24 óra, 2004. február (15. évfolyam, 27-50. szám)

2004-02-02 / 27. szám

______ A 24 Óra most újra meghirdeti az 5-ösök Klubját fPClU BJA általános iskolás diákoknak. Csupa 5-ös lett a bizonyítványod? Sport Joachim Deckarm életét meg­mentették 9. oldal Időjárás­3, - 4 °C 16. oldal Holnap: I Társasházkeringő Komárom-Esztergom megyei 2004. FEBRUÁR 2., HÉTFŐ XV. ÉVFOLYAM, XJ. SZÁM Ára: 79 Ft - Előfizetőknek: 55 Ft www.240RA.HU Tatabánya, Esztergom, Komárom, Tata, Oroszlány, Dorog, Kisbér, Nyergesújfalu, Bábolna és környékük napilapja Egy kis melegség Folytatásos regény a 24 Órában Minden nap. Nyerőszámok Ötöslottó: 30, 42, 61, 65, 66 Joker-szám: 758 262 Hatoslottó: 8,9,10,11,29,38 Pótszám: 14 Eltűnt 2,1 millió Dorog Megalakulása óta foglalkozik az önkormányzati lakások bérbe­adásával a Dorogi Városüzemel­tetési Közhasznú Társaság. Az eltelt három év során az el­hunyt, illetve elköltözött bérlők 2,1 millió forint kiegyenlítetlen tartozást hagytak maguk mö­gött. Bármennyire is jogszerű a kht. követelése, behajtására gya­korlatilag semmi esély. Mind­ezeket végiggondolva a képvise­lő-testület egyetértett Karcz Je­nő, az önkormányzat gazdasági, városfejlesztési és környezetvé­delmi bizottsága elnökének az előterjesztésével, miszerint azt javasolják, hogy a kht. ezt az összeget minősítse behajthatat­lan követelésnek. Ennek követ­keztében a régóta hiányzó 2,1 millió forintot a mérlegkészítés­kor hitelezési veszteségként ve- szik majd figyelembe. _______■ K erékpárút épül Tatabánya Elkészült a városon átvezető 14 kilométeres kerékpárúthálózat terve, amelyet a polgármesteri hi­vatal rendelt meg a budapesti L. Z. Mérnökirodáta Kft-től. Forisek Ilona, a megyei közlekedési fel­ügyelet munkatársa elmondta azt is, hogy a Győri út és a Ságvári út között nyolc szakaszban csak­nem 7 km, a Rákóczi utca vonalá­ban 2,5 km, a Dózsa úton pedig 1,5 km út épül a kerekezőknek. Kedvező lesz a Károlyi út - Árpád út - Kossuth utca, valamint a Bú­zavirág utca hasonló szakaszai­nak a megépítése is. A tervezett úthálózaton burkolati jellel vá­lasztják el a gyalogosok és a két­kerekűekkel közlekedők számára kijelölendő sávokat. _________■ S zociális Kerekasztal Tata A városházán 13 órától tartják február 3-án a Szociális Kerekasztal tanácskozását „Szo­ciális célú civil szervezetek há­lózatfejlesztésének támogatása” címmel. A megbeszélésen az új jogszabályok alkalmazásáról lesz szó dr. Kovács Zsolt részvé­telével, aki az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisz- térium főosztályvezetője. ■ Jótállás nélküli szavatosság Nincs háromnapos cserekötelezettség - Előnyben a vásárlók Meglehetősen elbizonytalanította a jótállással és a szavatos­sággal kapcsolatos jogszabályok módosítása a vásárlókat. Megyénk fogyasztóvédőinek tapasztalatai szerint kevesen tudják, hogy amire nincs jótállás, arra is van szavatosság. Megyei informáió Az általános bizonytalanságot az okozza, hogy a kötelező jótállás a múlt év ősze óta csak a tízezer fo­rintnál drágább műszaki cikkekre érvényes - mon­dotta Kathi Atti­la, a Fogyasz­tóvédelmi Főfelügye­lőség tájékoztatási főosztályának vezetője. A kétségek eloszlatása érdekében hangsúlyozta: amire nem érvényes a kötelező jótállás, arra érvényes a kötelező szava­tosság. A vásárlókat, illetve a fo­gyasztókat tehát nem érheti hát­rány. Konkrétan arról van szó, hogy minden meghibásodott ter­méket vissza lehet vinni az üzlet­be, mert a szavatosság még a leg­olcsóbb árura is vonatkozik. Jó tudni azt is, hogy a há­romnapos cserekötelezett­ség már sok évvel ezelőtt megszűnt, a köztudatban azonban mégis szinte meg­ü 'V'Wt A drágább áruk megvásárlása előtt célszerű alaposan tájékozódni FOTÓ: K. T. J. A garancia bizonyítása Szavatosság és a jótállás között az a különbség, hogy az előbbi minden hibás teljesítés esetén érvényesíthető. Tartós használat­ra rendelt cikkeknél az időtarta­ma három év, de van egy hátrá­nya: a vevőnek kell bizonyítania azt, hogy a hiba már a vásárlás­kor benne volt az eszközben. Ez­zel szemben a kötelező jótállás - amelyet garanciának is hívnak - merőben más. Az eladónak, illet­ve a gyártónak kell bizonyítania azt, hogy a vevő nem megfelelő­en használta az eszközt. Tízezernél is olcsóbban A tartós fogyasztási cikkekre ma már nálunk nincs olyan kötelező garancia, mint korábban volt. Álta­lában tízezer forintos értékhatárhoz kötött a lehetőség és az időtartama is változó. Számos kereskedő azonban - élve a gyártótól kapott kedvezménnyel máris bejelentet­te: a tízezer forintnál olcsóbb mű­szaki cikkekre is vállal jótállást. A pi­acgazdaságokban általában a gyártók és a forgalmazók egymás­ra licitálnak: például az autóknál ma már az egyéves garanciát fel­váltó háromévest az ötéves követi. dönthetetlen tévhitként él annak létezése. A három napon belüli cserekötelezettség csak abban az esetben kötelező, amikor az áru hibás. Ilyenkor a vásárlástól számított 72 órán belül a keres­kedő köteles másik árut adni a hibás helyett, s nem hivatkozhat arra, hogy a javításhoz képest a csere aránytalan többletköltsé­get jelent. Dr. Buress Gabriella, a Komá­rom-Esztergom Megyei Közigaz­gatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének igazgatója azt az újra és újra felröppenő hírt cáfolta, amely szerint EU-csat­lakozásunk után nyomban meg­szűnik a kötelező jótállás a ma­gyar kereskedelemben. Mint mondotta, az EU-tagállamokban valóban nincs kötelező jótállás, Magyarországon azonban csak többéves késéssel kívánják ezt megszüntetni. De akkor sem kell majd különösebben tartani ettől, mert a gyártók, vagy a for­galmazók - amint azt az uniós példák is igazolják - önként vál­lalkoznak marketingfogásként termékeik jótállására. A hazai kereskedelemben is tapasztalha­tó már, hogy a kötelezőnél hosz- szabb időre szóló jótállást, egyre növekvő garanciális időszakot vállalnak vevőcsalogatóként. Te­hát várható, hogy a kötelező jót­állást fokozatosan felváltja az önkéntesség. Az uniós joghar­monizáció jegyében történt ren­deletmódosítástól éppen azt várják a szakemberek nálunk is, hogy nem kell arra kötelezni a piaci szereplőket, ami eleve ér­dekük. Az elképzelt ideális vevő első kérdése az lesz az üzlet­ben, hogy jár-e a megvásárolt készülékhez jótállás. Ha a vá­lasz nemleges, a vásárló tovább­áll és keres egy olyan üzletet, ahol fennen hirdetik a jótállásom értékesítést. VAJRA GYÖRC í A sok nyugdíj is kevés Nálunk viszi házhoz a postás a legtöbb pénzt Megyei információ Szűkebb hazánk lakosságának több mint negyede részesül nyugellátásban. A 65 évesek és azon felüliek aránya 14 száza­lékot tesz ki. A többi megyéhez viszonyítva nálunk rendkívül magas a rokkantnyugdíjasok száma is, ami valószínűleg a bányászkodással függ össze. Területünkön csaknem 87 ezer em­ber részesül nyugellátásban. Ebbe a körbe a járadékosokon kívül az árvaellátásra és a szülői ellátásra jo­gosultak is beletartoznak. A férfiak rosszabb életkilátás­sal számolhatnak, ezért az idős­kor előrehaladtával a nemek ará­nya erőteljesen eltolódik a nők javára. Szűkebb hazánkban több mint másfélszer több a 65 évnél idősebb nő, mint a férfi. A leg­több nyugdíjas anyagi nehézsé­gekkel küzd, amely főleg a téli időszakra jellemző. A fűtés­számla, a tüzelő beszerzése ha­talmas összeget emészt fel. A felnőtt utódok támogatása nél­kül az élet megoldhatatlan fel­adatokat támasztana az idősek elé. Tavaly az öregségi, és öreg­ségi jellegű korhatárt betöltött rokkantnyugdíjas, elő-, bányász-, korengedményes nyugdíjak összege megyénkben átlagosan 57 259 forint volt. A többi me­gyével összehasonlítva a legma­gasabb - mégsem elég. Érdekes, hogy Győr-Moson-Sopron, Fejér és Veszprém megyét is meg­előzzük a sorban. Megyénk nyugdíjasainál egyedül a fővá­rosban élő idősek kapnak ha­vonta több pénzt. A gyengébb nem hátrányo­sabb helyzetben van, mivel öregsé­gi nyugdíjuk a fér­fiakénak alig 73 százaléka. ■ ÖREGSÉGI NYUGDÍJAK 2000 2001 2002 2003 Férfi 44 553 50 911 59 097 68 154 Nő 32 694 37 341 43 174 49 904 Átlagosan 37 478 42 730 49 525 57 259 LENGYELES SZALAGOK ÉRETTSÉGI ELŐTT - Szombaton a Lengyel József Gimnáziumban Paul Eluard egyik versét szavalta el Sós Dalma, majd Hadjadné Varga Andrea igazgatónő mondott beszé­det. A szalagok feltűzése után keringőt táncoltak a végzős diákok. Nagy sikere volt a 12. A reneszánsz táncának. A koreográfiát Csáky Mária állította össze. Képünkön Köcse Dóra, Bors Ilona, Michle Zol­tán és Hezler Edit látható. fotó: haraszti Húsz polgárőr ereje Hátrányos helyzetben is eredményesek Oroszlány A több mint tíz évvel ezelőtt ala­kult oroszlányi polgárőr egyesü­letnek jelenleg 39 tagja van. Kö­zülük húszán teljesítenek rend­szeresen szolgálatot. Egyebek mellett ez is elhangzott a hét vé­gén évnyitó értekezletükön. A találkozón először Gánics Jó­zsef rendőr őrnagy, a polgárőr egyesület elnökének beszámoló­ja hangzott el, aki gyakran utalt a pénzhiányra. Tény, hogy tavaly a képviselők 450 ezer forintot sza­vaztak meg számukra a kért 900 ezerrel szemben. így nem jutott nekik egyenruhára sem. Az SZOLGÁLATI IDEJÜK 2003-BAN A vezénylések száma: 270 Szolgálatot teljesítő: 267 fő Rendőrökkel közösen: 1027 óra Önálló szolgálat: 2595 óra egyesület technikai felszereltsége sem jó. Egyetlen személygépko­csijuk csaknem félmillió kilomé­tert futott, így a műszaki vizsgára való felkészítése jelentős össze­get emésztene fel. Mindezek ellenére az egyesü­let tagjai kiemelkedően jó mun­kát végeztek. Megerősítette ezt Madari Csaba rendőrkapitány is, aki köszönetét mondott minden szolgálatban töltött percért. Ne­kik is köszönhető ugyanis, hogy a városban csökkent a bűncselek­mények száma. Az értékelések után megkö­szönték Juhász András leköszö­nő titkár tízéves társadalmi mun­káját, s kérték őt arra, hogy ne búcsúzzon el végleg. Utóda Jan­kó Zsolt lett. A város megérdemelt elisme­rését Farkas Ferenc, Menyu János és Jankó Ilona vehette át. HŰVÖS RÉCSY LÍDIA DÍJESŐ A BÁLI SZEZONBAN - Január utolsó napján több helyen is rendeztek farsangi bált a me­gyénkben. Tatabányán a Közművelődés Házában kilencedik alkalommal tartották meg a társasági es­télyt, az Árpád Szállóban a vadászok mulattak, inig a sportbálra igyekvők stílusosan a sportcsarnokban találkoztak a megyeszékhelyen épp úgy, mint Ko­máromban. Sokan díjakat vehettek át kiemelkedő eredményeik elismeréseként. Képünkön a Jászai Mari Színház Népház show-formációs táncosai lát­hatók. ( Megyeszerte ropták... - 4 oldal; Arattak a kick-bokszosok - 10. oldal) ______fotó: kadarkuti

Next

/
Oldalképek
Tartalom