24 óra, 2004. március (15. évfolyam, 51-76. szám)

2004-03-22 / 68. szám

6. OLDAL A V í Z V I LÁGNAPJA 2004. Március 22., hétfő Diákfantáziát mozgat az éltető elem Csaknem háromszázan pályáztak - Magas színvonal, jó ötletek Esztergom-Kertváros/Dorog A két település határán - a sokak által elsősorban Schmidt-villaként ismert, szép épületben - található a volt bá­nyászváros régiójához tartozó települé­sek vízműve. Évek óta nagy sikerrel rendezik meg világnapi programjukat; ezek csúcspontja egy díjkiosztó. Csütörtök délután gyerekzajtól lett hangos Szabó András igazgató és munkatársai biro­dalma. Nem véletlenül: az idén már negyed­szer hirdették meg a világnaphoz kapcsolód­va azt a sokoldalú pályázatot, amelyre az el­látási terület általános iskolásait hívták meg. Négy évvel ezelőtt kezdték, már akkor is nagy érdeklődés övezte a kezdeményezést: százhetvenegy pályamű érkezett. Ebben az évben ez a szám már csaknem a duplájára emelkedett. Három híján háromszáz munka érkezett be: dolgozatok, rajzok, festmények, érdekes kézművesalkotások sora mutatja, hogy élénken mozgatja a 6-14 évesek fantá­ziáját a víz sorsa. Csolnoktól Tokodaltáróig, Budajenőtől Gyermelyig tíz településről küldtek be pálya­munkákat. A Dorogi Vízmű működési terü­letén kívülről Tokod-Üveggyárból és Eszter­gomból is pályáztak gyerekek. Szabó András elmondta: örömteli, hogy egyre nehezebb feladatuk van, mert egyre több színvonalas alkotást kell minősíteniük. Szívük szerint mindenkit díjaznának, hiszen elsősorban az a hozzáállás dicséretes, amel­lyel találkoznak rajzban és dolgozatokban egyaránt. * * * Megtudtuk az igazgatótól, hogy minden év­ben bővülhetnek; az idén Dág és Tokodaltáró csatornahálózatának üzemelte­tése is a feladatuk. így területükön már csak Úny és Máriahalom marad ki ebből a szol­gáltatásból, de ezt öt éven belül ők is igény­be vehetik. Világnapi programjaik zárása­ként ma nyílt napot tartanak szennyvíztisztí­tó telepükön. A jelentkezőket kérik, hogy központjukban informálódjanak. A DOROGI VÍZMŰ PÁLYÁZATÁN A KÖVETKEZŐK KAPTAK DÍJAKAT: Dolgozat: 1. Szekeres Boglárka és Tóth Ale­xandra (Sárisápi Általános Iskola), 2. Gábri Tamás (Dorog, Zrínyi Ilona Általános Isko­la) , 3. Kanovszky Adrienn (Dorog Zrínyi Ilo­na Általános Iskola). Rajz, alsó tagozat: 1. Zsíros Zoárd (Leány­vári Általános Iskola), 2. Kapuscinski Lívia (Dorog, Petőfi Sándor Általános'Iskola), 3. Gál Andor Máté (Kesztölci Általános Iskola). Rajz, felső tagozat: 1. Horváth Ildikó (Do­rog, Petőfi Sándor Általános Iskola), 2. Grassanovits Anita (Dorog, Eötvös József Ál­talános Iskola), 3. Máté Zsanett (Sárisápi Ál­talános Iskola). Kézművespályázat, alsó tagozat: 1. Berger Csilla (Dági Általános Iskola), 2. Ipolyi Gab­riella (Leányvári Általános Iskola), 3. Kiss Dzsenifer és Antal Alexandra (Csolnoki Álta­lános Iskola). Kézművespályázat, felső tagozat: 1. Szilá­gyi Edina (Csolnoki Általános Iskola), 2. Var­ga Beatrix (Sárisápi Általános Iskola), 3. Quintz Barbara (Dági Általános Iskola). Megtelt tanáraikkal és diákjaikkal a Schmidt-villa bemutatóterme Részlet a kézművessarokban látható alkotásokból fotó* rafael balázs Különdíjasok: 1. Priegl Martin (Csolnoki Általános Iskola), 2. Szax Berill (Dorog, Pető­fi Sándor Általános Iskola), 3. Holbert Ádám (Tokod-üveggyári Általános Iskola) 4. Kajtár Árpád (Tokod-üveggyári Általános Iskola), 5. Kondor Anett (Dorog, Eötvös József Álta­lános Iskola), 6. Urbanics Roxana (Piliscsévi Általános Iskola), 7. Kristóf Mária (Piliscsévi Általános_ Iskola), 8. Urbanics Anita (Sárisápi Általános Iskola), 9. Glováczky Ár­pád (Kesztölci Általános Iskola^ 10. Grimm Veronika (Dorog, Eötvös József Általános Is­kola), 11. Hajnal Anna (Dorog, Zrínyi Ilona Általános Iskola), 12. Németh Edina (Dági Általános Iskola), 13. Bredóka Gyula (Gyermelyi_Általános Iskola), 14. Szabó Dá­vid (Dági Általános Iskola), 15. Romfa Zsu­zsanna (Dorog, Dózsa György Általános Is­kola), 16. Hamál Gergő (Dorog, Dózsa György Általános Iskola). Emléklaposok: 1. Czuprik Anett (Dorog, Petőfi Sándor Általános Iskola), 2. Hetei Mó­nika (Dorog, Petőfi Sándor Általános Isko­la), 3. Kalóczkai Tímea (Dorog, Eötvös Jó­zsef Általános Iskola), 4. Kakuk Vivien (Csolnoki Általános Iskola), 5. Mihalovics Odett (Csolnoki Általános Iskola), 6. Szemerei Szabolcs (Budajenő, általános isko­la), 7. Violács Henriett (Budajenő, általános iskola), 8. Szívolt Gergő (Budajenő, általános iskola), 9. Petróczy Borbála (Gyermelyi Álta­lános Iskola), 10. Demeter Réka (Sárisápi Ál­talános Iskola), 11. Egri Judit (Dorog, Eötvös József Általános Iskola), 12. Sebők Kari-na (Tokodaltáró, általános iskola), 13. Ábrahám Tamás (Tokodaltáró, általános iskola), 14. Pfeiffer Ákos (Csolnoki Általános Iskola), 15. Nagy Brigitta (Esztergom, Petőfi Sándor Ál­talános Iskola), 16. Balázs Hajnalka (Dorog, Dózsa György Általános Iskola). _________■ A víz kincs, a környezet érték „Sokan úgy vélik, elegendő mennyiségű egészséges vízzel rendelkezünk, és aggodalomra nincsen okunk. Mások vészha­rangot kongatnak: a víz a 21. szá­zad olajválságát eredményezheti. A víz megítélése roppant válto­zatos. A városi emberek számára a víz csodája jelentős részben el­veszett. Többségük úgy véli, bősé­gesen rendelkezésre álló közegről van szó, amelyet jól ismer és ért. Hozzászokott ahhoz, hogy gombnyomásra jut tiszta vízhez, az el használt, koszos vizet pedig észrevétlenül nyeli el a csatorna. Izgalmat legfeljebb váratlan események okoznak: csőtörés, halpusztulás a Bala­tonon, cianidszeny- nyezés a Tiszán vagy hasonlók. Mások, a száraz területeken élők igazi csodaként vágynak a víz után, és kincsként gazdál­kodnak minden cseppjével: éle­tük múlik ezen. Ismét mások a vi­zet az árvizekkel azonosítják. El­sősorban fenyegetettséget és tehe­tetlenséget éreznek: szeretnének cselekedni, de nem tudják, mikor és hogyan. Ami talán közös: a többség a saját .portájával’ és az ivóvízzel foglalkozik. Kevesen te­szik fel a kérdést, mi történik az elszennyezett vízzel, hová jut, és milyen károkat okoz, mit jelent a víz az állatok és a növények szá­mára, mekkora a felelősségünk abban, hogy a jövő generációk is elegendő tiszta vízhez juthassa­nak, és mit tehet a társadalom és az egyes ember azért, hogy vize­ink egészségesek legyenek?” (dr. Somlyódy László, a Mindentudás Egyeteme) A vízről tehát nem csupán a vi­lágnap okán és az ünnep jegyé­ben lehet és kell szót ejteni. Az Északdunántúli Vízmű Részvénytársa­ság 1992 óta szervez ifjúsági környezetvé­delmi programokat. Szolgáltatásunk ter­mészetéből adódó­an következetesen hirdetjük a környe­zeti értékek megőr­zésének fontosságát, különösen a vízzel összefüggő értékek hangsúlyozását. Bár az elmúlt esztendők a látás­módban e területen is igen sok változást hoztak, mégis a kör­nyezetszemléletű gondolkodás formálása ma is napjaink egyik legfontosabb társadalmi feladata. Mindennapi munkánk mellett a víz ünnepén különösen fontos az üzenetek kiemelése, ezért az idei víz világnapja alkalmából ismé­telten ünnepi programmal várjuk mindazokat, akik a vízzel kapcso­latos értékeink megőrzését közös ügynek tekintik. _____________a E lismerések a világnapon vízma Rt. Az ÉDV Rt. március 19-ei házi ünnep- ségén kiemel­kedő munká­jukért A víz kincs, a kör­nyezet érték elismerésben része­sültek: Tatabányai Vízmű Üzem: Ra­jos Ede, Bach György, Kókai Zsolt, Mayer József, Szendrei Jó­zsef, Terkovics János, Schatz Józsefné, Szaniszló Zoltán, Horváthné Tári Julianna. Tatai Vízmű Üzem: Kupeczik János, Piff Ferenc, Sipos Józsefné Szeiler Ántal, Szőke József, Tanczer Antal. Oroszlányi Vízmű Üzem: Orlovits Ferencné, Ferkó Pál, Sza­bó Attila, Schwarcz Ferenc. Doro­gi.Vízmű Üzem: Farkas Zoltán, Hiczkóné Nagy Márta, Tóth Gá­bor, Hajnal Ferenc, Jurás Attila, Illy Ádám. Kisbéri Vízmű Üzem: Szabóné Veréb Veronika, Szvák Mihály, Pénzes László, Mészáros Attila. Esztergomi Vízmű Üzem: Ba­logh János, Benedek László, Csákvári Lajos, Deér István, Né­meth Istvánná, Pintér Gyula. Irányítóközpont: Vízvári Árpád­od, Várszegi Lajosné, Pénzes Ervin­né, Bednár Mihály, KonczLászlóné, Goján Miklósné, Tóth Mária, Kurucz Tibor, Pap József, Harango­zó László, Halász Ferencné. Víztermelő Bányaüzem: Barossá Attila, Esztári Sándomé, Prazsák Antal, Prokl Vilmos, Ragány István, Simon Béla, Sza­bó Márton. Vezetők: Sztruhár András, Va­si Imre. Gratulálunk a kitüntetetteknek! Halasy Károly ÉDV Rt., PR-vezető Az oldal az Északdunántúli Vízmű Rt. támogatásával készült Óvodások és iskolások alkotásait díjazták Az Északdunántúli Vízmű Részvénytársaság, a Magyar Hid­rológiai Társaság megyei szervezete és Tatabánya polgár- mesteri hivatala a víz világnapja alkalmából ma délután két órakor tartja pályázati díjkiosztó ünnepségét a megyeszék­helyen, a polgármesteri hivatal földszinti tanácstermében. A pályázati kiírásra 167 rajz, 2 kisplasztika és 6 dolgozat érke­zett. A szakmai zsűri az alábbi pályázatokat díjazta: ÓVODÁSOK PÁLYÁZATAI Naszályi Óvoda: Csoportdíj, kö­zépső csoport. Szivárvány Óvoda, Tatabánya: Hozó Andrea, Király Dzsenifer (felkészítő: Pőczéné Vén Bernadett. Csoportdíjat is kaptak. Oroszlány, Borbála-telepi Óvoda, Tulipán csoport: Holczimmer Dzsenifer, Molnár Zsanett, Deák Krisztián (Slampák Istvánná). ISKOLÁSOK PÁLYÁZATAI Komárom. A városban a Feszty Árpád Általános Iskola diákjai nyertek. 1-2. osztály: Jordán Zsófia, Ke­szeg Viktória, Tóth Bence, Mórocz Bianka (Füriné Nagy Edit). 3-4. osztály: Szakái Dóra, Tóth Patrícia (különdíj), Peresztegi Barbara, Ménes Szandra, Vörös Eszter, Éltes Zsófia (Füriné Nagy Edit). 5-6. osztály: Bocskai Beáta, Szijj Bettina, Szentmihályi Zsófia (Diós Ildikó). 7-8. osztály: Tóth Adrienn, Horváth Ákos, Horváth Ágnes, Hajmási Zsuzsanna (Diós Ildikó). Esztergom. Vitéz János Katoli­kus Tanítóképző Gyakorló Isko­lája. 3-4. osztály: Donka Fruzsi­na, Engelbrecht Dóra, Makó Bri­gitta, Németh Adrienn, Pável Mercédesz Bianka (Szabó Andrásné). Tatabánya/Kecskéd. 1-2. osz­tály: Ságvári Általános Iskola: Maior Dorina, Kodály Zoltán Ál­talános Iskola: Kirschner Balázs, Árpád-házi Szent Margit Általá­nos Iskola: Bilinczki Vivien (Ko­vács Zsófia) Dózsa György Általá­nos Iskola: Meszner Dorottya, Schwarcz Dénes, Molnár Renáta. 3-4. osztály: Kecskédi Művésze­ti Iskola, Kodály-iskola: Tóth Cecí­lia, Boda Alexandra, Dózsa-isko- la: Debreceni Dorottya, Nagy Szi­lárd (Pocsai Józsefné) Fridrich Marcell (Rektor Orsolya). 5-6. osztály: Kodály-iskola: a felkészítő Gutay János, Kecskédi Művészeti Iskola: Magyar Ildikó, Árpád-házi Szent Margit általá­nos iskola: Turza Réka, Klein Mó­nika (Gutay János). 7-8. osztály: Kodály-iskola, Kecskédi Művészeti Iskola: Tóth Réka. Árpád-házi Szent Margit Ál­talános Iskola: Pogány Cintia, Horváth Erika, Turza Réka, Zettics Bianka (Gutay János). Csoportdíjat kapott a Máltai Játszóház. Dolgozat: Bolyai-iskola: Hetényi Lilla (Tóthné Guba Zsuzsanna), Kiss Károly, Móra-iskola: Lezsák Ágnes, Dobrovszky Róbert. Tata. 3-4. osztály: Kőkúti iskola: Nagy Klaudia (Pálosné Farkas Éva) Concertó Zseneiskola: Tőczik Liliana (Gutay János). 7-8. osztály: Kőkúti iskola: Krasztics Noémi, Csábi Júlia (Pálosné Farkas Éva). Dolgozat: Papp Lilla (Kőkúti iskola). Dunaalmás. Dolgozat: Duna- almási Általános Iskola: Fazekas Krisztina, Jovanovicz Leona, Ko­csis H. Mónika, Pluhár Ildikó, Sár­közi Zsuzsanna, Szibrik Nikolett, Vígh Orsolya. Egyéni díj: Kuszák Dóra, Kuszák Nikolett Kisbér. Táncsics-gimnázium: Bergendi Nikolett. A Kerepeczki Anna 5. osztályos tanuló (Bököd, Móra Ferenc Általános Iskola) rajza Oroszlány. 1-2. osztály: József Attila Általános Iskola (Felkészí­tő tanár: Kenézné Benyeczkó Ilo­na), csoport- és ötletdíj: Maldi Il­dikó. 5-6. osztály: József Attila Álta­lános Iskola: Cser Alexandra, Michel Barbara. Fővárosi Gyer­mekotthon Ifjúsági Csoport: Far­kas József. Dolgozat: Fővárosi Gyermekott­hon Ifjúsági Csoport. Bököd. 5-6. osztály: Móra-iskola, csoportdíj: Dubnicz Alexandra, Kerepeczki Anna. ____________■

Next

/
Oldalképek
Tartalom