24 óra, 2003. szeptember (14. évfolyam, 203-228. szám)

2003-09-06 / 208. szám

iS HI 2003. Szeptember 6„ szombat ISTER-ORAN UM KISREGIÓ 7. OLDAL KÉSZÜL A HOMLOKZAT - Esztergom. A Vitéz János Római Ka­tolikus Főiskola B-épületének - amelyben a kollégium található - homlokzatát a nyáron kezdték felújítani. A munkálatokat a jövő hét végére fejezik be a szakemberek. A felsőoktatási intézmény oktatási minisztériumi pályázaton nyert pénzből finanszírozta a felújítást, amely több termet is érintett. ÁTFÚJNAK HAZÁNKON - Tát. Waller Krug egyesületi elnök vezeté­sével ma augusztus 10-én érkezik hazánkba az ausztriai Steiermarkban található Eisenerz város harminctagú fúvószenekara. A táti Musik- Land Utazási Iroda szervezésében vendégeskedő Stadtmusikkapelle Eisenerz zenészei Franz Cibulka karmester vezényletével pénteken délután öt órától koncerten lépnek fel a kultúrházban. Együtt muzsi­kálnak a Zagyi István karnagy dirigálta Táti Német Nemzetíségi Fúvós- zenekarral. A koncert zárásaként a két zenekar hat darabot együtt ját­szik el. A hangverseny színvonalas szórakozási lehetőséget ígér a fú­vószenét kedvelők egyre nagyobb táborának. A Musik-Land Utazási Iroda valamennyi rendezvényére, így erre is, a belépés díjtalan. Csütör­tökön a Halászbástyán játszik térzenét az eisenerz-i zenekar, amelynek tagjai ötnapos magyarországi programjuk során megismerkednek Bu­dapest és a Dunakanyar nevezetességeivel is. f. k. FINIS ELŐTT A FUTBALLPÁLYA - Süttő. Befejezés előtt áll a fut- ballpálya felújítása. Készül a lelátó bekerítése, zöldell a friss gyep, működik az automata öntöző berendezés. A süttői futballisták még­is csak jövőre lépnek először hazai pályára. Az új gyepnek ugyanis kellőképpen meg kell erősödnie ahhoz, hogy jól bírja a góllövő lábak igénybevételét. S ha lehet hinni a fogadkozásnak, sok-sok gól esik majd a megújult süttői sportpályán. TÁBORI EMLÉKEKKEL INDULTAK A SULIBA - Piuscsév. A nyár­nak épp1 vége, de a tanévkezdet idején még élénken él a nemrég véget ért nyári napközis tábor emléke. Egy hónapon át a kultúrotthonban kézművesmesterségeket ismerhettek meg a gyerekek, akik mindezen túl számos érdekes kiránduláson is részt vehettek. A csaknem har­minc kisiskolás többek közt a vízügyi múzeum nevezetességeivel és a közeli lovastanyával is megismerkedhetett Tóth István, a gyermekjólé­ti szolgálat vezetője és Jezsek Barna, a művelődési ház programszer­vezője irányításával. A szülők, akik nem vigyázhattak egész nyáron a gyermekeikre, biztonságban tudhatták az aprónépet. A mások számá­ra is követendő példa várhatóan jövőre is mozgalmas, emlékeket adó életet hoz egész nyáron a helybeli gyerekek napjaiba. ___________-f­K ÖRSÉTA A RÉGIÓBAN Pilismarót Polgármester: Benkovics László Jegyző: Ba­lázs Márta. Alpolgár- mester: Volenszky Ist­ván. Képviselő- testület: Batár Károly, dr. Gere­cséi Bálint, Göbölös Gábor, Lénárt István, Lőrincz László, Orosz János Iván, Urbán István, dr. Bereznay Tibor, Volenszky István. _______BIZOTTSÁGOK_______ P énzügyi, ellenőrzési, műszaki és községgazdálkodási bizottság (elnök: Göbölös Gábor) Településfejlesztési és környezet­védelmi bizottság (Lőrincz László) Szociális, egészségügyi és családvédelmi bizottság (dr. Gerecsei Bálint) Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sportbizottság (Orosz János Iván) Ügyrendi bizottság (Batár Károly) A hivatal ügyfélfogadási rendje: (Pilismarót, Rákóczi u. 15., tel: 33/508-170,508-180) Hétfő, szer­da: 8-12 óra, 13-17 óra; péntek: 8- 12 óra. Lakosság: 1967 állandó lak­címmel bejelentett lakos, 40 ide­iglenes lakos, 300 üdülő. A település értékei: Hetkenast kastély (romantíka, 1860 körül), református templom (középkor), katolikus templom (1810), Dobozy Mihály szobra. ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK: Bozóky Mihály Általános Iskola, Rákóczi u. 14., 33/508-160, igazgató: Fábiánná Gyimesi Lívia Mesevár Óvoda, Iskola utca 2., 33/470-150, vezető: Pintér Zsu­zsanna Idősek Napközi Otthona, Rákóczi u. 4., 33/470-170, vezető: Lik Lászlóné Községi Könyvtár, Rákóczi u. 17. 33/470-262, vezető: Maier- Kránicz László Dobozy Mihály Művelődési Ház, Rákóczi u. 8. 33/470-196 Védőnői Szolgálat, Köztársaság tér 3., 33/470-169, védőnő: Jászberényi Linda; Gyermekjóléti Szolgálat, Rákó­czi u. 8. 33/508-170, Jászbe­rényi Linda és Benkovics László CIVIL SZERVEZETEK, EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK:_______ Együtt Pilismarótért Egyesület, Iskola u. 1., vezető: Ördög Istvánná Községi Sportkör, sporttelep, Pollák Lajos Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Esztergomi út 63., Krisztián Antal Nyugdíjas Klub, Iskola u. 27., Becsei Istvánná Kék-öböl Horgászegyesület, Hunyadi u. 9., Lik László Helyi ünnepek: Nyári Zenei Es­ték, Nyárbúcsúztató, Lőrinc-napi búcsú. ■ Virágnyílásra kész a csatornahálózat Félmilliárdos beruházás - Emelkedik az ingatlanok forgalmi értéke Aggályok ás kérdések egyaránt megfogalmazódtak a hallgatóság soraiban, amelyekre Laub János (jobbra) főépítésvezető is igye­kezett megnyugtató válaszokat adni Tokodaltáró Csütörtökön régóta vajúdó kérdésre tett pontot a falu népe. Eldőlt, hogy megépül a tervezett csatornahálózat. A művelődési házban összehí­vott lakossági fórumon az önkormányzat és a közbe­szerzési eljárás nyertese, a kivitelező Penta Kft. ismer­tette a tervezett csatornahá­lózat építésével kapcsolatos tudnivalókat. Varga János polgármester bemu­tatta Nagy Gábort, a jó referenciák­kal rendelkező cég ügyvezetőjét és mérnök munkatársait, majd is­mertette a beruházás jellemzőit. Eszerint a valamivel több mint fél- müliárd forint értékű munkát 80 százalékos pályázati összeggel, KAC- és állami támogatással vé­gezhetik el. A lakosságra családon­ként 120 ezer forint teher hárul, amelyet 10 év alatt kell kiegyenlíte­niük - ám többen már a teljes ösz- szeget befizették a büdzsébe. A falugyűlésen megfogalma­zott aggályokra válaszolva Var­ga János elmondta, hogy a rá­szoruló, kis jövedelmű nyugdí­jasok és családok fizetési ha­lasztással élhetnek, vagy akár 50 százalékos kedvezményben is részesülhetnek. Nagy Gábor a falu lakóinak el­nézését kérte az utak kényszerű feltúrásáért. Mivel javarészt gravi­tációs úton - azaz természetes le­folyással - tervezték meg a csator­nahálózatot, a domborzat követ­keztében számos szakaszon mély árkokat kell ásni a csövek elhelye­zéséhez. Ezért különösen kell vi­gyázni a gyerekekre.- Munkaidőben természetesen mi is figyelünk rá, hogy senki ne kerülhessen a munka balesetve­szélyes zónájába. Ám a munka­időn túl a szülők felelősségérzeté­re is számítunk, ellenőrizzék, hogy a gyerekek véletlenül se te­kintsék játszótérnek a készülő há­lózatot és az árkokat, ne nézzék játékszernek az ott levő erőgépe­ket - fogalmazta meg az ügyveze­tő. Egyben a lakosság segítségét kérte a közműtérképek pontat­lanságainak kiigazításához, hogy véletlenül se sérüljenek az út alá korábban beépített vezetékek. Az összességében mintegy 13 ezer méternyi csatornahálózat ki­építését hamarosan megkezdi a cég, s várhatóan januárban lesz a műszaki átadás. A rövid határidő sürgetésében hétvégeken is dol­goznak, ezért újfent a lakók türel­mét kérték a szakemberek. Az egyéni bekötésekkel kap­csolatban Nagy II. Gábor építés- vezetőhöz fordulhatnak bizalom­mal a falu lakói - hangzott el több alkalommal is. Az egyes porták rákötéséhez szükség esetén al­vállalkozót is ajánl a kivitelező cég. Alapszabályként mindenki­nek be kell tartania, hogy a ge­rinchálózat befejeztéig, valamint a végső átemelő szivattyú és a do­rogi tisztítóműhöz csatlakozó másfél kilométernyi nyomott ve­zeték üzembe helyezéséig senki nem kötheti rá a rendszerre a szennyvízvezetékét. Az elhangzott ígéretek szerint minden remény szerint tavasszal, a virágok nyílásakor már a kisker­tek alatt működhet a beépített, félmilliárd forint értékű rendszer, amely Varga János polgármester vélekedése szerint akár 600 ezer forinttal is megemeli az egyes in­gatlanok forgalmi értékét. FARSANG LAJOS Otthon a házban és a parkban Háromnapos népünnepség - Ámokfutók a színpadon, színészek a gyepen Fergeteges, háromnapos ősz eleji rendezvénysorozattal lep­ték meg a szervezők a dorogiakat és a térségben élőket - ter­mészetesen vendégeikkel együtt. A Jubileum téren, a József Attila Művelődési Házban és az Otthon téren péntektől zaj­ló események nyitányaként pénteken este - lapzártánk után - dr. Tittmann János országgyűlési képviselőre, Dorog pol­gármesterére várt a feladat, hogy Lagzi Lajcsi Szuperbulija közben hivatalosan is bejelentse a startot. Dorog A remények szerint ekkor köszönt­hette azt a négy hölgyből illetve úr­ból álló csapatot is, amely kerékpá­ron indult útnak a németországi paitnertelepülésről, Wendlingenből, hogy ezer kilométerről elhozza az ott élők üdvözletét. A rendezvénysorozat helyszíne­it - a régi nagy bányásznapokat idézően - vásározók sora köri össze, így gyakorlatilag mindenki mindenhol ott van a három nap so­rán. Az eseménysorozat - mely­nek szervezője a Solecki Szilárd irányításával ténykedő Dorogi Köz- művelődési Kht. - az 53. bányász­nap, az Életmód-életminőség elne­vezésű kiállítás és a Soproni Ászok Sörfesztivál jegyében zajlik. A Jubileum téren felállított nagyszínpad környékén igazi népünnepély kezdődött pénteken délután a Soproni Ászok Sörfesz­tiválon. Szombaton délután négy órától lesz igazán hangos ismét a tér, sok népszerű előadó gondos­kodik a jó hangulatról hajnali egyig. A színpadra lépők: Kisboj­tár néptáncegyüttes, Deja-vue, gyermekszínpadon, szól a zene a Ihos József (Katónéni), Anita, Pi- sramlisátorban. Állandó program- casso Branch, Ámokfutók, Old ként vár mindenkit az arcfestés, a boys. Vasárnap délután három trambulin, a mászófal, a vidám­órától este tízig a kínálat: térzene, park, a gladiátorjáték, a Soproni Code, Várhegyi Gábor, Irigy Hón- Ászok közjátékok és a sörivó-ver- alj mirigy, Carpetbagger, Edda. senyek sora - nyereményözönnel. A fesztivál mindhárom napján A programok kavalkádjában min- nyitva a játszóház, zajlik az élet a denki ingyenesen vehet részt. f. k. Ma délelőtt tíz órakor dr. Tittmann János polgármester nyitja meg az Ott­hon téren az Életmód-életminőség kiállítást, amely ezen a napon délelőtt tizenegytől este hétig és vasárnap délelőtt tíztől este hatig tekinthető meg a művelődési házban. Huszonegy kiállító mutatja be, mit tehetünk azért, hogy meg tudjunk felelni a velünk szembeni elvárásoknak. Az Életmód-életminőség kiállítás megnyitóját követően Schobert Norbi mozogni hívja a várost. Délután háromtól mozgásmüvészeti bemutató lesz az Otthon téren, íjászbemutató a sörkertben. Ezzel egy időben nagy érdeklődésre tarthat számot dr. Till József nyugdíjas orvos Magyaror­szág halai című albumának bemutatása a művelődési házban. Holnap - a sörfesztivál eseményei mellett - délelőtt tizenegykor jóté­konysági focimeccset játszik a Színészválogatott és a Dorogi Öregfiúk- Vállalkozók csapata. Délután háromkor fodrász- és sminkbemutató kez­dődik a művelődési házban. ____ F egyveres harcosok a repülőtéren Esztergom Nagy megtiszteltetésben ré­szesült ebben az évben a ki­rályváros. Itt rendezték meg a IV. Nyílt Országos Tradicio­nális Baranta Harcművészeti Bajnokságot. A rendezvényt a Honvédelmi Minisztérium, a Zrínyi Miklós Nemzetvédel­mi Egyetem, a székesfehérvá­ri III. Béla Lovagrend és a he­lyi Aranysólyom Lovagrend támogatta illetve szervezte. A baranta ősi magyar szó, jelentése: felkészülés a harc­ra. Ez a hagyományos ma­gyar harcművészetek össze­foglaló neve, művelői a puszta kezes és fegyveres harci technikákat sajátítják el az edzéseken (íjászat, ví­vás, övbirkózás, hajítófegy­verek alkalmazása). Idén az esztergom- kertvárosi repülőtéren gyűl­tek össze az ország legjobb harcművészei, hogy össze­mérjék erejüket és tudásukat. A nyílt versenyben a baranta művelői mellett kempósok és több bajvívó csapat, köztük pozsonyi - szlovák és magyar - bajvívók is képviseltették magukat, a rendezvény szü­netében Kelemen Zsolt lovas íjász adott ízelítőt a lovas har­ci fogásokból. Bajnokok: öskü (felnőtt fér­fi) kategóriában első helyezett Dalmi Árpád (Szentes), má­sodik Görhöny Bence (Buda­pest), harmadik Návay Zsolt (Budapest); menyét (női) ka­tegóriában első” helyezett Fábi Krisztina (Mogyoród), máso­dik Fábián Zsuzsanna (Buda­pest), harmadik Sajó Emília (Budapest); kese (fiú) kategó­riában első helyezett Könczei Bence (Biatorbágy), második Trásy Bence (Budapest), har­madik Gábor András (Ebes). RAFAEL BALÁZS Az öskü kategória győztesei, balról: Görhöny Bence, Dalmi Árpád, Návay Zsolt

Next

/
Oldalképek
Tartalom