24 óra, 2004. március (15. évfolyam, 51-76. szám)

2004-03-01 / 51. szám

Komárom-Esztergom megyei TatabAnya, Esztergom, KomArom, Tata, OroszlAny, Dorog, Kisbér, Nyergesújfalu, BAbolna és környékük napilapja Iskolái Keresse a jeles tanulók fotóit a 4. oldalon és a www.24ora.hu honlapunkon. Nyerőszámok Ötöslottó: 13, 36, 53, 59, 75 Joker-szám: 280 489 Nyeremények: 5 találatos szelvény nem volt; a 4 talála- tosokra 874 845; a 3 találato- sokra 10 084; a 2 találatosokra 709 forintot fizetnek. Hatoslottó: 3,10,20,23,25,40 Pótszám: 29 Megyei Körkép Horváth Béla - Kedves ven­dég, foglaljon helyet! 4. oldal EletMód Az ácsi Csánó Ágnes lett az év bakancsosa 9. oldal Holnap: ■ Pálinka, te drága A Mars és Turczi Tata. Turczi Dávid az USA űr­kutatási hivatala, a NASA köz­pontjában eltöltött napjairól tart élménybeszámolót március 4-én a helyőrségi művelődési klubban. A délután 5 órakor kezdődő rendezvényen Dinga László, a tatai csillagász szak­kör vezetője beszélget a Mars­programról az országszerte is­mertté vált középiskolással, akinek a nagyapja ma is a vá­rosban lakik. ■ Szombat éjjel (ránk) szakadt a hó Márciusban is várják a síelőket Sáron Vasárnapra virradóra mintegy 15-20 centiméteres friss hótaka­ró lepte el megyénket. A közútkezelők mindhárom üzemmér­nökségéről elindultak éjszaka a munkagépek. A központi ügyeletes elmondta, hogy útlezárás nem volt, de kritikus a helyzet Esztergom határában, a Dobogókői úton. Megyei információ Délutánig az úgynevezett fehér utakat még nem sikerült megtisz­títani. A Bakony térségében 50-100 méter hosszú hóátfúvások nehezítették a terepet. A közútke­zelők arra törekedtek, hogy leg­alább két nyomsávon biztosítsák a forgalmat. Tegnap délután készül­tek az éjszakai műszakra is, mert 50-70 kilométeres széllökéseket valamint újabb havazást jósoltak. Vastag hótakaró borítja me­gyénket. Ennek leginkább a téli sportok kedvelői örülnek. A sífel­vonóval is felszerelt Súron ezek­ben a napokban sok idegen is megfordul. Jönnek síelni Tatabá­nyáról, Almásfüzitőről, Tardosról, illetve a szomszédos megyékből is - tudtuk meg Dodonka Ferenctől, aki a sípályát kezeli, felügyeli tár­sadalmi állásban. A mintegy 400 méter hosszú pálya lejtése ideális, 15 százalékos. Dodonka Ferenc bízik abban, hogy márciusban is lesz még alkalom síelésre itt. A sí­pálya bevétele egyébként a helyi iskola kasszáját gyarapítja. (Kicsit késtek... - 5. oldal) Veszély a Pilisben A hét végi havazással tovább fo­kozódott a balesetveszély a Pili­si Parkerdő Rt. területén. A hó rárakódott a növényekre, így a már korábban kialakult jégré­teggel együtt még súlyosabb a teher a fák koronáin. Újabb ágak szakadhatnak le, fák dől­hetnek az utakra. A veszélyes területeken figyelmeztető táblá­kat is kiraktak az erdészek. Dodonka Ferenc a súri sípályát társadalmi munkában gondozza Telek Mária Almásfüzitőről érkezett Súrra Henrietta hóembert épít Viharos szél Ma gyakran lesz erősen felhős az ég. Szórványosan hózáporok ki- alákulására számíthatunk. A Dunántúlon az erős északnyugati szél helyenként viharossá fokozódik, emiatt hófúvások is várhatók. Dél­keleten zúzmarás köd képződhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet: -1, +4 fok. (es-14. oldal) Válságban a baromfiágazat Kistelepülések nagy alapja Bábolna A Bábolna Rt. vezérigazgató­ja, Marczali Gábor és más, a baromfiiparban érdekelt tár­saság vezetője, a Baromfi Ter­mék Tanács elnökségének rendkívüli összehívását kez­deményezte. A Földművelésügyi és Vidékfej­lesztési Minisztériummal a múlt héten megkötött megállapodásból a csirketenyésztők és feldolgozók kimaradtak, csak a Hajdú-Bét Rí­nék szállító kistermelők kaptak se­gítséget. A Bábolna Rt. menedzs­mentje érthetetlennek tartja, hogy a terméktanács miért nem védte a szintén túltermelési válsággal küz­dő ágazat érdekeit. Erre akarnak a rendkívüli ülésen választ kapni. Dr. Takács László, a Baromfi Termék Tanács igazgatója lapunk kérdésére elmondta, hogy a szak­mai érdekvédelmi testület elnöke, Erdélyi István és Marczali Gábor, a Bábolna Rt. vezérigazgatója, az elnökség tagja is azt az álláspon­tot képviselték, hogy az utcai de­monstrációban ne vegyenek részt, más módon tárgyaljanak a problémákról. Ennek értelmében a minisztériummal kezdemé­nyeztek érdekegyeztetést. Erre csak fél órát kaptak. Erdélyi István, a Baromfi Ter­mék Tanács elnöke kiemelte: miután az elnökség több tagja is kérte a rendkívüli elnökségi ülés összehívását, ezért ő márci­us 4-ére összehívta. A napiren­den a baromfiágazat időszerű piaci helyzetének áttekintése és - ha addigra közzéteszi a mi­niszter - az idei támogatások megvitatása szerepel. MADARÁSZ ANNA Még nem szült a gyászoló anya Ács/Komárom Szombati lapszámunkban beszá­moltunk a tragédiáról: péntek reggel két kisfiú füstmérgezésben elhunyt egy ácsi családi ház szo­bájában. Az édesanya kislányát vitte óvodába amikor a fölizzott bútorok által keltett füst a három- és ötéves fiú halálát okozta: a helyszínre érkező orvos már csak a szomorú tényt tudta megállapí­tani. Az édesanya gyermeket hord a szíve alatt. Azon a napon a mentő beszállította a komáromi Selye János Kórházba. Az egész országban elterjedt a hír - amely gyors volt, de valótlan -, hogy pénteken megszülte gyermekét. Vasárnap délután érdeklődé­sünkre a nőgyógyászati osztály ügyeletes orvosa közölte: a szülés még hátravan. ______________■ Me gyei információ Március elsejétől a Komá­rom-Esztergom Megyei Köz­gyűlés létrehozta a Kistele­pülési Pályázati Alapot. En­nek összegét a döntésre jogo­sultak tízmillió forintban ha­tározták meg a közgyűlés legutóbbi ülésén. Határozatukban rögzítették, hogy a pénz felét a megyei testü­let 2004. évi költségvetéséből kell biztosítani, a másik ötmillió fo­rintot pedig a megyei területfej­lesztési tanács forrásaiból - pá­lyázat útján. Döntöttek arról is, hogy ha az év folyamán a pályá­zati alap összegét teljes egészé­ben felhasználnák, akkor a me­gyei közgyűlés költségvetési le­hetőségeinek függvényében ki­egészítik majd. A most létrehozott alap célja az Európai Unió valamint a magyar kormány által meghirdetett támo­gatási lehetőségek igénybevéte­léhez szükséges tervek elkészíté­sének a finanszírozása, kivételes esetekben pedig az önerő kiegé­szítése. Az elnyerhető támogatás ugyan visszatérítendő, de kamat­mentesen. Összege 100 ezer fo­rinttól kétmillióig terjedhet. Azoknak a településeknek az önkormányzatai igényelhetik, ahol az állandó lakosság száma nem éri el az ezret, vagy az indu­ló költségvetésük főösszege 200 millió forint alatt marad. A visszafizetést a támogatás folyósítását követő 12 naptári hó­nap elteltével kell megkezdeniük a pályázat nyerteseinek, s termé­szetesen hitelt érdemlően kell el­számolniuk az összegek felhasz­nálásáról is. P. P. MMI Mutasd Meg a Szépet! Várjuk a humoros, különleges, de akár hétköznapi fotókat kísérő szöveggel a 06-30/30-30-024-es telefonszámra (a lehető legnagyobb felbontásban)! Kérjük, írja meg nekünk nevét és lakhelyét is (település). Minden héten kedden 10 óráig beérkező legjobb fotók megjelennek a Grátisz a heti számában! Kedves Olvasónk! Tudnia kell, hogy a megjelenéshez a beküldő egyetér­tésén kívül a képen látható személy (kiskorú gyermek esetén a törvényes képviselő) hozzájárulása is szükséges. Román bányászok késeitek Ezer forinton vesztek össze - Doronggal csapott le Vasile Doronggal támadt két honfitársára Dorogon 2003. április 20- án hajnalban B. Vasil román bányász. A megtámadottak az ügyészség szerint késsel hét szúrást ejtettek B. Vasilen, aki közvetlen életveszélyes állapotba került. Emberölés bűntette kísérletével vádolták a késelőket, míg a sértettnek súlyos tes­ti sértés bűntette kísérletéért kell a bíróságon felelnie. Dorog Bilincsben, szíjon vezetve jelent meg a bíróság előtt M. Ilié elsőren­dű és M. I. Cristinel másodrendű vádlott. B. Vasile, aki szabadlábon védekezhet, nem jelent meg, őt kirendelt védője képviselte. Mindhárom vádlott a Lencse­hegyi Szénbányák alkalmazottá volt a vádbeli időben. Dorogon, a munkásszállóban laktak. Az ügyészség szerint B. Vasile és M. Ilié között egy kölcsön miatt vita, veszekedés támadt, tettlegességre is sor került. Tavaly áprüis 20-án hajnali 5 óra körül B. Vasile a munkásszálló emeletén, a folyo­són, egy gumibotszerű eszközzel rátámadt Iliére és Cristinelre. Mindkét román bányász fejsérü­lést szenvedett. A két sérült egy- egy kést vett magához, B. Vasiléhez mentek. Dulakodás közben Ilié és Cristinel hét szú­rást ejtett Vasilén. Az egyik szú­rás miatt Vasile életveszélyes álla­potba került. M. Ilié bűnösnek vallotta ma­gát, és megbánását hangsúlyozta. Azzal érvelt, hogy nem akarta társát megölni. Vasile megütötte őt, ezért védekeznie kellett. Cristinellel ücsörögtek és beszél­gettek a folyosón, amikor B. Vasile váratlanul egy doronggal fejbe csapta őket. Ezer forintot adott kölcsön Vasilének, ezt kérte vissza, Vasile pedig fejbe verte. Dulakodtak, aztán Cristinel kia­bált neki, hogy hozzon kést. Vasile szidta a családját, és hívta be a szobájába. Bement, és a kis késsel kétszer megszúrta a mel­lén Vasilét. Védekezésből szúrt, ittas volt. Elvette a kést Cristineltől, bevitte a szobájába, és mindkettőt elmosta. Cristinel tagadja, hogy meg­szúrta volna Vasilét. Ilié kezében volt a nagy kés, ment Vasile felé, aki nem is látta, hogy azt követő­en mi történt. A két vádlott sza­badlábra helyezését kérte, ezt a bíróság elutasította. Az ügyész, a védők és a vádlottak a tanúk meg­hallgatását indítványozták.A tár- gyalást elnapolták. madarásza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom