. A piaco- zók nagyon türelmetlenek. Ép­pen a várba igyekszik az alpol­gármester, Knapp János Páj, és az aljegyző, amikor megindulnak az emeletre. Nagy hangon tárgyal­nak valakivel a kabinet bejáratá­ban; beljebb nem léphetnek.- Irány a vár! - halljuk tőlük. A hivatal előtt még összevitáz­nak a követendő stíluson. A királyi palotában fél tizen­egykor megkezdődik közben az Ister-Granum közgyűlése. Ora- vec János párkányi polgármester a késés okaként közli: „Meggyes elnök úr egészségi állapota miatt kimentette magát..” Dél körül megérkeznek a pi- acozók. S mint régen a várka­puk vasdorongjai, most a bejá­rat finom-sűrű rácsozata zu­han le a földig. „A vár múzeu­mi terület, nem helyszíne poli­tikai demonstrációnak!” - halljuk. Aztán újra a városháza, újra vita a kabinetirodában. A vég­eredmény: mindenki szóbeli ki­tiltása a Simor János utcából - péntektől. Ma a hivatal elsősor­ban az Ister-Granum közgyűlés­sel volt elfoglalva; az üggyel ér­demben nem tudott foglalkozni senki. Folytatás: pénteken. Ha harc, legyen harc? „Szégyen, ami itt van" Flórián Gyula táskakészítő: - Menjen el Tokodaltáróra! Ott rend van, tisztaság van, fedél van a fejünk felett. Normális áron! Tatabányán, a Konzum előtt, ahol nem ver minket az eső, negyedévre kémek tőlem hétezret És örülnek, ha megyek, mert adunk választékot. Itt? Mocsok, kosz, hideg, a havat is mi la­pátoljuk el. Embertelenek a körülmények. A világban sokfelé jártam már, de ez szégyen, ami itt van. És a gatyánkat leszed­nék. Száz család kenyere van veszélyben! Vita nélkül elfogadták A legutóbbi testületi ülésen egy kis módosítással fogadták el az új piacrendeletet. Az eredeti előterjesztés nem tartalmazta t\iég ezt a radikális emelést; ott az iparcikkeseket még csak 300 Ft/négyzetméter/nap terhelte. A módosítás - több tíz más ki­egészítéssel együtt - ülés közben érkezett. Bár volt, aki nem, szavazta meg, vita nem alakult ki. A távol élő kereskedők pe­dig csak a keddi helyi lapból értesülhettek (volna) arról, mi vár rájuk - szerdán. Ács ÉVZÁRÓ ÜLÉS. A nagyközség lokálpatrióta civil szerveződése a múlt héten tartotta évzáró ülését, tudtuk meg Csöbönyei Imre polgár- mestertől. Az asztaltársaság fontos feladatának tekinti Kossuth Lajos emlékének ápolását, a magyarság- tudat ébren tartását és Ács fejlődé­sének előremozdítását. Dorog AKADÁLY NÉLKÜL. Az ön­kormányzat szeretné elérni, hogy a mozgásukban korlátozottak a Köz­társaság úti orvosi rendelőbe is se­gítség nélkül bejuthassanak. A szükséges beruházáshoz pályázat keretében kértek támogatást az Esélyegyenlőségi Kormányhivataltól. Esztergom rendkívüli tanács­kozás. Ma délután öt órától rend­kívüli testületi ülést tartanak. A té­mák: a korábbi Hell József Szakkö­zépiskola tornatermének ügye, az önkormányzat 2005-2006. évre szóló felhalmozási programja. Zárt ülésen tárgyalják egyebek között a települési képviselők tiszteletdíjáról valamint költségtérítéséről szóló rendelet módosítását és az Eszter­gomi Kézilabda Kft. ügyét. Esztergom civil katalógus, az Ister-Granum Eurorégió szerdai köz­gyűlésére a Duna két oldalának száz településéről várta a városve­zetőket. A királyi vár Lovagtermé­ben előkészítették az eurorégiós menetrendet és telefonkönyvet. Mindenki kezébe vehette a legfris­sebb Civil katalógust. Elkészült az eurorégió idegenforgalmi értékeit bemutató turisztikai kataszter is. Kecskéd ÁLLTÁK a próbát. A tata­bányai autómentes nap keretében megrendezett olimpiai ötpróbán a legjobban teljesítő iskolák közé ke­rült a Kecskédi Általános Iskola. A sorsolás után az iskola sporteszkö­zöket vehetett át - tudtuk meg Ka­rácsonyiné Handl Mária igazgatótól. Kesztölc AKADÁLYMENTESÍTÉS, a polgármesteri hivatal belső átalakí­tásával már végeztek a munkások, a napokban fejezik be az utcafronti homlokzat felújítását. A bejáratnál rámpát készítenek, amely segít a mozgáskorlátozottaknak az aka­dálymentes közlekedésben és ügy­intézésben - tudtuk meg Klányi Sándor polgármestertől. A felújítás­ra pályázaton 5,9 millió forintot nyert az önkormányzat. Máriahaiom valódi áron. Papírt gyűjtöttek kedden az általános isko­lai diákjai. A tanulók 3500 kg újra­hasznosítható hulladékot szedtek össze. Az iskolától egy komáromi cég kilónként 10 forintért vette át a papírt az egyébként szokásos négy­öt forint helyett. Máriahaiom iskolatej. a község önkormányzata is csatlakozott az iskolatejprogramhoz. Hétfő óta az intézmény 88 diákja ihat minden reggel két deci egészséges italt - tudtuk meg Pratz Attila igazgatótól. Nyergesújfalu zenés délután, a város 70 éven felüli lakóinak 700 meghívót küldött az önkormányzat az elmúlt napokban. Zenés dél­utánt szerveznek nekik vasárnap 16 órára az Ady Endre Művelődési Házba, ahol vendégül látják a nyug­díjasokat. A hagyományos rendez­vényen az idén Tihanyi-Tóth Csaba és felesége is fellép. Az időseket különbusszal viszik a helyszínre. SZOmÓd IDŐSEK KÖSZÖNTÉSE. Október 8-án csaknem 140 idő­sebb embert várnak délután három órára a község művelődési házába, ahol az önkormányzat illetve a Vö­röskereszt helyi szervezetének ve­zetői köszöntik őket. A színjátszóc­soport tagjai és a mazsorettek szó­rakoztatják a jelenlévőket, akiket meg is vendégelnek a rendezvény szervezői. Tardos AZ idegenforgalomért. A Partner Mérnöki Iroda Kft.-nél né­hány napja megrendelte az önkor­mányzat a község idegenforgalmi koncepciójának az elkészítését, a részletes fejlesztési program össze­állítását. A megvalósítástól a turiz­mus fellendülését várják. Tatabánya BEFEKTETÉSEK. Keres­kedelmi kapcsolatok, üzleti lehe­tőségek címmel rendezett konzultá­ciót tegnap a megyei kereskedelmi és iparkamara, valamint az ITDH Magyar Befektetési és Kereskede­lemfejlesztési Kht. A résztvevőknek lehetőségük nyílt a cég Bécsben, Brüsszelben, Hágában és London­ban működő csoportjainak a veze­tőivel tárgyalni a külkereskedelmi szabályozásokról, valamint a piac­ra jutási és befektetési lehetősé­gekről. Tokod BUSZMEGÁLLÓK. Fából ké­szült, szép kivitelezésű buszmegál­lót helyeznek el a község négy pontján. A régi, fémből készült váró­kat az üveggyári és a falusi telepü­lésrészen cseréli le az önkormány­zat. Az üveggyár előtt már tegnap felállították a lakók örömére az első új buszmegállót. Felháborodott árusok a városháza előtt Miért csinálták ezt? - kérdezi az egyik kereskedő Veszélyben száz család kenyere

Next

/
Oldalképek
Tartalom