24 óra, 2004. július (15. évfolyam, 152-178. szám)

2004-07-01 / 152. szám

holnap Táton láthatják a 24 Óra nyereményautóját. Nézze meg, Komárom-Esztergom megyei Tatabánya, Esztergom, Tata, Oroszlány, Komárom, Dorog, Nyergesújfalu, Kisbér, I-ábati.an, Bábolna és környékük napilapja Ára: 79 Ft - Előfizetőknek: 55 Ft 2004. JÚLIUS 1„ CSÜTÖRTÖK XV. ÉVFOLYAM, I52. SZÁM WWW.24ORA.HU Von véleménye, ■ (0 de nem hallgatják meg? A tizedik város Új időszámítás Lábatlanon Mai számunkból Nyomdaóriások jönnek Komárom _________ Skandináv nyomdaipari óriások terjeszkednek Magyarországon. A finn Hansaprint és a svéd Elanders AB négymillió eurós beruházással építi fel üzemét Komáromban. Az ipari park négyezer négyzetméteres terüle­tén közösen épít új nyomdát Skandinávia két vezető nyomdai vállalkozása. Az új digitális tech­nikával dolgozó üzemben első­sorban használati útmutatókat és brosúrákat készítenek majd. fus’ 7. oldal) m Zárt hivatali ajtók Megyei információ A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszerve­zete 1996-ban kezdeményezte, hogy a köztisztviselői törvény 1992. július 1-jei életbe lépésé­nek emlékére Magyarországon július 1-je legyen a köztisztvise­lők napja. Először 1997-ben ün­nepelték. A megyei közigazgatá­si hivatal az ünnep alkalmából több munkatársát részesítette elismerésben. Belügyminiszteri dicséretet és jutalmat kapott Hartmann Mihályné. A hivatal- vezető elismerését Herczegh Ist­ván, Tamás Ervinné, Plangár At­tila és Sándor Róbert vehette át. Ezen a napon a polgármesteri hivatalok, okmányirodák, az ön- kormányzati és megyei intéz­mények többsége zárva tart. Ha ügyes-bajos dolgaik intézését a mai napra időzítették, előzete­sen telefonon győződjenek meg a hivatal nyitva tartásáról. ■ IDŐJÁRÁS Délelőtt derű, délután felhősödés 27-28 °C m-16. oldal Kis virág, nagy galiba Tízmilliókba kerülhet a hibás döntés - Meghiúsul a lakópark építése Negyvenmillió forint eszmei értéket képvisel a Fényes felé vezető út menti lápos területen ta­lálható több ezer nagy aggófű és budai imola nevű védett növények együttese, melyek miatt azonban az önkormányzatnak - egy nem elég körültekintő döntés után - most háromszor ennyi kára is keletkezhet Tata Mi a fontosabb: a védett növények, vagy hogy az, hogy az emberek megfelelő otthonokban lakhassanak? Egyebek mellett ilyen szempon­tok is felmerültek a tatai képviselő-testület szer­dai tanácskozásán egy január 30-án elfogadott rendelet visszavonása kapcsán. Ezzel lehetővé tették, hogy a Fényes-fasor bal oldalán telek- megosztással kialakított építési területre a lici­ten győztes cég, az OMS Hungária Kft. lakópar­kot építsen. A nyertesek nemcsak a jelentős összegű vételárat fizették ki azóta, hanem sokat költöttek a számukra kötelezően előírt építke­zés előkészítésére is. C^khogy a kijelölt építésügyi hatóság szak­emberei - nem a tatai polgármesteri hivatal­ban működő, hanem egy másik városban lévő - nem adták ki az engedélyt, mert kiderült, hogy a területen a fentebb már említett védett növények tömkelegéi vannak. Emiatt a beru­házás el sem kezdődhet, a kártérítési igény vi­szont egyértelmű. Ezt nem vitatta a tatai döntéshozók egyike sem, ám arról megoszlott a véleményük, hogy kik a felelősök a helyzetért. Dr. Szaboícs Tivadar jegyző egyértelműen kijelentette: a hibázók meg­nevezése a bíróság feladata lesz. Az önkormány­zaté viszont semmiképpen sem vitatható, ám az eldöntendő, hogy milyen szakhatóságok vonha­tók be a kártérítési összeg megfizetésére, s mi­lyen mértékben. Musicz László terepszemlén. Kis képünkön a nagy aggófű Sok tehát még a nyitott kérdés. Abban viszont Bá­lint Csabának, a gazdasági bizottság elnökének mindenképpen igaza van, hogy ez az üg]y rengetegbe fog kerülni, másrészt igen rossz az üzenete a befektetők felé, akik a hibás szakmái előkészítés miatt a jövőben elkerülhetik a várost. Versenyhátrányba kerültek Hetényi Tamás polgármester: Saj­nos a város természetvédelmi rit­kaságai ebben az esetben komoly gondot okoznak. Ha alaposan kör­benézünk, más területeken is le­hetne találni védett növényeket. Ezek miatt viszont nem állhat meg az élet. Ha pedig mégis, ak­kor válaszolni kell arra, hogy hol építsünk lakásokat, mert az em­berek nem élhetnek a padokon. Természetesen fontos a környezet védelme, ám terjeszkedne a város is. Kérdés, hogy kié az elsőbbség, s milyen áron? Kiss János, az OMS Hungária Kft. ügyvezetője: Jól sejtik a képvi­selők, valóban be fogjuk perelni az önkormányzatot. Ráadásul nem­csak anyagi, hanem erkölcsi kára­ink megtérülése miatt szintén. Ar­ra ugyanis nem gondolnak a dön­téshozók, hogy miattuk mi ver­senyhátrányba kerülünk más be­ruházókkal szemben, akik hama­rabb felépíthetik lakásaikat. Hihe­tetlen nagy kárt okoztak nekünk, s erről nem a védett növények tehet­nek, hanem azok, akik felületesen végezték munkájukat. Musicz László környezetvédel­mi szakértő: Tudtuk, hogy á te­rület hátsó részén megtalálható a nagy aggófű és a budai imola egyaránt, de az csak a telekmeg­osztás után derült ki, hogy ebből mennyi került az OMS Hungária Kft. tulajdoni hányadára. Tekin­tettel arra, hogy ezek a ritkasá­gok csak olyan speciális termőte­rületen fordulnak elő, mint a Fé­nyes környékén lévő lápréti ma­radvány, nem kell attól tartani, hogy a városban tömegesen! el- terjednének. _____palásti péter P olgármester a bíróságon Esztergom/Veszprém Nem kívánta az elfogultság lát­szatát kelteni a Komárom-Esz­tergom Megyei Bíróság, ami­kor kérte, hogy másutt tárgyal­ják a királyváros polgármeste­rének, a megyei közgyűlés tag­jának és hivatala egyik iroda­vezetőjének büntetőügyét. Meggyes Tamás elsőrendű és Buzásné dr. Zimon Andrea má­sodrendű vádlottakat hivatali visszaélés bűntettével gyanúsí­tották meg. Ennek alapja egy 2001-es vá­rosházi rekonstrukció: a volt há­zasságkötő terem polgármesteri irodává és fogadóteremmé való átalakítása kapcsán a felújítást végző cég kiválasztását találta ellentmondásosnak a Komárom- Esztergom Megyei Ügyészség. Ennek alapján kezdte meg a nyomozást, és tette meg felje­lentését. Tegnap dr. Korbély Zoltán, a Veszprém Megyei Bíróság bünte- tőbírájának tanácsa csaknem hét­órás tárgyalásán meghallgatta a tanúkat, szembesítette őket a vádlottakkal. Majd egy bonyolult igazságügyi szakértői jelentés ér­telmezését követően a tárgyalás folytatását szeptember 22-ére ha­lasztotta - nagy valószínűséggel akkor már ítéletet is hirdetnek. (>¥ 5. oldal) m Bakony térség Nem sikerült a Bakonytérségi Önkormányzatok Szövetségé­nek (BŐSZ) összehoznia a többcélú kistérségi társulást tegnap Rédén, így a települé­sek összesen 80-120 millió fo­rinttól estek el. A fő napirend a többcélú kistérsé­gi társulás körüli konszenzus ke­resés volt tegnap a BŐSZ ülésén. Ezen az összejövetelen kellett volna aláírni a többcélú kistérségi társulás okmányát. A jegyzők mindenre kiterjedően készítették el az alapító okiratot. Az aláírásra mégsem került sor, mivel a tele­pülések képviselő-testületeinek több-sége nemet mondott, így a megalakulással elnyerhető 80- 120 millió forint elveszett. Hogy nem jött létre konszenzus a 17 te­lepülés vezetői között, ennek az egyik oka, hogy a kormányrende­let nem világos, benne számos az ellentmondás, a másik a kisisko­lák körüli zavaros kérdések volt. Klupács András területfejlesz­tési elnök egy másik utat ismerte­tett a BŐSZ tagjai előtt, amellyel 20 millió forintra pályázhatnak. Ez azt a mindenki számára elfo­gadható megoldást tartalmazta, hogy alakuljon meg módosított határidőre, július 31-ére a több­célú kistérségi társulás, de ki­emelkedően területfejlesztési fel­adatokra koncentráljanak a tele­pülések, s így a későbbiekben mód nyílik a BM által ajánlott többi cél beillesztésére. Keleti György országgyűlési képviselő azt javasolta, hogy a TEKI pályázatok által biztosított összeg felhasználására a polgár- mesterek állapítsák meg a fontos­sági sorrendet. Ismertetés hangzott el a július 16-25. között megrendezésre ke­rülő V. Bakony térségi napok ter­vezett rendezvényeiről is. ('Előzmények: vmw.24oraj u) -ádám Van pénz, indul az ellenőrzés Dorogi térség Mától fokozott ellenőrzést tar­tanak a nyár végéig a rend­őrök a dorogi térség tizenöt településén. Munkájukat az önkormányzatok anyagilag is támogatják. Korábban megírtuk, hogy Turóczi Bálint őrnagy, a Dorogi Rendőrka­pitányság parancsnoka a Dorog Térségi Társulás ülésén segítséget kért a társuláshoz csatlakozott ti­zenöt település önkormányzatá­tól. Elmondta, hogy a nyári idő­szakban a megszokottnál na­gyobb rendőri jelenlétre van szük­ség a közterületeken. A rendőrök túlóráinak kifizetésére viszont nincs meg a szükséges pénz. Friss információként Turóczi Bálinttól megtudtuk: azok az ön- kormányzatok, amelyeknek lehe­tőségük volt rá, segítettek. Mint­egy 800 ezer forint jött össze, mától augusztus végéig a rend­őrök fokozott ellenőrzéseket tar­tanak a térségben. A fokozott ellenőrzések három irányúak. Ott lesznek az utak mentén a közlekedési fegyelem biztosítása érdekében. Közbiz­tonsági szempontok alapján el­lenőrzik a szórakozóhelyeket, a közterületeket - különösen a hét­végi estéken, éjszakákon. Az el­lenőrzés kiterjed bűnügyi felada­tokra is, például körözött szemé­lyek felkutatására. A rendőrkapitány kiemelte, hogy nemcsak azokon a telepü­léseken lesznek jelen fokozot­tabban a nyári hónapokban, ahonnan anyagi támogatást kaptak. Az ellenőrzés a térség mind a tizenöt településén szol­gálja majd az ott élők nyári nyugalmát. Ebben a ‘kistérség önkormányzatai is egyhangú véleményen voltak. (Előzmény: wivw.24ofia.hu) f.k. Energia nem vész el, csak átdldklil. E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. www.eon-eszakdunantul.com 6-0« Új energia Elúszott a lehetőség

Next

/
Oldalképek
Tartalom