24 óra, 2003. november (14. évfolyam, 256-278. szám)

2003-11-25 / 274. szám

MmBBH Bizonyára Ön is figyelemmel kíséri a lapunk hasábjain rendszeresen megjelenő csinos hölgyek versenyét. Ha Ön már elmúlt 14 éves, de még nincs 35, és szívesen bemutatkozna, akkor küldje el fotóit kiadónknak. A képeket ezután viszontláthatja a világhálón, valamint lapunkban. A jelentkezési lapot keresse a 24 Órában és a 24 Óra Grátiszban ~Ss Tatabánya Sószobát kaptak az óvodások 7. oldal-T3b°C 14. oldal Holnap; ■ Komárom-Bábolna Komárom-Esztergom megyei Tatabánya, Esztergom, Komárom, Tata, Oroszlány, Dorog, Kisbér, Nyergesújfalu, Bábolna és környékük napilapja Felavatták a japán gyárat Komárom A jövő héttől megkezdődik a termelés a Sunarrow komáromi gyárában. A japán cég telefo­nokhoz készít fröccsöntéssel billentyűzetet. A cég tavaly júli­usban jelentette be, hogy a ko­máromi ipari parkba települ. Öt- hektárnyi területet vásároltak az önkormányzattól, a beruhá­zás értéke eléri a 7 millió ameri­kai dollárt. (5. oldal) 50 év után a Tegnap a Régi Sipos étteremben, az Aranycsapat legendás, az angolok elle­ni 6-3-as sikerének 50. évfordulója előtt egy nappal köszöntötték a világverő labdarúgócsapat még élő tagjait: az egykori dorogi és tatabányai Grosics Gyulát, a dorogi Buzánszky Jenőt és a kispesti Puskás Ferencet. Természete­sen azokról is megemlékeztek, akik nem élhették meg a jubileumot. így többiek mellett a komáromi Czibor Zol­tánról is. Dr. Bozóky Imre, az MLSZ elnöke kije­lentette, hogy 50 évvel ezelőtt egy tucat­nyi fiatalember örök emléket és leckét adott az országnak, az előbbit ápolnunk kell, az utóbbit pedig az elkövetkezendő években teljesíteni. Gyurcsány Ferenc sportminiszter hangsúlyozta, hogy az 1953. november 25-én, a Wembley-sta- dionban elért győzelem nem a politika sikere volt, sokkal inkább az Aranycsa­pat diadala, amelyet egy nemzet érzett magáénak. (13. oldal) Gulliver-siker Tatabánya Óriási siker volt hétfőn délután a Jászai Mari Színház új bemutatója. A Swift nyomán született Gulliver című zenés mesejátékot Pille Ta­más álmodta színpadra. Gulliver szerepében Tűzkő Sándor egy csapásra meghódította a gyerekek szívét. A liliputi bábok épp olyan kedvesek, mint az óriások földjé­nek bumfordi figurái. A rendezd segítőtársai a játékban Mornori Ba­lázs és Nyáry Detti. A bábokat Koós Iván Kossuth-díjas, kiváló művész tervezte, a jelmezek és maszkok a Párizsban élő Mun­kácsy- és Jászai-díjas Bródy Vem munkái. A szöveget Sediánszky Nőm dramaturgja jegyzi. A Gulli­ver című mesejáték a következő hónapokban többször is szerepel a Jászai Mari Színház műsorán. ■ Csuhébabák Nagyigmánd A Pápay József Általános Isko­lában az idén is meghirdették a hagyományos, mindig nagy­on várt Nagyigmándi Kis Kéz­műves pályázatot, amelyre az oktatási intézmény hatvan di­ákja adott be saját készítésű jobbnál jobb pályamunkát. A tanulók kézzel hímzett szép párnával, kendővel, barkácsolt hajóval, csuhébabával, vidám gyurmafigurával neveztek. A kézművesmunkákból ma dél­előtt nyílik kiállítás az iskola aulájában, amelyre a helyi kézműves kör tagjai is elláto­gatnak________ _____■ 7 71416 865026 00274 A minőségre utazik a Vértes Volán Igazgatótanács: győri alpolgármester a tatabányai helyén Tegnap a Vértes Volán Rt. tatabányai központjában rendkívü­li közgyűlést tartott a részvénytársaság. A fórum előtt az új minőségirányítási ISO-szabványról szóló tanúsítványt vette át dr. Horváth István vezérigazgató. Tatabánya A rendkívüli közgyűlésen, ahogy várható volt, összeférhetetlensé­ge miatt lemondott igazgatósági tagságáról Lévai Ferenc, Tatabá­nya alpolgármestere. A fórum he­lyére megválasztotta dr. Kun And­rást, Győr alpolgármesterét. A tisztségviselők vagyonnyi­latkozatáról is szó esett. Miután a Vértes Volán Rt. valamennyi igazgatósági és felügyelőbizott­sági tagja elkészítette nyilatkoza­tát, a részvénytársaság megfelel a törvényi előírásoknak. A köz­gyűlés ezt és a vállalat adatvédel­mi szabályzatát is egyhangúlag elfogadta. A Vértes Volán Rt. évekkel ez­előtt elkötelezte magát, hogy tevékenységét a kor elvárásaihoz igazítva folyamatosan javítja, fej­leszti. A részvénytársaság 2001. januárban vezette be az MSZ EN ISO 9002-1996 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszerét. A szabvány háromévente a tanúsít­vány megújítását írja elő, így az idén úgynevezett ismétlő auditon kellett a rendszer hatékony mű­ködését bizonyítani. A felülvizs­gálatot a Nemzetközi Akkreditáló Testület (NAT) képviselői szemé­lyesen is figyelemmel kísérték. A kétnapos ellenőrzés azt állapítot­ta meg, hogy az új minőségirányí­tási szabványra történt áttérés a Vértes Volánnál sikeres. Az erről szóló tanúsítványt Siklósi Imre, a TÜV NORD-Kft. ügyvezető igaz­gatója, vezető auditor tegnap ün­nepélyes keretek között nyújtotta át dr. Horváth Istvánnak, a Vértes Volán vezérigazgatójának.- A vezetés tisztában van az­zal, hogy a célok elérésének el­engedhetetlen feltétele a korsze­rűen kezelt minőségügy, a haté­konyan működő minőségirányí­tási rendszer - emelte ki dr. Hor­váth István. - Az elért eredmé­nyekhez a teljes munkavállalói közösség összehangolt erőfeszí­tésére és helytállására volt szük­ség, amiért köszönetemet feje­zem ki. Azért is fontos számunk­ra e tanúsítvány, mert az utazó- közönség felé egyértelműen kife­jezi a Vértes Volán Rt. törekvését a szolgáltatás színvonalának fo- lyamatos javítására. _______rs. M INI TANÖSVÉNY AZ ISKOLAUDVARON - Alig egy éve, hogy Ta­tabányán, a Kő-hegyen átadták a Gerecse és a Vértes hegység kőzete­it bemutató tanösvényt. A Móra Ferenc Általános Iskola udvarán mos­tanra egy mini tanösvényt alakított ki az intézmény munkaközössé­ge. A Természetjáró DSK diákjai Rákász Mihály tanár úr segítségével 9, a hegységben előforduló kőzetet és természetes élőhelyeket bemu­tató „kiállítást” hoztak létre. Megtalálhatók itt többek között bauxit, dolomit, triász és jura mészkövek. Ehhez a munkához nagy segítsé­get adott például a Gerecse Barlangkutató és Természetvédő Egyesü- let valamint a Vulkán Tömegsport Egyesület._________fotói kiss t. j. M egrekedt a kamion Tatabánya A tatabánya-kertvárosi körforga­lomban tegnap reggel 9 óra előtt megrekedt egy kamion, ezért mintegy két órára szinte megbé­nult a környék forgalma, amelyet a lassan kígyózó kocsisorok is mutattak. A szlovák rendszámú kamiont a tatabányai tűzoltók félrehúzták, a forgalmi akadályt ezzel megszüntették, így a sze­mélyautók elfértek mellette a körívben. A rendőrség ügyeletese el­mondta: a jármű légfékével vol­tak problémák, amely miatt nem működött a kamion kompresszo­ra. Egy szerelőautó segítésével kijavították a műszaki hibát - a körforgalomban. A város forgal­ma több mint két óra után állt helyre. (Megyei szirénahangok 10. oldal)________________■ H ivatásos békéltetők rendezik a vitát A bepanaszolt kereskedőnek, szolgáltatónak nem jó hírverés a nyilvánosság Ugrásszerűen megemelkedett a megyei kereskedelmi és ipar­kamara mellett a fogyasztóvédelem egyik kiemelkedő fóru­maként működő békéltető testület ügyeinek száma. Az első fél évben többen fordultak jogorvoslásért a testülethez, mint az előző három évben összesen. Megyei információ André László, a megyei békéltető testület elnöke a jelenség okát ab­ban látja, hogy egyre többen is­merik fel munkájuk fontosságát, hasznosságát, s így a kárvallottak közül egyre többen élnek a jogor­voslat e speciális eszközével. A békéltetők elsődleges célja, hogy a jogvitákban a fogyasztók a lehe­tő legrövidebb időn belül része­sülhessenek hatékony jogvéde­lemben. A testület mindenkor ar­ra törekszik, hogy megegyezés alakuljon ki a kárvallott fogyasztó és a bepanaszolt kereskedő vagy szolgáltató között. Ez a bíróságon kívüli vitarendezés rendkívül gyors, olcsó és humánus eljárás. André László lapunknak hang­súlyozta: a békéltetők az egyez­ségkötést természetesen nem erő­szakolhatják ki, vagyis a feleket nem kényszeríthetik arra, hogy mindenképpen egyezzenek meg. Csupán személyes befolyásuk, tu­dásuk, diplomáciai képességeik segítségével, konfliktusfeloldó be­szélgetéseik során az álláspontok közelítésére tesznek kísérletet. Az ügyenként jelölhető három­tagú békéltető testület eljárásának nagy előnye, hogy 30 napon belül - legfeljebb ugyanennyi nappal hosszabbítható meg - lezárul. Amennyiben a felek előzetesen a testület határozatát kötelezően el­fogadják, az ügy annak teljesítésé­vel zárul. Ellenkező esetben, illet­ve ha a bepanaszolt gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a békél­tető testület ajánlásának, az ügyet a panaszos nevének megjelölése nélkül a médiában nyilvánosságra hozzák. Ez pedig nem jó propa­ganda a bepanaszolt kereskedő­nek, szolgáltatónak. A békéltető testület hatásköré­be az áruk és szolgáltatások mi­nőségével, biztonságával vala­mint szerződések megkötésével és teljesülésével kapcsolatos fo­gyasztói jogviták bírósági eljárá­son kívüli rendezése tartozik. Az eddigi tapasztalatok szerint a pa­naszok 90 százaléka jogos. A 20 tagú békéltető testület munkára készen várja a pana­szosokat. VÁJNÁ GYÖRGY • 600 EZER VISSZA. Egy komáromi lakos például azzal a panasszal fordult a békéltető testülethez, hogy egy vállalkozó nem megfelelő mi­nőségű anyagot épített be családi házába. A tárgyalóasztalhoz ültetett felek egyezségre jutottak, és a vállalkozó önként hatszázezer forintot visszafizetett a háztulajdonosnak. • 30 EZRES KÁRTÉRÍTÉS. Egy másik ügyben a testület ajánlására harmincezer forint kártérítést fizetett egy tatabányai lakosnak a szol­gáltató azért, mert a vállaltnál később fejezte be az ablakcseréket. +t+t++ Wi w ÖSSZKÖZMUVM TfUCfT ESZTERGOM , SZENTGYÖRGYMEZŐ ** Értékesítés: 2500 Esztergom, Jéfcil ét 9, " Tel/Fax 3*/é1M17, 30/*éMM1 977141686502600274

Next

/
Oldalképek
Tartalom