24 óra, 2003. szeptember (14. évfolyam, 203-228. szám)

2003-09-01 / 203. szám

A LOTTÓ NYERŐSZÁMAI Ötöslottó: 10,29, 60, 74, 86 Joker-szám: 142 416 Nyeremények a 14. oldalon. Hatoslottó: 5,8,13,17,23,32 Pótszám: 1 Tatabánya, Esztergom, Komárom, Tata, Oroszlány, Dorog, Kisbér, Nyergesújfalu, Bábolna és környékük napilapja IWE (t Kovács Melinda Megyei Körkép A nap interjúja Herczigné Mlakár Erzsébet könyvtárossal 4. oldal Időjárás­21-22° C 14. oldal Holnap: ■ A szakiskolák gondjai Jazz-fesztivál Esztergom A nyár utolsó nagy kulturális rendezvényét, a Jazztergomot, a hét végén tartották meg királyvá­rosunkban. Pénteken és szom­baton az éjjeli órákig neves zene­karok szórakoztatták a közönsé­get a Széchenyi téren, bizonyít­va, hogy nem csak a rétegzene kedvelőinek nyújt feledhetetlen élményt az immár hatodszor megtartott rendezvény. Mások mellett fellépett az Elation kvar­tett, László Attila együttese, Dórika és a Rombolók, továbbá Sramkó János zenekara. ■ Sikeresen pályáztak PlLISCSÉV A helybeli intézmények és a szlo­vák önkormányzat egyaránt eredményes a kisebb összegű, ám fontos célokat megfogalmazó pályázatokban. Ezek közül emlí­tésre érdemes a szlovák önkor­mányzat pályázata, amelynek során többek közt a kisebbségi hivataltól és a Kulturális Örökség Minisztériumától a csévi napok megrendezéséhez valamint a gyerekek táboroztatásához nyer­tek kisebb összeget, amely ugyanakkor jelentős segítséget biztosított a kitűzött célok eléré­séhez. Az Idősek Klubja szintén sikeresen pályázott programjai megvalósításához. _______■ 9* 7 1 ff 6 8 J 0 1 9 0 Ö 2 0 3 Tanévkezdés - nyitott szívvel A Vitéz János tanítóképző főiskolán 376 elsős tanulhat A felsőfokú oktatási intézmény új hallgatói egymást követve járultak a főigazgató elé, akitől egy-egy szál fehér szegfűt kaptak ajándékba Dr. Erdő Péter prímás, esztergom-budapesti érsek köszöntő szavaival nyílt meg szombaton az új tanév a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskolán. A jeles esemény a Hunyadi Zoltán főiskolai tanár vezényletével közreműködő Monteverdi Kórus alkalomhoz illő műsorával vette kezdetét. Esztergom- Kezdjük a tanévet emelt fővel, nyitott szívvel - e szavakkal üdvö­zölte a hallgatókat dr. Erdő Péter prímás, érsek, a legnagyobb ma­gyar egyházi méltóság. Köszöntő­jében utalt rá, hogy az Európai Unió küszöbén arra készülhetnek a diákok, hogy mind itthon, mind a Duna túlsó oldalán kiteljesíthe­tik hivatásukat az itt végzők. Homor Lajos tanulmányi igaz­gató az új tanév előkészületeiről adott számot. Egyebek mellett ar­ról, hogy minden eddiginél több, 1400-at is meghaladó számú pá­lyázat érkezett a meghirdetett he­lyekre. Az augustusi pótjelent­kezés után felvettekkel együtt összesen 376 elsős kezdheti meg a tanévet. így a főiskola hallgatói­nak száma elérte az 1200 főt. Az új tanévet meghatározó kö­rülményekről és fejlesztésekről szólva elmondta, hogy a nyár fo­lyamán jelentős felújítási munká­kat végeztek. A közoktatási mi­nisztérium által folyósított mint­egy 46,7 millió forintos keretből elkészült egy 100 fős új tanterem, a tanulmányi és tanácsadó iroda teljes felújítása s további munká­latok. A tanszékek mintegy 12,5 millió forint összértékben nyertek oktatási és kutatási pályázatokat, amelyek közül legjelentősebbek az idegen nyelvi, a szlovák nem­zetiségi, a szociális képzési és ne­veléstudományi, továbbá a társa­dalomtudományi és a közművelő­dési tanszékek pályázatai. Dr. Gál Endre főigazgató ünne­pi beszédében az új tanév új re­ményeiről szólt. Hangsúlyozta, hogy a szülőktől való elszakadás nagyobb önállóságot, ugyanak­kor nagyobb felelősséget is hárít a hallgatókra. Az első évfolyamo­sok Tábori Tímea után mondták el esküjüket. Végezetül a főigaz­gató egy-egy szál fehér szegfűvel fogadta hallgatóvá a tanulmánya- ikat megkezdőket, farsang lajos A Fidesz női tagozatot alapított Megyei információ A hét végén megalakult a Fidesz Magyar Polgári Szövetség női tagozata megyénkben is. A tatabá­nyai Hotel Árpádban rendezett összejövetelen részt vett Vígh Ilona, az országos női tagozat elnöke és Endrei Katalin országos alelnök. A tanácskozást követő sajtótájékoztatón elhang­zott, hogy nem csupán alakuló ülés volt, hanem megválasztották a tisztségviselőket is. A női tagozat megyei elnöke dr. Udvardi Erzsébet kisbéri polgár­mester lett. Elnökségi tagok: Tóth Győzőné (Ács), Szalma Lászlóné (Esztergom), Benedek Olimpia (Tata) és Steinbach Beáta (Tatabánya). Az országos vezetők elmondták, hogy céljuk a szövetség tagságának bővítése mellett az, hogy női kérdésekkel foglalkozzanak. Dr. Udvardy Erzsébettől megtudtuk, hogy hármas célt tűznek maguk elé: segítséget nyújtanak a felnö­vekvő nemzedék életútkeresésében; részt vesznek a középkorú nők nehézségeinek enyhítésében; továbbá az idős kor méltóságának megteremtésében, w. t. s. Kongresszus a limes mentén Izsa/Komárom/Esztergom Pécsen ma, a Janus Pannonius Tudományegyetem szervezésé­ben megkezdődik a 19. Nemzet­közi Limes Régészeti Konferen­cia. Rendhagyó módon a megnyi­tó előtti napon, azaz vasárnap a 130 résztvevő Komárom-Eszter- gom megyébe látogatott a főszer­vező, Visi Zsolt római kori ré­gészprofesszor vezetésével. A konferencia résztvevői szom­baton megtekintették a szlovákiai Izsa római kori erődítményét és az észak-komáromi kőtárat. Vasárnap a komáromi Klapka György múzeumot láthatták, ahol Kerti Katalin, a megyei köz­gyűlés alelnöke és Borhy László régész, az Eötvös Loránd Tudo­mányegyetem tanszékvezetője fogadta a népes csoportot. Dél­után a tokodi római kori erőd ásatásait, illetve maradványait tanulmányozták, majd az esz­tergomi Vármúzeumban Hor­váth Béla igazgató és Agócs Ist­ván, a megyei önkormányzat el­nöke köszöntötte ünnepélyesen a résztvevőket. _____________ (ns- 5. oldal) ■ G ibraltárig pedáloznak Magukkal viszik legfiatalabb városunk zászlaját Komárom/Bábolna Öt komáromi kerékpáros, Bállá István, Lansgchadl József, dr. Mikolasek Sándor, Recsák Tibor és Viczena János szombaton szállt nyeregbe, hogy biciklivel Gibraltárig pedálozzon. Marosa Lajos is elkíséri őket, aki felszere­léseiket gépkocsival szállítja. A Duna-partiak 3200 kilométert tesznek meg, s terveik szerint szeptember 25-én érkeznek ha­za. A kerékpárosok Ausztriát, Olaszországot, Franciaországot, Spanyolországot érintve jutnak el az Ibériai-félsziget egyik legdé­libb csücskére. A komáromiak február óta ké­szültek erre a megméretésre, 2500 kilométer áll azóta a hátuk mögött. Nem tartanak attól, hogy nem tudják teljesíteni a ter­vezett távot, hiszen már ötöd­ször vállalkoznak nagyobb túrá­ra. Négy évvel ezelőtt Erdélybe mentek, a millennium évében az országhatár mentén tekertek, 2001-ben az Északi-sarkkörnél, tavaly pedig a horvátországi Dubrovnikban jártak. A kerékpárosokat Bábolnán a futóegyesület itthon maradó tag­jai és Kovácsáé dr. Horváth Klára polgármester búcsúztatta, aki át­adta a város zászlaját. A sportem­berek útjuk minden országhatá­rán és szálláshelyén lepecsételte- tik a lobogót, messze víve legfia­talabb városunk hírnevét. Csomagjaikat többéves ta­pasztalatuk alapján állították ösz- sze. Táskáik a ruházatukon túl 250 konzervtől, löncshústól és frissítőtől súlyosak. A csoport tagjai mindennap egyszer főtt ételt is fogyasztanak. K. L. - B. M. Hat komáromit vár Gibraltár. A kerékpárosok az Indulás előtti pillanatokban ■ Szobrot szenteltek Mocsa Aki mostanában Mocsán járt, láthatta, hogy a 2400 lelket számláló település folyamato­san szépül. Csoportok csinosít­ják a játszóteret, utcákat, intéz­mények környékeit. Most újabb lépést- tettek a helyiek annak ér­dekében, hogy felhívják maguk­ra a községen átutazók figyel­mét- Az önkormányzat és a ró­mai katolikus egyház egymillió forint, pályázat útján elnyert összegből felújította a település főterén álló Szentháromság- szc’brot, amelyet még 1824-ben, pestisjárványt követően emeltek a túlélők az égiek kiengesztelé­sért-'- Az alkotást tegnap szentel­ték újra, a szakadó eső ellenére is ] engetegen voltak kíváncsiak a jelentős eseményre. A szobrot ßfn> László püspök-rektor áldot­ta meg, majd ünnepi, énekes S7Pntmisét tartottak. _______■ A CITROÉN-KERESKEDŐK KÜLÖNDÍ JA - A hirtelen jött őszi idő­járás ellenére vasárnap több ezeren látogattak el a X. Vértes Expo zá­rónapján a tatabányai sportcsarnokba és környékére, ahol 175 kiállító kínálta szolgáltatásait, termékeit. A látogatók kérdőíveinek kiértékelé­se után a szervezők kiosztották a közönségdíjakat. Az egyik leglátvá­nyosabb stand a vásárlátogatók tetszését is elnyerte, így az idén az el­ső közönségdíjat a Citroeneket árusító Gerecse Autóház Kft., a máso- dikat pedig a Havancsák Kft, vezetői vehették át. _________fotó: t. s. Me gkérdeztük a vásározókat: Tetszett-e a Vértes A tatabányai Vértes Expo volt a leglüktetőbb pontja a hét végén a megyeszékhely életének. A Ságvári úti sportcsarnokba és környékére ezrével jöttek a látogatók, hogy az ország min­den részéből érkező vásározók, kiállítók por­tékáival megismerkedjenek. A tizedik jubile­um alkalmából igyekeztek kitenni magukért a rendezők is a tegnap esti zárásig. Expo? Fiilőp István (Tarján) polgármes­ter: - Minden évben visszatérő vendégei vagyunk a tatabányai rendezvénynek. Közelebb hozza hozzánk a technikai újdonságokat, amelyeket egyébként csak a tévé­ben, reklámokban láthat az ember. Itt lényeges kedvezmények van- : nak, a környékbeli településekről ; is szívesen jönnek. Az expo évente gazdagodott valamivel, az idei a legrangosabb. Mi is bevásároltunk a családnak egészségügyi eszkö­zökből, feleségem pedig ezúttal ta­karítóeszközt kapott. Vass Béláné (Gyermely) kiállító: - Tíz éve veszünk részt a vásáron, elmondhatom, hogy egyre több az érdeklődő. Kíváncsiak az új ter­mékekre. Az idén két, házi jellegű tésztaféleségnek volt premierje. Nagyon sok az olyan visszatérő látogató, aki előre készül arra, hogy meglátogassa standunkat. Hosszú időre vásárolnak, feltöltik az éléskamrát. Körülnéztem én is a vásárban. Örvendetes, hogy emelkedett a színvonal, kevesebb a bazárjellegű áru. Mindenki az értékét adja, főleg a kézművesek. W. Csorna Éva (Tatabánya) vásár­igazgató: - Mit jelentett az idei ex­po? Az eddigi legnagyobb kínála­tot és á legtöbb kedvezményt a vásárlóknak. És azoknak, akik itt rendelnek meg különféle termé­keket. Törekedtünk arra, hogy a fürdőszobától az autóig, iroda­eszközöktől a sportruházatig le­gyen választék. Lagalább negy­ven településről jöttek az eladók, a vásár kinőtte a területet. Megér­demelné, hogy korszerűbb, inf­rastruktúrában jobban ellátott he­lyet kapjon. m. tóth Sándor

Next

/
Oldalképek
Tartalom