24 óra, 2004. június (15. évfolyam, 126-151. szám)

2004-06-01 / 126. szám

Ü Van véleménye, ■ (U de nem hallgatják meg? MEGYEI---------------­Ár a: 79 Ft - Előfizetőknek: 55 Ft Tatabánya, Esztergom, Komárom, Tata, Oroszlány, Dorog, Kisbér, Nyergesújfalu, Bábolna és környékük napilapja-------------Komárom­2 004. JÚNIUS 1., KEDD XV. ÉVFOLYAM, 12Ó. SZÁM Esztergom www.24ora.hu Ma Keréktelekin, holnap Bársonyoson láthatják a 24 Óra nyereményautój át. Mai számunkból Felnőttek a fiatalok SMS-ünkkel érkezett Lakodabm volt a mi utcánkban... Lankákon tanulnak Erdei iskola a Gerecsében Loholt a kutya is Kétezren futottak a Dózsakertben Pünkösdi vásár a szigeten Lámpaburák stracctojáson - Foltok és ékszerek Tizenkettedszer, a már megszokott igényességgel és jelentős forgalommal várta a pünkösdi vásár a sportcsarnokban és környékén mindazokat, akik érdeklődnek a beruházási javak, illetve a kézművesek termékei iránt. Miniszter a vendég ___Megyei információ M agyar Bálint oktatási minisz­ter mai munkanapját a me­gyénkben tölti. Délelőtt Tatára, majd Komáromba látogat, dél­után kettőkor már Dorogon lesz. Fél háromkor átadja az internet­szobát a Petőfi-iskolában, majd fél óra múlva részt vesz a műve­lődési házban a regionális peda­gógusnapi ünnepségen. Ezt kö­vetően Esztergomban pedagó­gusokkal találkozik. A vendég körútja Tatabányán fejeződik be. Fél hatkor a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája vezetői­vel találkozik, majd a főiskola dísztermében aktuális kérdések­ről tart tájékoztatót az érdeklő­dőknek. ■ Átalment a golóbis _____ Esztergom A z idén az időjárás is kegyeibe fo­gadta a résztvevőket és a vásárló­kat. Nem volt meleg, nem volt fel­hőszakadás - minden segített ab­ban, hogy ismét remek sereg­szemlét láthassunk a sportcsar­nokban. A sok szép, izgalmas kí- nálatú, színes stand látványa elfe­ledtette, hogy a sok eseménynek helyszínt adó épületre bizony rá­férne már a felújítás. Jól érezhette magát mindenki. Elégedettek voltak a díjazottak, a vásározók és a vásárlók egyaránt. Volt bőven gyermekprogram, kel­lemes hajókázás a Dunán, kör­hinták sora. Természetesen azok a kiállítók indultak a legelégedet­tebben haza, akik elnyerték a sok díj valamelyikét. A Híd Alapítvány díját vehette át: Dunai Éva üvegfestő struccto- jáshéjra festett lámpaburáiért (Szentgyörgymezői Olvasókör), Zeneta Kowalewska foltvarró iparművész (Opole, Lengyelor­szág) és Paksi Anikó ékszerész, ötvös (Esztergom). A Híd Alapítvány különdíjasai: Scarpa Lupo cipő-nagykereske­dés, Págerné Takács Mária régi­ségkereskedő (Esztergom). A Híd Alapítvány kézművesei­nek díjazottjai: Taxus díszfaiskola (Dorog), Tisza Sándor fafaragó né­pi iparművész (Csongrád), AHIM- [ SA Kft. - kézzel öntött areo- materápiás szappanok (Budapest). A Kézműves különdíjjal Vörös Ildikót (Budapest) jutalmazták lenvászon ruháiért. Az IPOSZ különdíjasa Fodor Károly papírmerítő mester (Szent­endre) lett. A néhai elnök, Geren- j dás Gyula által alapított díjat Tamka Lászlóné, a Demkó Féder Mintabolt vezetője kapta. A Kereskedelemi és Iparkama­ra díját a Neuzer Kerékpárgyártó és Kereskedelmi Kft. (Esztergom) érdemelte ki. rafael balázs Esztergom A magyar költészet magyar nyelven elsőként író alakja, Balassa (Balassi) Bálint részt vett a törökök elleni harcokban, végvári csatákban, így jutott el többször is a királyvárosba. A törökök kezében volt a korabeli királyi vár akkor is, amikor a sors végső csatájára invitálta őt a Vízivárosnál 1594. május 19-én. Minden két combján átalment a golóbis, de csontot és ízet nem sértett - jegyezte fel egy korabe­li krónikás. A helyszínen, a mai Katona István utca és a Kis-Du- na-sétány sarkán szombaton emléktáblát avattak, majd itt nyílt meg Kántor János helybeli grafikus, festőművész szabadté­ri tárlata. ■ IDŐJÁRÁS Borús idő, ismétlődő esők 19-20 °C cs 16. oldal Kápolna épül a tisztáson A kegytemplomban helyezték el a megáldott keresztet _________________Csatka_________________________ T öbb százan látogattak el hétfőn a település országszerte ismert kegyhelyére az ország minden tájáról. Kövesi Csaba zalalövői vállal­kozó hozta azt a keresztet, amelyet Hegedűs István gyöngyösi faszobrász készített, és II. Já­nos Pál pápa tavaly novemberben Rómában megáldott. A kereszt felállítása előtti - magyar és lovári nyelven tartott szentmisén - Keresztes Szilárd hajdúdorogi görög katolikus megyéspüspök em­lékeztetett: a pápa áldását azért kérték a kereszt­re, hogy segítse a magyarság és a hazai cigányság lelki üdvét, boldogulását. Hozzátette: a keresztet e célból vezérelve vitték körbe az országban. Megőrzésre Németh József csatkai plébános­nak adták át a keresztet, amelyen ez olvasható: Szuntona Dévla, zsutin e romén! (magyarul: Szentséges Isten, segítsd a romákat!) A kereszt végleges helye egy adományokból felépülő, negyven négyzetméteres kápolna lesz. Alapkövét Lévai Katalin esélyegyenlőségi minisz­ter közreműködésével hétfőn ünnepélyes keretek között helyezték el. Kolompár Orbán, az Orszá­Keresztes Szilárd és Kolompár Orbán elhelyezi az alapkövet Lévai Katalin figyelő tekintetétől is kísérve fotó: kiss t. József Esztergom Pünkösd a keresztények egyik meghatározó ünnepe. Jézus fel­támadása utáni mennybemenete­lére emlékeznek ilyenkor a hívek, s ez a nap az alkalma annak, hogy az arra érettek felvegyék a bérmálás szentségét. A magyar katolikusok főtemp­lomában, a bazilikában, Erdő Pé­ter bíboros, prímás, esztergom- budapesti érsek fogadta a keresz­tény nagykorúság ünnepére ér­kezett fiatalokat. A főtemplom­ban ilyenkor nemcsak a helyi plébánia ifjú elkötelezettjei, ha­nem a régió, sőt évek óta a Felvi­dék és más magyarlakta területek fiataljai is jelentkeznek a szent­ség felvételére. Az idén is száz körül voltak. Erdő Péter a távolság üzenetét hozta: egyrészt Csíksomlyóra utalt, ahol előző nap járt, az erdé­lyi zarándokhelyen ő irányította a szertartást, másrészt a hit nagy­korúságára, a felnőttség és a ke­resztény lét értelmére. Szavai után a zsúfolásig telt főszékes­egyházban ő fogadta a kereszté­nyek felnőttéi közé a fiatalokat, s áldotta meg egyenként őket. (m-4. oldal) n.B. A mérnök a kislányokat szerette Tata Nagy figyelmet keltett az a ta­valy kezdődött ügy, amelyben a Tatai Városi Bíróság súlyos büntetéseket szabott ki há­rom vádlottra. Egy mérnök először az anyával, majd an­nak kislányával is pénzért szexeit. A későbbiekben egy fiatalkorú lánnyal létesített szexuális kapcsolatot, akit is­merőse fenyegetéssel vett rá a prostitúcióra. Az elsőfokon eljáró bíróság ítéleti tényállása szerint a máig előzetes letartóztatásban lévő V. Zoltán mérnök egy szórakozóhelyen megismerkedett a későbbi har­madrendű vádlott N. László- néval. Bejárónői munkát ajánlott az asszonynak, aki csakhamar fel­ment hozzá. A pár szexeit. Már a második alkalommal a férfi kérte a nőt, hogy kislányát is hozza magával. Felajánlotta, hogy alkal­manként húszezer forintot fizet nekik. A kislány nem akart ebbe bele­menni, de anyja rábeszélte, hogy anyagi gondjaik megoldása érde­kében tegye meg. Az anya több alkalommal felvitte a lányt a férfi lakására, aki a húszezer forint ki­fizetését ahhoz kötötte, hogy a szexről videofelvételt készíthes­sen. Ebbe az asszony és a lánya belementek, sőt maga az anya is készített felvételeket kis­lánya és V. Zoltán szerelmi ak­tusáról. V. Zoltán egyik ismerősét is megkérte, szerezzen neki olyan fiatal lányt, aki a házimunkát is elvégzi, emellett azonban szexei is vele. F. Mihály, a későbbi másod­rendű vádlott a fiatalkorú J. And­reát fenyegetéssel arra kény­szerítette, hogy szexeljen a mér­nökkel. V. Zoltán Andreának al­kalmanként 10 ezer forintot fize­tett, ám ezt a pénzt Mihály elvet­te tőle. A lány félelmében más város­ba költözött, mert azt üzenték neki, elvágják a torkát. V. Zoltán a bűncselekményt részben beis­merte. Az anya a bíróságon azzal vé­dekezett, hogy fenyegetéssel kényszerítették a prostitúcióra, ezt a bíróság nem fogadta el. A Tatai Városi Bíróság mindhárom vádlottat bűnösnek találta, s ezért V. Zoltánt 7, F. Mihályt 3 év 6 hónap, N. Lászlónét 7 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte. Tiltott pornográf felvétellel visz- szaélés és kerítés bűntette miatt ítélték el a vádlottakat, akik fel­lebbeztek. A megyei bíróság hatályon kívül helyezte az elsőfokú íté­letet, és új eljárás lefolytatásá­ra kötelezte az elsőfokú bírósá­got. Az eljárás jogerős befeje­zéséig V. Zoltán és N. Lászlóné előzetes letartóztatásban ma­radnak. MADARÁSZ ANNA Budapest/Tatabánya A kormány június 30-áig kapott haladékot arra, hogy megoldja a gyógyszerár-szabályozást. Az al­kotmánybíróság döntése értel­mében mindenképpen törvény­nyel kell szabályozni a kérdést, ezért a június 7-én összeülő or­szággyűlésen a kormány tör­vényjavaslathoz nyújt be a Míg mások csak beszélnek! \US 13-án wsip Az MSZP dolgozik! politikai hirdetés • 50%-os béremelés a pedagógusoknak, ápolónőknek, szociális munkásoknak, orvosoknak • Adómentes minimálbér • 53. és 54. he 'nyugdíj • 30%-os családi pótlék emelés t 3,2 millió lakástámogatás a háromgyermekeseknek • 220 milliárd Ft hitei a gazdák uniós felkészülésére • 2006-ig 420 kilométer új autópálya • Á SIKERES EURÓPAI MAGYARORSZÁGÉRT A A kegyteniloinban helyezték el pünkösd hétfő­jén a pápa által megáldott fakeresztet. Lerak­ták annak a kápolnának az alapkövét, amely a kereszt végleges helye lesz. gos Cigány Önkormányzat elnöke közölte: a ká­polna avatását a szeptember 8-ai, csatkai, Mária- napi búcsúkor tervezik. (es- 3. oldal) Új gyógyszer az árra gyógyszerpiaci árszabályozást módosító javaslatot. Dr. Schvarcz Tibor, a parlament egészségügyi bizottságának elnöke elmondta, hogy egyelőre nem ismeri az elő­terjesztést, de a bizottság - vala­mint a gazdasági bizottság - aján­lása szükséges a módosító javas­lathoz. Jövő héten összeül a bi­zottság. és a részleteket megis­merve döntenelya témában, m. t.

Next

/
Oldalképek
Tartalom