24 óra, 2004. február (15. évfolyam, 27-50. szám)

2004-02-28 / 50. szám

4. OLDAL MEGYEI K Ö R K É P 2004. Február 28., szombat Tilos a punk a Duna partján Harmadszor is lefújták - Perre, tiltakozó megmozdulásra készül az Invasion együttes Komárom Harmadszor esett meg Komáromban, hogy megkötött szerző­dések ellenére rock és punkzenei fesztivál marad el. Az okok­ról nagy a hallgatás, a főszervező helyi Invasion zenekar vi­szont valószínűleg bepereli a Csokonai Művelődési Közpon­tot (CSMK). Tiltakozó demonstrációt sem tartanak kizártnak. szerelőt vinni, saját költségünkön vállaltuk volna a javítást, de ne­met mondtak. Elfogadtuk az ál­láspontjukat, nem pereskedtünk, hiszen már akkor ígéretet kap­tunk, hogy későbbi időpontban megrendezhetjük Komáromban a fesztivált - kesergett a két főszer­vező, Schermann Roland, a zene­kar énekese, illetve Vadász Gábor.- Mostani rendezvényünket Ti­lalom-fesztiválra kereszteltük, az ismert előzmény miatt. Legalább 500 érdeklődőt vártunk. A terem- bérleti szerződést február elején kötöttük, a felmondásról szóló, indoklás nélküli értesítést a múlt héten kaptuk. Azért bosszantó, mert decemberben és most kar­szalagokat, 800 plakátot készítet­tünk, azokat ragasztottuk a me­A győri Auróra együttes 2001-es kezdeményezésének megtorpedó­zásakor az egyik napilap úgy fo­galmazott: a helyiek félnek a „lán­cos, biztosítótűs punkoktól”. A tá­bort végül a mocsai Oázis stran­don tartották meg. A komáromi Invasion együttes két hónap alatt másodszor járt pórul.- Tavaly, december 12-én és 13-án szerettünk volna fesztivált tartani Szőnyben. A szerződé­sünkben szerepelt, hogy a fűté­sért és a világításért a bérbeadó a felelős. Két nappal a buli előtt je­lezték: életveszélyesek a villany- vezetékek, ezért felbontják a megállapodást. Szerettünk volna Igen, nem, tartózkodás ■ L. F.: - Nem is hallottam arról, hogy ilyen rendezvényre ké­szültek Komáromban. Másféle zenei irányzatok után érdeklő­dök. Sajnálom azokat, akik kedvelik a punk muzsikát. Ők is emberek, nekik is meg kell adni a lehetőséget a szórakozásra. ■ K. G.: - Olykor-olykor Győrbe, Budapestre is elutazok egy-egy punkkoncertre, otthonosan mozgok ebben a műfaj­ban. Sajnálom, hogy a városunk nem fogadókész ilyen feszti­válokra, de az előzményeket ismerve nem lepődtem meg, hogy most is elmaradt. ■ K. B.: - Én sem tudtam, hogy lett volna ilyen rendezvény, hidegen is hagy. Ha szavaznom kellett volna, hogy megtart- sák-e, vagy ne, akkor utóbbira voksolok. Bizonyára valami­lyen balhétól tartottak azok, akik nemet mondtak. A győri Auróra együttes a 2001-ben lefújt fesztivált Mocsán tartotta meg. Botrány nélkül. FOTÓ! ARCHÍV gyében és Szlovákiában, postáz­tuk szerte az országba, zeneka­rokkal egyeztettünk. A legérzéke­nyebben a szlovákiai Konflikt együttest érintette a hercehurca, Prága helyett minket választottak a határ közelsége miatt. Szinte biztos perre visszük a dolgot, bár jól tudjuk, nem a Cso­konai igazgatója tehet az egész­ről. Tiltakozó demonstrációt is szervezünk a városháza előtti té­ren. Nem lesz hangos szó, azt szeretnénk megmutatni, hogy mi is emberek vagyunk, nem állatok. Nem tudjuk, miért gondolják ezt rólunk, illetve a punkokról. A művelődési központ igazga­tója nem kívánta kommentálni a történteket, és az önkormányzat­nál sem tudtuk meg az okokat. A rendőrségen annyit árultak el la­Mi is az a punk? A punkot mint fogalmat az Idegen szavak és kifejezések kéziszótára a társadalmi rend ellen anarchikusán lázadó, csoportokba verődő, feltűnő, jellegzetes öltözködésű, illet­ve hajviseletű fiatalokkal azo­nosítja, bár az agresszivitás szó inkább a fogalmat szin­tén lefoglaló zenei stílus jel­lemzésére alkalmas. púnknak: a szervezők jelezték a fesztivál időpontját, ők pedig tu­domásul vették, felkészültek. KOVÁCS LÁSZLÓ VArjuh véleményét! SMS: 06-30/399-24-24 online: www.24ora.hu levélcím: 2801 Tatabánya, Pf. 141. Hétfőn lejár a felvételi határidő Megyei információ Hétfőn a főiskolára-egyetemre jelentke­zés határidejének lejártára ébrednek az érintettek, de a jelentkezési lapok feladása csak egy apró lépés a sikeres felvételihez vezető úton. Fekete Dóri a tatai Eötvös József-gimnázium- ban érettségizett, ma a Budapesti Közgazda­ság-tudományi Egyetem elsőéves hallgatója: - A közgazdász tanári szakra járok. Tanulok német szaknyelvet is, hogy egyszer, ha úgy adódik, akár fordítani, tolmácsolni is tudjak. Elsőre fölvettek. Amikor gimnazista voltam, az akkori itteni egyetemi hallgatók tartották a Studium Generale nevű előkészítőt, ahová én is jártam. Szerintem az ezen az előkészí­tőn való részvétel az egyik legjobb módja a felvételire való felkészülésnek... A mostani harmadikos, negyedikeseknek üzenem: egy- egy magukkal hozott jó érdemjegy nagyon sokat érhet. Hetzman László a tatabányai Árpád gimná­zium után most ötödéves medikushallgató:- Egy elsősegélynyújtó tanfolyam után ha­tároztam el, hogy orvos leszek, és a sürgőssé­gi ellátásban fogok dolgozni. Sokat tanultam, hogy sikerüljön a felvételim. Biológiából kü­lönórákra jártam, fizikából pedig fakultációra Várnagy tanár úrhoz. A felvételin úgy tapasz­taltam, hogy a jól írásbelizőket nem „kínoz­zák meg” nagyon a szóbelin. Bittmann Linda a tatabányai Kossuth- szakközépet követően ma az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai ka­rára jár. Első éves angol-földrajz szakon.- A sikertelen első felvételi után jártam külön­órákra, szorgalmasan forgattam a földrajzköny­veket. Egy évvel korábban 90, mikor én jelentkez­tem, 74-76 ponttal lehetett bekerülni az én sza­komra, a szombathelyi tanárképzőre pedig még kevesebbel. Éppen ezért ajánlom a most felvételi­zőknek: nézzenek utána, melyik évben mennyi volt a ponthatár egy-egy intézményben! _____■ Ba bér Krisztina 3/b, József Attila Ált. Isk. (Orosz­lány) of.: Tóthné Zámbó Zsuzsanna Vas Brigitta Szilvia 3/b, József Attila Alt. Isk. (Orosz­lány) of.: Tóthné Zámbó Zsuzsanna J** Ötösök klubja képgaléria-soroza­tunkban ma az oroszlányi József At­tila- és Ságvári Endre-iskola valamint a piliscsévi, pilismaróti, rédei, súri, szomódi és szomori iskola olyan di­ákjait mutatjuk be olvasóinknak, akik a 2003/2004-es tanév első félév­ében színjeles bizonyítványt érde­meltek. Legközelebb, hétfői szá­munkban, három tatabányai intéz­mény büszkeségei következnek - bolyaisok, dózsások és a József At- tila-iskolába járók. A fotókat megtalálják a www.24ora.hu címen elérhető internetes honlapunkon is. 2AÍSRA Mindennap Vénusz Ivett 3/b, József Attila Ált. Isk. (Orosz­lány) of.: Tóthné Zámbó Zsuzsanna Kosztolányi Boglárka 3, Általános Iskola Piliscsév, of.: Jójárt Istvánná Schneider István 2, Arany János Általános Iskola (Súr), of.: Ihászné B. Hajnalka Pap Zsófia 3/a, Ságvári Endre Általános Iskola (Oroszlány) of.: Csíki Gabriella Csorba Szabina 3, Bozóky Mihály Általános Iskola (Pilismarót), of.: Osvaldné Lik Rita Viszlóczki Jenifer 2, ÁMK Általános Iskolája (Szomód), of.: Sziliné Lomb Éva Szabolcs Ádám 6/a, Ságvári Endre Általános Iskola (Oroszlány) of.: Erdélyi Péterné Fehér Kludia (Bakonybánk) 8, Móra Ferenc Ált. Iskola (Réde), of: Horváth Sándor Berényi Barbara 5, Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola (Szomor), of.: Tóth Ilona Zsédely Lilla 2/a, Ságvári Endre Általános Iskola (Oroszlány) of.: Geszler Attiláné Schneider Éva 2 , Arany János Általános Iskola (Súr), of.: Ihászné B. Hajnalka Rakoviczki Alexandra, 3, Kézdi Vásárhelyi Imre Ált. Isk. (Szomor), of.: Treszl Tibomé «E» (34) 514-019 ül (34) 514010 Utánajártunk... e-mail-cim: mnovakp@axels.hu 24 Óra szerkesztősége 2801 Tatabánya. Pl.: 141. Ezeken a hasábokon rendszeresen igyekszünk olyan kérdé­sekre válaszolni, tanácsot adni, amelyek közérdeklődésre tarthatnak számot. Kérdéseiket, észrevételeiket, panaszukat a fenti postai címen és e-mail-en várja Novák Piroska, telefo­non a megadott két számon érhető el rovatunk. Olvasóink közlésre szánt írásaikat a jövőben - rövidítve, szerkesztett formában - a 13., szolgáltatási oldalon láthatják viszont. Névtelen vagy címhiányos levelekkel nem foglalkozunk. Ha hibás a recept, nem lehet rá gyógyszert kiadni P.-né N. Á., akinek férje sú­lyos állapotban került a tata­bányai Szent Borbála Kór­házba, egy gyógyszerkivál­táskor átélt tortúrájáról szá­molt be lapunknak. Esetéről megkérdeztük dr. Nemes- kéry Edvint, a Magyar Gyógy­szerészkamara Komárom- Esztergom Megyei Szerveze­tének elnökét. P.-né N. Á. férje súlyos állapot­ban került a tatabányai Szent Borbála Kórházba. Egyik látoga­tása alkalmával férje - egyéb be­tegsége miatt - régóta szedett, s a kórházban nem kapható gyógy­szerét a Hunyadi Gyógyszertár­ba ment kiváltani, mert annak hiányában férje mindig beláza- sodik. Mivel az adagolás hiány­zott a receptről, nem adták ki a gyógyszert. Miután visszasza­ladt a kórházba ráíratni a dózist, a kiegészítést látva, a gyógysze­rész közölte vele: hamis receptet náluk nem lehet beváltani. Tud­va, hogy férje már nagyon rosz- szul érzi magát, sírva, üvöltve követelte a vezetőt, s tőle a gyógyszert. Tortúráját, nem szé­pített indulatát, sértettségét, ag­godalmát részletesen feltáró le­velét a Magyar Gyógyszerészka­mara Komálrom-Észtergom Me­gyei Szervezete elnökéhez, dr Nemeskéry Edvinhez továbbítot­tuk, aki válaszként a kamara eti­kai bizottságának állásfoglalását ismerteti. „Meghallgattuk a gyógyszer- tár dolgozóit és a gyógyszert fel­író orvost is. Megállapítást nyert, hogy a gyógyszertár jog­szerűen járt el a 3/1995 (II. 8.) NM. rendelet, 6. §. ( 7.) értelmében: „Az orvos a gyógy­szer adagolását a vényen feltün­teti... A pontos adagolás feltün­tetése hiányában a gyógyszerész a rendelt gyógyszert nem adhat­ja ki.”- A betegek nem tudhatják, hogy a vénynek szigorú formai szabályoknak kell megfelelni, mert az okmányként kezelendő pénzügyi bizonylat, amivel a gyógyszertárak kötelesek elszá­molni. Ez esetben tény, hogy a vény hiányos volt, márpedig a gyógy­szer adagolása a kiadhatóság szempontjából rendkívül fontos. Semmilyen gyógyszertárban nem válthatók be az ilyen hibás vények. A vényen csak az orvos eszközölhet bármilyen javítást, amit pecsétjével és aláírásával meg kell erősítenie. Létezik sür­gősségi megjelölés is, amellyel az orvos ez esetben nem élt.- A betegek, a hozzátartozók - érthető módon - feszültek, és ne­hezményezhetik azt a sok jog­szabályt, amelyeket a gyógyszer- tárak kötelesek betartani. Érthető a hozzátartozók aggodalma, le­het, hogy több türelmes magya­rázatra, emberiességre lenne szükség, de ezek a jogszabályi követelmények nekünk is nap mint nap egyre nagyobb megpró­báltatást jelentenek.- Ezúttal egy nem szteroid gyulladáscsökkentőről volt szó, amelyet a beteg - bár körülmé­nyesen - végül is megkapott. Az ügy, sajnos, eléggé általá­nos módon jelzi a kórházi ellá­tás, illetve a jogszabályok fe- szültségét. _________________■ B úcsú a főügyészhelyettestől Életének 85. évében elhunyt dr. Márkus Pál nyugalmazott fő- ügyészségi főtanácsos, volt me­gyei főügyészhelyettes. Március 1-jén, hétfőn 11 órakor helyezik örök nyugalomra az esztergomi Belvárosi Temetőben. Drámai időszakban, 1941 ok­tóberében kezdte meg szolgálatát dr. Márkus Pál az Esztergomi Já­rásbíróságon, majd 1949-től, har­mincegy éven át dolgozott a kü­lönféle ügyészségeken. Huszon­három éven keresztül megyei fő­ügyészhelyettes volt. Tagja volt az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Jogtudomá­nyi Szakbizottsága Büntetőjogi Munkabizottságának. Társadal­mi munkában bekapcsolódott a Magyar Jogász Szövetség Komá- rom-Esztergom Megyei Szerve­zetének munkájába. Amíg csak egészsége enged­te, ápolta kapcsolatait az ügyé­szi szervezettel, egykori kollé­gáival. Sokan tisztelték, szeret­ték. Emlékét volt munkatársai megőrzik. A-td Z-ig a megyében • Nrek # A-tól Z-ig a megyében • hírek ACS. A Bartók Béla Művelődési Ház kiemelt támogatója felirattal ellátott adománylevelet adott át tegnap Németh Gyula tizennyolc cégnek, vállalkozónak, magánsze­mélynek és a helyi önkormányzat­nak. Az intézmény vezetője ezzel köszönte meg támogatóik segítsé­gét. Az ünnepségen résztvevő ven­dégeknek meglepetést szereztek azzal is, hogy a házban emléktáb- lára is felvésték a segítőik névsorát. BAKONYSÁRKÁNY Az Egészség ügyi, Szociális és Családügyi Mi­nisztérium támogatásával tovább bővül a teleház és a hozzá kapcso­lódó alapítvány egészségmegelőző tevékenysége - a nem dohányzó életmód bemutatását és népszerű­sítését célzó programmal. Lesznek fimvetítések, előadások, s a veszé­lyes szenvedély ártalmairól szóló kiadványokat is kínálnak olvasásra. BÁBOLNA. Vasárnap fejeződik be a Farsangi Labdarúgó Kupa, mely győri, mezőörsi, nagyig- mándi, csémi, banai és bábolnai amatőr focistákat mozgatott meg a rendezvénysorozat mérkőzései során. Az eredményhirdetés dél­után háromnegyed háromkor lesz a Bábolnai Sportcsarnokban. BAB Március negyedikén dél­után kettőtől a községi általános iskolában Károlyné Győré Viktó­ria szaktanácsadó tart előadást az érdeklődő tanároknak, taní­tóknak. Előadásának témája: Az egészségnevelés mint kiemelt fel­adat megjelenése a pedagógiai programban. _______________■ A-tól Z-ig a megyében

Next

/
Oldalképek
Tartalom