24 óra, 2003. október (14. évfolyam, 229-254. szám)

2003-10-01 / 229. szám

^rJTfci k&ivv^'s.. Megyei Körkép | A nap beszélgetése Eisenbart Elvira dzsesszbalett- oktatóval 4. oldal Időjárás 19-20 °C 14. oldal Holnap: ■ Pénz-Siker-Vállalkozás Komárom-Esztergom megyei 2003. OKTÓBER 1., SZERDA XIV. ÉVFOLYAM, 229. SZÁM Ára: 69 Ft - Előfizetőknek: 47 Ft www.240RA.HU TatabAnya, Esztergom, KomArom, Tata, Oroszlány, Dorog, Kisbér, Nyergesújfalu, Bábolna és környékük napilapja NETt > 'Holnap Major Dóm •(Héreg) 22 éves www.24ora.hu A tartalomból: KIS ISKOLA Kisbér. Gúth Vilmos, a szak­képző iskola igazgatója: - Kis iskola vagyunk, és ennek az a nagy előnye, hogy min­den gyereket személyesen ismerünk. A családias neve­lés, oktatás során megtanul­ják szeretni a szakmájukat. Minden végzősükre... 4. oldal NINCS GAZDÁJA Megyei információ. 25 száza­lékkal emelkedik mától a fo­gamzásgátló tabletták ára. Megyénkben 2001-ben az összes terhességmegszakí­tás 8,9 százalékát végezték el 19 év alatti lányokon, ez az arány tavaly már 11 szá­zalékra nőtt. Drága pirulák... 5. oldal Asszonyt, anyóst bajba sodort Hetvenmilliós adósság - Négy bank perli a vállalkozót Oroszlány/Tata K. Gyula oroszlányi vállalkozót kilenc ismerőse valamint négy bank jelentette fel. Milliókat köl­csönzött tőlük. Egy fillért nem fi­zetett vissza. A történet szálai 2000-ig nyúl­nak vissza. K. Gyula, aki nemzet­közi árufuvarozással foglalkozott, barátaihoz fordult kölcsönért. Ezek összege 1-5 millió forintig terjedt. A vállalkozó autókat is lí­zingelt bankoktól. Személygépko­csit, kamiont. Utóbbiból legalább négyet. Egyetlen törlesztőrészletet sem fizetett be. Miután felbontot­ták szerződéseit, eldugta a jármű­veket, ő maga is rejtőzködött. A tatabányai ügyészség az egyik ügy nyomozásával a Tatai Rendőrkapitányságot bízta meg. Ezután indult meg a lavina. Felje­lentések özöne érkezett ellene. Cégét felszámolták. Szeptember 15-én felhívták, hogy jelentkez­zen a rendőrségen. K. Gyula ezt másnap megtette. Őrizetbe vet­ték. Szeptember 18-án a bíróság elrendelte előzetes letartóztatá­sát csalás, sikkasztás, tartozásfe­dezet elvonása megalapozott gyanúja miatt. Adóssága 70 millió forint, ám a szálak tovább vezetnek. Ötmil­liós jelzálogkölcsönt vett fel egy­kori felesége lakására, tízmilliót hajdani anyósa családi házára. Felesége már elköltözött. Anyósa házának sorsa bizonytalan, hi­szen ezt a kölcsönt sem fizette a volt vő. Még beteg barátjának is tartozik. A rendőrség várja továb­bi sértettek jelentkezését. (Megyei szirénahangok ír 10. oldal) M. TÓTH SÁNDOR OVISOK A BÁBOLNAI VÁROSAVATÓ ELŐTT- A nyáron kapta meg a városi rangot a település, az avatóünnepséget szombaton tartják a hajdani pusztai településen. Nagy a készülődés ezekben a napokban, hetekben. Többek között emlékmű­vet, Bábolnáért parkot avatnak a hét végén. A ki­sebbek, a gyerekek is kiveszik részüket az ün­nepségsorozatból. Városom, Bábolna címmel hir­dettek meg rajzpályázatot az óvodás- és iskolás­korú gyerekek részére. Képünkön óvodások ké­szítik a rajzaikat - ahogy ők látják újdonsült vá­rosukat. FOTÓ! KISS T.J. Szemészek helyett sebészek Észak-Komárom Nagy bajban van Észak-Komá- romban a kórház, amit az is jelez, hogy a múlt hónapban újabb osz­tály, ezúttal a szemészet szűnt meg. Ügyeletben a sebészet orvo­sai látják el a szemészek munká­ját, s ha esetleg nem boldogul­nak, akkor behívják a bezárt sze­mészet egyetlen főállásban meg­tartott orvosát, vagy a beteg me­het Nyitrára, Érsekújvárra. A pozsonyi Új Szó az újabb osztálybezárással foglalkozó teg­napi terjedelmes összefoglalójá­ban emlékeztet rá, hogy a szemé­szet megszüntetését az egészség- ügyi^j™njsztéri™j;mdelte el^_B Avar János a vendég Tatabánya Ma 17 órakor tartja újabb össze­jövetelét a Liberális klub a Jászai Mari Színházban. Aktuális kül­politikai témákról tart előadást, és beszélget a résztvevőkkel Avar János publicista, újságíró, Amerika-szakértő. ■ Gázturbinás erőművet terveznek Rendkívüli közgyűlés a VÉRt.-nél - Decemberig eladják - Késésben a kéntelenítő Vas László, Holló Vilmos és Kamarás Zoltán a sajtótájékoztatón A tatabányai fűtőerőmű fejlesztéséről, pénzügyi helyzetéről, a bánhidai erőmű telephelyének további hasznosításáról, a privatizációról valamint az oroszlányi erőmű élettartam-meghosszabbító beru­házásáról volt szó a Vértesi Erőmű Rész­vénytársaság keddi, az oroszlányi köz­pontban tartott rendkívüli közgyűlésén. Oroszlány A zárt ülést követő sajtótájékoztatón Holló Vilmos, az igazgatóság elnöke közölte: a közgyűlés jóváhagyta, hogy a társaság az MVM Rt.-vel közösen fejlessze a tatabányai fűtőerőművet. Hozzátette: ez a projekt csaknem 5,5 milliárd forint nagyságrendű lesz. Megvalósításához a VÉRt. Rt. 2 milliárd forint értékben apportálja a fűtőeröművet a már meglévő Tatabányai Erőmű Kft.-be, az MVM Rt. pedig részben saját forrásai­val, részben pedig bankhitellel vesz részt a beru­házásban. A fűtőerőműhöz a szükséges földgázt a Mól Rt.-től vásárolják meg, az erről szóló hosz- szú távú szerződéshez ugyancsak hozzájárult a közgyűlés. A társaság pénzügyi helyzete is ked­vező, a megújítási program megvalósítása ellené­re csökkentek a rövid lejáratú hitelek. Kitért arra Holló Vilmos, hogy az rt.-nek nyúj­tott fizetési állami garancia október 31-ig érvé­nyes. Hozzátette: kezdeményezik, hogy ez az ál­lapot a privatizáció megtörténtéig tartson. Az igazgatóság elnöke elmondta azt is, hogy a közgyűlés foglalkozott a bánhidai erőmű telep­helyének további hasznosításával is. Emlékezte­tett rá, hogy az eredeti tervek szerint az év végén bezárták volna az elöregedett erőművet. Most, a privatizáció során az látszik valószínűnek, hogy a Vértes Energia Konzorcium egy gázturbinás erőművet alakít ki a telephelyen. Legkésőbb december közepéig megkötik a Vért. Rt. értékesítéséről szóló szerződést, miután a Magyar Villamos Művek rendkívüli közgyűlése hétfőn jóváhagyta a társaság privatizációs pályá­zatának eredményét - közölte Kamarás Zoltán, az ÁPV Rt. ügyvezető igazgatója. Vas László, az rt. vezérigazgatója kérdésre el­mondta: az oroszlányi erőmű élettartam-meg­hosszabbító programja - amelynek legfontosabb eleme egy környezetvédelmi célú kéntelenítő be­rendezés kiépítése - néhány hetes késésben van, de ez biztosan nem akadályozza meg, hogy a jö- vő év közepén üzembe helyezzék. _________ D íszkardot kap az őrnagy Komárom Béndek József határőr vezérőr­nagy, a határőrség országos pa­rancsnoka díszkardot adomá­nyozott Boros László nyugállo­mányú határőr őrnagynak nyolc­vanadik születésnapja alkalmá­ból. A főtiszt Komáromban telje­sített szolgálatot. A kitüntetést október 3-án a határvárosban, az idősek otthonházában veszi át Cseri József határőr ezredestől, a Győri Határőr-igazgatóság rendé­szeti igazgatóhelyettesétől. Az ünnepségen részt vesz Zatykó Já­nos országgyűlési képviselő, Ko­márom pjjlgánnestere. _______■ M iként lehet beszélgetni? Tanévnyitó gondolatok a népfőiskoláról Tata Kedden tartották a Magyary Zoltán Népfőiskola tanévnyitóját a vizek városa művelődési házában. A je­lenlévőket Keresztesi József, a társa­ság titkára köszöntötte, s mielőtt részleteiben is ismertette volna a képzések rendjét, Nagy Júlia, a Bu­dapest Környéki Népfőiskolái Szö­vetség titkára fejtette ki gondolatait. Elmondta, hogy az 1930-as években egyszer már sikeres moz­galmat azért kívánják újraéleszte­ni, mert szükség van olyan képzé­sekre, melyek során nemcsak az is­meretanyagokat adják át, de a hall­gatóknak lehetőségük van az em­beri kapcsolatok kiszélesítésére is. A népfőiskolák szervezői a lelkeket is szeretnék megszólítani, hiszen sem az általános, sem a középisko­lák nem készítenek fel arra, hogy miként lehet jóízűen, a másikra is figyelve, nagyokat beszélgetni, s közben tanulni. Márpedig ahogy a jó pap hol­tig tanul, ugyan úgy szüksége van erre a harmadik évezredben élőknek is. Ezt már Zachár Lász­lótól, a Nemzeti Felnőttképzési Intézet igazgatójától hallottuk, aki úgy vélte, hogy ismereteink gyarapítása mellett azt is meg kell tanulnunk, hogy önmagun­kat miként adjuk el a munkaerő- piacon. Ennek érdekében is indí­tanak egyre több tanfolyamot, melyek költségeinek 30 százalé- ka leírható az adóalapból is. p.p. Kinek ne lenne sürgős a lakáshitel? Ne maradjon le álmai lakásáról a lossú és bonyolult lakáshitel-ügyintézés miatti Hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat, ahol kollégáink azonnal megmondják Önnek, hogy bankunk mekkora hitelt tud felajánlani I Kedvező hitelbírálat esetén akár pár héten belül rendelkezésére áll a hitelösszeg. Raiffeisen Lakáshitelek évi 2,90% kamattól * Plusz kezelési költség. VELÜNK KÖNNYEBB X Raiffeisen BANK ® 06-40-48-48-48 Bankfiókjaink: Komárom, Mártírok útjai 4.; Esztergom, Széchenyi tér 15. Tatabánya, Győri út 25. (Interspar) A mobiltelefon megbolondító hatása Már harmadik éve csökken a vezetékes fővonalak száma Megyei információ Országosan és megyénkben is fo­kozatosan csökken a vezetékes telefonfővonalak száma, ugyan­akkor hihetetlen mértékben bő­vül a mobiltelefont használók tá­bora. A Matáv Rt. médiakapcsola­tok és webkommunikációs osztá­lyának tájékoztatója szerint Ko­márom-Esztergom megyében - a 34-es primer körzetben - fokoza­tosan megszüntetik a kommuni­kációban már korszerűtlennek számító ikerállomásokat. Tavaly kezdtek hozzá ehhez a munkához, az akkor meglévő 3460 ikerállomásból eddig 2059-et alakítottak át külön vonalú állomássá - az előfize­tőkkel való egyeztetést köve­tően. Az ikerállomások meg­szüntetését azonban nem fo­gadja mindenki osztatlan örömmel, akadnak megyénkben olyan előfizetők is, akik nem tar­tanak igényt a fővonalra, mert soknak tartják a havi 3000 forin­tot is meghaladó előfizetési díjat. Hogy milyen mértékben csök­ken szűkebb hazánkban a veze­tékes fővonalak száma, annak közlésétől elzárkózott a Matáv il­letékes osztálya. A Hírközlési Felügyelet viszont készségesen adott tájékoztatást, igaz az orszá­gos helyzetről, ami szerintük Ko­márom-Esztergom megyére is jellemző. A vezetékes telefon elő­fizetőinek száma már harmadik ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK Bekapcsolt fővonalak száma 3 616 103 Száz lakosra jutó fővonal (db) 35,74 ISDN fővonalak aránya (%) 16,35 Kezdeményezett hívások átlagos időtartama (perc) 2,84 Háztartások telefonellátottsága (%) 72 éve csökken. Az utóbbi egy év alatt több mint nyolcvanezren mondták le az ilyen vonalukat országosan. Csupán az elmúlt négy hónapban 26 ezer fővonal­lal lett kevesebb. Július végén 3 616 103 volt a bekapcsolt tele­fon fővonalak száma az ország településein. Fokozatosan mérséklődik az egy vonalra jutó hívások átlagos időtartama is. A fővonalak hát­térbe szorulása nemzetközi ten­dencia. Ugyanakkor Magyaror­szágon már elérte a 7,5 milliót a mobiltulajdonosok száma. - A személyhez kötött és helytől független mobiltelefon meg­bolondító hatással van a fia­talokra, szabadságot, bizton­ságot jelent használójának - mondotta lapunknak a jelen­ség kutatásával foglalkozó pszichológus. _______-vájná­977141686503300229

Next

/
Oldalképek
Tartalom