24 óra, 2004. augusztus (15. évfolyam, 179-203. szám)

2004-08-21 / 195. szám

I 2004. Augusztus 21., szombat MEGYEI KÖRKÉP 5. OLDAL Es On szerint? Nehéz lenne vitatkozni - a megye kórházainak helyzete alapján is - az­zal az állítással, hogy reformra van szükség az egészségügyben, mégis akadnak vezetők, akik semmilyen módosítást nem látnának szívesen „saját” (kór)házuk táján. Ön mit gondol erről? - kérdeztük a héten hon­lapunk látogatóitól. Minden maradjon a régiben! -18% Mindenképpen szükség van a reformokra - 82% Az eredmény nem tudományos értékű. A felmérés nem feltétlenül tükrözi sem az összes internetfelhasználó, sem az általános közvélemény állásfoglalását. Jövő heti kérdésünk: A héten újabb hullámokat vetett a megyénket - Esztergomot, Tokodaltárót, Dorogot - sújtó dunai vízszennyezés, s az eset bizony fel­veti a kérdést: biztonságban tudhatjuk-e a mindennapi életünkhöz szük­séges vizet adó vízbázisokat. Önnek mi a véleménye erről?- Igen, általában biztonságosak a vízbázisok.- Elbizonytalanodtam.- Nem, semelyik vízbázis nincs biztonságban az ipari szennyezéstől. Szavazzon az interneten: www.24ora.hu Újabb feljelentés a vízszennyezés után Duna mente A Duna esztergomi szakaszá­nál környezetszennyezést okozó dorogi Onyx Kft.-nek az előzetes számítások sze­rint több mint 158 millió fo­rintos hulladékbírságot kell fizetnie - derül ki a Környe­zetvédelmi és Vízügyi Minisz­térium (KVM) csütörtöki köz­leményéből. Ugyancsak csütörtökre Persányi Miklós környezetvédelmi és víz­ügyi miniszter értekezletet hívott össze, és itt tudatta a környezetvé­delmi hatóságok vezetőivel, hogy Dorog is lép Ismeretlen tettes ellen bün­tetőeljárást kezdeményez a dorogi önkormányzat kör­nyezetszennyezés miatt, er­ről a csütörtöki ülésen dön­töttek - közölte az MTI-vel Tittmann János polgármes­ter. Hozzátette: kezdemé­nyezik az Onyx Magyaror­szág Kft. működésének fel­függesztését is, és a hulla­dékártalmatlanítás újraindí­tásának feltételeként az üzem teljes körű műszaki és biztonságtechnikai felül­vizsgálatát kérik. a jövőben szigorúbb munkát vár el tőlük. „A miniszter kérte a ható­ságok vezetőit, hogy a veszélyes ipari üzemek és létesítmények te­rületén fordítsanak kiemelt figyel­met az ellenőrzésekre és 60 napon belül vizsgálják felül a környezet­re legveszélyesebb gazdálkodó szervek üzemi kárelhárítási terve­it” - tartalmazza a közlemény. A KVM közlése szerint a mi­niszter arra is felhívta a figyel­met, hogy amennyiben egy cég elmulasztja azonnal tájékoztatni a környezetszennyezésről a terü­letileg illetékes környezetvédelmi felügyelőséget, úgy a hatóság kö­teles szankciókat alkalmazni, ez­zel biztosítva a beavatkozás, kár- elhárítás hatékonyságát. Tiszta vizet! Tiszta vizet a pohárba címmel a július 30-ai környezetszennye­zéssel kapcsolatos tisztánlátást, a tiszta környezet és ivóvíz biz­tosítását a középpontba állító programot hirdetett Meggyes Ta­más esztergomi polgármester. A törekvés támogatására aláírás- gyűjtést is indítottak, és augusz­tus 24-én, kedden délután hat órától közmeghallgatást tarta­nak a Bajor Ágost Művelődési Központ és Kultúrmozgó nagy­termében. ■ Nélkülözhetetlenek a falugazdászok Tizenötezer őstermelőnek és 326 családi gazdaságnak segítenek Megyei információ Tíz éve működik hazánkban az európa uniós követelmé­nyeknek megfelelő falugazda­hálózat - a megyei földműve­lésügyi hivatalok égisze alatt Az eltelt időszak bizonyítja, hogy a falugazdászok tanácsai nélkülözhetetlenek a terme­lőknek. Megyénkben húsz szakember látja el a feladatot a főfalugazdász irányításával A kezdeti fanyalgás után ma már más a - munkájukat köztisztvise­lőként végző - falugazdászok megítélése. Tavaly még harminc­hármán voltak megyénkben a fa­lugazdászok, de a létszámleépítés ezt az intézményt sem kerülte el, s ma húszán vannak.- Rendkívül sokrétű a falugaz­dászok munkája, akiknek felsőfo­kú mezőgazdasági szakképzett­séggel, és megfelelő szakmai gya­korlattal kell rendelkezniük - emelte ki Kerek Katalin, a megyei földművelésügyi hivatal vezetője.- Megyénkben általában ötven év fölötti, rutinos mezőgazdászok látják el ezt a nehéz feladatot. Ál­talában a települések polgármes­teri hivatalaiban tartják fogadó­óráikat, amelyeken többek között szakmai tanácsokat adnak, segí­tenek a gazdáknak az agrártámo­gatások igénylésében, a pályáza­tok elkészítésében, a jogszabá­lyok értelmezésében. Ok mérik fel a jégverés, az aszály, az árvíz és a vihar utáni elemi károkat. Fele-lősségteljes munkájuk nagy odafigyelést igényel. Különösen nagy segítséget nyújtanak az ős­termelőknek. Simon Csilla és Farkas Dénes a kukorica fajtakísérleti tábla mellett- Csilla sokoldalúan szakkép­zett falugazdász, akivel évek óta kiváló az együttműködésünk. Szakmai tanácsai mellett az adó­zással kapcsolatos témákban is felvilágosítja a gazdákat - dicsérte a szakembert Farkas Dénes, aki 1997 óta őstermelő, és 120 hektá­ron termel búzát valamint kukori­Tatán, az Agrár Kft. telephe­lyén tartja keddenként és csütör­tökönként fogadónapját Simon Csilla agrármérnök, aki 1999-től falugazdász, akinek a város, Agostyán és Baj a körzete és mint­egy 1600 őstermelő, illetve 180 re­gisztrált termelő az ügyfélköre. Ottjártunkkor sorban kopogtattak az ügyfelek.- November óta szinte egyfolytában rengeteg a munkánk, de nem panaszko­dom - mondta Simon Csilla. - A falugaz­dásznak szeretni kell ezt a feladatot, sok tü­relemre és elhivatott­ságra van szüksége. Úgy érzem, hogy kör­zetemben elfogadtak az emberek, és ez a legfontosabb a mun­kámban. 4 központ, 20 falugazdász 1. Esztergomi körzet (A Gerecse túlsó oldala, egészen Gyermelyig) Vezető: Bokrosáé Rajner Katalin 2. Kisbéri körzet (Bakonyalja Szákszendtől kezdődően) Vezető: Fábiánná Szabó Irén 3. Komáromi körzet (Ácstól Nagyigmándon át Banáig bezárólag) Vezető: Marosvári István 4. Tatabánya-Tata körzet (Oroszlány és Tarján környéke is) Vezető: Manczal Ferenc FOTÓ: KISS T. JÓZSEF cát. - Idei termésem igen jó lett búzából, de a kukorica is ígéretes­nek tűnik. A falugazdász megjegyezte: - Most elkelne az eső, mert a föld már repedezik a szárazságtól. Egyébként a körzetünkben kiváló termés várható.- A megye mind a 76 települé­sét lefedik embereink, akikre át­lagban 4-5 helység jut - adta a felvilágosítást Temesi László me­gyei főfalugazdász. - Mintegy 90 főfoglalkozású mezőgazdasági vállalkozóval és 326 családi gaz­dasággal valamint tizenötezer őstermelővel vannak kapcsolat­ban. Emellett a mezőgazdasági nagyüzemek is egyre inkább igénylik szakmai tanácsaikat. Falugazdászaink alaposan felké­szült szakemberek, és hetven százalékuknak kettő vagy több diplomája van. PÉNTEK SÁNDOR Vihart kavart az iskolaösszevonás A képviselő-testület csütörtöki ülésén arról is döntött, hogy a megyétől városi kezelésbe átvett Fellner Jakab-szakközépis- kolát összevonja a VI-os telepi Kossuth Lajos Általános Iskolá­val A döntés-előkészítésbe azonban hiba csúszott, és ez heves vitát váltott ki. Tatabánya A határozati javaslat előkészítői a szabályzatnak megfelelően be­szerezték a helyi cigány kisebb­ségi önkormányzat egyetértését, ám nem kérték az országos szer­Eredményeket várnak a romák Bihari József, a városi cigány kisebbségi önkor­mányzat elnöke elmondta: - Támogatjuk a kezde­ményezést, és a helyi kisebbség álláspontja a dön­tő, mert az OCÖ-nek sajnos, kevés rálátása van a helyzetre. Eredményesebb munkát várunk az ösz- szevonás után. Ezáltal több roma gyerek kerülhet a középiskolába. Bízunk abban, hogy a Kossuth-is- kolának nem csak a szakmai munkája változik meg, hanem az épületet is felújítják. Ráfér, mert rossz az állaga. Fordítsanak pénzt a tatarozásra is! vezet véleményét, mint az az or­szágos sajtóban is megjelent. Ezt pedig sérelmezi az Országos Ci­gány Kisebbségi Önkormányzat (ÖCO) vezetése, és az ügyben megkérdezik a belügyminisztert valamint a kisebbségi ombuds- mant is. A testületi ülé­sen elhangzott: szakértői véle­mény hiányában kell határozatot hozni, nincs fej­lesztési tervmó­dosítás, és a vá­ros intézkedési tervében sem szerepel ez a lé­pés. Hosszas huzavona után végül a testület elfogadta a két intéz­mény egyesítését. A döntést követően megkér­deztük a vita két fontos szereplő­jének véleményét. Szentirmai Ferenc önkormány­zati képviselő: - Kértem, vegyük le a határozati javaslatot a napi­rendről, mert szerintem a törvé­nyi előírásoknak nem felel meg. Ha valaki felépít egy házat, és utó­lag próbálja megszerezni az enge­délyeket hozzá, mégis lebontatják vele! Elhatározták az összevonást fejlesztési illetve intézkedési terv módosítása nélkül. Az OCÖ véle­ménye a döntéshez kellett volna, ami nem volt ott. A Kossuth-isko- la pedagógiai programját elutasí­tották. A polgármester ezzel nega­tív minősítést adott az intézmény vezetésének. A háttérsuttogások szerint a dózsakerti Bánki-iskolát be fogják olvasztani a sárberki Fellnerbe, a megüresedett dózsa­kerti épületbe áttelepítik az Árpá­dot, és a majdan felújítandó Árpád épületét átadják a MÜTF-nek. Döbbenetes pletyka! Lászlóné Szabó Hajnalka, az oktatási bizottság vezetője: - A két intézmény összevonásával nem sérül sajátos jellegében az oktató-nevelő munka. Sőt, a Kos- suth-iskolában szaktanárhiány volt, amely most megoldható úgy, hogy a Fellnerből átjárhat a meg­felelő képzettségű oktató órákat tartani. Növekszik továbbá a hát­rányos helyzetű diákok esélye a továbbtanulásra, mert a két tan­testület megismerheti egymás munkáját, és így az általánost el­végzőknek egyenesebb lehet az útja a középiskoláig. A legfonto­sabb a közoktatási törvény ide vo­natkozó paragrafusa, amely a gyermekek mindenekfeletti jogá­ról rendelkezik, és mi ezt az elvet tartottuk szem előtt. M. TÓTH SÁNDOR A-tól Z-ig a megyében • hírek # A-tól Z-ig a megyében # hírek « A-tól Z-ig a megyében • hírek # A-tó( Z-ig a megyében # hírek « A-tól Z-ig a megyében • hírek # A-tól Z-ig a megyében # hírek BAKONYSZOMBATHELY. a mun kanélküliség a megyei átlagnak megfelelően alakul a településen. A rászorulóknak közmunkaakci­ókkal igyekszik segíteni a helyi önkormányzat. Ezekben a napok­ban is tízen dolgoznak a par­lagfűirtáson és a zöld területek rendezésén. Enyhíti a gondokat, hogy egy építőipari cég települt be az ipari parkba, és munkaalkal­mat kínál több helybélinek. k k k Új utca születik a település Bárso­nyos felé eső részén, az idén ala­pozzák és zúzott kővel le is borít­ják az utat. Az Eszterházy utcát mintegy 6-7 millió forintos költ­séggel - ebből 4 millió támogatás - azért nyitják, mert sokan szeret­nének telket vásárolni a faluban. A betelepülők között Miskolcról, az Alföldről és Tatabányáról szár­mazó családok vannak, akik a vá­rosokban nem találták meg a megélhetést. DOBOG. A városban jelenleg hu­szonegy játszótér van. A napok­ban is tart -jogszabály előírta - fe­lülvizsgálatuk, amely azt hivatott megállapítani, hogy megfelelnek-e az Európai Unió szigorú biztonsá­gi előírásainak. Amennyiben nem, a jövő év elején mindenképpen el kell kezdeni az átalakítást, vagy nincs más hátra, mint a bezárás. ESZTERGOM. Irodalmi pályáza­tot hirdet nyugdíjasoknak az Esz­tergom és Környéke Nyugdíjasok Érdekvédelmi Kulturális Egyesü­let, Esztergom környéki emlékek címmel. Az írás témái lehetnek személyek, tárgyak, hagyomá­nyok, események. A jeligés pályaműveket - a zárt borítékban csatolt névvel és címmel - október 30-ig várják az ENÉKE címére, a Zöldházba. __________________ K ESZTÖLC. Létrehozásának 40. évfordulóján új nevet kapott a fa­lumúzeum: a homlokzaton elhe­lyezett új emléktáblán már Petrik József Faluházként szerepel az in­tézmény^____________________ K ISBÉR. Pályázattal nyert támo­gatás fedezi annak a számítógépes tanfolyamnak a költségeit, amelyet az őszi hónapokra tervez a helyi könyvtár. Kiscsoportokban első­sorban az internet használatát sa­játíthatják el a jelentkezők. A dolog érdekessége, hogy a résztvevők so­raiba nyugdíjasokat is várnak a szervezők. ___________________ K OMAROM. Az eurázsiai közös­ségi művészetektől a modern szá­mítógépes grafikákig címmel nyi­tottak kiállítást tegnap a Monosto­ri-erődben. A tárlaton Bérezi Szaniszló, Kábái Sándor, Gévay Gábor, Karsai János, Szilassi La­jos és Pataki Tamás alkotásait le­het megtekinteni - szeptember 19-éig. ______________________ O ROSZLÁNY. Bár még csak szer­dán volt az ünnepélyes bemutató­ja, egyre többen lapozgatják a vá­rosban az Oroszlány kincsei című új helytörténeti kötetet, mely a Montázs Press gondozásában lá­tott napvilágot. Forgács József Történelmi képkockák Orosz­lányról címmel 14 jelenetbe sűrít­ve rögzíti a város több ezer éves történetét, Orbán Ferenc és Orbán Ferencné a város természeti érté­keit mutatják be a lapokon írás- ban, fotókon. ____________ S ZÁRLIGET. A jövő hét első két napján teljes hosszában leaszfal­tozzák Szárligeten a másfél kilo­méter hosszú Vasút utcát. ■k k k Az augusztus 24-ére összehívott testületi ülésen egyebek között napirendi pontként tűzték ki az első fél év gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását, az iskola pedagógiai, illetve a Hétszin­virág Óvoda nevelési programjá- nak fenntartói jóváhagyását. TATABÁNYA. Komárom-Eszter- gom Megye Önkormányzata már a 2001., 2002. évi költség- vetésében elkülönített 80 millió Ft-ot a megyeháza tanácstermé­nek felújítására, majd 2003-ban 85, míg a 2004-es esztendő bü­dzséjének tervezésekor több mint 88 millió Ft-ot. A munkála­tok már tartanak, s várhatóan októberben fejeződnek be. A re­konstrukció során nemcsak a terem burkolatát, berendezési tárgyait korszerűsítik, a szak­emberek új elektronikai, infor­matikai rendszert is kialakíta­nak - tájékoztatott dr. Csermák Vilmos főjegyző. Elmondta: a laptopok, projektor a képvise­lők munkájának megkönnyíté­sén túl konferenciák, tanácsko­zások befogadására is alkalmas- sá teszi a helyiséget. __________ V ÁRGESZTES. A község önkor­mányzata ismét pályázatot nyújtott be a településhez tartozó Agyagve­rem belterület megfelelő ivóvízellá- tásának megvalósítására. ________ V ÉRTESSOMLÓ. A község tele- házában már most lehet érdeklőd­ni a szeptemberben induló angol, német és számítógépes tanfo­lyamokról. A tanulni vágyó som­lóiaknak ugyanis nem kell utazni­uk, lehetőségük nyílik lakóhelyü­kön képezni magukat - tudtuk meg Bőhmné Krüpl Etelkától a teleház vezetőjétől.____________ V ÉRTESSZŐLŐS. Az önkor­mányzat felmérést készít a 65 év feletti lakosok körében a szociá­lis ellátások igénybevételéről, il­letve az igények megismerése céljából. Ezek összegzése várha­tóan segítséget nyújt a szociálpo­litikai fejlesztési elképzelések ki­alakításakor. ■ Megyei hálózat

Next

/
Oldalképek
Tartalom